Giáo án Sinh học 9 tuần 12 đến 16

Bài 25: THƯỜNG BIẾN

I. Môc tiªu:

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được khái niệm thường biến.

- Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến với đột biến về 2 phương diện: khả năng di truyền và sự biểu hiện thành kiểu hình.

- Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt.

- Trình bày được ảnh hưởng của môi trường sống với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng để ứng dụng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.

2. Kỹ năng

 - Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích thông tin.

3. Thái độ

 - Học sinh ứng dụng được trong sản xuất vật nuôi và cây trồng.

 

doc36 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 03/05/2016 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Sinh học 9 tuần 12 đến 16, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i SGK/66:
5. Dặn dò:
- Söu taàm 1 soá hình aûnh veà ÑB caáu truùc NST.
- Chuaån bò baøi môùi:
 + Xem laïi baøi 8. NST: NST töông ñoàng, boä NST löôõng boäi, boä NST ñôn boäi. 
 + Ñem theo caùc quaû caø ñoäc döôïc (neáu co)ù.
 + Traû lôøi leänh SGK/67.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:
TRƯỜNG TH TIÊN HẢI 
Tuần13	Ngày soạn: 06/11/2013
Tiết 26	 
Baøi 23: ÑOÄT BIEÁN SOÁ LÖÔÏNG NHIEÃM SAÉC THEÅ
I. Môc tiªu:
1. Kiến thức
 - Học sinh nắm được các biến đổi số lượng thường thấy ở một cặp NST, cơ chế hình thành thể (2n + 1) và thể (2n - 1).
 - Nêu được hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST.
2. Kỹ năng
- Kĩ năng hợp tác ứng xữ, giao tiếp lắng nghe tích cực
- Kĩ năng thu thập và xữ lí thông tin khi đọc SGK, quan sát ảnh, để tìm hiểu khái niệm nguyên nhân phát sinh và tính chất của ĐB số lượng NST
- Kĩ năng tự tin bày tỏ ý kiến.
3. Thái độ 
	Tích cực, chủ động trong học tập, chịu khó đọc sách, hoạt động nhóm tích cực.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh hình 23.1; 23.2 SGK; H 29.1; 29.2 SGK.
- HS: 
+ Xem laïi baøi 8. NST: NST töông ñoàng, boä NST löôõng boäi, boä NST ñôn boäi. 
 + Ñem theo caùc quaû caø ñoäc döôïc (neáu co)ù.
 + Traû lôøi leänh SGK/67.
III. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra:
- Kiểm tra 3 câu hỏi SGK.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG 
- Kieåm tra kieán thöùc HS:
+ Theá naøo laø caëp NST töông ñoàng?
+ Boä NST löôõng boäi?
+ Boä NST ñôn boäi?
- Cho HS nghieân cöùu thoâng tin SGK/67 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
+ Söï bieán ñoåi soá löôïng ôû 1 caëp NST thaáy ôû nhöõng daïng naøo?
+ Theá naøo laø hieän töôïng dò boäi theå?
" hoaøn chænh kieán thöùc.
- Yeâu caàu HS quan saùt hình 23.1SGK/67 theo gôïi yù:
+ Veà kích thöôùc, quaû cuûa theå (2n + 1) naøo to hôn hoaëc nhoû hôn nhieàu so vôùi ôû theå löôõng boäi?
+ Cho ví duï söï khaùc nhau veà hình daïng quaû cuûa caùc caây (2n + 1)?
+ Cho bieát gai treân quaû cuûa caùc caây (2n+1) naøo to hôn roõ reät so vôùi caây löôõng boäi, cho 1 ví duï veà söï sai khaùc giöõa chuùng veà ñoä daøi cuûa gai vaø ñoä lôùn cuûa quaû?
