Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 39 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for… do

Hoạt động 1: Làm đẹp màn hình kết quả bằng lệnh gotoxy, where. (35 phút)

Gv: Yêu cầu học sinh mở chương trình Bang_cuu_chương đã lưu trong tiết trước. Quan sát kết quả và nhận xét khoảng cách giữa các hàng, cột.

Hs: Quan sát và đưa ra nhận xét.

? Có cách nào để khoảng cách giữa các hàng và các cột tăng lớn?

Gv: Giới thiệu câu lệnh gotoxy và where.

Gv: Yêu cầu học sinh sửa lại chương trình theo hướng dẫn của giáo viên.

Hs: Viết chương trình vào máy, sửa lỗi chính tả, chạy chương trình, quan sát kết quả.

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 39 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for… do, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 21 - Tiết 39
 Ngày dạy: 11/01/2016
Bài thực hành 5:
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR  DO
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động : - Học sinh biết thêm các câu lệnh GotoXY(a,b); WhereX và WhereY.
 - Học sinh hiểu từng câu lệnh trong chương trình; hiểu hơn quá trình hoạt động của câu lệnh lặp For  do trong chương trình.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Tiếp tục thực hành sử dụng lệnh lặp For ... do.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Pascal hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
 Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng:
Lòng trong quá trình thực hành.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Làm đẹp màn hình kết quả bằng lệnh gotoxy, where. (35 phút)
Gv: Yêu cầu học sinh mở chương trình Bang_cuu_chương đã lưu trong tiết trước. Quan sát kết quả và nhận xét khoảng cách giữa các hàng, cột.
Hs: Quan sát và đưa ra nhận xét.
? Có cách nào để khoảng cách giữa các hàng và các cột tăng lớn?
Gv: Giới thiệu câu lệnh gotoxy và where.
Gv: Yêu cầu học sinh sửa lại chương trình theo hướng dẫn của giáo viên.
Hs: Viết chương trình vào máy, sửa lỗi chính tả, chạy chương trình, quan sát kết quả.
Gv: Yêu cầu học sinh quan sát kết quả và so sánh với kết quả của chương trinh khi chưa dùng lệnh gotoxy(5, wherey)
Hs: Quan sát và nhận xét.
Bài 2: sgk (T63)
+ Giới thiệu lệnh wherex; wherey và Gotoxy(a,b)
Trong đó: a là chỉ số cột, b là chỉ số hàng
- Ý nghĩa của câu lệnh là đưa con trỏ về cột a hàng b.
- Wherex: cho biết số thứ tự của cột, wherey cho biết số thứ tự của hàng.
* Lưu ý: Phải khai báo thư viện crt trước khi sử dụng hai lệnh trên.
a) Chỉnh sửa chương trình như sau:
Program Bang_cuu_chuong;
Uses crt;
Var i, n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘Nhap vao so n’); readln(n);
Writeln(‘Bang nha’,n);
Writeln;
For i:=1 to 10 do
begin
gotoxy(5, wherey);
Writeln(n,’x’,i:2,’=’,n*i:3); 
Readln;
End.
Tổng kết. (3 phút)
 - Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các chương trình đã được thực hành hôm nay.
- Xem lại phần tổng kết để nắm kiến thức trọng tâm.
- Về nhà viết lại và chạy thử chương trình với các dữ liệu vào khác nhau để hiểu hơn chương trình và câu lệnh lặp lòng nhau (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Về nhà xem trước bài học vẽ hình với phần mềm Geogebra để tiết sau chúng ta tìm hiểu.
PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

File đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_5_Su_dung_lenh_lap_ForDo.doc