Giáo án Lớp Mầm - Đề tài: Vận động cơ bản: «Ném đích nằm ngang » - Trò chơi vận động: «Ong tìm mật »

- Tuần trước chúng mình được các cô cho đi chơi ở đâu nhỉ?

-Ra công viên chúng mình được chơi những gì?

- Các con ạ hôm nay trong công viên tổ chức rất nhiều trò chơi hay nữa đấy, chúng mình thích tham gia không?

- Cô và cả lớp mình cùng lên tàu để ra công viên chơi nhé!

* Khởi động:

* Cô cho trẻ đi thành 1 vòng tròn khép kín. Sau đó cô đi vào trong và đi ngược chiều với trẻ, theo nhạc của bài hát “Tàu lướt”: Tàu đi thường (4m) -> đi bằng gót bàn chân (2m) -> đi thường (4m) -. Đi bằng mũi bàn chân(2m) -> đi thường (4m) -> chạy chậm (2m) -> chạy nhanh (2m) -> chạy chậm dần (2m) -> tàu về ga tách thành 2 hàng dọc, dóng hàng. Cô hướng dẫn trẻ quay lên phía cô để tập bài tập phát triển chung.

 

doc5 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 03/04/2017 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Mầm - Đề tài: Vận động cơ bản: «Ném đích nằm ngang » - Trò chơi vận động: «Ong tìm mật », để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN 
Đề tài : Vận động cơ bản : «Ném đích nằm ngang »
 Trò chơi vận động : «Ong tìm mật  » 
Đối tượng dạy: Lớp mẫu giáo bé .
Số trẻ: 15 - 18 trẻ
Ngàyy soạn : 
Ngày dạy :
 Người thực hiện :Phương Thanh Huyền.
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
KiÕn thøc: 
H×nh thµnh cho trÎ vËn ®éng nÐm ®Ých ngang: TrÎ biÕt ®øng ch©n tr­íc ch©n sau, tay cÇm bao c¸t cïng phÝa víi ch©n sau.Khi cã hiÖu lÖnh”nÐm”th× co tay l¹i ngang tÇm m¾t vµ nÐm m¹nh vµo ®Ých.
TrÎ nhí tªn vËn ®éng c¬ b¶n: NÐm ®Ých ngang vµ tªn TCV§: Ong t×m mËt.
Kü n¨ng: 
TrÎ biÕt ®Þnh h­íng nÐm, nÐm tróng ®Ých.
Cung cÊp vËn ®éng ch¹y th«ng qua trß ch¬i vËn ®éng.
Ph¸t triÓn tè chÊt nhanh, m¹nh, khÐo.
 - RÌn kh¶ n¨ng tËp trung chó ý, m¹nh d¹n nÐm bao c¸t.
Gi¸o dôc:Gi¸o dôc trÎ ý thøc tæ chøc kû luËt, tÝnh tËp thÓ, høng thó trong luyÖn tËp.
II.ChuÈn bÞ: 
1.Sơ đồ tập
a, Sơ đồ khởi động:
 * *
 	*	*	*	*	* * *
 3m * *
 * *
	*	*	*	*	* * * 
b. Bài tập phát triển chung:
 * (Cô)
 * * * * * 
 * * * * *
 * * * * * 
c. Vận động cơ bản : 
€ €
  
