Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 31 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh

2 : Tập làm nhà “Tiên tri” ( Bài tập 2 , SGK )

* Hoạt động nhóm

- Nhóm trường điều hành nhĩm thảo luận

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận (mỗi nhĩm 1 ý)

- Các nhóm khác nghe và bổ sung ý kiến

- NX-KL

a) Các loại cá , tôm bị tuyệt diệt , ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng và thu nhập của con người sau này

.b) Thực phẩm không an toàn , ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và làm ô nhiễm đất và nguồn nước .

c) Gây ra hạn hán , lũ lụt , hoả hoạn , xói mòn đất , sạt núi , giảm lượng nước ngầm dự trữ

d) Làm ô nhiễm nguồn nước , động vật dưới nước bị chết .

đ) Làm ô nhiễm không khí ( bụi , tiếng ồn ).

e) Làm ô nhiễm nguồn nước , không khí .

3 : Tn thnh hay khơng tn thnh ( Bài tập 3 , SGK )

*Hoạt động nhóm

- Các nhóm trưởng điều hành nhĩm thảo luận

- Gv kiểm tra các nhóm theo từng câu hỏi ( giơ mặt cười nếu tán thành , giơ mặt khóc nếu không tán thành)

 4 : Thảo luận v xử lý tình huống (Bài tập 4 , SGK )

*Hoạt động nhóm

- Các nhóm trưởng bốc thăm chọn tình huống và điều hành nhóm thảo luận

- Cc nhĩm trình by- giải thích vì sao v chỉ định nhóm tiếp theo được trình by

- Cc nhĩm khc NX bổ sung

- GV NX chung cc cch xử lý cĩ thể

C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

 * Dự án “ Tình nguyện xanh”

- Gv giao nhiệm vụ cho cc nhĩm :

+ Nhóm 1 : Tìm hiểu về tình hình môi trường ở nhà, những hoạt động bảo vệ môi trường , những vấn đề còn tồn tại và cách giải quyết .

+ Nhóm 2+ 3: Tương tự với môi trường trường học .

+ Nhóm 4 + 5 : Tương tự đối với môi trường ở địa phương nơi em sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ơ nh, ở trường ,ở địa phương.

 

