Giáo án Lớp Lá - Chủ đề dạy: Hiện tượng tự nhiên

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Hoạt động : GDAN

ĐỀ TÀI: CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI

NDKH: Vẽ mưa

I.Yêu cầu:

 * Kiến thức:- Hát đúng lời, đúng nhịp của bài hát, hiểu nội dung của bài hát, nói đúng tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ biết cách vẽ mưa

 - Biết vỗ tay theo nhịp, nhún theo nhịp của bài hát. Hứng thú tham gia vào hoạt động.

 * Kỹ năng: Luyện thính giác, cảm nhận âm thanh, đoán đúng âm thanh của các dụng cụ âm nhạc khi chơi trò chơi.

 * Thái độ: Giáo dục trẻ có thái độ yêu quý thiên nhiên biết giữ gìn môi trường sạch đẹp.

II.Chuẩn bị:

 - Phách, xắc xô, dụng cụ cho trẻ biếu diễn.

 - Một số đồ dùng dạy học của cô giáo.

 - Giấy, bút màu cho trẻ.

 

docx47 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 29/03/2017 | Lượt xem: 3715 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp Lá - Chủ đề dạy: Hiện tượng tự nhiên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aûy loø coø nghe.
 - Coâ laøm maãu laàn 1
 - Coâ laøm maãu laàn 2 giaûi thích: coâ caàm tuùi caùt baèng tay phaûi chaân traùi böôùc leân tröôùc tay caàm uùi caùt ñöa đứng taàm maét nhaém ñích vaø neùm,nhảy lò cò, roài leân nhaët tuùi caùt boû lai choã cuõ, ñi veà cuoái haøng.
 - Cho treû neùm thöû.
 - Cho treû thöïc hieän 2-3 laàn ,chuù yù söõa sai cho tre
 - Nhaän xeùt treû ,giaùo duïc treû kòp thôøi û 
 - Cho treû nhaûy loø coø: con ñöùng chaân phaûi, chaân traùi co leân tay traùi caàm chaân traùi vaø baät loø coø, tôùi ñaây roài ñoåi beân ñoåi tay nhảy loø coø veà choã cuõ.
 - Cho laàn löôït 3-4 treû thöïc hieän.
 -Cho treû thi ñua laån nhau.
 -Goïi treû thöïc hieän toát 
 - Coâ vöøa daïy con baøi theå duïc gì?
 - Taäp theå duïc giuùp baûn thaân con theá naøo?
 Vaäy haøng ngaøy con nhôù taäp theå duïc cuøng vôùi coâ ñeå reøn luyeän söùc khoûe .khoâng neân chaïy giôõn treân ñöôøng vaø khi ñi treân taøu xe phaûi ngoài traät töï.
Trò chơi: Kéo co
- Cháu tham gia chơi vài lần.
 Coâ nhaän xeùt –tuyeân döông.
Hoài tónh: Cho treû ñi voøng troøn hít thôû nheï nhaøng .
- Chaùu thöïc hieän cuøng coâ .- Taäp cuøng baïn
-Chaùu ñöùng haøng ngang ñeå taäp 
-Taäp cuøng coâ .
-Taäp 4x8 nhòp
-Taäp 4x8 nhòp
-Taäp 2 x8 nhòp
-Taäp 2 x8 nhòp
-Quan saùt 
-2 caùi .
-Ñoàng thanh 
-Laéng nghe 
- Laøm thöû
- Tham gia taäp
- Laéng nghe
- Thöïc hieän taäp
-Ñaïi dieän 2 toå thi ñua .
-Vaøi chaùu .
-Traû lôøi
Khoûe maïnh 
Laéng nghe
-Cuøng chôi
* Hoạt động buổi chiều: Ôn bài học buổi sáng 
Đề tài:" Ném trúng đích Thẳng đứng, nhảy lò cò"
*Nội dung đánh giá cuối ngày:
 *Hoạt động chung:	
....................................
 *Hoạt động khác: TDS:................
TCTV:.................
HĐNT:................
HĐG:.......................
HĐC:...............................................................................................................................
HĐNG:................
Thứ ba ngày 21 tháng 04 năm 2015
*Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
Hoạt động : VH
Đề tài: THƠ “GIÓ”
