Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 39 đến tiết 44

Ngày soạn: Ngày dạy:

 Tiết 43

Thực hành

HỌC VẼ HèNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt)

I. MỤC TIấU

1. Kiến thức

- Biết được các công cụ làm việc chính của phần mềm: công cụ di chuyển, các công cụ liên quan đến đối tượng điểm .

2. Kĩ năng

 - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ làm việc chính của phần mềm.

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng dạy và học

- Giáo viên: Máy chiếu (nếu có), SGK, giáo án, phần mềm GeoGebra

 - Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài SGK.

2. Phương pháp

Nêu vấn đề, Vấn đáp, Đồ dùng trực quan.

 

doc10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 39 đến tiết 44, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
17/01/2016
Ngày giảng:
21/01/2016
 Tiết 39
 Bài thực hành 5
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR...DO (tt)
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức
- Viết được chương trỡnh cú sử dụng vũng lặp for do;
- Sử dụng được cõu lệnh ghộp.
 - Rốn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trỡnh cú sử dụng vũng lặp for do
2. Kĩ năng
 - Viết đỳng cõu lệnh lặp Fordo.
 - Biết sử dụng đỳng và cú hiệu quả cõu lệnh lặp.
3. Thỏi độ 
Thỏi độ học tập nghiờm tỳc, yờu thớch mụn học.
 II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy và học
- Giáo viên: 	Máy chiếu (nếu có), SGK, giáo án
	- Học sinh: 	SGK, vở ghi, đọc trước bài SGK.
2. Phương pháp
Nêu vấn đề, Vấn đáp, Đồ dùng trực quan.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
 	Khụng kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
 Hoạt động 1: Sử dụng cõu lệnh for..do lồng nhau để in ra màn hỡnh cỏc số từ 0 đến 99 
Quan sỏt HS thực hành, hướng dẫn và đưa ra chương trỡnh đó chỉnh sửa
Hoạt động 2: Chấm điểm một số HS đó chỉnh sửa đỳng
+ Học sinh đọc kĩ đề và phõn tớch yờu cầu của bài toỏn
+ Gừ chương trỡnh vào mỏy theo yờu cầu của giỏo viờn.
+ Tỡm hiểu ý nghĩa của cỏc cõu lệnh theo sự hướng dẫn của giỏo viờn.
+ Nhấn phớm F9 để sửa lỗi (nếu cú).
+ Nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trỡnh và nhập cỏc giỏ trị vào, quan sỏt kết quả trờn màn hỡnh theo sự hướng dẫn của giỏo viờn.
Bài 3: Sử dụng cõu lệnh for..do lồng nhau để in ra màn hỡnh cỏc số từ 0 đến 99 và dừng màn hỡnh để cú thể quan sỏt kết quả
a. Tỡm hiểu chương trỡnh (SGK/64)
b. Gừ và chạy chương trỡnh, quan sỏt kết quả
Sử dụng thờm cõu lệnh GotoXY(a,b) để diều chỉnh bảng kết quả ra giữa màn hỡnh.
Chương trỡnh đó chỉnh sửa:
Program tao_bang;
Uses crt;
Var i:byte;
j,X,Y:byte;
Begin
Clrscr;
X:=18; Y:=7;
For i:=0 to 9 do
Begin
gotoXY(X,Y);
For j:=0 to 9 do
Write(10*i+j:4);
Y:=Y+1;
Writeln;
End;
Readln
End.
4. Nhận xột 
	Giỏo viờn nhận xột và đỏnh giỏ tiết thực hành.
5. Dặn dũ
	- Tiết sau học mới.
Ngày soạn:
17/01/2016
Ngày giảng:
21/01/2016
 Tiết 40
HỌC VẼ HèNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA 
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức
 Biết được cỏc cụng cụ làm việc chớnh của phần mềm: cụng cụ di chuyển, cỏc cụng cụ liờn quan đến đối tượng điểm.
