Giáo án Thể dục 6 tiết 21 đến 31: Thể thao tự chọn - Bóng rổ

f/Kỹ thuật chuyền bóng: (chuyền ngang ngực, qua đầu, bật đất)

+ Chuyền ngang ngực: là cách chuyền cơ bản nhất trong bóng rổ và là cách chuyền được sử dụng nhiều nhất trong trận đấu.

- Sử dụng cả 2 tay đặt vào 2 phía của bóng và để ở tư thế ép gần sát vào ngực

- Bước chân và quan sát điểm cần chuyền (đồng đội), bước chân nào mà thoải mái nhất khi chuyền để đạt được lực chuyền mạnh nhất

 

doc8 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 21 đến 31: Thể thao tự chọn - Bóng rổ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN : 21à 31
 THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN : - MOÂN BÓNG RỔ
Taùc duïng cuûa taäp luyeän vaø thi ñaáu bóng rổ.
Lý thuyết: giới thiệu một số điều luật cơ bản của môn bóng rổ (thời gian thi đấu, luật 3 giây, luật 5 giây, luật 8 giây, luật 24 giây, luật hai lần dẫn bóng, luật chạy bước, luật bóng về sân sau, phát bóng biên.
Kyõ thuaät caàm bóng hai tay trước ngực.
Tö theá chuaån bò vaø các bước di chuyeån (chạy tới, chạy lùi, trượt ngang sang trái, trượt ngang sang phải, xoay chân trụ) 
Kyõ thuaät nhồi bóng tại chỗ.
Kyõ thuaät dẫn bóng (theo đường thẳng, vòng số 8, xoay chân trụ)
Kỹ thuật chuyền bóng (chuyền ngang ngực, qua đầu, bật đất)
Kỹ thuật ném rổ một tay trên vai (ném trực tiếp, ném gián tiếp)
(GV seõ linh ñoäng maø phaân boá noäi dung sao cho ñaûm baûo ñuû soá tieát theo qui ñònh.)
CHAÏY BEÀN : - Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.
I-MUÏC TIEÂU :
Thöïc hieän chính xaùc caùc ñoäng taùc cuõ vaø naém ñöôïc caùc ñoäng taùc môùi .
II-ÑÒA ÑIEÅM & ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Saân tröôøng(saân bóng rổ), bóng rổ, coïc.
III-TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
ÑL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A-PHAÀN MÔÛ ÑAÀU :
-Giaùo vieân nhaän lôùp – kieåm tra só soá – trang phuïc .
-Giaùo vieân kieåm tra tình hình söùc khoûe vaø duïng cuï hoïc cuûa HS (bóng).
-Phoå bieán noäi dung – yeâu caàu baøi hoïc 
Khôûi ñoäng :
- Cho caùc em chaïy töø 2 -> 3 voøng saân ( 100-> 200m ) . Sau ñoù veà khôûi ñoäng caùc khôùp : coå , vai , khuyûu tay , hoâng, goái, coå tay, coå chaân .
 Caùc ñoäng taùc gaäp duoãi, eùp doïc, eùp ngang.
7-10phuùt
2 phuùt
6-8 phuùt
-Lôùp taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang.
-Caùn söï chaán chænh lôùp vaø baùo caùo cho giaùo vieân 
-GV noùi ngaén goïn noäi dung vaø yeâu caàøu baøi hoïc 
-Töø 4 haøng ngang xoay phaûi thaønh haøng doïc roài chaïy theo voøng troøn, sau ñoù trôû laïi vò trí 4 haøng ngang .
B-PHAÀN CÔ BAÛN :
1/Theå thao töï choïn : “Bóng rổ”
a/Taùc duïng cuûa taäp luyeän vaø thi ñaáu bóng rổ :
- Luyeän taäp vaø thi ñaáu bóng rổ coù taùc duïng phaùt trieån toaøn dieän caùc toá chaát theå löïc nhö: söùc nhanh, söùc maïnh, söùc beàn, söï kheùo leùo vaø caùc naêng löïc chuyeân moân ñeå naâng cao thaønh tích theå thao, bóng rổ giuùp reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc taâm lyù, nhaân caùch con ngöôøi môùi XHCN, taïo ñöôïc thaùi ñoä ñuùng ñaén trong lao ñoäng hoïc taäp vaø sinh hoaït haèng ngaøy.
b/Lý thuyết: Sơ lược một số điều luật cơ bản của môn bóng rổ
b1 Thời gian thi đấu:
- Thời gian thi đấu một trận là 40 phút chia thành bốn hiệp.
- Thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và 2 là 2 phút, giữa hiệp 2 và 3 là 10 phút, giữa hiệp 3 và 4 là 2 phút.
