Giáo án môn Tin học 8 - Bài thực hành: Làm quen với turbo pascal

I. MỤC TIÊU :

 1. Kiến thức

 Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP

 Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.

 Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.

 2. Kỹ năng

 - Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học.

 3. Thái độ

 - Yêu thích môn học, hăng say phát biểu.

II. CHUẨN BỊ :

 1. GV: - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

 - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.

 2. HS: - Đọc trước bài thực hành. Học thuộc kiến thức lý thuyết đã học.

 

doc6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Bài thực hành: Làm quen với turbo pascal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 04/09/2015 Ngày dạy: 07/09/2015 Dạy lớp: 8A
	 09/09/2015 Dạy lớp: 8B
 TiÕt 5: Bài TH1:	 LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
I. MỤC TIÊU : 
 1. Kiến thức
Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP
Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.
 2. Kỹ năng
 - Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học.
 3. Thái độ
 - Yêu thích môn học, hăng say phát biểu.
II. CHUẨN BỊ : 
 1. GV: SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
 Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.
 2. HS: Đọc trước bài thực hành. Học thuộc kiến thức lý thuyết đã học.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 
1. Kiểm tra bài cũ : (5’)
 * Câu 1: Cấu trúc chung một chương trình gồm những phần nào ? Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chương trình.
 * Câu 2: Nêu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong Turbo Pascal.
 * Đặt vấn đề:
2. Bài mới :
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
HOẠT ĐỘNG 1 : H­íng dÉn ban ®Çu (10’)
G : §ãng ®iÖn
G : X¸c nhËn kÕt qu¶ b¸o c¸o trªn tõng m¸y.
G : Phæ biÕn néi dung yªu cÇu chung trong tiÕt thùc hµnh lµ lµm quen víi ng«n ng÷ lËp tr×nh Turbo Pascal.
H : Khëi ®éng vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y tÝnh cña m×nh => B¸o c¸o t×nh h×nh cho G.
H : æn ®Þnh vÞ trÝ trªn c¸c m¸y.
HOẠT ĐỘNG 2 : Gi¸o viªn h­íng dÉn H lµm bµi 1trªn mµn h×nh lín.
G : Giíi thiÖu biÓu t­îng cña ch­¬ng tr×nh vµ c¸ch khëi ®éng ch­¬ng tr×nh b»ng 2 c¸ch.
H : Theo dâi vµ quan s¸t t×m biÓu t­îng cña ch­¬ng tr×nh trªn m¸y cña m×nh.
G : Giíi thiÖu mµn h×nh TP.
H : Quan s¸t kh¸m ph¸ c¸c thµnh phÇn trªn mµn h×nh TP.
G : Giíi thiÖu c¸c thµnh phÇn trªn mµn h×nh cña Turbo Pascal.
H : Quan s¸t.
G : Giíi thiÖu vµ lµm mÉu c¸ch më hÖ thèng thùc ®¬n (menu) vµ c¸ch di chuyÓn vÖt s¸ng, chän lÖnh trong thùc ®¬n.
H : Lµm theo trªn m¸y cña m×nh vµ quan s¸t c¸c lÖnh trong tõng menu.
G : Giíi thiÖu c¸ch tho¸t khái TP
H : Lµm thö trªn m¸y tÝnh cña m×nh.
G : Theo dâi quan s¸t c¸c thao t¸c thùc hiÖn cña H trªn tõng m¸y vµ h­íng dÉn thªm.
Bµi 1. Lµm quen víi viÖc khëi ®éng vµ tho¸t khái Turbo Pascal. NhËn biÕt c¸c thµnh phÇn trªn mµn h×nh cña Turbo Pascal.
a. Khëi ®éng Turbo Pascal b»ng mét trong hai c¸ch:
C¸ch 1: Nh¸y ®óp chuét trªn biÓu t­îng trªn mµn h×nh nÒn;
C¸ch 2: Nh¸y ®óp chuét trªn tªn tÖp Turbo.exe trong th­ môc chøa tÖp nµy (th­êng lµ th­ môc con TP\BIN).
b. Quan s¸t mµn h×nh cña Turbo Pascal vµ so s¸nh víi h×nh 11 SGK
c. NhËn biÕt c¸c thµnh phÇn: Thanh b¶ng chän; tªn tÖp ®ang më; con trá; dßng trî gióp phÝa d­íi mµn h×nh. 
d. NhÊn phÝm F10 ®Ó më b¶ng chän, sö dông c¸c phÝm mòi tªn sang tr¸i vµ sang ph¶i (¬ vµ ®) ®Ó di chuyÓn qua l¹i gi÷a c¸c b¶ng chän. 
e. NhÊn phÝm Enter ®Ó më mét b¶ng chän. 
f. Quan s¸t c¸c lÖnh trong tõng b¶ng chän.
- Më c¸c b¶ng chän b»ng c¸ch kh¸c: NhÊn tæ hîp phÝm Alt vµ phÝm t¾t cña b¶ng chän (ch÷ mµu ®á ë tªn b¶ng chän, vÝ dô phÝm t¾t cña b¶ng chän File lµ F, b¶ng chän Run lµ R,...).
