Giáo án Lớp Chồi - Chủ đề 8: Nước và các hiện tượng tự nhiên

LÜnh vùc: PTNN

Hoạt động: LQVCC

 LÀM QUEN CHỮ P , q

 Néi dung tÝch hîp: Âm nhạc

 Văn học : thơ

Giáo dục bảo vệ môi trường

 I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng, chớnh xỏc chữ cái p,q qua từ dơơơưới tranh.

 - Trẻ biết đặc điểm cấu tạo và sự khác nhau giữa chữ cái p,q.

- Trẻ đươơơợc củng cố khả năng nhận biết và phát âm qua trò chơi “thi xem ai nhanh, ‘ ‘ tỡm chữ cỏi trong bài thơ’’

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện khả năng nhận biết và phát âm đúng chính xác cho trẻ.

- Phát triển ngôn ngữ vốn từ cho trẻ.

3. Thái độ:

- Hứng thú học bài.

 

doc86 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 01/04/2017 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp Chồi - Chủ đề 8: Nước và các hiện tượng tự nhiên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, tuyªn dư¬ng gi¸o dôc trÎ.
* Ho¹t ®éng 4: Dạy trÎ kÓ lại truyÖn 
- C« cho trẻ kể lại truyện cùng cô 
 - Hỏi trẻ tên câu chuyện , tên các nhân vật trong truyện 
- Củng cố giáo dục trẻ 
- Cho trẻ vệ sinh bàn tay sạch giáo dục sử dụng tiết kiệm nước
- TrÎ h¸t.
- TrÎ trß truyÖn cïng c«.
- TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ l¾ng nghe.
- TrÎ chó ý l¾ng nghe
-TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ tr¶ lêi
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- TrÎ kÓ cïng c«.
- TrÎ kÓ .
- TrÎ l¾ng nghe
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
 - QS : Bầu trời
 - TCV§: Mưa to, mưa nhỏ.
 - Ch¬i tù do với nước.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
 Ho¹t ®éng gãc
 - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y c¶nh, tíi níc, nhæ cá cho c©y.
 - Gãc x©y dùng: x©y ao th¶ c¸.
 - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n níc s¹ch.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
 Ho¹t ®éng CHIỀU:
Ho¹t ®éng gãc
 - Gãc học tập: Xem tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên
 - Gãc x©y dùng: x©y ao th¶ c¸.
 - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n níc s¹ch.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
 Thø 3 ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2015.
LÜnh vùc: PTNT.
Ho¹t ®éng: KPKH
 Sù kú DiÖu cña nƯíc
Néi dung tÝch hîp: V¨n häc( th¬) 
¢m nh¹c
GDBVMT, GDSDNLTK
 I. Môc ®Ých yªu cÇu: 
1. KiÕn thøc:
 - TrÎ biết ®ưîc ®Æc ®iÓm , tÝnh chÊt, tr¹ng th¸i cña nưíc.
- Trẻ biết được nước tinh khiết và các loại nước khác.
- Biết được sự chuyển hoá của nước.
 - TrÎ biÕt c¸c nguån nưíc, Ých lîi, cña nưíc ®èi víi đêi sèng con ngưêi.
2. Kü n¨ng:
 - RÌn luyÖn kh¶ n¨ng quan s¸t,suy luËn, ph¸n ®o¸n ë trÎ.
3, Th¸i ®é:
 - Gi¸o dôc trÎ biÕt b¶o vÖ nguån nưíc s¹ch vµ sö dông tiÕt kiÖm nưíc.
 II. ChuÈn bÞ:
 1. ChuÈn bÞ cña c«: 2 cèc thuû tinh, 3 c¸i th×a, 2 tói ®ùng ®¸, 1 hép s÷a tư¬i, 3 chai sir«, 7 b¸t níc, 1 b¸t thuû tinh, 2 tÊm mica.
