Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 37: Bài thực hành số 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện if.....then

1. Giáo viên :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án,phòng máy

- Đồ dùng dạy học

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.

2. Học sinh :

- Đọc trước bài thực hành.

- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã học.

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :

1. Ổn định tổ chức lớp : (1 phút)

Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ : kiểm tra trong bài thực hành

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 37: Bài thực hành số 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện if.....then, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 20/12/2015
Ngày giảng : 8A: 21/12/2015	8B: 22/12/2015	8C:22/12/2015
Tiết theo PPCT : 37 
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 :
SỬ DỤNG CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF.....THEN
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS
 - Hiểu được câu lệnh rẽ nhánh trong chương trình có sẵn
- Hiểu được chương trình có sẵn cho phép nhập ba số nguyên dương và kiểm tra xem ba số này có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.
2. Kỹ năng
- Luyện tập sử dụng câu lệnh if . Then .
- Chuyển được biểu thức điều kiện viết trong toán học sang biểu thức trong ngôn ngữ lập trình để kiểm tra xem ba số nguyên dương có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không?
3. Thái độ
- Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình .
II. PHƯƠNG PHÁP 
Hoạt động nhóm
Thực hành trên máy 
III. CHUẨN BỊ : 
1. Giáo viên : 
- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án,phòng máy
- Đồ dùng dạy học 
- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.
2. Học sinh :
- Đọc trước bài thực hành.
- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã học.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 
1. Ổn định tổ chức lớp : (1 phút)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ : kiểm tra trong bài thực hành 
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 : bài tập 1(20 phút)
Gv: Hướng dẫn viết chương trình ở bài tập 1 
Hs: Tìm hiểu và viết chương trình vào máy
- Dịch và chạy chương trình
- Tìm hiểu kết quả
Bài 1 : Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím và in hai số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm .
 Program sapxep;
 Uses crt;
 Var a, b : integer;
Begin
 Clrscr;
Write (‘a=’) ; readln(a);
Write (‘b=’) ; readln(b);
If a < b then write (a, ‘ ‘, b) else write (b, ‘ ‘, a);
Readln;
End.
Hoạt động 2 : bài tập 2 (20 phút )
GV: hướng dẫn học sinh viết chương trình ở bài tập 2 
HS : tìm hiểu và viết chương trình vào máy 
dịch và chạy chương trình
tìm hiểu kết quả .
Bài 2. Dưới đây là chương trình nhập ba số dương a, b, và c từ bàn phím, kiểm tra và in ra màn hình kết quả kiểm tra ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không.
ý tưởng: Ba số dương a, b, và c là độ dài các cạnh của một tam giác khi và chỉ khi a + b > c, b + c > a và c + a > 
Program Ba_canh_tam_giac;
uses crt;
Var 	a, b, c: real; 
Begin
Clrscr;
write('Nhap ba so a, b va c:'); readln(a,b,c);
If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then
writeln('a, b va c la 3 canh cua mot tam giac!')
else writeln('a, b, c khong la 3 canh cua 1 tam giac!');
end.
Hoạt động 3 : củng cố (2’)
Hệ thống lại các kiến thức đã học thông qua các bài tập đã thực hành
Nhắc lại nội dung của bài TH
4. hướng dẫn về nhà (1’)
Về nhà phần còn lại của bài .
Làm bài tập 1, 2.

File đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_4_Su_dung_cau_lenh_dieu_kien_IfThen.doc
Giáo án liên quan