Giáo án Mĩ thuật 6 - Tiết 4: Cách vẽ theo mẫu

?- Vẽ như thế nào để có bài vẽ đúng và đẹp.

- GV giới thiệu ( Minh hoạ trên bảng).

- Quan saựt kyừ vaọt maóu, so saựnh tyỷ leọ giửừa chieàu cao vaứ chieàu ngang ủeồ xaực ủũnh hỡnh daựng vaứ tyỷ leọ cuỷa khung hỡnh.

 + Tuỳ theo hình dáng của vật mẫu và vị trí của góc hình khung hình có thể khác nhau,

 + Vẽ khung hình sao cho cân đối với trang giấy, dẽ nhìn, khong quá to ,nhỏ, hay xô lệch về ác hướng, và dựa vào hình dáng mà vẽ khung hình vào trang giấy ngang hay dọc

- Neỏu vaọt maóu coự tửứ hai vaọt trụỷ leõn thỡ ngoaứi vieọc veừ khung hỡnh chung caàn so saựnh vaứ veừ khung hỡnh rieõng cho tửứng vaọt maóu.

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật 6 - Tiết 4: Cách vẽ theo mẫu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / /2013
Ngày giảng: / /2013
Tiết 4- Vẽ theo mẫu
CÁCH VẼ THEO MẪU
I/ mục tiêu bài học.
	- HS hiểu được khái niệm vẽ theo mẫu và cách tiến hành bài vẽ theo mẫu.
	- HS vận dụng những hiểu biết về phương pháp chung vào bài vẽ theo mẫu.
	- Hình thành ở HS cách nhìn, cách làm việc khoa học.
II/ Chuẩn bị.
Đồ dùng dạy- học.
 A. Giáo viên.
- ĐDDH MT 6.
- Một vài tranh hướng dẫn cách vẽ mẫu khác nhau.
- Môt số đồ vật.
- Một số bài vẽ của hoạ sĩ & HS.
 B. Học sinh.
 - Chuẩn bị hình hộp, hình cầu, chai,lọ, vỡ vẽ, …
2. Phương pháp dạy- học.
 - Quan sát, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, luyện tập …
III/ tiến trình dạy – học.
 1. Ôn định tổ chức. Giaựo vieõn kieồm tra sú soỏ vaứ sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh. 
2. Kiểm tra bài củ.
? Theo luật xa gần vật cùng loại, cùng kích thước thì như thế nào?
+ Vật cùng loại, cùng kích thước khi nhìn theo “xa-gần”ta sẻ thấy:
+ ở gần: Hình to, cao và rỏ hơn.
+ ở xa: Hình nhỏ, thấp và mờ hơn.
+ Vật ở trước che khuất vật ở sau.
 + Mọi vật thay đổi hình dáng khi nhìn ở các gốc độ (vị trí) khác nhau trừ hình cầu thì luôn luôn không thay đổi.
 3. Bài mới
.Trong thieõn nhieõn moói vaọt ủeàu coự moọt veỷ ủeùp rieõng, ủeồ giuựp caực em bieỏt caựch nhaọn xeựt veỷ ủeùp vaứ naộm baột caựch veừ caực vaọt aỏy, hoõm nay thaày vaứ caực em cuứng nhau nghieõn cửựu baứi “Caựch veừ theo maóu”.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ1- Tìm hiểu khái niệm về vẽ theo mẫu.
-Bày mẫu lên bàn.
+ Vẽ quai ca…
+ Vẽ từng bộ phận.
?- Thầy (cô) giáo vẽ cái gì trước.
?- Vẽ riêng từng bộ phận, từng đồ vật như vậy đúng hay không đúng.
- GV nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Hướng dẫn HS quan sát nhận xét H.1 SGK ( Bằng cách đặt câu hỏi).
?- Đây là hình vẽ cái gì.
?- Vì sao các hình vẽ này lại không giống nhau. ( ở Vị trí khác nhau )
- Cầm cái ca ở các vị trí khác nhau cho HS quan sát.
 * Kết luận:
- Vẻ theo mẫu là mô phỏng lại mẫu bày trước mặt bằng hình vẽ thông qua suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người để diễn tả được đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc của vật mẫu.
I. Thế nào là vẽ theo mẫu.
- Quan sát GV bầy mẫu và vẽ trên bảng.
- Trả lời câu hỏi .
- Nghe GV nhận xét rút ‏‎‎ kinh nghiệm.
- Quan sát hình 1 SGK.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép.
HĐ2- Tìm hiểu cách vẽ theo mẫu.
* Quan sát nhận xét mẫu.
- Vẽ nhanh trên bảng một vài hình cái ca
 ( Đúng, sai về kích thước).
- GV đặt mẫu, yêu cầu HS quan sát nhận xét.
? Chúng ta cần quan sát, nhận xét đễ rút ra được những gì . 
