Giáo án Lớp Chồi - Chủ đề Thế giới thực vật

LỢI ÍCH CỦA CÂY

-Làm thức ăn cho người

-Là nơi sống động vật

-Cây che bóng mát, ngăn bụi, làm sạch không khí

-Lấy gổ làm nhà, cây ngăn nước lủ từ rừng về đồng

 bằng

CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY

- Rễ

- Thân

- Lá

- Hoa

- Quả

- Hạt

CHĂM SÓC, BẢO VỆ

Trồng cây cần: tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu. . .

 

doc3 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 26/12/2020 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Chồi - Chủ đề Thế giới thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG
THÖÙ
MOÂN
TUAÀN 1
 (15-19/01/08)
TUAÀN II
(22-26/01/08 ) 
TUAÀN III
(29-2/02/08)
TUAÀN IV
(5-9/02/08)
HAI
TD
MTXQ
-Chuyền bắt bóng qua đầu, chạy chậm 120 m
-Caây xanh vaø moâi tröôøng soáng
-Ném trúng đích mằm ngan nhảy lò cò
-Moät soá loaïi hoa
-Trèo lên xuống ghế
-Moät soá loaïi quaû, haït phoå bieán
Bật liên tục 4-5 vòng
-Moät soá loaïi rau phoå bieán
BA
TH
Về vườn cây ăn quả
Nặn các loại quả
Xé dán các loại hoa
Vẽ
TÖ
AÂ.N
- Hát, vỗ tay (gõ theo nhịp, phách : Bài “Em yêu cây xanh”.
Nghe hát “Chim bay. TC : Mèo con, Cún con, chim gõ kiến
- Hát múa lá xanh
- Nghe hát : Hạt gạo làng ta
- Trò chơi : như tuần 1
- Hát vỗ tay theo nhịp 3/8
- Ngày vui 8/3
- Nghe hát : Trái đất này là của chúng mình
- Trò chơi như tuần 1
- Hát, nhảy múa đu quay
- Nghe hát : Bèo dạt mây trôi
NAÊM
SAÙU
LQVH
LQCV
Đểm đếm 9, nhớ hết các nhóm đồ vật có số lượng 8,9
-Truyeän “quaû baàu tieân”
-Taäp toâ chöõ l, n,m
Nhớ hết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 9
-Truyeän “caây tre traêm ñoát”
-Laøm quen h,k
Theâm bớt, chia nhóm ñoà vaät coù soá löôïng 9 làm 2 phần
-Thô “caây döøa”
-Taäp toâ chöõ h,k
Đo một số đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau
Nhân biết kết quả đo.
LÔÏI ÍCH CUÛA CAÂY CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÂY CHAÊM SOÙC, BAÛO VEÄ 
-Laøm thöùc aên cho ngöôøi -Reã -Troàng caây caàn: töôùi 
vaø ñoäng vaät -Thaân nöôùc, boùn phaân, nhoå
-Laø nôi soáng ñoäng vaät -Laù coû, baét saâu. . .
-Caây che boùng maùt, ngaên -Hoa
 buïi, laøm saïch khoâng khí -Quûa
-Laáy goå laøm nhaø, caây ngaên -Haït
 nöôùc luû töø röøng veà ñoàng
 baèng
THEÁ GIÔÙI THÖÏC VAÄT
CAÂY LAØ CÔ THEÅ SOÁNG QUAÙ TRÌNH PHAÙT CAÙC LOAÏI CAÂY
CAÀN ÑIEÀU KIEÄN TRIEÅN CUÛA CAÂY -Caây cao, caây thaáp
-Ñaát -Haït-maàm-caây- -Caây thaân cöùng
-Nöôùc hoa-quaû-haït -Caây thaân meàm
-Khoâng khí -Caây khoâng ruïng laù
-Anh saùng -Caây soáng treân bôø
-Khoâng khí -Caây soáng döôùi nöôùc
TAÏO HÌNH AÂM NHAÏC LAØM QUEN MTXQ
-Veõ vöôøn caây -Haùt voå tay theo nhòp -Caây xanh vaø moâi tröôøng soáng
 aên quaû “Em yeâu caây xanh” -Moät soá loaïi hoa
-Naën caùi laøn -Haùt muùa “Laù xanh” -Moät soá loaïi quaû, haït phoå bieán
-Xeù daùn caùc loaïi quaû -Haùt voå tay nhòp 3/8 -Moät soá loaïi rau phoå bieán
-Veõ trang trí hoa laù “Ngaøy vui 8/3
 treân baêng giaáy -Haùt nhaõy muùa
 “Ñu quay”
 THEÁ GIÔÙI THÖÏC VAÄT
LAØM QUEN CHÖÕ VIEÁT THEÅ DUÏC LAØM QUEN VÔÙI TOAÙN
-Taäp toâ chöõ l, n, m -Chuyeàn boùng qua ñaàu -Ñeám ñeán 9, nhôù heát caùc 
-Laøm quen h, k chaïy chaäm 120 m nhoùm coù soá löôïng 9
-Taäp toâ chöõ h, k -Neùm truùng ñích naèm -Moái quan heä hôn keùm veà 
 ngang, nhaõy loø coø soá löôïng trong phaïm vi 9
 -Treøo leân xuoáng gheá -Theâm boát ñoà vaät coù soá 
 -Baät lieân tuïc 4-5 voøng löôïng 9 thaønh 2 phaàn
 -Ño caùc ñoái töôïng baèng
 caùc ñôn vò ño khaùc nhau.

File đính kèm:

  • docTHUC_VAT_t_I.doc