" Hieän töôïng dò boäi theå gaây ra nhöõng bieán ñoåi gì?
- Moät vaøi HS nhaéc laïi caùc khaùi nieäm:
+ Caëp NST töông ñoàng laø caëp NST gioáng nhau veà hình thaùi vaø kích thöôùc.
+ Boä NST löôõng boäi kí hieäu 2n, ôû teá baøo xoâma.
+ Boä NST ñôn boäi kí hieäu n, ôû teá baøo sinh duïc.
- Töï phaân tích thoâng tin vaø xöû lí " neâu ñöôïc:
+ Söï bieán ñoåi soá löôïng ôû 1 caëp NST thaáy nhöõng daïng: (2n + 1) vaø (2n -1) 
- Hieän töôïng dò boäi theå laø hieän töôïng theâm hoaëc maát 1 NST ôû 1 caëp NST naøo ñoù.
- Quan saùt kyõ hình vaø ñoái chieáu ñeå xaùc ñònh ñöôïc:
+ Veà kích thöôùc, so vôùi ôû theå löôõng boäi quaû cuûa theå (2n + 1) to hôn: quaû VI hoaëc nhoû hôn: quaû V,XI.
+ Söï khaùc nhau veà hình daïng quaû cuûa caùc caây (2n + 1): troøn hoaëc baàu duïc.
+ Quaû coù gai daøi hôn hoaëc ngaén hôn. Quaû coù gai daøi hôn: quaû IX.
- Hieän töôïng dò boäi theå gaây ra nhöõng bieán ñoåi veà hình thaùi: kích thöôùc, hình daïng, maøu saéc,
I. Thể dị bội:
- Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 hoặc 1 số cặp NST bị thay đổi về số lượng. 
- Các dạng thể dị bội: mất, thêm 1 NST ở một cặp nào đó hoặc mất 1 cặp NST tương đồng.
- Hậu quả: gây ra những biến đổi về hình thái ( hình dạng, kích thước, màu sắc) ở thực vật hoặc gây bệnh ở người.
- Yeâu caàu HS quan saùt hình 23.2 SGK/68, nhaän xeùt sau khi thaûo luaän trong 3’:
+ Söï phaân li cuûa 1 caëp NST töông ñoàng ôû 1 trong 2 daïng boá meï khaùc vôùi tröôøng hôïp bình thöôøng nhö theá naøo? Keát quaû daãn ñeán söï khaùc nhau veà caëp NST ôû caùc giao töû nhö theá naøo?
+ Caùc giao töû khaùc nhau noùi treân, khi tham gia thuï tinh thì daãn ñeán keát quaû nhö theá naøo?
- Thoâng baùo: ôû ngöôøi taêng theâm 1 NST ôû caëp NST soá 21 " gaây beänh Ñao
" Haäu quaû cuûa hieän töôïng dò boäi theå?
Phaùt sinh theå dò boäi do NST khoâng phaân li trong giaûm phaân gaây bieán ñoåi hình daïng, kích thöôùc, maøu saéc...ôû thöïc vaät hoaëc gaây beänh NST.
- Quan saùt kyõ hình 23.2 SGK/68, tieán haønh thaûo luaän " baùo caùo, boå sung:
+ Khaùc vôùi tröôøng hôïp bình thöôøng: 1 caëp NST töông ñoàng naøo ñoù khoâng phaân li. Keát quaû1 giao töû coù 2 NST cuûa moät caëp vaø 1 giao töû khoâng coù NST naøo. 
+ Giao töû mang caëp NST töông ñoàng keát hôïp vôùi giao töû chæ mang 1 NST cuûa caëp ñoù thì seõ cho theå dò boäi (2n+1). Söï keát hôïp giöõa giao töû mang 1 NST cuûa caëp töông ñoàng vaø 1 giao töû khoâng mang NST naøo cuûa caëp ñoù thì seõ cho theå dò boäi (2n – 1).
- Hieän töôïng dò boäi theå gaây bieán ñoåi hình thaùi: hình daïng, kích thöôùc, maøu saéc ôû thöïc vaät hoaëc gaây beänh NST.
II. Söï phaùt sinh theå dò boäi
- Trong giảm phân, sự phân li một cặp NST tương đồng nào đó tạo thành giao töû mang caëp NST töông ñoàng naøo ñoù coù 2 NST hoaëc khoâng coù NST.
- Sự thụ tinh của các giao tử bất thường này với các giao tử bình thường sẽ tạo ra các thể dị bội (2n+ 1) và (2n - 1) NST.
4. Củng cố - Luyện tập:
- Đọc phần ghi nhớ SGK.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.
5. Dặn dò:
 - Học bài và xem lại câu hỏi SGK.
 - Chuaån bò baøi thöïc haønh (Baøi 27. Quan saùt thöôøng bieán): moãi nhoùm chuaån bò 01 cuû khoai lang ñeå trong toái vaø 01 cuû ñeå ngoaøi saùng cho moïc maàm (hoaëc maï gieo trong chaäu nhoû ñeå trong trong toái vaø ngoaøi saùng).
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:
DUYỆT CỦA TCM
TỔ TRƯỞNG
TRƯỜNG TH TIÊN HẢI
 Tuần14	Ngày soạn: 12/11/2013
Tiết 27	
Baøi 24. ÑOÄT BIEÁN SOÁ LÖÔÏNG NHIEÃM SAÉC THEÅ (tt)
I. Môc tiªu:
1. Kiến thức
 - Học sinh phân biệt được hiện tượng đa bội thể và thể đa bội.
 - Trình bày được sự hình thành thể đa bội do nguyên phân, giảm phân và phân biệt sự khác nhau giữa 2 trường hợp trên.
 - Nhận biết được một số thể đa bội bằng mắt thường qua tranh ảnh và có được các ý niệm sử dụng các đặc điểm của thể đa bội trong chọn giống.
2. Kỹ năng
 - Kĩ năng hợp tác ứng xữ, giao tiếp lắng nghe tích cực
 - Kĩ năng thu thập và xữ lí thông tin khi đọc SGK, quan sát ảnh,  để tìm hiểu khái niệm nguyên nhân phát sinh và tính chất của ĐB số lượng NST
- Kĩ năng tự tin bày tỏ ý kiến.
3. Thái độ
 - Sử dụng các đặc điểm của thể đa bội trong chọn giống.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh hình 24.1 đến 24.4 SGK.
 - HS: Phiếu học tập: tìm hiểu sự tương quan giữa mức bội thể và kích thước các cơ quan.
III. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra:
- Đột biến số lượng NST là gì? Sự biến đổi số lượng NST ở một cặp thường thấy ở những dạng nào? Nêu hậu quả và cho VD?
- Nêu cơ chế dẫn tới sự hình thành thể dị bội có số lượng NST là 2n + 1 và 2n -1.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG 
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi: 
Theá naøo laø theå löôõng boäi?
" Ñöa ra caâu hoûi gôïi yù:
+ Caùc cô theå maø trong teá baøo sinh döôõng coù boä NST: 3n, 4n, 5n,coù heä soá cuûa n khaùc vôùi theå löôõng boäi ntn?
+ Coù phaûi laø boäi soá cuûa n khoâng?
" Ñoù laø theå ña boäi. 
+ Vaäy theå ña boäi laø gì?
+ Caùc cô theå coù soá löôïng NST: 3n, 4n, 5n,ñöôïc goïi laø gì?
- Yeâu caàu HS tìm hieåu caùc ñaëc ñieåm cuûa theå ña boäi trong 3’, thoâng qua caùc caâu hoûi gôïi yù :
+ Söï taêng gaáp boäi soá löôïng NST, ADN trong teá baøo ñaõ aûnh höôûng tôùi cöôøng ñoä ñoàng hoùa vaø aûnh höôûng ñeán kích thöôùc cuûa teá baøo nhö theá naøo?
+ Söï töông quan giöõa soá n vaø kích thöôùc cuûa cô quan nhö theá naøo?
+ Coù theå nhaän bieát caây ña boäi baèng maét thöôøng qua nhöõng daáu hieäu naøo?
+ Coù theå khai thaùc nhöõng ñaëc ñieåm naøo ôû caây ña boäi trong choïn gioáng caây troàng?
- Vaän duïng kieán thöùc chöông II, neâu ñöôïc: 
Theå löôõng boäi chöùa caùc caëp NST töông ñoàng.
+ Theå löôõng boäi: 2n. Caùc cô theå khaùc: 3n, 4n, 5n,
+ 3n, 4n, 5n,laø boäi soá cuûa n.
+ Theå ña boäi laø cô theå maø trong teá baøo sinh döôõng coù soá NST laø boäi soá cuûa n (nhieàu hôn 2n).
+ Caùc cô theå coù soá löôïng NST: 3n, 4n, 5n,ñöôïc goïi laø theå ña boäi.
- Thöïc hieän leänh SGK/69,70 theo nhoùm nhoû " baùo caùo, boå sung:
+ Söï taêng gaáp boäi soá löôïng NST, ADN trong teá baøo ñaõ taêng cöôøng ñoä ñoàng hoùa, taêng kích thöôùc teá baøo.
+ Taêng soá löôïng NST " taêng roõ reät kích thöôùc cô quan.
+ Nhaän bieát qua daáu hieäu taêng kích thöôùc cuûa caùc cô quan cuûa caây.
+ Ñaëc ñieåm laøm taêng kích thöôùc cô quan sinh döôõng vaø cô quan sinh saûn " naêng suaát cao. 
III. Hieän töôïng ña boäi theå
- Theå ña boäi laø cô theå maø trong teá baøo sinh döôõng coù soá NST laø boäi soá cuûa n (nhieàu hôn 2n).
- Teá baøo ña boäi coù soá löôïng NST taêng gaáp boäi, soá löôïng ADN cuõng taêng töông öùng, vì theá quaù trình toång hôïp caùc chaát höõu cô dieãn ra maïnh meõ hôn, daãn tôùi kích thöôùc teá baøo cuûa theå ña boäi lôùn, cô quan sinh döôõng to, sinh tröôûng phaùt trieån maïnh vaø choáng chòu toát.
" öùng duïng trong choïn gioáng caây troàng.
IV. Söï hình thaønh theå ña boäi
(Tự nghiên cứu)
4. Củng cố - Luyện tập:
- Đọc phần ghi nhớ SGK.
- Trả lới câu hỏi SGK.
5. Dặn dò:
- Học bài và xem lại câu hỏi SGK. 
- Chuaån bò baøi môùi:
 + Ñem theo caây rau döøa nöôùc soáng ôû 3 moâi tröôøng khaùc nhau, caây rau maùc, cuû su haøo (neáu coù)
 + Traû lôøi tröôùc leänh SGK/72.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:
TRƯỜNG TH TIÊN HẢI 
Tuần14	Ngày soạn: 13/11/2013
Tiết 28	 
Bài 25: THƯỜNG BIẾN
I. Môc tiªu:
1. Kiến thức
- Học sinh nắm được khái niệm thường biến.
- Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến với đột biến về 2 phương diện: khả năng di truyền và sự biểu hiện thành kiểu hình.
- Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt.
- Trình bày được ảnh hưởng của môi trường sống với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng để ứng dụng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.
2. Kỹ năng
	- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích thông tin.
3. Thái độ
	- Học sinh ứng dụng được trong sản xuất vật nuôi và cây trồng.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh hình 25 SGK.
- HS: Một số tranh ảnh mẫu vật sưu tầm khác về thường biến.
III. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra:
- Thể đa bội là gì? Cho VD? Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?
3. Bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG 
- Höôùng daãn HS quan saùt hình vaø tìm hieåu caùc ví duï 1,2. Moãi hình caàn nhaán maïnh aûnh höôûng cuûa 1 nhaân toá chuû ñaïo:
+ Rau maùc: chuù yù ñaëc ñieåm cuûa laù
+ Rau döøa nöôùc: thaân
+ Su haøo: tính ñoàng loaït
- Yeâu caàu HS thöïc hieän leänh SGK/72 vaø hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp.
" Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi:
+ Nhaän xeùt kieåu gen cuûa caây rau maùc vaø rau döøa moïc trong 3 moâi tröôøng?
+ Taïi sao laù caây rau maùc coù söï bieán ñoåi kieåu hình?
- Yeâu caàu baùo caùo leänh SGK/72:
+ Söï bieåu hieän ra kieåu hình cuûa moät kieåu gen phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo? Trong caùc yeáu toá ñoù, yeáu toá naøo ñöôïc xem nhö khoâng bieán ñoåi?
+ Thöôøng bieán laø gì?
" ñöa ra ñaùp aùn chuaån.
