Giáo án môn Tin học 9 - Tiết 9, 10: Bài thực hành 2

1. - HS thöïc hieän tìm kiếm với từ khóa “lịch sử dựng nước”

 - Keát quaû tìm kieám:

 - So saùnh soá löôïng caùc trang web trong 2 laàn tìm kieám.

2. Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng”. Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được với các lần tìm kiếm trên

- HS: Ghi kết quả vào vở.

3. Thêm vào từ khóa cụm từ “Văn Lang” để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nhận xét về các kết quả nhận được.

4. Duyệt qua các kết quả tìm được, mở một vài trang web trên danh sách kết quả vừa tra cứu thông tin về lịch sử dựng nước của dân tộc ta.

5. Lưu thông tin vừa tra cứu được vào máy tính cá nhân.

 B1: File → Save → chọn đường dẫn để lưu

 B2: Gõ tên tệp vào khung File name chọn Save

 

doc4 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 9 - Tiết 9, 10: Bài thực hành 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/09/2015 Ngày dạy: 24/09/2015 Dạy lớp: 9A
	 23/09/2015 Dạy lớp: 9B
Tiết 9: BÀI THỰC HÀNH 2 (t1)
 TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức
	- Biết tìm kiếm thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm bằng từ khóa.
 2. Kỹ năng
 - Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học 
 3. Thái độ 
 - Yêu thích môn học, có ý thức trong tiết thực hành.
II. CHUẨN BỊ: 
 1. Giáo viên: Giáo án, SGK tin 9, phòng máy.
 2. Học sinh: Học bài, làm bài tập, đọc trước bài thực hành.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
	1. BÀI CŨ: (7’)
	* Câu 1: Hãy cho biết mục đích, cách sử dụng máy tìm kiếm và kể tên một số máy tìm kiếm.
	* Câu 2: Hãy sử dụng máy tìm kiếm với từ khóa “Hoa hướng dương”
 2. BÀI MỚI:
Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên web. (10’)
 * Gv: yeâu caàu hs ñoïc thoâng tin SGK
 * HS: ñoïc thoâng tin SGK và làm theo SGK trang 32, 33, 34
 1. Khôûi ñoäng trình duyeät Internet Explorer, nhaäp ñòa chæ www.google.com.vn vaøo oâ ñòa chæ vaø nhaán Enter
2. Gõ từ khóa cần tìm vào ô nhập từ khóa → Gõ Enter
* HS thực hành với từ khóa tự chọn và lấy về máy tính cá nhân hình ảnh, văn bản
* Tải hình ảnh về máy. B1: Nhập từ khóa hình ảnh cần lấy.
	B2: Nháy phải tại hình ảnh cần lấy Save Picture
	B3: Chọn đường dẫn để lưu hình ảnh → Gõ tên tệp vào khung File name → gõ Enter
* Lấy văn bản về máy. B1: Chọn phần văn bản cần lấy.
	B2: Gõ tổ hợp phím Ctrl + C → Ctrl + V.
 Tieâu ñeà cuûa tranh web
‚ Ñoaïn vaên baûn treân trang web chöùa töø khoaù.
ƒ Ñòa chæ tranh web.
3. Quan sát danh sách kết quả
 4. Nhaùy chuoät vaøo chæ soá trang töông öùng phía cuoái trang web ñeå chuyeån trang web. Moãi trang keát quaû chæ hieån thò 10 keát quaû tìm kieám.
5. Nhaùy chuoät treân moät keát quaû ñeå chuyeån tôùi trang web töông öùng.
Bài tập 2: Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa để tìm kiếm thông tin. (10’)
* Yeâu caàu hs thöïc hieän tìm kieám thoâng tin vôùi töø khoaù laø caûnh ñeïp sapa?
- Hs: Thöïc hieän vaø cho keát quaû
 - Quan saùt keát quaû vaø cho nhaän xeùt veà keát quaû tìm ñöôïc ñoù?
 HS: - keát quaû tìm ñöôïc laø tất caû caùc trang web chöùa từ thuoäc töø khoaù vaø khoâng phaân bieät chữ hoa, chöõ thöôøng.
 - Quan saùt số lượng caùc trang web tìm ñöôïc 
* Để thöïc hieän tìm kieám với từ khóa “caûnh ñeïp sapa”. Nhaän xeùt keát quaû nhaän ñöôïc? Cho nhaän xeùt veà taùc duïng cuûa daáu “”?