doc16 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 31 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c nhau?
 + Phần in nghiêng được gọi là gì? Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
 + Bạn hiểu thế nào là trạng ngữ?
 + Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào?
 + Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, xác định thời gian, nơi chốn
 + H làm bài cá nhân: viết đoạn văn ngắn kể về một lần đi chơi xa -> gạch chân dưới trạng ngữ trong câu
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
_______________________________________________________________________
Thø ba ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 98: Thùc hµnh ( t 2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 46 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em biÕt c¸ch øng dơng tØ lƯ b¶n ®å trong vÏ h×nh. VƠ ®­ỵc ®o¹n th¼ng AB trªn b¶n ®å., hoµn thµng c¸c bµi tËp.
 * HSK-G: - Hồn thiện tốt các bài tập 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
 + Nêu cách ước lượng và đo độ dài đoạn thẳng trên thực tế?
+ Nêu cách vẽ đoạn thẳng?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y:...........................................................................................
_______________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 31A: vỴ ®Đp ¨ng- co- v¸t (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 36 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em viÕt ®ĩng, ®Đp bµi th¬ Nghe lêi chim nãi. Lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp ph©n biƯt dÊu hái/ng·.
 * HSK-G: - Viết đúng, trình bày đẹp và khoa học 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
 + H đọc thầm đoạn chính tả, viết ra nháp những từ dễ viết sai.
 + Đại diện H nêu từ dễ viết sai -> G viết trên bảng -> H phân tích 
+ G đọc - H viết. 
 + Đổi bài cùng chữa lỗi. Nhĩm trưởng báo cáo bài viết của nhĩm.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 31B: vỴ ®Đp lµng quª (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 42 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm. Hình ảnh 1 số con vật; Ảnh chú chuồn chuồn nước
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em ®äc yÕu luyƯn ®äc thªm tõ: léc võng, bay vät lªn, khãm khoai n­íc, ®äc bµi , tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái vµ n¾m ND bµi.
 * HSK-G: - Đọc cĩ biểu cảm 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu đọc to, rõ ràng
 Bổ sung:
 + Chú chuồn chuồn được miêu tả đẹp như thế nào? (Rất đẹp: Bốn cánh , Thân chú, Bốn cánh... phân vân.)
 + Tình yêu quê hương đất nước của tác giả thể hiện qua những câu văn nào? (Mặt hồ trải rộng mênh mơng và lặng sĩng, là trời xanh trong cao vút)
 + Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chuồn chuồn nước, cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước theo cánh bay của chú chuồn chuồn. Qua đĩ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước của tác giả.
 + H chọn 1 hình ảnh so sánh và viết vào vở
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y:
.......................................................................................................
......................................................................................................
____________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Bài 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
I. Mục tiêu:
- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường
- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường
- Tham gia BVMT ở nhà, ở trường học và nơi công cộng bằng những cviệc làm phù hợp với khả năng
- Qua bài này rèn cho HS các kỹ năng sau:
+ Kỹ năng trình bày các ý tưởng bảo vệ MT ở nhà và ở trường
+ Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin liên quan đến ô nhiễm MT và các hoạt động BVMT
+ Kỹ năng bình luận , xác định các lựa chọn, các giải pháp tốt nhất để BVMT ở nhà và ở trường
+ Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm BVMT ở nhà và ở trường
- KTDH:thảo luận, trình bày
II . Chuẩn bị
- Thẻ mục tiêu hoạt động
- Thẻ mặt cười , mặt mếu
TIẾT 2
III. Tiến trình
A: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- Khởi động :Hát
- GV giới thiệu , ghi bảng.
- HS đọc lại MT bài
1:Bài tập 1
* Hoạt động cá nhân 
a) HS làm việc cá nhân khoanh trịn vào chữ cái trước những việc làm cĩ tác dụng bảo vệ MT:
 a.Mở xưởng cưa gỗ gần khuu dân cư
 b.Trồng cây gây rừng
 c. Phân loại rác trước khi xử lí
 d.Khơng hút thuốc lá ở nơi cơng cộng.
 đ. Làm ruộng bậc thang
 e. Vứt xác súc vật ra đường
 g. Dọn sạch rác thải trên đường phố
 h. Khu chuồng trại gia xúc để gần nguồn thức ăn.
*Hoạt động nhĩm
