Giáo án môn Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for… do

2. NỘI DUNG BÀI HỌC:

- Tiếp tục thực hành sử dụng lệnh lặp For . do.

3. CHUẨN BỊ:

3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Pascal hoạt động tốt.

3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)

 Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.

4.2. Kiểm tra miệng:

Lòng trong quá trình thực hành

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for… do, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 21 - Tiết 40
 Ngày dạy: 11/01/2016
Bài thực hành 5:
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR  DO
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động : - Học sinh biết trong một chương trình có thể dung các câu lệnh For lòng nhau. 
 - Học sinh biết viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do lòng nhau. 
 - Học sinh hiểu từng câu lệnh trong chương trình; hiểu hơn quá trình hoạt động của câu lệnh lặp For  do trong chương trình.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Tiếp tục thực hành sử dụng lệnh lặp For ... do.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Pascal hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
 Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng:
Lòng trong quá trình thực hành.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: Sử dụng lệnh For lồng trong for (35 phút)
Gv: Giới thiệu cấu trúc lệnh for lồng nhau, hướng dẫn học sinh cách sử dụng lệnh.
Hs: Ghi chép cấu trúc và lĩnh hội
Gv: Yêu cầu học sinh học sinh đọc chương trình, tìm hiểu hoạt động của chương trình và viết chương trình
Hs: Hoạt động theo nhóm, tìm hiểu hoạt động của chương trình, đại diện của nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
Gv: Yêu cầu hs chạy chương trình.
Hs: Cho chạy chương trình và quan sát kết quả.
Gv: Hướng dẫn học sinh làm câu b.
Hs: Thực hiện câu b theo hướng dẫn của giáo viên.
Bài 3 Sgk (T64).
a) Câu lệnh for lồng trong for
- For := to do
 For := to do ;
Program Tao_bang;
Uses crt;
Var i,j: byte;
Begin
 Clrscr;
For i:=0 to 9 do
Begin
For j:=0 to 9 do 
Writeln(10*i+j:4);
Writeln;
End;
Readln;
End.
Tổng kết. (3 phút)
 - Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các chương trình đã được thực hành hôm nay.
- Xem lại phần tổng kết để nắm kiến thức trọng tâm.
- Về nhà viết lại và chạy thử chương trình với các dữ liệu vào khác nhau để hiểu hơn chương trình và câu lệnh lặp lòng nhau (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Về nhà xem trước bài học vẽ hình với phần mềm Geogebra để tiết sau chúng ta tìm hiểu.
PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

File đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_5_Su_dung_lenh_lap_ForDo.doc