Yêu cầu:
*Kiến thức: 
 - Cháu hiểu nội dung bài thơ, biết cảnh vật sẽ thay đổi khi có gió. Cháu thuộc bài thơ.
*Kỹ năng:
 Cháu đọc thơ diễn cảm, trả lời được các câu hỏi theo nội dung bài thơ.
*Thái độ:
 Cháu biết lợi ích của gió giúp cho mọi người mát mẻ, và giúp hoa đưa hương thơm đi khắp nơi.
2. Chuẩn bị:
Tranh MH
Phương pháp trực quan hình ảnh, lời nói, thực hành kết hợp trò chơi.
Diễn biến hoạt động:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Ổn định: Cho cháu hát + VĐ : Trời nắng trời mưa
Giới thiệu:
Bạn nhỏ xin ai cho bạn đi làm mưa với ?
Bạn xin chị gió cho đi làm mưa để làm gì ?
Làm hạt mưa giúp ích cho cây cối tươi tốt, đâm chồi, nảy lộc.
Thế các con có biết chị gió không ? 
Cô có bài thơ nói gió, các con cùng lắng nghe nhé !
 2. Đọc diễn cảm:
Cô đọc lần 1 : Bài thơ nói về gió thổi đưa những đám mây đi khắp nơi, gió đi qua giúp đưa hương thơm của hoa đi khắp nơi và giúp cho mọi nơi đều mát dịu.
Cho cháu xem tên bài thơ.
 - Lần 2 + hình ảnh .
 Nói nội dung bài thơ: 
 3. Đàm thoại trích dẫn:
 - Cô con vừa đọc bài thơ gì?
 - Bài thơ do ai sáng tác?
 - Tác giả nói về gió như thế nào ?
 - À ! gió không có cửa nhà
 - Thế mỗi lần gió đi qua thì bông hoa như thế nào ?
 - Và hoa đã tặng gió cái gì ?
Gió không có cửa nhà, có ai thương gió không ?
Đoạn thơ nào thể hiện lòng thương yêu của chị mây dành cho gió ?
Đúng rồi, chị mây xem gió như bạn của mình, mỗi lần gió sang chơi chị mây rủ gió đi dạo chơi khắp trời.
Gió không có nhà, đi xa như vậy thì sẽ như thế nào nhĩ ?
Thế con có cách nào giúp gió không ?
Thế con mời gió vào nghĩ thì con cảm thấy nhà mình như thế nào ?
À ! Có chút gió vào nhà thì nhà mình sẽ mát hơn, dễ chịu hơn phải không các con ?
 - Các con đọc bài thơ cùng cô nhé.
 4. Dạy trẻ đọc thơ:
 - Cả lớp đọc cùng cô.
 - Tổ nhóm đọc luân phiên, nối tiếp.
 - Cá nhân. Cô chú ý sữa sai cho cháu.
 - Cả lớp đọc lần nữa
 5. Tóm tắt nội dung GD trẻ:
- Bài thơ Gió cho ta biết gió là một hiện tượng tự nhiên, gió góp phần thụ phấn cho hoa, cho nhà mát mẽ. 
- Chúng ta có thể tận dụng sức gió để giúp ích cho đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, nếu gió lớn quá thì sẽ gây ra tác hại cho con người: Trẻ em bị ho, cây đổ, nhà sặp... rất nguy hiểm, chúng ta cần phải đề phòng.
 * Kết thúc: Nhận xét tuyên dương cháu.
 - Cháu nhún nhảy, làm động tác minh hoạ theo nhạc.
 Chị gió
 Trẻ tham gia trả lời câu hỏi
Trẻ lắng nghe
-Trẻ quan sát
Gió
Gió không có cửa nhà
Cháu trả lời.
Chị mây
Cháu tham gia trả lời.
-Trẻ đọc thơ
Trẻ lắng nghe
* Hoạt động chiều : 
*Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
LÀM QUEN VỚI ÂM S, X
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU:
 õKieán thöùc:
Chaùu nhaän bieát đúng âm s, x và các âm đã học, biết về một số hiện tượng tự nhiên.
 õKyõ naêng :
 - Chaùu phaùt aâm ñuùng âm s, x to rõ, kỹ năng tinh nhạy của đôi bàn tay.
 õ Thái độ:
 Chaùu thöôøng xuyeân taäp ñoïc caùc âm ñaõ hoïc, chaùu thöôøng xuyeân taäp veõ ñeå reøn kyõ naêng veõ, cháu biết lợi ích của mưa và một số tác hại do mưa, bão, hạn hán gây ra. 
