Giáo án Lớp Lá - Chủ đề Nghề nghiệp - Nhánh 5: Giúp đỡ cộng đồng - Năm học 2010-2011

*Hoaït ñoäng 1: Cuøng chôi

- Cô cho lớp chôi troø: “Baép caûi xanh”

*Hoaït ñoäng 2: Quan saùt lôùp hoïc

- Cô cho trẻ xem tranh bác đưa thư.

- Bác mặc đồ màu gì?

- Bác mang gì trên vai ?( túi đựng thư).

- Bác làm công việc gì?( mang thư của người gửi đến cho người nhận)

- Nhờ có chú đưa thư mà mọi người thân đi xa có thể liên lạc được về nhà dễ dàng.

Giáo dục: Các bác đưa thư là đi ngoài trời mưa, nắng gió để mang tin tức , niềm vui đến cho mọi nhà, việc làm của bác rất cao cả, đáng quí phải không các con, vì vậy các con cũng phải biết kính yêu các bác nha, các con phải ngoan ngoãn, chăm học để sau này lớn lên cũng làm công việc đáng quí, có ích như bác đưa thư .

* Hoaït ñoäng 3: Beù cuøng chôi

- Cho treû chôi troø chôi “Ai soáng trong ngoâi nhaø naøy”

- Cho treû chôi töï do coâ theo doõi nhaéc nhôû treû

- Treû veõ töï do

 