2. Kĩ năng
	- Rốn luyện kĩ năng sử dụng cỏc cụng cụ làm việc chớnh của phần mềm.
3. Thỏi độ
- Thỏi độ học tập nghiờm tỳc, yờu thớch mụn học.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy và học
- Giáo viên: 	Máy chiếu (nếu có), SGK, giáo án, phần mềm GeoGebra
	- Học sinh: 	SGK, vở ghi, đọc trước bài SGK.
2. Phương pháp
Nêu vấn đề, Vấn đáp, Đồ dùng trực quan.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
	Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
Hoạt động 1: Tỡm hiểu phần mềm Geogebra.
? Hóy nờu mục đớch của phần mềm.
Phần mềm cú khả năng tạo ra sự gắn kết giữa cỏc đối tượng hỡnh học, được gọi là quan hệ như thuộc, vuụng gúc, song song.
+ Phần mềm Geogebra dựng để vẽ cỏc hỡnh học đơn giản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.
+ Học sinh chỳ ý lắng nghe
1. Em đó biết gỡ về Geogebra?
Hoạt động 2: Tỡm hiểu cỏch khởi động phần mềm.
? Hóy nờu cỏch để khởi động phần mềm.
Hoặc vào menu Start \ All Programs\ GeoGebra \ GeoGebra
- Gọi học sinh lờn thực hành khởi động phần mềm trờn mỏy tớnh.
Để khởi động phần mờm ta nhỏy đỳp vào biểu tượng ở trờn màn hỡnh nền.
+ Học sinh chỳ ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
+ Học sinh khởi động phần mềm trờn mỏy tớnh theo yờu cầu của giỏo viờn.
2. Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng Việt:
 .
Hoạt động 3: Tỡm hiểu màn hỡnh làm việc của Geogebra tiếng Việt.
? Màn hỡnh làm việc của Geogebra gồm những thành phần nào.
- Chỳ ý: Cỏc lệnh trờn bảng chọn khụng dựng để vẽ cỏc đối tượng – hỡnh.
- Mỗi cụng cụ đều cú một biểu tượng riờng tương ứng. Biểu tượng cho biết cụng dụng của cụng cụ đú.
+ Màn hỡnh làm việc của Geogebra gồm:
- Bảng chọn: là hệ thống cỏc lệnh chớnh của phần mềm.
- Thanh cụng cụ: Chứa cỏc cụng cụ làm việc chớnh là cụng cụ dựng để vẽ, điều chỉnh và làm việc với cỏc đối tượng.
- Khu vực thể hiện cỏc đối tượng.
+ Học sinh chỳ ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
4. Củng cố, dặn dũ
- Về nhà thực hành nếu cú thể
- Giờ sau tiếp tục thực hành bài này.
5. Rỳt kinh nghiệm
Ngày soạn:
24/01/2016
Ngày giảng:
28/01/2016
 Tiết 41, 42
HỌC VẼ HèNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt)
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức
- Biết được cỏc cụng cụ làm việc chớnh của phần mềm: cụng cụ di chuyển, cỏc cụng cụ liờn quan đến đối tượng điểm.
2. Kĩ năng
	- Rốn luyện kĩ năng sử dụng cỏc cụng cụ làm việc chớnh của phần mềm.
3. Thỏi độ
- Thỏi độ học tập nghiờm tỳc, yờu thớch mụn học.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy và học
- Giáo viên: 	Máy chiếu (nếu có), SGK, giáo án, phần mềm GeoGebra
	- Học sinh: 	SGK, vở ghi, đọc trước bài SGK.
2. Phương pháp 
Nêu vấn đề, Vấn đáp, Đồ dùng trực quan.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ
	GeoGebra có chức năng gì
3. Bài mới	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
 Hoạt động : Tỡm hiểu cỏc cụng cụ làm việc chớnh của phần mềm.
* Cụng cụ di chuyển:
? Cụng cụ di chuyển cú ý nghĩa như thế nào?
* Cỏc cụng cụ liờn quan đến đối tượng điểm.