 HS: Thöïc hieän vaø neâu nhaän xeùt vào vở ( Khi thöïc hieän tìm kieám vôùi daáu “” ta thaáy keát quaû tìm kieám cuï theå hôn, nhanh hơn, hữu ích hơn)
Bài tập 3: Tìm hiểu cách tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước. (15’)
1. - HS thöïc hieän tìm kiếm với từ khóa “lịch sử dựng nước”
 - Keát quaû tìm kieám:
 - So saùnh soá löôïng caùc trang web trong 2 laàn tìm kieám.
2. Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng”. Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được với các lần tìm kiếm trên
- HS: Ghi kết quả vào vở.
3. Thêm vào từ khóa cụm từ “Văn Lang” để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nhận xét về các kết quả nhận được.
4. Duyệt qua các kết quả tìm được, mở một vài trang web trên danh sách kết quả vừa tra cứu thông tin về lịch sử dựng nước của dân tộc ta.
5. Lưu thông tin vừa tra cứu được vào máy tính cá nhân.
	B1: File → Save → chọn đường dẫn để lưu
	B2: Gõ tên tệp vào khung File name 	 chọn Save
* GV: - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của HS
	 - Hướng dẫn HS thực hành, sửa sai (nếu có)
4. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VỀ NHÀ: (3’) 
 - Về nhà tập truy cập thông tin với các từ khóa từ máy tìm kiếm.
	- Xem tiếp bài thực hành 2 bài 4 và 5 để tiết sau thực hành tiếp.
Ngày soạn: 20/09/2015 Ngày dạy: 25/09/2015 Dạy lớp: 9A
	 24/09/2015 Dạy lớp: 9B
Tiết 10: BÀI THỰC HÀNH 2 (t2)
 TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
	- Biết tìm kiếm thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm bằng từ khóa.
 2. Kỹ năng
 - Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học 
 3. Thái độ 
 - Yêu thích môn học, có ý thức trong tiết thực hành.
II. CHUẨN BỊ: 
 1. Giáo viên: Giáo án, SGK tin 9, phòng máy.
 2. Học sinh: Học bài, làm bài tập, đọc trước bài thực hành.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
	1. BÀI CŨ: (7’)
	* Câu 1: Tìm kiếm hình ảnh “mạng máy tính” và tải ảnh về máy tính cá nhân.
	* Câu 2: Hãy sử dụng máy tìm kiếm với từ khóa “Máy tính” và tải văn bản nói về máy tính về máy.
	2. BÀI MỚI:
Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên web về dứng dụng của tin học. (20’)
	Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học trong lĩnh vực khác nhau của đời sống.
	Ví duï: “nhaø tröôøng”, “daïy hoïc”, “ vaên phoøng”. 
	* HS: thực hành trực quan trên máy tính có nối mạng Internet.
Bài 4: Tìm kiếm hình ảnh. (13’)
	B1: Gõ từ khóa cần tìn vào ô nhập từ khóa.
	B2: Gõ phím Enter
- Yeâu caàu hs thöïc hieän: 1. Tìm kieám thoâng tin vôùi töø khoaù laø “hoa ñeïp”.
Hs: Thöïc hieän tìm được keát quaû sau
2. Tìm kiếm một số vấn đề về “lịch sử phát triến máy tính”, “Các loài hoa đẹp”, “di tích lịch sử Hà Nội”, ... HS thực hành trực quan trên máy tính.
3. Lưu dữ liệu vừa truy cập vào máy tính cá nhân.
 * GV: - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của HS
	 - Hướng dẫn HS thực hành, sửa sai (nếu có)
4. HƯỚNG DẪN HOC TẬP VỀ NHÀ (5’)
 - Truy cập thông tin với các từ khóa từ máy tìm kiếm.
 - Xem trước bài 4 “Tìm hiểu thư điện tử” phần 1 và 2 đrre tiết sau học.
 Ngµy 21 th¸ng 09 n¨m 2015
 Ký duyÖt cña TTCM
 Nguyễn Văn Đôn

File đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_2_Tim_kiem_thong_tin_tren_Internet.doc