doc26 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 26/12/2020 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp Lá - Chủ đề Nghề nghiệp - Nhánh 5: Giúp đỡ cộng đồng - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û bieát caùch chôi, coâ choïn 3 chaùu nhanh nheïn laøm oâtoâ. 
VAÄN ÑOÄNG
Ai soáng trong ngoâi nhaø naøy
Treû thích chôi, chôi ñuùng luaät.
Ai sai tieáng keâu vaø vaän ñoäng phaûi chuyeån sang nhaø khaùc.
Xeáp gheá thaønh hình voøng troøn laøm nhaø cuûa gaø, vòt, lôïn, eách vaø veõ caùc baûng (côõ 32 X 18) veõ hình gaø, vòt, lôïn, eách.
* Luaät chôi: Ai sai tieáng keâu vaø vaän ñoäng phaûi chuyeån sang nhaø khaùc.
* Caùch chôi: cho treû töï nhaän ñoùng giaû gaø, vòt, lôïn, eách vaø veà nhaø cuûa mình. Coâ ñeán goõ cöûa töøng nhaø “Coác coác coác coù ai trong nhaø naøy khoâng? “treû trong nhaø traû lôøi baèng tieáng caùc con vaät “oø où o oø o toâi ñaây” “uït òt – uït òt toâi ñaây” “oäp oäp toâi ñaây” vaø laøm ñoäng taùc voã caùnh, ñi laïi, nhaûy.
Treû thöïc hieän 5-6 laàn.
NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU
CHUAÅN BÒ
TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
NX
Thöù 2:
“ Beù cuøng xem saùch thö vieän nheù!”
- Treû bieát chuù yù theo doõi khi coâ keå
- Bieát caùch laät saùch nheï nhaøng
- Giaùo duïc treû, bieát giöõ gìn, naâng niu saùch vôû
- Caùc theå loaïi saùch tranh daønh cho thieáu nhi
- Lôùp haùt: “ Ñi moät hai”. Veà choã ngoài xem saùch
- Laéng nghe coâ keå
Thöù 3: 
Quan saùt
tranh chuù coâng an
Treû nhaän bieát ñöôïc chuù coâng an qua trang phuïc
Giaùo duïc treû yeâu quyù chuù coâng an
Tranh chuù coâng an, choã ngoài roäng saïch
* Hoaït ñoäng 1: Beù haùt
- Treû vöøa ñi vöøa haùt “Khuùc haùt daïo chôi” 
* Hoaït ñoäng 2: Laø ai theá nhæ?!
- Nhìn xem! nhìn xem! Xem ai đây ?
( Cô giơ tranh cho trẻ xem)
- Chú cảnh sát giao thông mặc áo màu gì? Mũ màu gì?( Màu vàng có ngôi sao)
- Chú đang cầm gì?(cây gậy chỉ đường).
- Chú cảnh sát giao thông đang làm gì? Điều khiển cho xe qua lại dễ dàng.
Nhờ có chú cảnh sát giao thông giữ trật tự và điều khiển xe cộ qua lại trên đường nên rất an toàn cho xe cộ và mọi người dân tham gia giao thông.
à Giáo dục: Các con ơi các chú cảnh sát giao thông đứng ngoài đường nắng gió rất vất vả để giữ an toàn cho mọi người, các chú rất đáng kính phải không nè! Vì vậy các con khi đi ra đường phải đi đúng luật: Đi lề bên phải, đi xe phải đội mũ bảo hiểm cho các chú vui lòng và cũng đảm bảo được an toàn giao thông
* Hoaït ñoäng 3: Beù ôi cuøng chôi
- Cho treû chôi troø chôi “Xeáp hình”
- Treû veõ theo yù thích coâ theo doõi gôïi yù cho treû
- Treû chôi töï do coâ chuù yù theo doõi treû chôi
Thöù 4: 
Quan saùt
Tranh chuù boä ñoäi
Treû nhaän bieát ñöôïc chuù boä ñoäi qua trang phuïc
Giaùo duïc treû yeâu quyù chuù boä ñoäi
Tranh chuù boä ñoäi, choã ngoài roäng saïch
* Hoaït ñoäng 1: Beù haùt
- Treû vöøa ñi vöøa haùt “Khuùc haùt daïo chôi” 
* Hoaït ñoäng 2: Ñoaùn thöû xem naøo?!