 II. CHUAÅN BÒ:
 -Theû chöõ caùi s, x. 
 - Tranh cho chaùu laøm quen chöõ caùi.
 - Bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.
 - Thẻ chữ cái.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
-Cho chaùu quan saùt caùc ñoà duøng hoïc taäp. Ñaøm thoaïi.
-Cho chaùu tìm chöõ ñaõ hoïc trong töø “quyeån saùch”.
-Ñaây laø chöõ s neø con, chöõ s goàm coù 1 neùt cong traùi noái lieàn 1 neùt xieân vaø 1 neùt cong sang phaûi.
-Cho chaùu chuyeàn tay nhau sôø vaø ñoïc nhaåm chöõ s.
-Cho chaùu xem tranh “xe ñaïp”. Ñaøm thoïai.
-Cho chaùu tìm chöõ x trong töø xe ñaïp.
-Ñaây laø chöõ x neø con, chöõ x goàm 2 neùt xieân ngaén, 1 neùt xieân phaûi vaø 1 neùt xieân traùi .
-Cho chaùu chuyeàn tay nhau sôø vaø ñoïc nhaåm chöõ x.
-Ñaây laø chöõ s, x in thöôøng coøn ñaây laø chöõ s,x vieát thöôøng neø con.
-Cho chaùu tìm chöõ theo yeâu caàu cuûa coâ.
-Cho chaùu tìm chöõ s, x.
-Cho chaùu thi ñua tìm chöõ.
-Treân baûng coâ coù nhieàu chöõ caùi, laàn löôït 2 baïn leân thöïc hieän, khi coâ noùi chöõ gì thì caùc con leân tìm vaø gôû nhanh chöõ ñoù ra ,baïn naøo tìm ñuùng vaø nhanh hôn seõ thaéng.
-Toå chöùc cho chaùu thöïc hieän, cho chaùu tìm chöõ g,y ,s,x
-Cuûng coá – giaùo duïc chuû ñieåm qua baøi.
-Hoïat ñoäng nhoùm:
+Nhoùm 1: cho chaùu toâ maøu chöõ s,x.
+ Nhoùm 2: cho chaùu noái chöõ s,x vôùi töø rôøi.
-Nhaän xeùt saûn phaåm.
-Nhaän xeùt – tuyeân döông lôùp , toå. 
-Chaùu quan saùt vaø traû lôøi.
-Chaùu tìm chöõ.
-Chaùu nghe.
-Chaùu quan saùt.
-Chaùu nghe vaø thöïc hieän.
-Chaùu nghe.
-Chaùu nghe vaø thöïc hieän.
-Chaùu laéng nghe.
*Nội dung đánh giá cuối ngày:
 *Hoạt động chung:	
...
 *Hoạt động khác: TDS:..
TCTV:..
HĐNT:..
HĐG:
HĐC:............................................................................................................................
HĐNG:.
Thö tư ngaøy 22 thaùng 04 năm 2015
*LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Hoạt động : Toán
ĐỀ TÀI : SO SÁNH ĐỘ LỚN CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Trẻ phân biệt sự giống và khác nhau về độ lớn của 2 đối tượng.
Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phân loại.
Phát triển tư duy, sử dụng đúng từ “to hơn”, “nhỏ hơn”.
 Giáo dục trẻ tính tự tin trong khi hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
Mở đầu hoạt động: 
- Hát “ Cho tôi đi làm mưa với”
Để có cơ thể khoẻ mạnh chúng ta phải ăn uống như thế nào?
Ăn uống là sự cần thiết cho tất cả mọi người. Vậy các con có biết nước có từ những nguồn nào? 
Nước dùng để làm gì? Muốn cho cây cối tốt tươi thì phải cần gì?
Mưa gió là một hiện tượng thiên nhiên, mưa gió giúp cho cây cối tốt tươi, con người khoẻ mạnh, khí trời mát mẻ, giờ các con cùng so sánh về các đồ vật có độ lớn khác nhau nhé!
Hoạt động trọng tâm: 
Ôn tập nhận biết rõ nét của 2 đối tượng to –nhỏ 
Con hãy tìm quanh lớp xem có những tranh vẽ gì nào? 
Tranh nào vẽ mưa to nhất? Mưa nhỏ nhất? Mưa to bằng nhau?
So sánh, phân biệt giống và khác nhau giữa 2 con vật
Đọc thơ “Mưa”
Gấu không chịu đến trường vì đòi đem theo chai nước. Mẹ cho Gấu mang theo, giờ các con cùng xem Gấu mang theo chai to hay nhỏ nhé!