 2. ChuÈn bÞ cho trÎ: mçi trÎ 1 tÊm mica, 1 cèc nhùa.9 b¸t thuû tinh, 9 th×a, 3 khay inèc, 1 th×a inèc. 3 b¸t inèc to, 3 th×a to.
 III. C¸ch tiÕn hµnh: 
 Trong líp häc 
 Ho¹t ®éng cña c«
 Ho¹t ®éng cña trÎ
* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò nưíc mưa.
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ Mưa r¬i’’.
- Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò theo néi dung bµi th¬.
- C« giíi thiÖu bµi hoc: Sù kú diệu cña nưíc
* Ho¹t ®éng 2: Kh¸m ph¸ sù kỳ diệu cña nưíc.
- Cho trÎ xem tranh vÏ nước ở ao, hå, s«ng suèi råi hái trÎ.
- Nưíc cã ë nh÷ng ®©u?
- C¸c con röa tay b»ng nưíc ë ®©u?
- Nước cã lîi Ých g×? C« ch¸u m×nh cïng kh¸m ph¸ nhÐ
- C« rãt nưíc s«i tõ phÝch ra cèc.
- §©y lµ nưíc g×? T¹i sao c¸c con biÕt ®©y lµ nước s«i?
- C« mang một tÊm mi ca ra c¸c con nh×n xem cã g× trªn tÊm mi ca nµy kh«ng?
- Ch¸u cã nh×n râ mÆt c« kh«ng? C« ®Æt tÊm mica lªn miÖng cèc níc nãng.
- C¸c con ®o¸n xem ®iÒu g× sÏ s¶y ra?
- B©y giê c¸c con cã nh×n râ mÆt c« kh«ng? T¹i sao. C« ®a tÊm mica cho trÎ xem hái trÎ t¹i sao l¹i cã nh÷ng h¹t nưíc trªn tÊm mica? 
- Cho trÎ kiÓm tra quan s¸t trªn bµn cña trÎ b»ng c¸ch rãt nưíc läc vµo cèc cã v¹ch, ®Æt tÊm mica vµo miÖng cèc nưíc bèc lªn. CÊt tÊm mica nh×n xem trong cèc cã mµu g×?
- C« rãt s÷a vao cèc cho trÎ nh×n xem mµu cña s÷a vµ mµu cña nưíc như thÕ nµo?
- Nưíc cã mµu g×?
- C« cho th×a vµo cèc nưíc vµ cèc s÷a ®Ó kiÓm tra.
- Hµng ngµy uèng nưíc c¸c con thÊy cã mïi g×, vÞ g×?
- NhÊp 1 ngôm nưíc c¸c con thÊy cã vÞ g×?
- Cho trÎ quan s¸t 3 chai sir« d©u, b¹c hµ, døa.c« giãt sir« ra b¸t hái xem nã cã mµu g× vµ cho trÎ nÕm, ngöi.
- C« cñng cè gi¸o dôc trÎ biÕt b¶o vÖ nguån nưíc.
* Ho¹t ®éng 3:
- Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: ChiÕc tói kú riÖu.
- C« më tói ra: nưíc ®¸, nưíc ®¸ tõ ®©u mµ cã?
- Mçi b¹n lÊy 1 viªn ®¸ cho vµo cèc cña m×nh. C¸c con thÊy ®iÒu g× sÏ s¶y ra?
- Sau khi uèng nưíc c¸c con c¶m thÊy như thÕ nµo?
- Gi¸o dôc trÎ biÕt tiÕt kiÖm nưíc khi sö dông.
- Cho trÎ h¸t bµi “ Cho t«i ®i lµm mưa víi’’
- TrÎ ®äc.
- TrÎ trß chuyÖn cïng c«
- TrÎ xem , tr¶ lêi.
- TrÎ quan s¸t
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ quan s¸t tr¶ lêi.
- TrÎ xem
- TrÎ quan s¸t
- TrÎ uèng nưíc
- TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ ch¬i
- TrÎ h¸t
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
 - Quan s¸t: Sù bay h¬i cña nưíc 
 - TCV§: VËt næi, vËt ch×m
 - Ch¬i tù do víi c¸t nưíc.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
Ho¹t ®éng gãc
 - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i níc m¾m, dÊm.
 - Gãc x©y dùng: X©y dùng l¾p ghÐp c«ng viªn níc.
 - Gãc nghÖ thuËt: BiÓu diÔn c¸c bµi trong chñ ®Ò.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
HOẠT ĐỘNG CHIỀU :