- Cô cho trẻ xem tranh về chú bộ đội, cùng trò chuyện với trẻ:
+ Đây là ai ?
+ Đây là gì ? Mũ tai bèo / ba lô 
+ Trang phục của chú bộ đội có màu gì ?( màu xanh )
- Các chú bộ đội mặc trang phục màu xanh để dễ ẩn nấp kẻ thù mà dễ dàng hoạt động.
+ Hàng ngày chú bộ đội làm công việc gì? ( Trẻ kể)
* Ngoài chú bộ đội còn có cảnh sát, đưa thư...Đều là những người làm nghề giúp đỡ công đồng
 à Giáo dục, các cô chú canh giữ đất nước để cho chúng ta sống trong hòa bình, ấm no hạnh phúc, các con được học hành vui chơi, vì thế các con phải kính yêu và nhớ ơn các chú bộ đội, để tỏ lòng biết ơn thì các con phải cố gắng học ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo để xứng đáng là bé ngoan nheù!
* Hoaït ñoäng 3: Beù ôi cuøng chôi
- Cho treû chôi troø chôi “Oâtoâ vaø chim seû”
- Treû veõ theo yù thích coâ theo doõi gôïi yù cho treû
- Treû chôi töï do coâ chuù yù theo doõi treû chôi
Thöù 5:
Quan saùt
tranh baùc ñöa thö
Treû nhaän bieát ñöôïc baùc ñöa thö qua trang phuïc, duïng cuï laøm vieäc
Giaùo duïc treû yeâu quyù baùc ñöa thö
Tranh baùc ñöa thö, choã ngoài roäng saïch
*Hoaït ñoäng 1: Cuøng chôi
- Cô cho lớp chôi troø: “Baép caûi xanh”
*Hoaït ñoäng 2: Quan saùt lôùp hoïc
- Cô cho trẻ xem tranh bác đưa thư.
- Bác mặc đồ màu gì?
- Bác mang gì trên vai ?( túi đựng thư).
- Bác làm công việc gì?( mang thư của người gửi đến cho người nhận)
- Nhờ có chú đưa thư mà mọi người thân đi xa có thể liên lạc được về nhà dễ dàng.
àGiáo dục: Các bác đưa thư là đi ngoài trời mưa, nắng gió để mang tin tức , niềm vui đến cho mọi nhà, việc làm của bác rất cao cả, đáng quí phải không các con, vì vậy các con cũng phải biết kính yêu các bác nha, các con phải ngoan ngoãn, chăm học để sau này lớn lên cũng làm công việc đáng quí, có ích như bác đưa thư .
* Hoaït ñoäng 3: Beù cuøng chôi
- Cho treû chôi troø chôi “Ai soáng trong ngoâi nhaø naøy”
- Cho treû chôi töï do coâ theo doõi nhaéc nhôû treû
- Treû veõ töï do
Thöù 6:
Troø chuyeän:
Lôùn leân beù thích laøm gì!
Treû keå öôùc mô sau naøy cuûa mình
Giaùo duïc treû bieát yeâu quí caùc ngheà
Phaán veõ, saân roäng thoaùng
*Hoaït ñoäng 1: Baïn ôi cuøng haùt
- Coâ cho treû haùt baøi “Laøm chuù boä ñoäi”
*Hoaït ñoäng 2: Troø chuyeän
 - Coâ hoûi: 
+ Baïn nhoû trong baøi haùt thích sau naøy lôùn leân seõ laøm gì? (laøm chuù boä ñoäi)
+ Theá coøn caùc con lôùn leân thích laøm gì? (treû keå)
+ Vì sao con thích laøm ngheà ñoù?
+ Ngheà ñoù giuùp gì cho xaõ hoäi? 
à Giaùo duïc, taát caû caùc ngheà trong xaõ hoäi ñeàu ñaùng quí. Caùc con phaûi bieát yeâu laáy ngheà nhö vaäy laøm vieäc môùi toát, ñaït hieäu quaû. 
*Hoaït ñoäng 3: Beù cuøng chôi
- Cho treû chôi troø chôi “Oâtoâ vaø chim seû”
- Cho treû chôi töï do coâ theo doõi nhaéc nhôû treû
- Treû veõ töï do
Thöù 2, ngaøy 20/12/2010
PHAÙT TRIEÅN THEÅ CHAÁT
Neùm xa. Chaïy 12m
I. Muïc ñích – Yeâu caàu:
- Treû bieát tö theá neùm ñöùng chaân tröôùc chaân sau, tay caàm tuùi caùt ñöa leân cao vaø neùm thaúng veà tröôùc.