b) Các thành viên trong nhĩm đổi bài kiểm tra đánh giá cho nhau, hướng dẫn lại cho bạn nếu sai
c) Các nhĩm nhĩm thảo luận và thống nhất câu trả lời đúng
2 : Tập làm nhà “Tiên tri” ( Bài tập 2 , SGK ) 
* Hoạt động nhĩm
- Nhĩm trường điều hành nhĩm thảo luận
- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận (mỗi nhĩm 1 ý) 
- Các nhóm khác nghe và bổ sung ý kiến
- NX-KL
a) Các loại cá , tôm bị tuyệt diệt , ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng và thu nhập của con người sau này
.b) Thực phẩm không an toàn , ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và làm ô nhiễm đất và nguồn nước .
c) Gây ra hạn hán , lũ lụt , hoả hoạn , xói mòn đất , sạt núi , giảm lượng nước ngầm dự trữ 
d) Làm ô nhiễm nguồn nước , động vật dưới nước bị chết .
đ) Làm ô nhiễm không khí ( bụi , tiếng ồn ). 
e) Làm ô nhiễm nguồn nước , không khí .
3 : Tán thành hay khơng tán thành ( Bài tập 3 , SGK )
*Hoạt động nhĩm
- Các nhĩm trưởng điều hành nhĩm thảo luận
- Gv kiểm tra các nhĩm theo từng câu hỏi ( giơ mặt cười nếu tán thành , giơ mặt khĩc nếu khơng tán thành)
 4 : Thảo luận và xử lý tình huống (Bài tập 4 , SGK ) 
*Hoạt động nhĩm
- Các nhĩm trưởng bốc thăm chọn tình huống và điều hành nhĩm thảo luận
- Các nhĩm trình bày- giải thích vì sao và chỉ định nhĩm tiếp theo được trình bày
- Các nhĩm khác NX bổ sung
- GV NX chung các cách xử lý cĩ thể
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 * Dự án “ Tình nguyện xanh”
- Gv giao nhiệm vụ cho các nhĩm :
+ Nhóm 1 : Tìm hiểu về tình hình môi trường ở nhà, những hoạt động bảo vệ môi trường , những vấn đề còn tồn tại và cách giải quyết .
+ Nhóm 2+ 3: Tương tự với môi trường trường học .
+ Nhóm 4 + 5 : Tương tự đối với môi trường ở địa phương nơi em sống.
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ơ nhà, ở trường ,ở địa phương.
IV: ĐÁNH GIÁ
-Yêu cầu HS tự đánh giá bản thân và giơ tay nếu thấy mình đã biết bảo vệ MT.Mỗi em kể một việc làm BVMT của bản thân.
- Yêu cầu HS nĩi điều mới mà em vừa học thêm qua HĐGD này
___________________________________________________________________
Thø t­ ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 99: «n tËp vỊ sè tù nhiªn( t 1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 50 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em «n l¹i c¸ch ®äc , viÕt, so s¸nh, xÕp thø thù c¸c sè tù nhiªn. NhËn biÕt gi¸ trÞ cđa mét ch÷ sè trong mét sè cơ thĨ. Hoµn thµnh c¸c BT.
 * HSK-G: - Hồn thiện tốt các bài tập 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
 + Nêu quy luật điền của dãy số ở phần a)?
 + Muốn điền được đúng số, bạn cần lưu ý gì?
 + Nêu số tự nhiên bé nhất và khác 0?
 + Củng cố về dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của nĩ.
6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y:
.......................................................................................
_________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 31B: vỴ ®Đp lµng quª (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 42 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em ph¸t hiƯn nh÷ng bé phËn mµ t¸c gi¶ miªu t¶ con ngùa.
 * HSK-G: - Hồn thiện tốt các bài tập 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
 + Tìm các bộ phận của con ngựa được tả trong đoạn văn 
 + Tìm từ ngữ miêu tả đặc điểm
 + Quan sát 1 con vật yêu thích, tìm những từ ngữ miêu tả đặc điểm các bộ phận của con vật đĩ.
 + H đọc bài cho nhau nghe – sửa chữa, nhận xét
 * Rèn kĩ năng miêu tả con vật
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 31B: vỴ ®Đp lµng quª (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 42
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em biÕt c¸ch quan s¸t con vËt em yªu thÝch, t×m nh÷ng tõ ng÷ phï hỵp miªu t¶ c¸c bé phËn cđa con vËt ®ã. B­íc ®Çu biÕt viÕt mét ®o¹n v¨n t¶ ngo¹i h×nh mét con vËt mµ em yªu thÝch.
 * HSK-G: - BiÕt t×m c¸c tõ ng÷ cã h×nh ¶nh t¶ ngo¹i h×nh cđa con vËt em yªu thÝch.ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n hay, cã c¶m xĩc.
 Bổ sung:
 + H viết đoạn văn tả ngoại hình 1 con vật mà em yêu thích 
 + Đọc trước lớp – nhận xét, bình chọn bài hay
 + Rèn kĩ năng quan sát và miêu tả các con vật
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rĩt kinh nghiƯm giờ d¹y:
......................................................................................................
......................................................................................... 
____________________________________
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHỦ ĐỀ: HỊA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