Cô đặt cạnh, đặt chồng, trẻ so sánh độ lớn.
Cô đặt bên phải, bên trái (có phần thừa ra).
Hát “ Cho tôi đi làm mưa với”.
Có bao nhiêu cây xanh? Bao nhiêu cây xanh nhỏ? 
Mấy cây xanh to?
Chơi: “Cùng thi tài”.
Nhóm 1: Tô màu cây to, nối to với–to .
Nhóm 2:Tô màu cây nhỏ, nối nhỏ với–nhỏ .
Nhóm 3: Khoanh tròn cây to với nhỏ .
Các bạn trai làm cây to, về nhà to. Các bạn gái làm cây nhỏ, về nhà nhỏ.
-Cháu hát.
-Cháu tham gia đàm thoại.
-Cháu chú ‎ y nghe
-Cháu quan sát và tham gia đàm thoại.
-Cháu đồng thanh đọc thơ.
-Cháu cùng tham gia đàm thoại.
-Cháu hát.
-Cháu trả lời.
-Cháu cùng tham gia hoạt động.
-Cháu nghe cô dặn .
* Hoạt động buổi chiều: Ôn bài học buổi sáng 
ĐỀ TÀI : SO SÁNH ĐỘ LỚN CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG
*Nội dung đánh giá cuối ngày:
 *Hoạt động chung:	
....................................
 *Hoạt động khác: TDS:................
TCTV:.................
HĐNT:................
HĐG:.......................
HĐC:...............................................................................................................................
HĐNG:................
Thứ năm ngày 23 tháng 04 năm 2015
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Hoạt động : GDAN
ĐỀ TÀI: CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI
NDKH: Vẽ mưa
I.Yêu cầu:
 * Kiến thức:- Hát đúng lời, đúng nhịp của bài hát, hiểu nội dung của bài hát, nói đúng tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ biết cách vẽ mưa
 - Biết vỗ tay theo nhịp, nhún theo nhịp của bài hát. Hứng thú tham gia vào hoạt động.
 * Kỹ năng: Luyện thính giác, cảm nhận âm thanh, đoán đúng âm thanh của các dụng cụ âm nhạc khi chơi trò chơi.
 * Thái độ: Giáo dục trẻ có thái độ yêu quý thiên nhiên biết giữ gìn môi trường sạch đẹp.
II.Chuẩn bị:
 - Phách, xắc xô, dụng cụ cho trẻ biếu diễn.
 - Một số đồ dùng dạy học của cô giáo.
 - Giấy, bút màu cho trẻ.
III.Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
*Ổn định: Cho cháu kể về thời tiết các mùa + xem hình ảnh.
- Mỗi một mùa có thời tiết đặt trưng riêng . Song , Nước rất cần thiết đối với con người trong đời sống , trong sinh hoạt hằng ngày. Nước cũng rất cần cho cây cối, động thực vật. Khi mưa xuống thì cây cối sẽ tươi tốt hơn nhờ vào nước mưa. Vì vậy, có nhiều bạn nhỏ thích được đi làm mưa: Cô hát cho cháu nhge
1.Dạy hát : Cho tôi đi làm mưa với
 - Cô hát lần 1 : nói tên bài hát, tác giả
Lần 2 , nói nội dung .
Nhóm ,tổ, cá nhân hát. Cô sửa sai.
2.Vận động: Vổ tay theo phách
Để bài hát thêm sinh động con kết hợp vận động gì ?
Cô vừa hát vừa múa cho trẻ xem 
Cô hát + với vổ tay theo phách :
Cho lớp, tổ, cá nhân hát vổ tay theo phách, cô sửa sai 
Cho cháu hát + VĐ với dụng cụ âm nhạc
3. Nghe hát : Mưa rơi
- Nhiều bạn trong lớp mình thích đi làm mưa. Vì sao ?
- Vì mưa làm cho cây tươi tốt, cho con người có nước sinh hoạt.
- Cô sẽ hát tặng lớp mình bài hát nói về mưa nữa nhé !
- Cô hát lần 1, tên bài hát , TG.
- lần 2 kết hợp làm điệu bộ minh họa .
- Nói nội dung bài hát
4.Trò chơi: Tai ai tinh-Vẽ giỏi “vẽ mưa” 