- Reøn kyõ naêng neùm cho treû, treû chaïy nhanh
Giaùo duïc treû thích taäp theå.
II. Chuaån bò:
 Côø, tuùi caùt, vaïch chuaån
Maùy chieáu, caùc slide aûnh
III. Tieán haønh:
HÑ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ
NX
1.
1. Khôûi ñoäng: Beù khoeû!
Cho treû chaïy taïi choã treân 10 ñaàu ngoùn chaân
Treû thöïc hieän
2.
2. Troïng ñoäng: Beù ôi ñi kheùo
* Baøi taäp PT.CHUNG
- Hoâ haáp ÑT4: “Tieáng coøi taøu tu tu” (4 l) Đöa hai tay ra phía tröôùc, giaû laøm tieáng coøi taøu tu tu tu
Tay vai ÑT5: “Cheøo thuyeàn’ (6l x 2n)
 TTCB: ñöùng töï nhieân, tay thaû xuoâi, ñaàu khoâng cuùi. TH: Tay thay nhau ñöa thaúng ra tröôùc roài ra sau, vöøa laøm vöøa noùi “cheøo thuyeàn”.
Chaân ÑT2: “Chuù boä ñoäi 1 – 2” (6l x 2n)
 TTCB: ñöùng töï nhieân, tay thaû xuoâi, ñaàu khoâng cuùi.TH: Treû giaäm chaân taïi choå vaø hoâ “moät - hai – moät – hai”
Buïng löôøn ÑT3: “Quay ngöôøi sang traùi, sang phaûi” (4l x 2n)
TTCB: ñöùng chaân roäng baèng vai, tay choáng hoâng.TH: Nhòp 1: Quay ngöôøi sang traùi.
 Nhòp 2: Veà TTCB (Sau ñoåi beân)
Baät ÑT2: “Baät tieán veà tröôùc” (4l x 2n).
TTCB: ñöùng thaúng, tay choáng hoâng.
TH: treû nhaûy baät tieán veà tröôùc theo nhòp hoâ.
* VAÄN ÑOÄNG CÔ BAÛN
Neùm xa. Chaïy 12m
- Cho treû xem aûnh beù taäp theå duïc, cô theå khoeû maïnh da veû hoàng haøo,.. Coâ noùi: muoán ñöôïc nhö baïn nhoû trong aûnh chuùng ta phaûi thöôøng xuyeân taäp theå duïc vaø aên ñuû chaát. Naøo cuøng coâ taäp baøi vaän ñoäng: “Neùm xa. Chaïy nhanh 12m” nheù!
- Cho treû ñöùng hai haøng ngang ñoái dieän nhau: Ngoài xuoáng saøn. Giöõa haøng coâ veõ 1 ñöôøng thaúng: Ñaët tuùi caùt.
Coâ laøm maãu laàn 1 
Coâ laøm maãu laàn 2 + giaûi thích:
TTCB: Ñöùng chaân tröôùc chaân sau (tay caàm tuùi caùt cuøng vôùi chaân sau), tay caàm tuùi caùt ñöa leân cao roài neùm maïnh veà phía tröôùc, xong beù chaïy 12m. Khi chaïy thaân vaø ñaàu höôùng veà phía tröôùc, phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa tay vaø chaân, chaïy nheï nhaøng giöõ ñöôïc höôùng chaïy chaïy thaúng tôùi ñích (laù côø)
Goïi 2 beù leân laøm maãu.
Lôùp thöïc hieän moãi laàn 2 beù (Laàn löôït cho ñeán heát lôùp)
Coâ theo doõi söûa sai cho treû.
Coâ nhaän xeùt
- Treû thöïc hieän
- Treû laéng nghe
- Treû ngoài thaønh 2haøng ngang
- Chuù yù theo doõi
- Laéng nghe coâ höôùng daãn
- Treû thöïc hieän
3.
3. Hoài tónh: Cuøng nhau hít thôû
- Treû vöøa ñi vöøa hít thôû nheï nhaøng
Keát thuùc
- Treû ñi hít thôû nheï nhaøng
Thöù 3, ngaøy 21/12/2010
PHAÙT TRIEÅN THAÅM MYÕ
Baøi haùt: Laøm chuù boä boäi
Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Long
I. Muïc ñích – Yeâu caàu:
 Treû haùt thuoäc lôøi baøi haùt, nhôù teân taùc giaû
Treû vaän ñoäng nhòp nhaøng theo giai ñieäu baøi haùt, thích nghe coâ haùt
Giaùo duïc treû yeâu meán vaø kính troïng chuù boä ñoäi.
II. Chuaån bò:
Troáng laéc, ñaøn, phaùch tre, chuùt chít, muõ choùp
Maùy chieáu, slide aûnh