- Nếu có tỷ số điểm hoà nhau khi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp thứ tư, trận đấu sẽ tiếp tục bằng một hiệp phụ 5 phút hoặc bằng nhiều hiệp phụ 5 phút để có kết quả thắng thua.
b2 Khi người cầm bóng là đội tấn công
- Phải đưa bóng sang sân đối phương trong khoảng thời gian tối đa là 8s
- Sau khi qua sân đối phương sau 24s phải ném rổ nếu không bóng sẽ được giao cho đối phương
- Trong khu vực ném phạt không được đứng quá 3s mà trong tay không có bóng
- Cá nhân không được giữ bóng tại chỗ quá 5s
b3 Luật ném phạt
- Được ném phạt 1 quả nếu đưa được bóng vào rổ và bị đối phương phạm lỗi
- Được ném phạt 2 quả khi bị phạm lỗi trong vòng 2 điểm (khi đang thực hiện ném rổ hoặc lên rổ)
- Được ném phạt 3 quả khi bị phạm lỗi ngoài vòng 3 điểm (khi đang thực hiện động tác ném rổ)
b4 Không được phép cầm bóng chạy quá 2 bước
b5 Khi nhận được bóng, có3 phương án để lựa chọn
- Chuyền ngay cho đồng đội
- Nhồi bóng rồi chuyền cho đồng đội. Nếu đang nhồi bóng mà cầm bóng lên lại thì phải ném rổ hoặc chuyền, nếu tiếp tục nhồi lần nữa thì bị bắt lỗi 2 lần dẫn bóng
- Ném rổ
b6 Được ném biên khi bóng, hoặc người, hoặc cả bóng lẫn người chạm vào phần ngoài của sân
b7 Khi đã đưa bóng qua sân đối phương thì không được đưa bóng về lại sân nhà, nếu không sẽ bị bắt lỗi bóng về sân 
c/Kyõ thuaät caàm bóng 2 tay trước ngực: 
- Hai chân song song, rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, rộng bằng vai
- Hai tay cầm bóng trước ngực bằng các ngón tay xòe rộng tự nhiên tiếp xúc với bóng, hai ngón cái cách ngực từ 5cm đến 10cm, hướng vào nhau tạo một góc 90 độ và cách nhau từ 5cm đến 10cm; các ngón còn lại hướng lên trời. Điểm cao nhất của bóng thấp hơn cằm.
d/ Tö theá chuaån bò vaø các bước di chuyeån: 
+ Tư thế chuẩn bị: 
Hai chân song song, rộng bằng vai
Chân trước chân sau, rộng bằng vai
+ Các bước di chuyển :
Chạy tới
Chạy lui: chú ý kết hợp quan sát phía sau lưng khi di chuyển.
Trượt ngang sang trái, phải
Xoay chân trụ: dùng một chân làm trụ (không rời khỏi mặt đất), chân còn lại di chuyển quanh chân trụ.
e/Kyõ thuaät nhồi bóng tại chỗ: 
+ Tư thế cơ thể: thân người thẳng hơi đổ về trước; đứng một chân trước một chân sau (phía bên tay nhồi bóng) rộng bằng vai, hai chân hơi khụy gối ; mắt quan sát phía trước và xung quanh, không tập trung nhìn bóng.
+ Tạo cảm giác bóng: đặt các ngón tay lên bóng (hình e1) để các ngón tay tiếp xúc trực tiếp lên mặt trên của bóng, các ngón con hướng về phía trước.
+ Khi điều khiển bóng (nhồi bóng) , dùng các ngón tay (không phải lòng bàn tay) đẩy bóng (nhồi) xuống sàn (sân) , cố gắng giữ bóng sát người và cố gắng điều khiển bóng theo ý mình (hình e2)
i/ Kyõ thuaät dẫn bóng : (theo đường thẳng, vòng số 8, xoay chân trụ)
+ Theo đường thẳng: giống kt nhồi bóng tại chỗ kết hợp đi hoặc chạy, tay tiếp xúc với phần phía sau mặt trên của bóng (di chuyển càng nhanh tay càng lùi ra sau).
 + Theo đường vòng số 8: giống kt nhồi bóng theo đường thẳng kết hợp di chuyển theo hình số tám và đổi tay nhồi bóng (tay tiếp xúc với phần phía sau và bên hông mặt trên của bóng).
+ Xoay chân trụ: dùng một chân làm trụ (không rời khỏi mặt đất), chân còn lại di chuyển quanh chân trụ kết hợp nhồi bóng. 
f/Kỹ thuật chuyền bóng: (chuyền ngang ngực, qua đầu, bật đất)
+ Chuyền ngang ngực: là cách chuyền cơ bản nhất trong bóng rổ và là cách chuyền được sử dụng nhiều nhất trong trận đấu.
- Sử dụng cả 2 tay đặt vào 2 phía của bóng và để ở tư thế ép gần sát vào ngực