 DẠY TRẺ SỬ DỤNG VỞ CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 
 Dạy trẻ thực hiện yêu cầu của vở tìm hiểu về môi truêòng xung quanh 
Thø 4 ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2015
LÜnh vùc: PTNN
Ho¹t ®éng: LQVCC 
 LÀM QUEN CHỮ P , q
 Néi dung tÝch hîp: Âm nhạc
 Văn học : thơ 
Giáo dục bảo vệ môi trường
 I. Môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
- TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng, chính xác ch÷ c¸i p,q qua tõ dưíi tranh.
 - TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ sù kh¸c nhau gi÷a ch÷ c¸i p,q. 
- TrÎ ®ưîc cñng cè kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ ph¸t ©m qua trß ch¬i “thi xem ai nhanh, ‘ ‘ tìm chữ cái trong bài thơ’’
2. Kü n¨ng:
- RÌn luyÖn kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng chÝnh x¸c cho trÎ.
- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ vèn tõ cho trÎ.
3. Th¸i ®é:
- Hứng thú học bài.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước.
II. ChuÈn bÞ: 
 1, ChuÈn bÞ cña c«: 
- Tranh vÏ “ Đi chơi phố ”, “ quê hương ,”. ThÎ ch÷ c¸i ghÐp tõ.
- Thẻ chữ cái p,q to
- Thẻ chữ cái p,q để trẻ chơi trò chơi
 2, ChuÈn bÞ cho trÎ:
- ThÎ ch÷ l,m,n to ræ, b¶ng.
 III. C¸ch tiÕn hµnh: 
 Trong líp häc 
 Ho¹t ®éng cña c« 
 Ho¹t ®éng cña trÎ
* Ho¹t ®éng 1: Trß truyÖn vÒ chñ ®Ò .
- Cho trÎ hát “ Cho tôi đi làm mưa với”.
- Trò chuyện về chủ đề theo nội dung bài hát.
- Cô củng cố giáo dục trẻ biết bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước.
 *Hoạt động 2
- Cô giới thiệu và cho trẻ xem tranh vẽ : Đi chơi phố 
+ Cô dùng thủ thuật đưa tranh đi chơi phố cho trẻ quan sát, đàm thoại về nội dung bức tranh.
- Cho trÎ ®äc tõ “đi chơi phố “ c« cho trÎ ®äc tõ ghÐp.
- Cho trẻ đếm tiếng ghép thành từ đi chơi phố 
- Cho trÎ t×m ch÷ ®· häc trong tõ vµ ph¸t ©m.
- C« giíi thiÖu ch÷ p 
- C« giíi thiÖu cÊu t¹o vµ c¸ch ph¸t ©m. 
- C« ph¸t ©m cho trÎ nghe 2 lÇn.
- Cho trÎ ph¸t ©m tËp thÓ, tæ, nhãm, c¸ nh©n.
- C« hái l¹i trÎ cÊu t¹o ch÷ p .
- C« giíi thiÖu ch÷ p viÕt thưêng sau ®ã cho trÎ ph¸t ©m ch÷ p viÕt thưêng 
- Cô cho trẻ làm quen chữ q trong từ tương tự chữ p .
- Cô vừa cho các con làm quen chữ cái gì.
- Cô gắn 2 chữ lên cho trẻ phát âm.
- Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của 2 chữ cái 
+ Cô cho lớp mình chơi trò chơi “chữ gì biến mất”
- Cô dùng thủ thuật cất chữ đi
- Cô củng cố lại khen ngợi trẻ
* Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i.
1.Trß ch¬i “thi xem ai nhanh’’ .
- C« phæ biÕn c¸ch ch¬i: Khi cô nói tên chữ cái gì các con tìm thật nhanh chữ cái đó giơ lên
- Cho trÎ ch¬i 3 - 4 lần
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ
3. Trß ch¬i: Gắn quân lô tô.
- C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luật chơi.
- Cho trÎ ch¬i.
- NhËn xÐt tuyªn dư¬ng khen ngîi trÎ.
- Trẻ hát 
- TrÎ trả lời
- Lắng nghe