III. Tieán haønh:
HÑ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ
NX
1.
* Hoaït ñoäng 1: Beù keå thaät taøi
 Lôùp cuøng xem roái: 2 baïn roái cuøng noùi veà öôùc mô lôùn leân sau naøy cuûa mình seõ laøm gì? Moät baïn roái öôùc mô ñöôïc laøm chuù boä ñoäi.
Coâ hoûi: caùc con nghe 2 baïn nhoû öôùc mô lôùn leân laøm ngheà gì? (coâ giaùo, boä ñoäi)
Coâ coù bieát moät baøi haùt noùi veà 1 baïn nhoû cuõng coù öôùc mô lôùn leân seõ laøm chuù boä ñoäi nöõa, baøi haùt cuûa chuù Hoaøng Long, baøi haùt coù töïa laø: “ Laøm chuù boä ñoäi”
- Treû chuù yù theo doõi
- Treû traû lôøi
- Treû laéng nghe
2.
* Hoaït ñoäng 2: Beù yeâu aâm nhaïc
 Daïy haùt: Laøm chuù boä ñoäi_nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Long
Coâ haùt laàn 1, toùm noäi dung: “Em beù trong baøi haùt raát thích ñöôïc laøm chuù boä ñoäi, ñöôïc caàm suùng vaùc leân vai vaø ñi moät hai”
Coâ haùt laàn 2, hoûi laïi teân baøi haùt, teân taùc giaû
Treû haùt cuøng coâ 1-2 laàn
Toå haùt 3 toå aùp duïng troø chôi goïi toå
Vaän ñoäng: 
Coâ haùt + vaän ñoäng 1 laàn 
Coâ haùt + vaän ñoäng laàn 2, giaûi thích:
Caâu: “ Em thích laøm...”_ ñaùnh tay sang 2 beân keát hôïp daäm chaân.
Caâu: “Vaùc suùng leân vai”_ hai tay ñöa veà vai phaûi giaû vôø vaùc suùng
Lôùp thöïc hieän theo coâ 1-2 laàn vaän ñoäng.
Toå (3 toå)
Nhoùm baïn trai – nhoùm baïn gaùi 
Caù nhaân khaù 1-2 treû. 
- Laéng nghe coâ haùt
- Treû traû lôøi
- Treû haùt, toå, caù nhaân haùt
- Chuù yù theo doõi
- Laéng nghe giaûi thích
- Treû haùt vaän ñoäng
3.
* Hoaït ñoäng 3: Thöôûng thöùc aâm nhaïc
Nghe haùt: Chaùu thöông chuù boä ñoäi_ Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaên Yeán
- Treû xem caùc hình aûnh veà chuù boä ñoäi ñang canh giöõ ôû haûi ñaûo
- Coâ noùi: Caùc con thaáy caùc chuù boä ñoäi ñang laøm gì? (canh giöõ bieân giôùi)
à Caùc chuù boä ñoäi khoâng ngaïi naéng möa ñi ra vuøng haûi ñaûo xa xoâi ñeå canh giöõ bieân giôùi, giöõ gìn hoaø bình cho Toå quoác, caùc con phaûi bieát yeâu thöông caùc chuù boä ñoäi, coá gaéng hoïc thaät gioûi khoâng phuï loøng caùc chuù!
- Nhaïc só Hoaøng Vaên Yeân coù vieát moät baøi haùt noùi veà tình thöông yeâu cuûa caùc baïn nhoû daønh cho chuù boä ñoäi, baøi haùt “ Chaùu thöông chuù boä ñoäi”, coâ seõ haùt cho caùc con nghe
- Coâ haùt laàn 1
- Coâ haùt laàn 2 keát hôïp muùa minh hoaï
- Coâ cho treû nghe baêng casset
Ñaøm thoaïi:
- Coâ vöøa haùt caùc con nghe baøi gì?
- Nhaïc vaø lôøi cuûa ai?
- Treû traû lôøi
- Treû laéng nghe
- Treû laéng nghe
4.
* Hoaït ñoäng 4: Troø chôi aâm nhaïc
- Troø chôi: “Tai ai tinh”
Caùch chôi: treû ngoài voøng troøn, coâ goïi 1 treû leân ñöùng giöõa ñoäi muõ choùp. Coâ chæ ñònh 1 chaùu haùt hoaëc taïo ra tieáng ñoäng: troáng laéc – phaùch tre – chuùt chít keâu. Treû ñöùng giöõa môû maét ra, noùi teân baïn haùt teân gì? Hoaëc noùi teân ñoà vaät vöøa phaùt ra tieáng keâu. Treû noùi ñuùng coâ khen.
- Thöïc hieän 2-3 laàn. 
- Coâ theo doõi, nhaän xeùt treû 