- Quan saùt kyõ hình 25 SGK/72, tìm hieåu kyõ caùc ví duï 1,2 SGK/72 vaø chuù yù caùc ñaëc ñieåm laù caây rau maùc, thaân caây rau döøa vaø tính ñoàng loaït ôû su haøo keát hôïp vôùi caùc maãu vaät ñem theo ñeå ñoái chieáu.
- Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän qua quan saùt hình, maãu vaät vaø thoâng tin SGK/72 ñeå hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp
- Ñaïi dieän traû lôøi döïa vaøo phieáu hoïc taäp:
+ Kieåu gen cuûa caây rau maùc vaø rau döøa moïc trong 3 moâi tröôøng gioáng nhau.
+ Laù caây rau maùc coù söï bieán ñoåi kieåu hình ñeå thích nghi vôùi nhöõng moâi tröôøng soáng khaùc nhau (hình daûi: traùnh soùng ngaàm, phieán roäng: noåi treân maët nöôùc, hình maùc: traùnh gioù maïnh)
- Baùo caùo keát quaû thaûo luaän:
+ Söï bieåu hieän ra kieåu hình cuûa moät kieåu gen phuï thuoäc vaøo kieåu gen vaø moâi tröôøng: nöôùc, khí, ñaát, kyõ thuaät troàng, Trong caùc yeáu toá ñoù, kieåu gen khoâng bieán ñoåi.
+ Thöôøng bieán laø nhöõng bieán ñoåi ôû kieåu hình phaùt sinh trong ñôøi caù theå döôùi aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa moâi tröôøng, bieåu hieän ñoàng loaït theo cuøng moät höôùng, töông öùng vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng.
- Ñoïc laïi ñaùp aùn vaø ñieàu chænh.
I. Söï bieán ñoåi kieåu hình do taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng
- Thöôøng bieán laø nhöõng bieán ñoåi ôû kieåu hình phaùt sinh trong ñôøi caù theå döôùi aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa moâi tröôøng.
- Thöôøng bieán thöôøng bieåu hieän ñoàng loaït theo höôùng xaùc ñònh, töông öùng vôùi ñieàu kieän ngoaïi caûnh, khoâng di truyeàn ñöôïc.
Cho HS ñoïc SGK/72,73 vaø ñöa ra caâu hoûi:
- Coù nhaän xeùt gì veà moái quan heä giöõa KG, MT vaø KH? Haõy veõ sô ñoà moái quan heä ñoù.
- Ñieàu kieän moâi tröôøng coù vai troø gì trong söï bieåu hieän cuûa tính traïng maøu saéc gaïo neáp caåm vaø maøu loâng cuûa lôïn Æ Nam Ñònh?
- Tính deã bieán dò cuûa caùc tính traïng soá löôïng coù lieân quan tröïc tieáp ñeán naêng suaát vaät nuoâi vaø caây troàng coù yù nghóa gì?
Töï nghieân cöùu, phaân tích thoâng tin ñeå xaùc ñònh caâu traû lôøi:
- Kieåu gen quy ñònh kieåu hình nhöng chòu aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng. Sô ñoà:
 Kieåu gen moâi tröôøng Kieåu hình
- Tính traïng maøu saéc gaïo neáp caåm vaø maøu loâng cuûa lôïn Æ Nam Ñònh ít chòu aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng (phuï thuoäc chuû yeáu vaøo kieåu gen).
- Tính deã bieán dò cuûa caùc tính traïng soá löôïng coù yù nghóa trong vieäc naâng cao naêng suaát vaät nuoâi vaø caây troàng: chaêm soùc ñuùng quy trình thì naêng suaát taêng (chòu aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng)
II. Moái quan heä giöõa kieåu gen, moâi tröôøng vaø kieåu hình
Kieåu hình laø keát quaû töông taùc giöõa kieåu gen vaø moâi tröôøng.
- Caùc tính traïng chaát löôïng phuï thuoäc chuû yeáu vaøo kieåu gen.
- Caùc tính traïng soá löôïng chòu aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng.