.- Cô nói cách chơi và cho trẻ chơi 3- 4 lần.
 - Trẻ vẽ vừa nghe nhạc
- Cô bao quát
- Trưng bày sản phẩm
- Cô, trẻ nhận xét
- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe
- Cháu hát.
 - Trẻ thực hiện theo cô
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ tham gia
* Hoạt động buổi chiều: Ôn bài học buổi sáng 
ĐỀ TÀI: CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI
*Nội dung đánh giá cuối ngày:
 *Hoạt động chung:	
....................................
 *Hoạt động khác: TDS:................
TCTV:.................
HĐNT:................
HĐG:.......................
HĐC:...............................................................................................................................
HĐNG:................
Thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2015
*Lĩnh vực PTTC-XH
Hoạt động : MTXQ
ĐỀ TÀI: MÔI TRƯỜNG NƯỚC XUNG QUANH BÉ
1. Yêu cầu:
 - Trẻ biết các nguồn nước: ao, hồ, sông, suối, nước mưa, nước máy
 - Biết lợi ích của nước đối với con người, cây cối, động vật.
 - Có ý thức bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm nước
2. Chuẩn bị:
 - Hình ảnh các nguồn nước
 - Hình ảnh tác hại nếu không có nước
 - Hành vi đúng sai
 - Phương pháp trực quan hình ảnh, lời nói, thực hành kết hợp trò chơi.
 3. Nội dung hoạt động
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Ổn định: Cho cháu nghe hát + nhún nhảy theo nhạc bài hát “ cho tôi đi làm mưa với ”
1. Trò chuyện tìm hiểu về nước:
- Các con vừa hát bài hát nói đến nguồn nước nào ?
- Nước mưa từ đâu mà có ?
- Hơi nước bốc hơi lên tạo thành mây, mây gặp gió ngưng tụ lại và rơi xuống tạo thành mưa. Đó là nước mưa.
- Ngoài ra các con còn biết nguồn nước nào khác ?
- Cho cháu xem tranh các nguồn nước: ao, hồ, sông, suối, nước mưa, nước máy.
- Nước công dụng gì ?
- Nước rất cần thiết đối với con người chúng ta trong đời sống sinh hoạt hằng ngày: Nấu ăn, uống, tắm gội, giặt giủ...
- Nước còn có công dụng gì nữa ?
- Nước rất cần thiết cho cây cối, động vật. Không có nước thì đất đai khô cằn, cây cối héo úa, không có chổ cho động vật cư trú, đặc biẹt là những con vật sống dưới nước ( cho cháu xem hình ảnh ).
- Nước rất quan trọng đối với con người, cây cối, động vật...
- Hiện nay nguồn nước của chúng ta đang có nguy cơ bị ô nhiểm. Vậy làm thế nào để bảo vệ nguồn nước ?
- Để có nguồn nước sạch chúng ta phải có ý thức chung: Không vứt rác, xác động vật bừa bãi xuống ao, hồ, sông, suối...để có nguồn nước sạch, an toàn.
- Chúng ta cũng cần phải biết tiết kiệm nguồn nước, lấy đủ sử dụng không bỏ phí.
- Khi sử dụng nước chúng ta làm gì để đảm bảo sức khỏe an toàn ?
- Chúng ta phải lựa chọn và sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, đun sôi trước khi uống
2. Cũng cố:
- Hai đội thi nhau gạch chéo những hành vi sai đối với nguồn nước.
Kết thúc: Nhận xét tuyên dương cháu.
 Trẻ vận động
Nước mưa
Trẻ trả lời
Ao, hồ, sông, suối, nước mưa, nước máy
Tắm, gội, uống.........
Cây cối tươi tốt........
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe
Trẻ tham gia