Keát thuùc
- Laéng nghe coâ phoå bieán luaät
- Tham gia troø chôi
Thöù 4, ngaøy 22/12/2010 PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THÖÙC
Troø chuyeän veà chuù boä ñoäi
I. Muïc ñích – Yeâu caàu:	
- Treû bieát ñöôïc coâng vieäc cuûa chuù boä ñoäi, trang phuïc cuûa chuù boä ñoäi
- Treû thích chôi troø chôi
- Giaùo duïc treû yeâu quyù vaø kính troïng chuù thôï xaây.
II. Chuaån bò:
- Maãu cuûa coâ, casset, tranh chuù boä ñoäi. Tranh chuù boä ñoäi caàm caây suùng, chuù boä ñoäi caàm ba loâ, chuù boä ñoäi caàm muõ tai beøo daùn ôû caùc goùc
- Roå tranh loâtoâ ñuû cho treû tranh loâtoâ veà duïng cuï_trang phuïc cuûa chuù boä ñoäi
- Maùy chieáu, slide aûnh
III. Tieán haønh:
HÑ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ
NX
1.
* Hoaït ñoäng 1: Veà thaêm queâ
- Lôùp haùt: Laøm chuù boä ñoäi
- Coâ hoûi: Baïn nhoû trong baøi haùt thích laøm ai? (laøm chuù boä ñoäi). Coù baïn naøo lôùn leân thích laøm chuù boä ñoäi khoâng? Neáu baây giôø coâ thöôûng cho lôùp mình chuyeán ñi tham quan doanh traïi chuù boä ñoäi lôùp mình noùi gì vôùi coâ, baøy toû thaùi ñoä naøo? ( thích hay khoâng thích)
- Naøo cuøng ñi, ñi baèng xe oâtoâ vaø haùt: “ Laùi oâtoâ”
- Treû haùt
- Traû lôøi caâu hoûi
- Lôùp haùt vaø ñi vôùi coâ
2.
* Hoaït ñoäng 2: Cuøng troø chuyeän
- Đến doanh trại bộ đội, cô cho trẻ ngồi xung quanh, coâ cho treû xem cô giới thiệu đây là nơi ở và sinh hoạt của các chú bộ đội , trò chuyện
- Trẻ cùng về chỗ ngồi
- Cô cho trẻ xem tranh:
- Cô hỏi trẻ: Chú bộ đội đang làm gì? Nếu trẻ trả lời chưa đúng, cô nói cho trẻ biết. Khi ra chiến trường đòi hỏi chú bộ đội bắn thật chính xác, do đó các chú phải tập bắn bia. Khi hành quân các chú còn phải mang theo ba lô trên lưng, đầu đội mũ cài sao vàng. Trong ba lô thì luôn có những vật dụng cần thiết.
- Còn chú bộ đội này đang làm gì? Chú đang cuốc đất trồng rau. 
- Còn chú bộ đội này đang làm gì ? ( tưới rau )
- Ngoài những công việc này, các con có biết các chú còn làm gì nữa không ?( Trẻ kể)
- Cô tóm lại: Chú còn nuôi cá, trồng hoa, cây xanh để môi trường thêm xanh, sạch, đẹp. Có lúc ở doanh trại các chú trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ cho bữa ăn thêm cải thiện, mới có đủ sức khỏe để làm việc, đánh giặc.
- Trong thời chiến các chú chiến đấu với kẻ thù thật gan dạ và dũng cảm.
+ Thế các con có biết vì sao các chú bộ đội có bộ áo quần màu xanh không?
 Để khi chiến đấu với kẻ thù thì kẻ thù không nhìn thấy được chú, chú sẽ dễ dàng hoạt động hơn bởi quần áo màu xanh sẽ dễ ẩn nấp vào cây cỏ màu xanh kẻ thù khó phát hiện ra.
- Trong thời bình ngoài việc canh giữ bình yên cho đất nước các chú còn tham gia lao động sản xuất để phục vụ trong quan đội và các chú luôn sẵn sàng giúp mọi người gặt lúa, trồng cây.
à Giáo dục : Phải biết yêu thương kính trọng chú bộ đội. Đồng thời, học giỏi, ăn đủ chất, giữ vệ sinh thân thể để khoeû maïnh nhö caùc chuù.
- Treû chuù yù quan saùt
- Treû traû lôøi