€ €
€ €
€ € 
€
Tổ ong
 d. Sơ đồ trò chơi 
 Chú ong đi kiếm mật 
 €€
 €€ 
 €€
2. §å dïng cña c« vµ trÎ: 
Trang phôc.
§Ých: 2 vßng trßn ®­êng kÝnh 40cm. Kho¶ng c¸ch tõ v¹ch chuÈn ®Õn ®Ých: 1m
Bao c¸t: 20 bao.
 Mò ong: 20 mò.
§Üa nh¹c cã ghi s½n c¸c bµi h¸t: BÐ thªm mét tuæi, nh¹c cho trÎ khëi ®éng, bµi h¸t “ ChÞ ong n©u vµ em bД.
3. Địa điểm dạy: 
- Dạy trong lớp
III. TIẾN HÀNH :
Nội dung
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
I, Ổn định tổ chức và gây hứng thú
II, Nội dung chính:
1.Khởi động
2, Trọng động
a. Bài tập phát triển chung
*Vận động cơ bản :
“ Ném trúng đích nằm ngang”
 *TCV§:Ong t×m mËt
c.Håi tÜnh
(1-2 phót)
3: Kết thúc:
- Tuần trước chúng mình được các cô cho đi chơi ở đâu nhỉ?
-Ra công viên chúng mình được chơi những gì?
- Các con ạ hôm nay trong công viên tổ chức rất nhiều trò chơi hay nữa đấy, chúng mình thích tham gia không?
- Cô và cả lớp mình cùng lên tàu để ra công viên chơi nhé!
* Khởi động:
* Cô cho trẻ đi thành 1 vòng tròn khép kín. Sau đó cô đi vào trong và đi ngược chiều với trẻ, theo nhạc của bài hát “Tàu lướt”: Tàu đi thường (4m) -> đi bằng gót bàn chân (2m) -> đi thường (4m) -. Đi bằng mũi bàn chân(2m) -> đi thường (4m) -> chạy chậm (2m) -> chạy nhanh (2m) -> chạy chậm dần (2m) -> tàu về ga tách thành 2 hàng dọc, dóng hàng. Cô hướng dẫn trẻ quay lên phía cô để tập bài tập phát triển chung.
- Trước khi tham gia vào các trò chơi, chúng mình cùng tham gia tập “Màn đồng diễn thể dục”
+ Động tác tay vai: 2 tay thay nhau .( 4L x 2N).
 + Động tác bụng – lườn: Đứng quay người sang 2 bên 90 độ. (6L x2N). 
+ Động tác chân: Cỏ thấp, cây cao. ( 4L x 2N).
 + Động tác bật: Bật tại chỗ. ( 4L x 2N).
* ( Tập xong cho trẻ chuyển đội hình, đứng 2 hàng quay mặt vào nhau cách nhau: 3,5m – 4m.).
- Màn đồng diễn thể dục rất đều và đẹp rồi đấy... Các con đã sẵn sàng bước vào các phần thi chưa? 
Vµ b©y giê lµ phÇn 3 víi tªn gäi “ BÐ træ tµi”, c¸c con sÏ ®­îc tham gia luyªn tËp víi néi dung”NÐm tróng ®Ých n»m ngang”. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c con h·y nh×n xem c« lµm mÉu nhÐ!
- C« lµm mÉu:
+LÇn 1:kh«ng ph©n tÝch
+ LÇn 2:kÕt hîp ph©n tÝch ®éng t¸c
 T­ thÕ chuÈn bÞ: C« ®øng d­íi v¹ch xuÊt ph¸t ch©n tr­íc ch©n sau, tay cÇm bao c¸t cïng phÝa víi ch©n sau.
 Thùc hiÖn: Khi cã hiÖu lÖnh”nÐm” c« co tay l¹i ngang tÇm m¾t vµ nh»m nÐm tróng vµo ®Ých.T­¬ng tù nh­ vËy c« nÐm bao c¸t thø hai. NÐm xong c« gi÷ th¨ng b»ng råi nhÆt bao c¸t bá vµo ræ ®i vÒ cuèi hµng.
- Ai cã thÓ nÐm bao c¸t gièng c« ?
(C« cho trÎ nhËn xÐt b¹n)
- TrÎ thùc hiÖn:
+ LÇn 1:C« mêi mçi ®éi 1 trÎ lªn tËp mét lÇn( mçi trÎ nÐm 2 bao c¸t)
+LÇn 2:C« mêi mçi ®éi 4 trÎ lªn tËp (mçi trÎ nÐm 1 bao c¸t)
Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« bao qu¸t söa sai kÞp thêi, l­u ý nh÷ng trÎ ch­a nÐm tróng ®Ých hoÆc ®øng ch­a ®óng t­ thÕ.
- Cñng cè: 
 + Mêi 1 trÎ lªn lµm l¹i.
 + C« nhËn xÐt: Trong phÇn “NÐm ®Ých ngang” c« thÊy nhiÒu b¹n rÊt giái ®· nÐm tróng ®Ých. B©y giê c« sÏ th­ëng cho c¸c con 1 trß ch¬i, tr­íc khi ch¬i c¸c con chó ý xem c« cã g× nhÐ !
- C« ®­a mò ong vµ hái trÎ : C« cã g× ®©y ?
§óng råi! §©y lµ chiÕc mò ong ®Êy, c¸c con cã biÕt chiÕc mò nµy dïng ®Ó ch¬i trß ch¬i g× kh«ng ?
C« cho c¸c con ch¬i trß ch¬i “Ong t×m mËt”
- B¹n nµo cßn nhí c¸ch ch¬i cña trß ch¬i nµy?
C« nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,luËt ch¬i
- C¸ch ch¬i:c¸c con lµm nh÷ng chó ong bay ®Õn nh÷ng khãm hoa ®Ó kiÕm mËt khi nghe thÊy c« nãi “Trêi m­a” c¸c chó ong bay nhanh vÒ tæ cña m×nh.§©y lµ tæ cña c¸c chó ong ®Êy!
- LuËt ch¬i: Chó ong nµo kh«ng bay nhanh vµo trong tæ th× sÏ bÞ ­ít ®Êy!
C« cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn
C« lµm ong mÑ, c¶ líp lµm nh÷ng chó ong con cïng bay ®i kiÕm mËt xung quanh líp 1-2 vßng.
C« nh©n xÐt chung: Trong buæi tËp luyÖn ®Ó chuÈn bÞ cho héi thi c« thÊy c¸c con rÊt giái, b¹n nµo còng rÊt cè g¾ng. C« chóc c¸c con sÏ giµnh ®­îc kÕt qu¶ qu¶ cao trong héi thi s¾p tíi. C« khen tÊt c¶ c¸c con.
Đi chơi công viên
Trẻ kể
Trẻ khời động cùng cô và bạn
1 trẻ lên làm mẫu
4 Trẻ lên tập
- Cho 1 trẻ khá lên tập
Ong t×m mËt
Gäi 1-2 trÎ
TrÎ ch¬i cïng c«

File đính kèm:

  • docGDTC.doc