g. Sö dông c¸c phÝm mòi tªn lªn vµ xuèng (­ vµ ¯) ®Ó di chuyÓn gi÷a c¸c lÖnh trong mét b¶ng chän.
h. NhÊn tæ hîp phÝm Alt+X ®Ó tho¸t khái Turbo Pascal.
HOẠT ĐỘNG 3 : Gi¸o viªn h­íng dÉn H lµm bµi 2 trªn mµn h×nh lín. (25’)
H : Gâ ch­¬ng tr×nh phÇn a trong sgk
G : Më ch­¬ng tr×nh ®· chuÈn bÞ s½n tõ trong m¸y chñ.
H : §äc vµ hiÓu chó ý sgk.
H : Lµm theo mét c¸ch tuÇn tù c¸c b­íc b, c, d sgk.
 G : Theo dâi vµ h­íng dÉn trªn c¸c m¸y.
G : dÞch vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh trªn m¸y chñ.
H : Quan s¸t vµ ®èi chiÕu kÕt qu¶ trªn m¸y cña m×nh.
Bµi 2. So¹n th¶o, l­u, dÞch vµ ch¹y mét ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n.
program CT_Dau_tien;
uses crt;
begin
	clrscr;
	writeln('Chao cac ban');
	write('Toi la Turbo Pascal');
end.
- NhÊn tæ hîp phÝm Alt+F9 ®Ó dÞch ch­¬ng tr×nh
- NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+F9 ®Ó ch¹y ch­¬ng tr×nh.
- Sau ®ã nhÊn Alt+F5 ®Ó quan s¸t kÕt qu¶.
3. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP: (3’)
 - Nhận xét bài thực hành.
- Những lỗi học sinh thường mắc phải trong quá trình thực hành.
4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’)
 - Về nhà học bài cũ 
 - Trả lời các câu hỏi trong SGK và soạn bài 2.
 ---------------------------------------------------------------- 
Ngày soạn: 05/09/2015 Ngày dạy: 08/09/2015 Dạy lớp: 8A
	 12/09/2015 Dạy lớp: 8B
 TiÕt 6: Bài TH1:	LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
I. MỤC TIÊU : 
 1. Kiến thức
Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP
Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.
 2. Kỹ năng
 - Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học.
 3. Thái độ
 - Yêu thích môn học, hăng say phát biểu.
II. CHUẨN BỊ : 
 1. GV: - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
 - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.
 2. HS: - Đọc trước bài thực hành. Học thuộc kiến thức lý thuyết đã học.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 
1. Kiểm tra bài cũ : (5’)
 * Câu 1: Cấu trúc chung một chương trình gồm những phần nào ? Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chương trình.
 * Câu 2: Nêu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong Turbo Pascal.
 * Đặt vấn đề:
2. Bài mới 
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
HOẠT ĐỘNG 1 : H­íng dÉn ban ®Çu (5’)
G : §ãng ®iÖn
G : X¸c nhËn kÕt qu¶ b¸o c¸o trªn tõng m¸y.
H : Khëi ®éng vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y tÝnh cña m×nh => B¸o c¸o t×nh h×nh cho G.
H : æn ®Þnh vÞ trÝ trªn c¸c m¸y.
HOẠT ĐỘNG 2 : Gi¸o viªn h­íng dÉn H lµm bµi 3. (25’)
H : Lµm theo c¸c b­íc yªu cÇu trong SGK.
G : Th­êng xuyªn ®i c¸c m¸y kiÓm tra, theo dâi vµ h­íng dÉn cô thÓ.
G : Lµm c¸c b­íc a, b trªn m¸y chñ vµ gi¶i thÝch mét sè lçi cho H hiÓu.
H : Quan s¸t vµ l¾ng nghe gi¶i thÝch.
Bµi 3. ChØnh söa ch­¬ng tr×nh vµ nhËn biÕt mét sè lçi.
HOẠT ĐỘNG 3 : Gi¸o viªn tæng kÕt néi dung tiÕt thùc hµnh. (5’)
G : §­a lªn mµn h×nh néi dung chÝnh cÇn ®¹t trong tiÕt thùc hµnh nµy (SGK)
H : §äc l¹i.
H : §äc phÇn ®äc thªm SGK
G : Cã thÓ gi¶i thÝch thªm.
Tæng kÕt : SGK
3. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP: (3’)
 - Nhận xét bài thực hành
 - Đánh giá các nhóm thực hành và nhắc lại một số lỗi thường mắc phải khi thực hành.
4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (2’)
 - Về nhà học bài cũ 
 - Trả lời các câu hỏi trong SGK và soạn bài 2.
 Ngày 07 tháng 09 năm 2015
 Ký duyệt của TTCM
 Nguyễn Văn Đông

File đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_1_Lam_quen_voi_Turbo_Pascal.doc
Giáo án liên quan