- Treû laéng nghe
- Treû quan saùt, traû lôøi
- Treû quan saùt, treû keå
- Treû traû lôøi
- Treû laéng nghe
3.
* Hoaït ñoäng 3: Tìm nhanh tìm ñuùng
- Treû chôi troø chôi: “Thi xem ai nhanh”
- Moãi treû coù moät roå, coâ yeâu caàu tìm nhanh ñoà vaät naøo thì treû phaûi nhanh choùng tìm moùn ñoà vaät aáy vaø giô cao.
Ví duï: Coâ noùi: caây suùng_ treû giô: theû hình caây suùng
- Thöïc hieän 3-4 laàn.
- Treû tham gia troø chôi
3.
* Hoaït ñoäng 4: Thi xem ai taøi
- Choïn 1 theû hình treû thích, cuøng chôi troø chôi “Taëng ñuùng vaät duïng chuù boä ñoäi caàn”. Ôû caùc goùc cuûa lôùp coù daùn 3 böùc tranh, caùc beù vöøa ñi vöøa haùt, khi nghe coù hieäu leänh taëng ñuùng vaät duïng chuù boä ñoäi caàn, thì beù chaïy nhanh veà chuù boä ñoäi treân tay caàm vaät duïng gioáng theû hình beù ñang caàm.
- Treû cuøng chôi. Coâ nhaän xeùt
Keát thuùc
- Treû laéng nghe
- Treû tham gia troø chôi
 Thöù 5, ngaøy 23/12/2010
PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THÖÙC
Nhaän bieát hình troøn, hình vuoâng.
I. Muïc ñích – Yeâu caàu:
- Treû nhaän bieát hình troøn, hình vuoâng
- Reøn phaùt aâm hình troøn, hình vuoâng
- Giaùo duïc treû yeâu thích moân hoïc
II. Chuaån bò:
- Hình troøn, hình vuoâng cho coâ vaø treû. Hình troøn, hình vuoâng daùn caùc goùc
- Maùy chieáu, tranh aûnh
III. Tieán haønh:
HÑ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ
NX
1.
* Hoaït ñoäng 1: Beù ôi cuøng xem
- Lôùp haùt: “Laøm chuù boä ñoäi”. Roái chuù boä ñoäi xuaát hieän taëng caùc baïn nhoû moät moùn quaø. Chuù coù vieäc, chaøo taïm bieät, chuùc caùc beù hoïc ngoan, nhôù vaâng lôøi coâ!
- Cuøng xem chuù boä ñoäi mang gì ñeán cho caùc con, ñaây laø 1 caùi baùnh coù hình troøn vaø 1 caùi baùnh hình vuoâng. Baïn naøo gioûi nhaéc laïi caùi naøo hình troøn, caùi naøo hình vuoâng.
- Coâ coøn raát nhieàu hình troøn, hình vuoâng ñeïp khaùc nöõa, cuøng xem nheù!
- Treû haùt
- Treû chuù yù quan saùt, laéng nghe
- Treû xaùc ñònh hình troøn, hình vuoâng
2.
* Hoaït ñoäng 2: Ñaâu laø hình troøn, ñaâu laø hình vuoâng?!!
- Coâ cho treû xem nhieàu tranh hình troøn, hình vuoâng. Treû goïi to teân hình
- Coâ noùi caáu taïo hình troøn, caáu taïo hình vuoâng. Ñaëc ñieåm ñeå phaân bieät hình troøn vaø hình vuoâng
- Cho treû chôi troø chôi: “Caùi gì bieán maát”, coâ coù hình troøn, hình vuoâng, hình hoa, hình laù. Coâ cho treû goïi teân caùc hình, coâ duøm khaên laøm aûo thuaät töø töø cho töøng caùi bieán maát, hoûi treû caùi gì ñaõ bieán maát. Treû noùi ñöôïc coâ khen. 
- Treû traû lôøi
- Treû laéng nghe
- Treû tham gia troø chôi
3.
* Hoaït ñoäng 3: Beù naøo nhanh?!
- Baõo thoåi roå ñoà chôi ra tröôùc maët, treû choïn hình theo yeâu caàu cuûa coâ. Ví duï: haõy choïn cho coâ hình troøn, treû choïn hình troøn vaø noùi to teân hình.
- Troø chôi: “Tìm nhaø”
- Coâ hoûi: coâ coù hai nhaø: Ngoâi nhaø hình troøn, ngoâi nhaø hình vuoâng. Moãi treû choïn 1 theû hình mình thích. Treû vöøa ñi vöøa haùt, khi coâ noùi “Tìm nhaø tìm nhaø”, treû chaïy nhanh veà nhaø coù hình gioáng theû hình treû ñang caàm treân tay.