Trẻ lắng nghe
* Hoạt động buổi chiều: Ôn bài học buổi sáng 
ĐỀ TÀI: MÔI TRƯỜNG NƯỚC XUNG QUANH BÉ
*Nội dung đánh giá cuối ngày:
 *Hoạt động chung:	
....................................
 *Hoạt động khác: TDS:................
TCTV:.................
HĐNT:................
HĐG:.......................
HĐC:...............................................................................................................................
HĐNG:................
Duyệt tổ khối
Ngày..tháng..năm
Phạm Thị Ngọc Tuyết
KỀ HOẠCH TUẦN
Tuần 33: MÙA HÈ CỦA BÉ
(Thời gian thực hiện từ ngày 27/04 – 01/05/2015)
 I. Yeâu caàu:
 - Chaùu thích tìm hieåu veà các đặc điểm thời tiết của các mùa trong năm.
 - Bieát gọi tên và nói đặc điểm của một số hiện tượng thời tiết mà trẻ thường thấy như: mưa, gió, bão, sấm chớp, nắng nóng, mát mẻ, lạnh, 
 - Cháu biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.
 - Hieåu noäi dung bài thơ “Gió” và trả lời được các câu hỏi theo nội dung bài thơ.
 - Biết thực hiện đúng các động tác của bài tập thể dục sáng.
 - Nhận biết sự khác biệt, so sánh được độ lớn giữa hai đối tượng.
 - Nhận biết âm s, x và các âm đã học. Vẽ được âm s, x.
 - Trẻ biết quá trình của mưa, biết một số hiện tượng sẽ xảy ra trước và trong khi mưa. Biết vẽ về mưa, tô màu đẹp hoàn thành bức tranh vẽ mưa..
 - Cháu thuộc bài hát , hiểu nội dung bài hát vỗ tay đúng nhịp bài hát “Sau mưa”.
 - Cháu biết luật chơi, và tham gia tốt các góc chơi, biết phân vai chơi và nhường nhịn bạn khi chơi.
II.Chuaån bò:
 - Tranh một số hiện tượng thời tiết của các mùa trong năm.
 - Tranh quá trình tạo thành mưa.
 - Tranh aûnh minh hoïa baøi thô, caâu chuyeän.
 - Moät soá troø chôi,baøi haùt,caâu chuyeän..veà hiện tượng thời tiết.
 - Tranh vẽ mưa, giấy vẽ, bút màu, bàn ghế cho cháu vẽ.
 - Thẻ chữ s, x và các âm đã học. Giấy vẽ, bút màu, bàn ghế cho trẻ vẽ.
 - Caâu hoûi ñaøm thoaïi.
 - Ñoà chôi caùc goùc-ñoà duøng veä sinh.
KỀ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
Thứ 2
27/04/2015
Thứ 3
28/04/2015
Thứ 4
29/04/2015
Thứ 5
30/04/2015
Thứ 6
01/05/2015
1/ Đón trẻ -Điểm danh
- Cô đến lớp sớm đón cháu nhắc trẻ chào cô khi đến lớp ,mở nhạc chủ đề “Hiện tượng tự nhiên ” cho trẻ nghe, vận động tự do theo nhạc và hoạt động ở góc thư viện. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, tình trạng sức khỏe. Nhắc nhở trẻ cháu để đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
Yêu cầu:	
 Trẻ biết lễ phép chào cô, chào cha mẹ, và biết để đồ dùng đúng nơi qui định.
Trò chuyện tiếng việt
 Cô đón trẻ, trò chuyện cùng trẻ về các mùa trong năm và các nước uống qua các mùa. 
 Cô đón trẻ, trò chuyện về mùa xuân.
Cô đón trẻ, trò chuyện cùng trẻ về mùa hạ.
 Cô đón trẻ, trò chuyện cùng trẻ về mùa thu .
 Cô đón trẻ, trò chuyện cùng trẻ về mùa đông.
- Từ: “Bốn mùa”, “Thời tiết”, “sinh hoạt”.
- Mẫu câu: “Trong năm có mấy mùa?”, “Thời tiết của từng mùa ntn?”, “Các mùa có thời tiết khác nhau các bạn phải ăn mặc phù hợp với thời tiết”.
- Từ: “Thời tiết ấm áp”, “Cây cối tươi tốt”, “Lễ hội mùa xuân”.