- Trẻ đọc từ 
- Trẻ đếm
- Trẻ tìm chữ đã học và phát âm
- Trẻ lắng nghe
 - TrÎ ph¸t ©m tập thể, tæ, nhãm, c¸ nhóm phát âm
- Ph¸t ©m.
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.
- trẻ so sánh 
- trẻ chơi 
- TrÎ nghe
- TrÎ ch¬i.
- TrÎ nghe
- TrÎ ch¬i.
- TrÎ l¾ng nghe
 Ho¹t ®éng ngoµi trêi
 - QS: Thời tiết
 - TCV§: Lái thuyền
 - Ch¬i tù do với phấn. 
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
Ho¹t ®éng gãc
 - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n nưíc s¹ch
 - Gãc x©y dùng: X©y dùng l¾p ghÐp c«ng viªn níc.
 - Gãc nghÖ thuËt: BiÓu diÔn c¸c bµi trong chñ ®Ò.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 DẠY TRẺ SỬ DỤNG VỞ CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 
 Dạy trẻ thực hiện yêu cầu của vở tìm hiểu về môi trường xung quanh 
 Thø 5 ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2015
 LÜnh vùc PTNT
Ho¹t ®éng: LQVT.
ĐO DUNG TÍCH CỦA 3 ĐỐI TƯỢNG
 Néi dung tÝch hîp: thơ mưa rơi.
 ¢m nh¹c: cho tôi đi làm mưa với 
 GDSDNLTK
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biÕt đo dung tÝch cña 3 ®èi tîng b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau: ước lượng b»ng m¾t, dïng mét ®¬n vÞ ®o nµo ®ã vµ diÔn t¶ kÕt qu¶ đo.
2. Kü n¨ng :
- RÌn luyÖn kh¶ n¨ng quan s¸t, ghi nhí, đo chính xác cho trÎ.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc trÎ cã ý thøc tiÕt kiÖm níc s¹ch, b¶o vÖ nguån nưíc sach.
II. ChuÈn bÞ:
1. ChuÈn bÞ cña c«:
- Tranh ¶nh vÒ c¸c nguån nước : biÓn, s«ng, hå.
- Mét sè chai lä thuû tinh trong suèt cã h×nh d¹ng kh¸c nhau, 3 c¸i phÔu, 3 c¸i ca, 3 c¸i b¸t, 3 c¸i ca, 3 c¸i li. 
2. ChuÈn bÞ cho trÎ:
- Ch÷ sè tõ 1 ®Õn 9, 3 chai nưíc cã dung tÝch vµ h×nh d¹ng kh¸c nhau, 3 chËu cã 
lưîng nưíc b»ng nhau, 3 li nhùa vµ 3 b¸t nhùa. 
III.C¸ch tiÕn hµnh: TrÎ ngåi theo h×nh vßng cung
 Ho¹t ®éng cña c«
 Ho¹t ®éng cña trÎ
* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò nưíc mưa.
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “mưa r¬i’’.
- Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò theo néi dung bµi th¬.
- Cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ nguån nưíc, c¶nh biÓn, s«ng, suèi
- C« cñng cè gi¸o dôc trÎ biÕt tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån nưíc s¹ch.
* Ho¹t ®éng 2: Đo dung tÝch dung tÝch cña 3 ®èi tîng.
+ So s¸nh dung tÝch cña 3 đối tưîng cã dung tÝch b»ng nhau nhng kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng
- C« ®a 3 chai thuû tinh trong su«t cã h×nh d¹ng kh¸c nhau vµ hái trÎ c¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh d¹ng cña 3 dông cô ®ùng nưíc nµy?
- Nh×n b»ng m¾t thưêng c¸c con cã thÓ so s¸nh dung tÝch cña 3 chai nµy kh«ng?
- C« dßng c¸i li ®Ó ®ong nưíc vµo c¸c chai võa ®ong c« võa ®Õm sè li nước ®æ vµo chai. Chóng ta cÇn bao nhiªu li nước ®Ó ®æ ®Çy vµo mçi chai nµy? 