Yờu cầu học sinh nghiờn cứu SGK và cho biết ý nghĩa của cỏc cụng cụ
- Cụng cụ ?
- Cụng cụ ?
- Cụng cụ ?
* Cỏc cụng cụ liờn quan đến đoạn, đường thẳng.
- Cỏc cụng cụ , , dựng để tạo đường, đoạn, tia đi qua hai điểm cho trước. 
? Hóy nờu thao tỏc thực hiện.
* Cỏc cụng cụ tạo mối quan hệ hỡnh học.
- Cụng cụ dựng để tạo đường thẳng đi qua một điểm và vuụng gúc với một đường hoặc đoạn thẳng cho trước.
Cụng cụ sẽ tạo ra một đường thẳng song song với một đường (đoạn) cho trước và đi qua một điểm cho trước.
Cụng cụ dựng để vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng hoặc hai điểm cho trước.
+ Cụng cụ di chuyển cú ý nghĩa đặc biệt là khụng dựng để vẽ hoặc khởi tạo hỡnh mà dựng để di chuyển hỡnh.
- Cụng cụ : dựng để tạo một điểm mới
- Cụng cụ : dựng để tạo ra điểm là giao của hai đối tượng đó cú trờn mặt phẳng.
- Cụng cụ : dựng để tạo trung điểm của đoạn thẳng.
+ Học sinh chỳ ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
Thao tỏc: chọn cụng cụ, sau đú nhỏy chuột chọn lần lượt hai điểm trờn màn hỡnh
+ Thao tỏc: chọn cụng cụ, sau đú lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn điểm. 
+ Thao tỏc: chọn cụng cụ, sau đú lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn điểm. 
+ Thao tỏc: chọn cụng cụ, sau đú chọn một đoạn thẳng hoặc chọn hai điểm cho trước trờn mặt phẳng.
+ Thao tỏc: chọn cụng cụ và sau đú lần lượt chọn ba điểm trờn mặt phẳng. Điểm chọn thứ hai chớnh là đỉnh của gúc này.
c) Giới thiệu cỏc cụng cụ làm việc chớnh.
* Cụng cụ di chuyển: dựng để di chuyển hỡnh
* Cỏc cụng cụ liờn quan đến đối tượng điểm.
* Cỏc cụng cụ tạo mối quan hệ hỡnh học.
4.. Củng cố
? Nờu ý nghĩa của cỏc cụng cụ liờn quan đến đoạn, đường thẳng.
5. Dặn dũ
- Về nhà học bài, kết hợp SGK.
Ngày soạn: Ngày dạy: 
 Tiết 43
Thực hành 
HỌC VẼ HèNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (TT)
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức
- Biết được cỏc cụng cụ làm việc chớnh của phần mềm: cụng cụ di chuyển, cỏc cụng cụ liờn quan đến đối tượng điểm.
2. Kĩ năng
	- Rốn luyện kĩ năng sử dụng cỏc cụng cụ làm việc chớnh của phần mềm.
3. Thỏi độ
- Thỏi độ học tập nghiờm tỳc, yờu thớch mụn học.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy và học
- Giáo viên: 	Máy chiếu (nếu có), SGK, giáo án, phần mềm GeoGebra
	- Học sinh: 	SGK, vở ghi, đọc trước bài SGK.
2. Phương pháp 
Nêu vấn đề, Vấn đáp, Đồ dùng trực quan.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
Hoạt động 1 : Khởi động phần mềm.
Yờu cầu học sinh khởi động phần mềm Geogebra.
Hoạt động 2: Sử dụng phần mềm để làm một số bài tập
Sử dụng phần mềm để vẽ một số hỡnh sau:
+ Kớch đỳp vào biểu tượng trờn màn hỡnh nền để khởi động 
Cho trước cạnh AB và một đường thẳng đi qua A. Hóy vẽ hỡnh thoi ABCD lấy đường thẳng đó cho là đường chộo. Sử dụng cỏc cụng cụ thớch hợp đó học để dựng cỏc đỉnh C, D của hỡnh thoi.
Sử dụng cỏc cụng cụ thớch hợp để vẽ một hỡnh vuụng nếu biết trước một cạnh
Cho trước cạnh BC, hóy vẽ tam giỏc đều ABC
Cho một hỡnh và một đường thẳng trờn mặt phẳng. Hóy dựng hỡnh mới là đối xứng của hỡnh đó cho qua trục là đường thẳng trờn. Sử dụng cụng cụ đối xứng trục để vẽ hỡnh.