Cho HS ñoïc thoâng tin SGK/73 vaø thöïc hieän leänh SGK:
- Giôùi haïn naêng suaát gioáng luùa DR2 do gioáng hay do kyõ thuaät troàng troït quy ñònh?
- Möùc phaûn öùng laø gì?
Töï nghieân cöùu vaø xöû lí thoâng tin SGK/73 " neâu ñöôïc:
- Giôùi haïn naêng suaát gioáng luùa DR2 do gioáng quy ñònh (kieåu gen).
- Möùc phaûn öùng laø giôùi haïn thöôøng bieán cuûa moät kieåu gen (hoaëc chæ 1 gen hay nhoùm gen) tröôùc moâi tröôøng khaùc nhau.
III. Möùc phaûn öùng
- Laø giôùi haïn thöôøng bieán cuûa moät kieåu gen (hoaëc chæ 1 gen hay nhoùm gen) tröôùc moâi tröôøng khaùc nhau.
- Do kieåu gen quy ñònh.
4. Củng cố - Luyện tập:
- Đọc phần ghi nhớ SGK.
- Trả lời câu hỏi SGK.
5. Dặn dò:
- Học bài và xem lại câu hỏi trong SGK.
- Chuaån bò baøi môùi:
 + OÂn laïi caùch söû duïng KHV. 
 + Keû saün baûng 26 SGK/75.
 + Buùt chì, taåy ñeå veõ hình.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:
TRƯỜNG TH TIÊN HẢI
Tuần 15	Ngày soạn: 19/11/2013
Tiết 29	 
Baøi 26: THÖÏC HAØNH: NHAÄN BIEÁT MOÄT VAØI DAÏNG ÑOÄT BIEÁN
I. Môc tiªu:
1. Kiến thức
- Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh.
- Nhận biết được một số hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển vi.
2. Kỹ năng
- Kĩ năng hợp tác, ứng xữ giao tiếp trong nhóm.
- Rèn kĩ năng thu thập và xử thông tin khi quan sát xác định tong dạng đột biến.
- Kĩ năng quản lí thời gian và trách nhiệm được phân công.
3. Thái độ
	- Biết một số dạng đột biến trong tự nhiên.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: + Tranh ảnh về các đột biến hình thái: thân, lá, bông, hạt ở lúa, hiện tượng bạch tạng ở lúa chuột và người.
+Tranh ảnh về các kiểu hình đột biến cấu trúc NST ở hành tây hoặc hành ta, về biến đổi số lượng NST ở hành tây, hành ta, dâu tây, dưa hấu...
- HS: + OÂn laïi caùch söû duïng KHV. 
 + Keû saün baûng 26 SGK/75.
 + Buùt chì, taåy ñeå veõ hình.
III. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra: Không kiểm tra
3. Bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG 
Treo baûng phuï höôùng daãn HS quan saùt tranh aûnh ñoái chieáu daïng goác vaø daïng ÑB ñeå nhaän bieát caùc ÑBG:
" hoaøn thaønh baûng keû saün.
Quan saùt kyõ tranh, aûnh chuïp " so saùnh caùc ñaëc ñieåm hình thaùi cuûa daïng goác vaø daïng ÑB, ghi nhaän xeùt vaøo baûng keû saün.
I. Nhaän bieát caùc daïng ÑBG gaây ra nhöõng bieán ñoåi veà hình thaùi
- Chuoät: baïch taïng
- Ngöôøi: baïch taïng
- Luùa:
 + Laù luùa: baïch taïng
 + Thaân luùa: thaáp
 + Boâng luùa: daøi
 + Haït luùa: daøi, coù raâu.
Yeâu caàu HS 
-Quan saùt ñeå nhaän bieát qua tranh veà caùc kieåu ÑB caáu truùc NST.
- Nhaän bieát qua tieâu baûn hieån vi veà ÑB caáu truùc NST ( GV chỉ giới thiệu)
" Kieåm tra treân tieâu baûn vaø xaùc nhaän keát quaû cuûa nhoùm.
- Quan saùt kyõ tranh caâm veà caùc daïng ÑB caáu truùc NST vaø phaân bieät töøng daïng " Ñaïi dieän leân chæ treân tranh vaø goïi teân töøng daïng ÑB.
- Ghi nhận.
II. Nhaän bieát ÑB caáu truùc NST
Coù 3 daïng: 
- Maát ñoaïn
- Laëp ñoaïn
- Ñaûo ñoaïn