Coâ cho treû chôi vaøi laàn.
Keát thuùc
- Treû thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa coâ
- Treû chuù yù quan saùt vaø laéng nghe
- Treû tham gia troø chôi
Thöù 6, ngaøy 24/12/2010
PHAÙT TRIEÅN NGOÂN NGÖÕ
Thô: Chuù giaûi phoùng quaân
I. Muïc ñích – Yeâu caàu:	
- Treû hieåu noäi dung baøi thô, nhôù teân baøi, teân taùc giaû
- Traû lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi cuûa coâ. 
- Giaùo duïc treû yeâu thöông chuù boä ñoäi
II. Chuaån bò: 
- Tranh töø minh hoïa baøi thô. Thöôùc chæ, maùy haùt. 
- Chì maøu, giaáy veõ saün coâ thôï may, coâ thôï deät ñeå treû toâ
III. Tieán haønh:
HÑ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ
NX
1.
* Hoaït ñoäng 1: Beù ñoaùn thöû xem!
- Cô đọc câu đố:
 Nhiều anh chỉ có một tên
 Anh ở hải đảo, anh lên núi đồi
 Anh ở miền đất xa xôi
 Giữ yên mãnh đất bầu trời quê hương?
- Câu đố này nói về ai thế?( Chú bộ đội)
+ Đúng rồi, câu đố nói về chú bộ đội. Các chú đóng quân ở nhiều nơi trên khắp đất nước: Ngoài hải đảo, trên biên giới....để bảo vệ tổ quốc cho các con ở nhà vui chơi, học hành. Vậy các con có yêu thương chú bộ đội không?
+ Trẻ vận động cùng cô: “ Cháu thương chú bộ đội”
- Cô trình chiếu cho trẻ xem 1 vài hình ảnh chú bộ đội, cô cùng trò chuyện với trẻ... Có 1 bài thơ nói về chú giải phóng quân do Cẩm Thơ viết , cô đọc con nghe nhé!
- Treû laéng nghe
- Treû traû lôøi
- Laéng nghe 
- Treû vaän ñoäng
- Chuù yù theo doõi
2.
* Hoaït ñoäng 2: Naøo cuøng laéng nghe
- Cô đọc lần 1, tóm nội dung: Bài thơ nói về niềm vui mừng đón chú giải phóng quân từ tiền tuyến về và nói lên sự hèn nhát của giặc Mĩ khi bị bắt, qua đó cũng nói lên được sự ước mơ của các bạn nhỏ.
- Cô đọc lần 2 kết hợp trình chiếu tranh , trích dẫn làm rõ ý
- Cô đọc lần 3: kết hợp từ, giảng từ khó:
	+ Chú bộ đội trong thời kỳ kháng chiến gọi là chú giải phóng quân.
	+ Tiền tuyến: tuyến đầu, nơi trực tiếp chiến đấu với giặc.
	+ Ba lô con cóc: là túi được may từ vải để chú bộ đội mang đồ dùng, nó có hình con cóc
	+ Mũ tai bèo: là mũ được may từ vải màu xanh lá, có vành rộng. 
* Ñaøm thoaïi:
- Bài thơ có tên là gì? Do ai sáng tác?
- Chú giải phóng quân đi đâu về? Chú về lúc nào?
- Chú kể chuyện gì?
- Bạn nhỏ mong muốn được làm gì?
- Ước mơ của con sau này lớn lên sẽ làm gì?
 à Giáo dục, các chú bộ đội ngày đêm canh giữ ngoài biên giới để cho đất nước được hòa bình, chúng ta được sống trong ấm no, hạnh phúc, được vui chơi, học tập. Vì vậy chúng ta phải yêu quí và nhớ ơn các chú bộ đội bằng cách các con phải chăm học, ngoan ngoãn để các chú được vui lòng.
- Laéng nghe 
- Chuù yù theo doõi, laéng nghe
- Laéng nghe 
- Treû traû lôøi
- Treû laéng nghe
3.
* Hoaït ñoäng 3: Ai taøi theá!
Coâ môøi, môøi ai, môøi caùc con ñoïc thô theo coâ.
Caû lôùp ñoïc 1-2 laàn
Toå ñoï

File đính kèm:

  • docNGHENGHIEPT5.doc