- VËy 3 chai nµy cã dung tÝch b»ng nhau.
+ So s¸nh dung tÝch cña 3 ®èi tưîng kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng vµ dung tÝch.
- C« dïng li ®ong nưíc ®Çy vµo 3 chai vµ hái trÎ sè li nưíc ®ong vµo 3 chai nh tưhÕ nµo ( kh¸c nhau)
- VËy dung tÝch cña 3 chai nµy cã b»ng nhau kh«ng? (kh«ng b»ng nhau).
+ §o dung tÝch b»ng nhiÒu dông cô kh¸c nhau: C« chän 1 chai cã dung tÝch lín nhÊt ®æ nưíc ra 1 c¸i chËu råi dïng li ®ong nưíc vµo chai, l¹i ®æ ra dïng b¸t ®ong vµo. Sè li níc ®ong vµo chai lµ mÊy ? Sè li 
nưíc ®ong vµo chËu lµ mÊy?
- C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ 2 dông cô ®ong nưíc nµy?
- Dông cô nµo cã sè lÇn ®ong nhiÒu h¬n th× dung tÝch nhá h¬n, dông cô nµo cã sè lÇn ®ong Ýt h¬n th× dung tÝch lín h¬n.
* Ho¹t ®éng 3: Cho trÎ ®o dung tÝch cña 3 ®èi tưîng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau.
- C« chia trÎ thµnh 3 nhãm c« yªu cÇu dïng li nhùa ®ong níc vµo ®Çy chai sau ®ã chọn ch÷ sè phï hîp treo vµo cæ chai .
- Sau khi ®ong song ®¹i diÖn mçi nhãm lªn kiÓm tra kÕt qu¶ thùc nghiÖm c«ng bè.
- Cñng cè gi¸o dôc trÎ.
- C« quan s¸t hưíng dÉn trÎ.
* KÕt thóc: Cho trÎ h¸t bµi: Cho t«i ®i lµm mưa víi.
- TrÎ ®äc.
- TrÎ trß chuyÖn.
- TrÎ xem tranh.
- TrÎ quan s¸t, tr¶ lêi.
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ xem.
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ xem.
- TrÎ thùc hiÖn.
- TrÎ h¸t.
ChuyÓn tiÕt: Trêi n¾ng, trêi mưa
 LÜnh vùc GDPTTM
 Ho¹t ®éng: ¢m nh¹c 
 D¹y vận động: cho t«i ®i lµm mƯa víi
 Néi dung kÕt hîp: Nghe h¸t: Ánh trăng hoà bình 
TCÂN: Thi xem ai nhanh 
 TÝch hîp: Trß ch¬i
 GDSDNLTK
I Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biết vận động theo lời bµi h¸t “ cho t«i ®i lµm ma víi’’, thÓ hiÖn t×nh c¶m khi h¸t. Nhí tªn bµi h¸t, t¸c gi¶.
- Lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t, béc lé c¶m xóc,t×nh c¶m khi nghe c« h¸t.
- Høng thó nghe c« h¸t vµ hëng øng cïng c« bài: Mưa rơi.
- BiÕt ch¬i trß ch¬i “ thi h¸t theo chñ ®Ò’’.
2. Kü n¨ng:
- RÌn luyÖn kü n¨ng h¸t, vận động thoe nhạc vµ kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c cho trÎ.
3. Th¸i ®é:
- Yªu ©m nh¹c, thÝch ca h¸t, nh¶y móa.
II. ChuÈn bÞ:
1, ChuÈn bÞ cña c«:
- C« h¸t ®óng nh¹c, lêi bµi h¸t, biÕt vËn ®éng minh ho¹ theo lêi bµi h¸t.
- Tranh minh ho¹ bµi h¸t.
2, ChuÈn bÞ cho trÎ:
- Trang phôc ®Ñp, mò móa, n¬ tay.
III. C¸ch tiÕn hµnh:
- Trong líp häc. 
 Ho¹t ®éng cña c«
 Ho¹t ®éng cña trÎ
* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò níc ma.
- Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Mưa to, mưa nhá.
- C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.
- Cho trÎ ch¬i
- Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò theo néi dung trß ch¬i.
Giê häc h«m nµy c« sÏ d¹y c¸c con vận động bµi “ Cho t«i ®i lµm mưa víi’’.
* Ho¹t ®éng 2: Ôn hát và vận động theo nhạc bµi : Cho t«i ®i lµm mưa víi.