HOẠT ĐỘNG 1: VIẾT THƯ KẾT BẠN VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ
1. Mục tiêu
- HS biết bày tỏ tình đồn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế qua hình thức viết thư kết bạn.
- Giáo dục HS lịng yêu hịa bình, tình cảm đồn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
2. Chuẩn bị
Giấy, bút, phong bì thư, tem thư.
- GV và một số HS (cĩ điều kiện) vào mạng Internet hoặc liên hệ với các tổ chức hữu nghị Việt Nam với nước ngồi để tìm các địa chỉ thiếu nhi quốc tế gửi thư.
- Sưu tầm một số tranh ảnh về cuộc sống và học tập của thiếu nhi một số nước.
3. Các bước tiến hành
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- GV nêu vấn đề: Đất nước ta đang mở cửa, hội nhập với thế giới. Dân tộc Việt Nam chúng ta rất yêu chuộng hịa bình và mong muốn làm bạn với nhân dân tồn thế giới. Các em khơng những cĩ bạn bè cùng lớp, cùng trường, cùng sống ở địa phương và trên đất nước Việt Nam mà cịn bạn bè ở khắp năm châu bốn biển. Thiếu nhi các nước tuy khác nhau về màu da, tiếng nĩi, phong tục tập quán, nhưng đều yêu hịa bình, đều là bạn bè của nhau. Hơm nay, chúng ta sẽ cùng viết thư bày tỏ tình đồn kết hữu nghị với các bạn thiếu nhi quốc tế.
- Giới thiệu với HS cả lớp các địa chỉ của thiếu nhi quốc tế mà các em cĩ thể gửi thư.
B. HOẠT ĐỘNG TỰC HÀNH
* Hướng dẫn HS cách viết thư:
+ Cĩ thể viết thư theo cá nhân hoặc theo nhĩm, theo lớp.
+ Cĩ thể viết thư cho một hoặc cho nhiều bạn thiếu nhi quốc tế khác nhau.
+ Cĩ thể viết thư gửi qua đường bưu điện hoặc gửi Email.
+ Nội dung thư cĩ thể giới thiệu sơ lược về bản thân, về nhĩm, về lớp mình; kể về cuộc sống và học tập của các em, về con người và cảnh vật quê hương, đất nước mình; hỏi thăm về cuộc sống và học tập của các bạn thiếu nhi quốc tế; bày tỏ tình đồn kết, hữu nghị với các bạn quốc tế; chúc các bạn học tập, rèn luyện sức khỏe tốt,
+ Cĩ thể gửi kèm theo thư là ảnh của cá nhân HS, nhĩm, lớp hoặc tranh ảnh về phong cảnh quê hương, đất nước Việt Nam.
- HS tiến hành viết thư theo cá nhân, nhĩm hoặc lớp.
- Cĩ thể đọc thử một bức thư cho cả lớp cùng nghe.
- Hướng dẫn HS gửi thư qua đường bưu điện hoặc Email. Lưu ý HS trên phong bì thư gửi bưu điện cần ghi rõ người gửi và người nhận thư. Địa chỉ gửi thư qua Email cũng cần viết thật chính xác.
- GV kết luận: Việc làm của các em hơm nay cĩ ý nghĩa rất to lớn, giúp cho thiếu nhi quốc tế hiểu thêm về thiếu nhi, đất nước, con người Việt Nam chúng ta. Thầy (cơ) tin rằng các bạn thiếu nhi quốc tế sẽ rất vui mừng, phấn khởi khi nhận được những bức thư này của các em và sẽ viết thư trả lời các em. Chúc các em sớm nahn65 được thư trả lời của các bạn thiếu nhi quốc tế.
______________________________________________________________
Thø n¨m ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 99: «n tËp vỊ sè tù nhiªn (t 2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 50 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em «n l¹i c¸ch so s¸nh c¸c sè tù nhiªn, s¾p xÕp c¸c sè tù nhiªn. T×m ®­ỵc c¸c sè tù nhiªn theo yªu cÇu.
 * HSK-G: - Hồn thiện tốt các bài tập 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
 + Nêu các bước làm 1 bài điền dấu?
 + Nêu cách so sánh, xếp thứ tự các số tự nhiên?
 + Viết số lớn nhất cĩ 6 chữ số và số bé nhất cĩ 6 chữ số
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
*Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
___________________________________ 
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 31C: em thÝch con vËt nµo (t1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 47 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em biÕt c¸ch x©y dùng ®o¹n v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ con vËt. BiÕt c¸ch s¾p xÕp c¸c c©u v¨n ®Ĩ t¹o thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh..
* HSK-G: - Hồn thiện tốt các bài tập 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
 + Con chim gáy được tả qua những đặc điểm nào?
 + Tác giả đã sử dụng những từ ngữ nào để miêu tả những đặc điểm đĩ?
 + H viết câu miêu tả các bộ phận của gà trống
 + Đọc bài cho nhau nghe – nhận xét, bình chọn
 + Rèn kĩ năng miêu tả các con vật
Bµi 31C: em thÝch con vËt nµo (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 47 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em biết xác định được trạng ngữ trong câu
* HS KG: Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn chØnh c¸c BT. ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n hay, sinh ®éng.
 Bổ sung:
 + Các trạng ngữ vừa tìm trả lời cho câu hỏi nào?
+ Củng cố về trạng ngữ trong câu
+ H làm bài – Đọc kết quả bài làm cho nhau nghe
+ H viết vở 1 câu cĩ dùng trạng ngữ
+ Em hiểu thế nào là trạng ngữ?