1. Khởi động phần mềm
2. Sử dụng phần mềm để vẽ một số hỡnh hỡnh học
- Vẽ hỡnh thoi
- Vẽ hỡnh vuụng
- Vẽ hỡnh tam giỏc đều
- Vẽ một hỡnh là đối xứng trục của một đối tượng cho trước trờn màn hỡnh.
4.Nhận xột
- Giỏo viờn nhận xột và đỏnh giỏ tiết thực hành của học sinh.
5. Rỳt kinh nghiệm
Ngày soạn:
Ngày giảng:
 Tiết 44
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức
- Biết nhu cầu cần cú cấu trỳc lặp với số lần chưa biết trước trong ngụn ngữ lập trỡnh;
- Biết ngụn ngữ lập trỡnh dựng cấu trỳc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn mỏy tớnh thực hiện lặp đi lặp lại cụng việc đến khi một điều kiện nào đú được thoả món;
2. Kĩ năng
	- Rốn luyện kĩ năng sử dụng cỏc cõu lệnh trong Pascal.
3. Thỏi độ
Thỏi độ học tập nghiờm tỳc, yờu thớch mụn học.
 II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy và học
- Giáo viên: 	Máy chiếu (nếu có), SGK, giáo án
	- Học sinh: 	SGK, vở ghi, đọc trước bài SGK.
2. Phương pháp 
Nêu vấn đề, Vấn đáp, Đồ dùng trực quan.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
 	Khụng kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
 Hoạt động 1: Tỡm hiểu vớ dụ 1.
- Một ngày chủ nhật Long gọi điện cho Trang. Khụng cú ai nhấc mỏy. Long quyết định gọi lại thờm 1 lần nữa. Như vậy Long đó biết trước là mỡnh sẽ lặp lại gọi điện thờm 2 lần. Một ngày khỏc, Long quyết định cứ 10 phỳt gọi điện một lần cho Trang cho đến khi cú người bắt mỏy.
? Lần này Long sẽ lặp lại việc gọi điện mấy lần.
? Điều kiện để kết thỳc hoạt động lặp đú là gỡ?
 Hoạt động 2: Tỡm hiểu vớ dụ 2.
- Nếu cộng lần lượt n số tự nhiờn đầu tiờn (n = 1, 2, 3,...), Cần cộng bao nhiờu số tự nhiờn đầu tiờn để ta nhận được tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000?
? Tỡm hiểu cỏc bước của thuật toỏn trong vớ dụ này.
- Yờu cầu học sinh gừ chương trỡnh vào mỏy.
- Dịch và chạy chương trỡnh?
- Ta cú sơ đồ khối
Nhận xột?
+ Học sinh chỳ ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
+ Chưa thể biết trước được, cú thể một lần, cú thể hai lần hoặc nhiều hơn nữa.
+ Điều kiện để kết thỳc hoạt động lặp đú là cú người nhấc mỏy.
+ Đọc kĩ đề bài
+ Kớ hiệu S là tổng cần tỡm và ta cú thuật toỏn như sau:
- Bước 1. S ơ 0, n ơ 0.
- Bước 2. Nếu S ≤ 1000, n ơ n + 1; ngược lại chuyển tới bước 4.
-Bước 3. S ơ S + n và quay lại bước 2.
- Bước 4. In kết quả : S và n là số tự nhiờn nhỏ nhất sao cho S > 1000. Kết thỳc thuật toỏn.
Suy nghĩ đưa ra nhận xột
1. Cỏc hoạt động lặp với số lần chưa biết trước.
+ Vớ dụ 1: SGK/67
+ Vớ dụ 2:
 Nếu cộng lần lượt n số tự nhiờn đầu tiờn (n = 1, 2, 3,...), Cần cộng bao nhiờu số tự nhiờn đầu tiờn để ta nhận được tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000?
* Nhận xột : Để viết chương trỡnh chỉ dẫn mỏy tớnh thực hiện cỏc hoạt động lặp như trong cỏc vớ dụ trờn, ta cú thể sử dụng cõu lệnh cú dạng lặp với số lần chưa biết trước
4. Củng cố 
- Hóy nờu một số vớ dụ trong cuộc sống mà cỏc cụng việc lặp lại với số lần khụng biết trước.
5. Dặn dũ 
- Về nhà học bài, làm bài tập 2

File đính kèm:

  • doctiet_3944.doc