- C« cho c¶ líp h¸t bµi : “ Cho t«i ®i lµm mưa víi’’ 2 lÇn.
- C¸c con võa h¸t bµi g× ? Do ai s¸ng t¸c ?
- Để bài hát trở nên sinh động hôm nay cô sẽ dạy các con vận động theo nhạc bài hát này nhé.
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 phân tích: Câu 1 “ cho tôiơi,, 2 tay ôm trước ngực mở ra nhẹ nhàng. Câu 2 “ Tôi muốntươi’ 2 tay đưa nhẹ sang 2 bên. Câu 3 “ cho tôiơi,, 2 tay vỗ nhẹ sang 2 bên. Câu 4 “Làm chơi,, 2 tay đưa lên đầu lắc nhẹ.
- Cô múa lại lần 3.
- Cho cả lớp múa cùng cô 2-3 lần
- Cho tæ, nhãm, c¸ nh©n múa.
- C« söa sai, khen ngîi trÎ. 
- Cho cả lớp múa 1 lần
- Cñng cè gi¸o dôc trÎ.
* Ho¹t ®éng 3: Nghe h¸t : Ánh trăng hoà bình 
- C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1, thÓ hiÖn t×nh c¶m khi h¸t .
- C« võa h¸t bµi g× ? nhạc và lời của ai ? 
- Khi nghe bµi h¸t nµy c¸c con c¶m nhËn ®ưîc ®iÒu 
g× ?
- C« h¸t lÇn 2 thÓ hiÖn t×nh c¶m theo néi dung bµi h¸t.
* Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i ©m nh¹c : Thi xem đội nào nhanh 
- C« phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.
- Cho trÎ ch¬i.
+ NhËn xÐt tuyªn dư¬ng khen ngîi trÎ vµ kÕt thóc tiÕt häc
- TrÎ nghe.
- TrÎ ch¬i
- TrÎ trß chuyÖn cïng c«.
- TrÎ h¸t
- TrÎ trả lời.
- TrÎ xem
- TrÎ múa cïng c«.
- Tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t
- TrÎ nghe.
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ nghe
- TrÎ ch¬i
 Ho¹t ®éng ngoµi trêi
 - TCVĐ: Trời mưa
 - Ch¬i tù do với cát , sỏi.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
Ho¹t ®éng gãc
 - Gãc häc tËp: Xem tranh ¶nh vÒ c¸c nguån níc.
 - Gãc x©y dùng: x©y th¸p níc.
 - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i níc tinh khiÕt.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
Ho¹t ®éng chiÒu: 
 Trß ch¬i vËn ®éng: Trêi MƯA 
 TÝch hîp: Th¬ : Mưa r¬i
KPKH
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i theo sù híng dÉn cña c«.
- Tu©n thñ luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.
2. Kü n¨ng:
- RÌn luyÖn ph¶n øng nhanh theo hiÖu lÖnh.
3. Th¸i ®é:
- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi.
II. Chuẩn bị:
1. ChuÈn bÞ cña c«: S©n ch¬i réng r·i, s¹ch sÏ. Mét c¸i x¾c x«.
1. ChuÈn bÞ cho trÎ: GhÕ ®Ó xÕp h×nh vßng cung.
III. C¸ch tiÕn hµnh: 
 Ngoµi s©n
 Ho¹t ®éng cña c«.
 Ho¹t ®éng cña trÎ
* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò nưíc mưa.
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ mưa r¬i’’.
- Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò theo néi dung bµi th¬.
* Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “ trêi mưa’’
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i: C« cã mét sè ghÕ mçi ghÕ lµ gèc c©y. C¸c con ®i tù do trªn s©n võa ®i võa h¸t khi nµo cã hiÖu lÖnh “ trêi mưa’’ vµ gâ trèng dån dËp th× trÎ ph¶i ch¹y nhanh vµ t×m cho m×nh mét gèc c©y tró mưa. Ai chặy chËm kh«ng cã gèc c©y th× ph¶i ra ngoµi mét lÇn ch¬i c¸c con râ chưa.