+ Trạng ngữ thường trả lời cho câu hỏi nào?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y:
............................................................................................................
............................................................................................................... 
________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC
BÀI 62 (Tiết 2): MƠN THỂ THAO TỰ CHỌN 
 TRỊ CHƠI “CON SÂU ĐO”
1. Mục tiêu:
 - Ơn và học một số nội dung của mơn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - Trị chơi “Con sâu đo”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trị chơi tương đối chủ động, để rèn luyện sức mạnh tay.
2. Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Cịi, cầu - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
3. Các hoạt động dạy học:
* Khởi động
- Nhận lớp: Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: -Xoay các khớp,vai, tay,chân, cổ..
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc.
- Đi thường theo vịng trịn và hít thở sâu. 
*Ơn 1 số đ/tác của bài TD phát triển chung.1lần
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 
a.Mơn tự chọn: - Đá cầu.
+ Ơn tâng cầu bằng đùi, tập theo nhĩm đội hình hình tam giác.
+ Ơn chuyền cầu theo nhĩm 3 người.
+ Tập theo đội hình tam giác 
- Ném bĩng: 
- Ơn cầm bĩng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném bĩng vào đích.
- GV nêu động tác, cho HS thực hiện động tác, GV nhắc lại những điểm cơ bản của động tác.
 + Thi ném bĩng trúng đích, HS lần lượt ném.
b.Trị chơi vận động “Con sâu đo”.
- GVnêu tên trị chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, 
cho HS chơi thử, sau đĩ chơi chính thức. 
GV nhắc nhở HS tuân thủ kỉ luật để bảo đảm an tồn.
 - Biểu dương học sinh tốt, rút kinh nghiệm.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.
- Thả lỏng, hồi tĩnh. GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
______________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2016
TiÕt 1: To¸n
Bµi 99: «n tËp vỊ sè tù nhiªn ( t 3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 27 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhĩm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khơng.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhĩm trưởng tiÕp cËn giĩp c¸c em «n l¹i dÊu hiƯu chia hÕt cho 2, 3, 5, 9. VËn dơng vµo gi¶i c¸c BT.
 * HSK-G: - Hồn thiện tốt các bài tập 
 - Giĩp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
 + Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9?
 + Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 cĩ đặc điểm gì?
 + Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y:
......................................................................................................
.........................................................................................
_________________________________________ 
TiÕt 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT
TIẾT 31: LẮP Ơ TƠ TẢI 
I/ Mục tiêu:
 -HS chọn đúng và đủ sớ lượng các chi tiết để lắp ơ tơ tải.
 -Lắp được ơ tơ tải theo mẫu. Ơ tơ tải chuyển đợng được.
 -Rèn tính cẩn thận, an tồn lao động khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của ơ tơ tải.
*SDNL: Có ý thức sử dụng tiết kiệm xăng dầu và BVMT.
II/ Tài liệu và phương tiện:
GV: - Mục tiêu của bài( ghi ở bảng)
 - Mẫu ơ tơ tải đã lắp sẵn .
 - Bộ lắp ghép mơ hình kỹ thuật .
HS: dụng cụ học mơn kĩ thuật
III/ Tiến trình
TIẾT 1
1.Ổn định lớp:Hát vui
2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập.
3.Dạy bài mới:
 a)Giới thiệu bài: Lắp ơ tơ tải và nêu mục tiêu bài học. 
 b)HS đọc mục tiêu bài – 1 em đọc trước lớp
*Khởi động: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát.
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.
 - GV giới thiệu mẫu ơ tơ tải lắp sẵn .
 - Hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận.Hỏi:
 + Để lắp được ơ tơ tải, cần bao nhiêu bộ phận?
 + Nêu tác dụng của ơ tơ trong thực tế.
 -> HS phát biểu
 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật.
 a/ GV hướng dẫn HS chọn các chi tiết theo SGK
- GV cùng HS gọi tên , số lượng và chọn từng loại chi tiết theo bảng trong SGK và xếp vào hộp.
 - > HS quan sát vật mẫu.
 b/ Lắp từng bộ phận
 Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn cabin (H.2 SGK)
 - Để lắp được bộ phận này ta cần phải lắp mấy phần?
 ->3 bộ phận : giá đỡ bánh xe, sàn cabin, cabin, thành sau của thùng, trục bánh xe.
 Lắp cabin:
 - Cho HS quan sát H.3 SGK và hỏi: Em hãy nêu các bước lắp cabin?
 -> HS nêu
 - GV tiến hành lắp theo các bước trong SGK.
 - > HS theo dõi
 - GV gọi HS l

File đính kèm:

  • docGiao_an_vnen_lop_4_tuan_31.doc