- Quan saùt tranh: boä NST ngöôøi bình thöôøng vaø cuûa beänh nhaân Ñao, Tôcnô vaø beänh nhaân (hình 29.1, 2 SGK/82, 83).
- Giới thiệu tiêu bản về boä NST ôû ngöôøi vaø beänh nhaân Ñao.
- So saùnh boä NST löôõng boäi vaø ña boäi ôû haønh, daâu taèm, döa haáu qua hình ảnh
- Quan saùt kyõ hình 29.1,2 SGK/82,83; chuù yù soá löôïng NST ôû caëp 21 (beänh nhaân Ñao) vaø caëp 23 (beänh nhaân Tôcnô).
- Söû duïng KHV quan saùt tieâu baûn vaø ñoái chieáu vôùi aûnh chuïp " nhaän bieát caëp NST bò ÑB.
- Ghi nhaän xeùt vaøo baûng keû saün.
III. Nhaän bieát 1 soá kieåu ÑB soá löôïng NST
- Hieän töôïng dò boäi theå
- Hieän töôïng ña boäi theå.
4. Củng cố - Luyện tập:
- Nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä thöïc haønh cuûa caùc nhoùm.
- Nhaän xeùt chung keát quaû tieát thöïc haønh.
 - Cho ñieåm 1 soá nhoùm coù boä söu taäp vaø keát quaû thöïc haønh toát.
5. Dặn dò:
- Vieát baùo caùo theo maãu baûng 26 SGK/75:
- Chuaån bò baøi môùi: Söu taàm tranh aûnh minh hoïa thöôøng bieán. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:
TRƯỜNG TH TIÊN HẢI
Tuần 15	Ngày soạn: 20/11/2013
Tiết 30	
Baøi 27: THÖÏC HAØNH: QUAN SAÙT THÖÔØNG BIEÁN
I. Môc tiªu:
1. Kiến thức
- Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu vật sống.
- Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến.
- Qua tranh ảnh và mẫu vật sống rút ra được:
+ Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc rất ít chịu tác động của môi trường.
+ Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.
2. Kỹ năng
- Kĩ năng hợp tác, ứng xử giao tiếp trong nhóm.
- Rèn kĩ năng thu thập và xử thông tin khi quan sát xác định thường biến
- Kĩ năng quản lí thời gian và trách nhiệm được phân công.
3. Thái độ
- Học sinh có thái độ tích cực khi thực hành
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tranh ảnh minh hoạ thường biến.
- HS: Söu taàm tranh aûnh minh hoïa thöôøng bieán. 
III. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra: Không kiểm tra
3. Bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG 
Yeâu caàu HS: quan saùt aûnh cuûa 2 maàm khoai lang (trong toái vaø ngoaøi saùng), 2 chaäu luùa cuøng gioáng (trong toái vaø ngoaøi saùng). Ñoái chieáu vôùi maãu vaät, ñieàn baûng: 
Söï khaùc nhau veà maøu saéc cuûa 2 maàm khoai, 2 chaäu maï do aûnh höôûng cuûa yeáu toá naøo trong moâi tröôøng?
- Quan saùt maãu vaät: 3 ñoaïn thaân cuûa cuøng 1 caây rau döøa nöôùc trong 3 moâi tröôøng khaùc nhau: treân bôø, ven bôø vaø treân maët nöôùc: Tröôøng hôïp treân, söï khaùc nhau veà KH do taùc ñoäng cuûa nhaân toá chính naøo cuûa moâi tröôøng?
- Quan saùt tieáp nhöõng caây maï cuûa cuøng 1 gioáng luùa, caây ôû ven bôø vaø caây trong ruoäng: Caùc caây ven bôø vaø caây trong ruoäng khaùc nhau nhö theá naøo? Do aûnh höôûng cuûa nhaân toá naøo?
- Quan saùt kyõ aûnh vaø maãu vaät, thaûo luaän ñeå so saùnh söï khaùc nhau veà maøu saéc cuûa 2 maàm khoai, 2 chaäu luùa ngoaøi saùng vaø trong toái ghi vaøo baûng baùo caùo thu hoaïch:
+ Trong toái: maàm laù coù maøu vaøng.
+ Ngoaøi saùng: maàm la

File đính kèm:

  • docSinh 9.doc
Giáo án liên quan