- Bước chân và quan sát điểm cần chuyền (đồng đội), bước chân nào mà thoải mái nhất khi chuyền để đạt được lực chuyền mạnh nhất
- Đưa bóng lên ngang ngực và dùng lực chuyền đến mục tiêu cần chuyền (hình f1)
+ Chuyền bóng qua đầu: được dùng khi cần chuyền bóng đến đồng đội ở cự ly xa hoặc mở rộng hướng tấn công. Điều bất lợi là đường chuyền khó chính xác.
- Trước hết phải giữ chắc bóng bằng hai tay
- Bước chân phía tay chuyền bóng tới trước
- Chuyền bóng theo hướng cầu vòng, dùng lực mạnh nếu chuyền ở cự ly xa (hình f2)
+ Chuyền bóng bật đất: Đây là cách chuyền bóng xuống nền (sân) và bóng sẻ nảy lên (hình f3)
- Giữ bóng bằng hai tay với hướng ngược lại mục tiêu cần chuyền
- Bước chân lên với chân nào bạn cảm
thấy thoải mái nhất
- Chuyền xuống nền (mặt sân) với mục tiêu cách 1/3 với đồng đội, khi đó bóng sẻ nảy lên đúng đến điểm muốn chuyền cho đồng đội. Dùng lực nhiều hơn nếu cự ly chuyền ở xa (hình f3)
g/Kỹ thuật ném rổ:
g1 Ném trực tiếp :
+ Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, chân trước chân sau, trọng tâm dồn vào chân trước, chân phía tay ném rổ đặt trước chân sau nửa bàn chân, bàn tay ném rổ để trên vai, lòng bàn tay hướng về rổ, xòe rộng tự nhiên, tiếp xúc với phần sau phía dưới của bóng, bàn tay còn lại xòe rộng tự nhiên, tiếp xúc với phần bên hông của quả bóng, các ngón tay hướng lên trời, mắt tập trung vào điểm gần nhất trên vành rổ
+ Ném rổ: hơi khụy gối để tạo lực đạp của hai chân, sau khi hai chân tạo lực tiếp tục dùng lực hai tay đẩy bóng lên cao, khi hai tay đã duỗi thẳng nhanh chóng dùng các ngón tay thực hiện động tác miết bóng và gập cổ tay, bóng được ném sao cho vừa đủ cao hơn điểm ngắm trên vành rổ (hình g1) 
g2 Ném gián tiếp :
+ Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, chân trước chân sau, trọng tâm dồn vào chân trước, chân phía tay ném rổ đặt trước chân sau nửa bàn chân, bàn tay ném rổ để trên vai, lòng bàn tay hướng về rổ, xòe rộng tự nhiên, tiếp xúc với phần sau phía dưới của bóng, bàn tay còn lại xòe rộng tự nhiên, tiếp xúc với phần bên hông của quả bóng, các ngón tay hướng lên trời, mắt tập trung vào điểm tựa hợp lý trên mặt bảng
+ Ném rổ: hơi khụy gối để tạo lực đạp của hai chân, sau khi hai chân tạo lực tiếp tục dùng lực hai tay đẩy bóng lên cao, khi hai tay đã duỗi thẳng nhanh chóng dùng các ngón tay thực hiện động tác miết bóng và gập cổ tay, bóng được ném sao cho trúng vào điểm tựa đã chọn trên mặt bảng (hình g1)
2/. Chaïy beàn :
- Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân theo ñieàu kieän cuûa saân tröôøng. 
75phuùt
60 phuùt
15phuùt
-Tuøy theo noäi dung maø boá trí ñoäi hình cho phuø hôïp.
- Neáu GV giaûng daïy lyù thuyeát thì coù theå cho HS ngoài vôùi ñoäi hình boán haøng ngang xen keõ nhau.
- Tuøy theo noäi dung taäp maø boá trí ñoäi hình taäp luyeän cho phuø hôïp, ñaûm baûo cho HS thaáy ñöôïc GV thò phaïm vaø cöï ly an toøan trong taäp luyeän. 
Hình e1
Hình e2
Hình f1
Hình f2
Hình f3
Hình g1
Khoái löôïng vaän ñoäng nam , nöõ khaùc nhau .
- Coù theå chia thaønh nhieàu nhoùm theo giôùi tính ñeå ñaûm baûo an toøan trong taäp luyeän.
C-PHAÀN KEÁT THUÙC :
-Thaû loûng vôùi caùc ñoäng taùc thaû loûng keát hôïp vôùi hít thôû .
-Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù tieát hoïc .
-Daën doø baøi taäp veà nhaø.
5 phuùt
-Coù theå vöøa ñi chậm theo ñoäi hình voøng troøn vöøa thaû loûng.
-Lôùp chuù yù laéng nghe nhaän xeùt cuûa giaùo vieân.

File đính kèm:

  • docGIAO_AN_BONG_RO_20150726_093950.doc