- Cho trÎ ch¬i.
- C« quan s¸t hưíng dÉn khen ngîi trÎ.
* Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt tuyÖn dư¬ng khen ngîi trÎ vµ kÕt thóc tiÕt häc.
- TrÎ ®äc 
- TrÎ trß chuyÖn cïng c«.
- TrÎ chó ý l¾ng nghe.
- TrÎ ch¬i.
- TrÎ l¾ng nghe.
 Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
LÜnh vùc PTTM
Ho¹t ®éng ; T¹o h×nh 
LÀM ĐÁM MÂY BẰNG BÔNG
ND tÝch hîp: ©m nh¹c- Cho t«i ®i lµm mưa víi.
 - Trß ch¬i: Trêi n¾ng trêi mưa.
KPKH, GDBVMT
 I. Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau: giấy, keo, bông để tạo thành bức tranh về đám mây. 
- TrÎ biÕt sö dụng kü n¨ng vÏ ®Ó vẽ thêm các nÐt xiªn ng¾n tõ trªn xuèng dưíi t¹o thµnh mưa.
- TrÎ biÕt t« mµu h×nh vÏ, bè côc bøc tranh c©n ®èi.
- T¹o ra s¶n phÈm ®Ñp.
2. Kü n¨ng:
- RÌn luyÖn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay trÎ.
- Phát triển tính sáng tạo của trẻ.
3. Th¸i ®é:
- Høng thó häc bµi.
- BiÕt b¶o vÖ b¶n th©n khi gÆp trêi mưa.
II. ChuÈn bÞ:
1, ChuÈn bÞ cña c«:
- Tranh mÉu ®Ñp, kÝch cì réng.
- Bót, giÊy, bông, keo dán, gi¸ treo tranh.
2, ChuÈn bÞ cho trÎ:
 - Vë vÏ, bót ch×, s¸p mµu, bông, keo dán, bµn ghÕ ®ñ cho trÎ.
III.C¸ch tiÕn hµnh:
 Trong líp häc
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò nưíc mưa.
- Cho trÎ h¸t bµi “Cho t«i ®i lµm mưa víi’’.
- Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò theo néi dung bµi h¸t.
- C« giíi thiªu bµi : Làm đám mây bằng bông.
* Ho¹t ®éng 2:Giới thiệu,đàm thoại mẫu.
- Các con đã nhìn thấy bầu trời lúc sắp mưa bao giờ chưa
- Khi trêi ma th× thêng kÌm theo hiÖn tîng g×?
- Gía dục trẻ biết đội mũ, nón, che ô khi đi ngoài trới mưa.
-Trên bầu trời xuất hiện những gì.
 C« dïng thñ thuËt ®a bức tranh làm bằng bông ra cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ.
- C« cã tranh vÒ hiÖn tưîng g× ?
- V× sao c¸c con biÕt .
- Những đám mây của cô được làm bằng gì.
- B¹n nµo cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh cña c« ?
(2 -3 trÎ nhËn xÐt)
- §Ó tạo ra ®ưîc bøc tranh đó c« ph¶i sö dông kü n¨ng g×?
- C¸c con thÊy mµu s¾c cña bøc tranh nh thÕ nµo?
- Bè côc tranh cã c©n ®èi kh«ng?
- C« cñng cè l¹i.
- C« cñng cè l¹i c¸c kü n¨ng vµ hái trÎ c¸c kü n¨ng 
- Giê häc h«m nay c« sÏ d¹y c¸c con làm đám mây bằng bông nhé.
+ Cô làm mẫu và phân tích các bước:
- Bước 1: Phết keo lên hình đám mây sao cho đều.
- Bước 2: Xếp bông lên hình đám mây vừa được phết keo.
- Bước 3: Gắn bông để bông dính vào tạo thành đám mây.
- Bước 4: Vẽ thêm những nét xiên ngắn tạo thành mưa.
- Hỏi lại trẻ các bước cô vừa thực hiện.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cho trÎ thực hiện.
- Khi trÎ vÏ cô quan s¸t híng dÉn trÎ, nh¾c trÎ vÏ thêm mưa
* Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm lên giá.
- Mời trẻ lên nhận xét bài của mình, của bạn.
