Giáo án Thể dục 6 tiết 67+ 68: Chạy nhanh – chạy bền

HS đứng đúng tư thế, phản xạ nhanh thự hiện động tác đúng kỹ thuật an toàn

Tích cực luyện tập

Thực hiện đúng kỹ thuật động tác

Thực hiện trò chơi tích cực an toàn

Chạy nhẹ nhàng, biết phân phối sức để hoàn thành tốt cự ly.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 67+ 68: Chạy nhanh – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ:34
MOÂN: CHẠY NHANH – CHAÏY BEÀN
Tieát CT: 67- 68
Thôøi gian daïy: Tuần 36( 06/ 05 – 11/ 05/2013)
I. NHIEÄM VUÏ:
1. Chạy nhanh: OÂn: Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trò chơi: chạy nhanh tiếp sức
2. Chaïy beàn: Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
II. YEÂU CAÀU:
 - HS taäp hơïp ñuùng giôø, ñuùng vò trí quy ñònh.
 - Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät toát.taäp luyeän an toøan.
- Chaïy nhanh:+ Kieán thöùc: Xuất phát cao chạy nhanh 60m.Trò chơi:chạy nhanh tiếp sức
 + Kó naêng: Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trò chơi: chạy nhanh tiếp sức
- Chaïy beàn: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän caùc baøi taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân.
 + Kó naêng: Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy treân ñòa hình töï nhieân.
III. THÔØI GIAN: 
2 tiết 90Phuùt
IV. ÑÒA ÑIEÅM:
Saân tröôøng
 V. DUÏNG CUÏ: 
Còi
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LVÑ
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU:
 Nhaän lôùp:
 Phoå bieán noäi dung:
 Khôûi ñoäng:các khớp
10’
1’
1’
8’’
Nghiêm túc trật tự
Ngaén goïn, roõ raøng
Tích cöïc khôûi ñoäng chung vaø chuyeân moân
 € ^
B. PHAÀN CÔ BAÛN:
1/ Chạy nhanh:
OÂn: Xuất phát cao chạy nhanh 60m
Trò chơi: Chạy nhanh tiếp sức
3/ Chaïy beàn:
 Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân:
75‘
60’
15’
HS đứng đúng tư thế, phản xạ nhanh thự hiện động tác đúng kỹ thuật an toàn
Tích cực luyện tập
Thực hiện đúng kỹ thuật động tác
Thực hiện trò chơi tích cực an toàn
Chaïy nheï nhaøng, bieát phaân phoái söùc ñeå hoaøn thaønh toát cöï ly.
Chia 2 nhóm luyện tập quay vòng
Nhóm 1: Chạy nhanh
X X 
X X 
Nhóm 2: Trò chơi
X X X X X
X X X X X
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ thời gian.
Gọi 2 hs thực hiện gv cùng hs nhận xét thống nhất động tác
Mổi đợt chạy 10 học sinh
C. PHAÀN KEÁT THUÙC:
 Hoài tónh:
 Nhận xét 
 Daën doø:
05’
3’
1’
1’
HS tích cöïc thaû loõng caùc khôùp , hít thôû ñeàu
Taäp luyeän thöôøng xuyeân theo yeâu caàu tieát hoïc.
Hoàn thiện kỹ thuật động tác ở nhà
 €
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu 	 Ngaøy 04 thaùng 05 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHAÄN XEÙT VAØ BOÅ SUNG:
Nội dung.
Phương pháp
 Đồ dùng dạy học.

File đính kèm:

  • doctuan 16HKII.doc