- Mẫu câu: “Mùa xuân đến thời tiết ntn?”, “Cảnh vật xung quanh ra sao?”, “Mùa xuân đến có ngày lễ gì?”.
- Từ: “Nóng bức”, “nghỉ hè”, “Hoa phượng”.
- Mẫu câu: “Mùa hạ có thời tiết ntn?”, “Mùa hạ là sắp đến ngày gì?”, “Khi mùa hè đến sẽ có nhiều hoa phượng nở”.
- Từ: “Tết trung thu”, “mát mẻ”, “cây rụng lá”
- Mẫu câu: “Mùa thu thường có lễ hội gì?”, “Con có biết khi mùa thu đến thì cây cối ntn?”, “Mùa thu có thời tiết mát dịu, có lễ hội trung thu cho các bé”. 
- Từ: “Lạnh, rét”, “Mặc áo ấm”, “Sưởi ấm”.
- Mẫu câu: “Mùa đông có thời tiết ntn?”, “ Mọi người phải mặc gì?”, “Thời tiết mùa đông rất lạnh mọi người phải có lò sười và mặc áo ấm để không bị lạnh”.
Yêu cầu:
 Cháu tham gia trò chuyện, trả lời được các câu hỏi có liên quan đến thời tiết của các mùa trong năm,. Nói đúng một số từ và mẫu câu có liên quan đến các hiện tượng thời tiết.
2/ Thể dục buổi sáng
- Cho trẻ đi thành vòng tròn ,đi theo kiểu chân ,đi nhanh ,đi chậm,sau đó về hàng theo tổ và tập thể dục sáng: 
 - HH 4: Ngửi hoa.
 - ĐT tay 1: Tay đưa ra trước, ra sau.
 -ĐT chân 3: Chân đưa ra phía trước đưa lên cao.
 -ĐT bụng 3: Nghiêng người sang bên. đứng thẳng hai tay gập giơ cao,bàn tay chạm vai.
 -ĐT bật 2 : bật tách chân khép chân,tay đưa ngang lòng bàn tay sấp.
 Yêu cầu:
 Cháu tham gia tập thể dục, thực hiện được các động tác thể dục buổi sáng.
3/Hoạt động học
PTTC (TD)
 Chuyền bắt bóng qua chân, chạy nhanh 18m”
PTNN (LQCV)
Vẽ âm s, x
PTNT
(TOÁN)
Nhận biết thời gian trong ngày
PTTM (TH) 
Vẽ mặt trời chiếu những tía nắng vàng xuống hàng cây xanh
PT TC – XH (MTXQ) 
 Thứ tự các mùa trong năm
NDKH: Nắng bốn mùa
4/Hoạt động ngoài trời
 Trò chơi : Chạy theo bóng
- Chơi các trò chơi: Đi cà kheo, kéo co, 
 - Chơi các trò chơi: Chạy tiếp cờ
- Cho cháu quan sát tranh một số hành động làm ô nhiễm môi trường.
- Chơi các trò chơi Chuyền nước
- Chơi các trò chơi: Đi cà kheo, kéo co
- Chơi các trò chơi: Đi cà kheo, Chạy tiếp cờ
- Yêu cầu: Cháu thực hiện đúng động tác chạy
Chuẩn bị: Sân bãi sạch sẽ, dây.
- Yêu cầu: Cháu chơi tốt trò chơi. 
- Chuẩn bị: Cờ
- Yêu cầu: Cháu nhận biết một số việc làm không đúng, chơi tốt trò chơi.
- Chuẩn bị: Một số tranh ô nhiễm môi trường, nước 
- Yêu cầu: Cháu chơi tốt trò chơi.
- Chuẩn bị: dây,sân sạch
- Yêu cầu: chơi tốt trò chơi.
- Chuẩn bị: Gáo dừa, cờ
5/Hoạt động góc
Chuẩn bị: - Một số tranh ảnh, đồ chơi: cây xanh, lá cây, 
- Đồ chơi các vật liêu thiên nhiên, vật liệu xây dựng, ..
 - Tranh vẽ chưa tô màu về một số hoạt động bảo vệ môi trường.
 - Khối gỗ, hàng rào cây, cây xanh, hoa, mô hình đường phố, dụng cụ vệ sinh, sọt rác,
 - Các góc: Phân vai, học tập, nghệ thuật, XD,
 - Tranh ảnh về hiện tượng tự nhiên: mưa, gió, lũ lụt,
- Học tập: 
Xem tranh về chủ đề
- Phân vai: Cửa hàng bán nón, áo mưa,
-Nghệ thuật Tô màu tranh hiện tượng tự nhiên.
- Xây dựng: Mô hình bé vệ sinh môi trường.
- Phân vai: Cửa hàng bán nón, áo mưa,
- Thư viện: Làm sách tranh về các hiện tượng tự nhiên.
- Nghệ thuật: Tô màu tranh hiện tượng tự nhiên.
- Xây dựng: Mô hình bé vệ sinh môi trường.
- Học tập: Ghép các nét 

File đính kèm:

  • docxthien_nhien.docx