( Đễ tìm hiểu các đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, độ đậm nhạt, màu sắc … của vật mẫu )
* Cách vẽ.
1. Vẽ phác khung hình chung (tổng quát ).
?- Vẽ như thế nào để có bài vẽ đúng và đẹp.
- GV giới thiệu ( Minh hoạ trên bảng).
- Quan saựt kyừ vaọt maóu, so saựnh tyỷ leọ giửừa chieàu cao vaứ chieàu ngang ủeồ xaực ủũnh hỡnh daựng vaứ tyỷ leọ cuỷa khung hỡnh.
 + Tuỳ theo hình dáng của vật mẫu và vị trí của góc hình à khung hình có thể khác nhau,
 + Vẽ khung hình sao cho cân đối với trang giấy, dẽ nhìn, khong quá to ,nhỏ, hay xô lệch về ác hướng, và dựa vào hình dáng mà vẽ khung hình vào trang giấy ngang hay dọc
- Neỏu vaọt maóu coự tửứ hai vaọt trụỷ leõn thỡ ngoaứi vieọc veừ khung hỡnh chung caàn so saựnh vaứ veừ khung hỡnh rieõng cho tửứng vaọt maóu.
- GV veừ moọt soỏ khung hỡnh ủuựng vaứ sai ủeồ hoùc sinh nhaọn xeựt.
2. Vẽ phác nét chính ( nét thẳng và mờ ).
?- Có khung hình rồi thì vẽ ntn.
- Hướng dẫn HS quan sát ĐDDH .
- So saựnh tyỷ leọ caực boọ phaọn cuỷa vaọt maóu. 
- Vẽ phác nét chính bằng nét thẳng và mờ .
- Khi veừ neựt cụ baỷn caàn chuự yự ủeỏn hỡnh daựng toồng theồ cuỷa vaọt, traựnh sa vaứo caực chi tieỏt vuùn vaởt.
3. Vẽ chi tiết.
- Hướng dẫn HS nhìn mẫu, đối chiếu với ĐDDH 
- GV cho HS quan saựt baứi veừ cuỷa HS naờm trửụực vaứ quan saựt vaọt maóu roài nhaọn xeựt cuù theồ veà ủửụứng neựt taùo hỡnh cuỷa vaọt maóu.
- GV veừ minh hoùa treõn baỷng.
+ Nhìn mẫu đễ điều chỉnh lại tỉ lệ
+ Khi veừ chi tieỏt caàn chuự yự kyừ ủeỏn vaọt maóu ủeồ veừ cho chớnh xaực veà hỡnh daựng cuỷa maóu trên cơ sỡ những nết chính. Chuự yự ủeỏn ủoọ ủaọm nhaùt cuỷa ủửụứng neựt ủeồ baứi veừ meàm maùi vaứ gần gioỏng vaọt maóu thaọt.
4. Veừ ủaọm nhaùt.
- Giải thích về khái niệm đậm nhạt
?- Vậy vẽ đậm nhạt ntn.
- Hướng dẫn cách vẽ đậm nhạt
+ Xaực ủũnh hửụựng chieỏu cuỷa aựnh saựng.
+ Xaực ủũnh ranh giụựi caực maỷng ủaọm nhaùt.
+ Veừ ủoọ ủaọm trửụực, tửứ ủoự tỡm caực saộc ủoọ trung gian vaứ saựng.
- Veừ neựt ủaọm nhaùt (Thaỳng, cong) cho phuứ hụùp vụựi hỡnh khoỏi cuỷa maóu. 
- Duứng neựt chỡ veừ ủaọm nhaùt caàn phoựng khoaựng,các nét đậm, nhạt, dày, thưa đan xen lẫn nhau,coự ủoọ xoỏp ủaởc trửng cuỷa chaỏt lieọu. khoõng neõn duứng tay hoaởc giaỏy chaứ leõn beà maởt cuỷa baứi veừ laứm maỏt ủi sửù trong treỷo cuỷa chaỏt lieọu buựt chỡ
II. Cách vẽ theo mẫu.
Quan sát, nhận xét.
- Quan sát và nhận xét để tìm ra hình vẽ đẹp, hình vẽ chưa đúng.
2. Cách vẽ
 B1. Vẽ phác khung hình.
- Quan sát và trả lời câu hỏi.
- Quan sát minh hoạ.
 B2. Vẽ phác nét chính.
- Trả lời câu hỏi & quan sát ĐDDH.
 B3. Chi tiết.
- Nhìn mẫu và đối chiếu với ĐDDH.
 B4. Vẽ đậm nhạt.
- Nghe giảng và quan sát GV hướng dẫn.
HĐ3- Đánh giá kết quả học tập.
- Đặt câu hỏi để kiểm tra.
- ? caựch veừ theo maóu gồm có bao nhiêu bước ?.
B1- Vẽ phác khung hình chung 
 - Vẽ phác khung hình riêng 
B2- Tìm tỷ lệ các bộ phận rồi vẽ nét chính
B3- Vẽ nét chi tiết.
B4. Veừ ủaọm nhaùt.
- ? Em hiểu thế nào là vẽ theo mẫu ?.
- GV bieồu dửụng nhửừng HS hoaùt ủoọng tớch cửùc. 
- Trả lời câu hỏi GV đưa ra.
- Ghi chép.
4: Hướng dẫn về nhà
 + Baứi taọp veà nhaứ: Hoùc sinh veà nhaứ veừ moọt vaọt maóu theo yự thớch.
 + Chuaồn bũ baứi mụựi: ẹoùc trửụực baứi mụựi ”Maóu coự daùng hỡnh hoọp vaứ hỡnh caàu”, chuaồn bũ vaọt maóu veừ theo nhoựm, chỡ, taồy, vụỷ baứi taọp.
IV :Rút kinh nghiệm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................

File đính kèm:

  • docBài 4.doc