- Cô nhận xét chung , tuyên dương trẻ có bài đẹp.
- Kết thúc cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.
- TrÎ h¸t.
- TrÎ trß chuyÖn cïng c«
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ quan s¸t.
- TrÎ tr¶ lêi.
- 2 -3 trÎ nhËn xÐt.
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ quan s¸t, nhËn xÐt
- TrÎ chú ý quan sát và lắng nghe.
-Trẻ thực hiện
- Trẻ trưng bày sản phẩm 
- Trẻ nhận xét
- trẻ chơi trò chơi
 Ho¹t ®éng ngoµi trêi
 - Quan s¸t : Bầu trời 
 - TCVĐ: Sự hoà tan 
 - Ch¬i tù do với nước cát 
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
Ho¹t ®éng gãc
 - Gãc nghÖ thuËt: BiÓu diÔn c¸c bµi trong chñ ®Ò.
 - Gãc x©y dùng: x©y c«ng viªn nưíc.
 - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i nưíc s¹ch.
 Chuẩn bị: Cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học
 Ho¹t ®éng chiÒu:
Lao ®éng vÖ sinh
B×nh bÐ ngoan
Nªu gư
KÕ ho¹ch tuÇn 2
Chñ ®Ò nh¸nh: MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO
(Thời gian thực hiện từ 30/ 3 đến 03/ 04/ 2015)
ND
ho¹t ®éng
Thø 2
Thø 3
Thø 4
Thø 5
Thø 6
§ãn trÎ,
ThÓ dôc s¸ng 
1. §ãn trÎ:
- C« ®ãn trÎ vµo líp, nh¾c trÎ cÊt t trang c¸ nh©n.
- Cho trÎ ch¬i theo ý thÝch, xem tranh ¶nh, ®å dïng cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
2. ThÓ dôc s¸ng: 
* Khëi ®éng: Cho trẻ đi thành vòng tròn đi các kiểu đi sau đó đứng thành 1 hàng dọc, điểm số tách hàng.
* Träng ®éng: 
+ H« hÊp: Thổi nơ bay.
+ Tay: Hai tay giang ngang gập khuỷu tay, ngón tay để trên vai.
+ Bông: Cói gËp ngêi về phía trước, ngón tay chạm mu bàn chân.
+ Ch©n: Đứng đưa một chân ra trước, lên cao.
+ §éng t¸c ®iÒu hßa: Hai tay ®a sang ngang, h¹ xuèng kÕt hîp víi ch©n.
* Håi tÜnh: Th¶ láng, ®iÒu hoµ, ®i nhÑ nhµng mét hai vßng.
* Bài thể dục nhịp điệu: nắng sớm.
Trß chuyÖn®Çu tuÇn.
- Hai ngµy nghØ võa råi c¸c con lµm g×?
- Cã ®îc bè mÑ cho ®i ®©u ch¬i kh«ng?
- C¸c con ®· lµm ®îc g× trong 2 ngµy nghØ võa qua.
- TuÇn nµy líp m×nh sÏ thùc hiÖn chñ ®Ò mặt trời, mặt trăng và các vì sao, c« ch¸u m×nh sÏ cïng chuÈn bÞ các nguyên vật liÖu bæ xung cho c¸c gãc ch¬i.
- Cho trÎ xem tranh ¶nh cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò.
Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých
LV PTTC
LV PTNN
LV
PTNT
LV PTNN
LV PTNT
LV PTTM
LV PTTM
*TD: 
Bật ô, chạy nhanh.
LQVH: Thơ: Nắng bốn mùa
*KPKH
Nắng, mưa, gió
*LQCV
Ôn: Làm quen p,q
*LQVT
- H×nh thµnh biÓu tîng thứ tự các ngày trong tuần
* ÂN: 
Dạy vận động : Nắng sớm 
Nghe hát : Reo vang bình minh.
- Trß ch¬i: ¤ cöa bÝ mËt
* TH: 
- Nặn cầu vồng
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
- QS : Thời tiết .
- TCV§: Mưa to, mưa nhỏ.
- Ch¬i tù do với đồ chơi ngoài trời.
- QS: Vườn hoa TCVĐ:
Nhảy qua suối nhỏ.
- Ch¬i tù do với lá cây
 TCV§: Ném bóng vào 

File đính kèm:

  • docke_hoach_chu_de_hien_tuong_tu_nhien.doc