Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 28 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh

TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT

Bµi 28A: «n tËp 1 (T3)

 1. Mục tiêu:

 - Tài liệu hướng dẫn trang 157

 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Vở nháp, bảng nhóm.

 3. Các hoạt động:

- Theo logo.

 4. Điều chỉnh nội dung dạy học:

Không.

 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:

* HSY: GV, nhóm trưởng tiếp cận giúp các em nhớ-viết đúng các từ ngữ đã học ở chủ điểm: Ng­ời ta là hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những ng­ời quả cảm; viết đ­ợc thành ngữ, tục ngữ trong 3 chủ điểm trên; điền đúng các từ có trong ngoặc phù hợp. * HSK-G: - Hoàn thành nhanh và chính xác bài tập của mình.

 - Hoàn thành các câu tục ngữ - đọc – nhận xét

? Trong từng phần em đã sử dụng mẫu câu nào?

? Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu bạn vừa đặt?

? Cách tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu đó?

 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng:

- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.

Bµi 28B: «n tËp 2 (T1)

 1. Mục tiêu:

 - Tài liệu hướng dẫn trang 162

 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Vở nháp, bảng nhóm.

 3. Các hoạt động:

- Theo logo.

 4. Điều chỉnh nội dung dạy học:

Không.

 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:

* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ghi nhí néi dung cña 1 sè bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓn VÎ ®Ñp mu«n mµu; ph©n biÖt ®­îc 3 c©u kÓ Ai lµm g×?, Ai lµ g×?, Ai thÕ nµo?

* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh.

 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng:

- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.

 *Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

.

 

doc14 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 28 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 trong tuần
- Các tổ viên đóng góp ý kiến
- Chủ tịch HĐTQ tổng hợp ý kiến
HĐ 2. GV nhận xét : ưu , nhược điểm
* Ưu điểm :
- Nề nếp học tập có tiến bộ .
- Có ý thức truy bài đầu giờ .
- Hiện tượng quên sách vở đã hạn chế nhiều.
- Nhiều bạn ý thức trọng học tập tốt, hăng hái phát biểu ý kiến.
* Nhược điểm : 
- Một số em chưa thật sự cố gắng trong học tập : Tùng, Trường.
- Hiện tượng thiếu khăn quàng còn xảy ra: Không có.
- Vệ sinh lớp học, cá nhân sạch sẽ
HĐ 3. Kế hoạch tuần 28: 
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm .
- Tiếp tục đăng kí giờ học tốt, buổi học tốt.
- Quan tâm hơn đối với học sinh yếu: Lăng.
HĐ 4. Kiểm tra vệ sinh đầu tuần (1-2’)
- Nhận xét tiết học.
______________________________ 
TiÕt 2: To¸n
BÀI 87: DIỆN TÍCH HÌNH THOI(TR 6)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 6 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em vận dụng quy tắc tính diện tích hình thoi để làm bài.
* HSK-G: - Nêu cách tính diện tích hình thoi?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giờ d¹y:...........................................................................................
________________________________ 
TiÕt 3,4: TIẾNG VIỆT
Bµi 28A: «n tËp 1 (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 157 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ®äc thuéc lßng c¸c ®o¹n th¬ cña c¸c bµi vµ n¾m ND bµi; n¾m ®­îc néi dung chÝnh vµ c¸c nh©n vËt trong c¸c bµi v¨n xu«i.
* HSK-G: - Đọc tốt, phát âm đúng n,l. 
 - H trả lời 1 – 2 câu hỏi về nội dung của bài -> nhận xét
Bµi 28A: «n tËp 1 (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 157 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nghe- viÕt ®óng bµi Hoa giÊy, hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - H đọc thầm đoạn chính tả, viết ra nháp những từ dễ viết sai.
 - Đổi bài cùng chữa lỗi. Nhóm trưởng báo cáo bài viết của nhóm
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
_______________________________________________________________________
Thø ba ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 88 Em «n l¹i nh÷ng g× ®· häc
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 11 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nhí l¹i 1 sè tÝnh chÊt cña h×nh ch÷ nhËt, h×nh thoi, c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng, h×nh b×nh hµnh, h×nh thoi, h×nh ch÷ nhËt, vËn dông vµo lµm c¸c BT.
 * HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Kể tên các hình em đã được học?
 - Hình chữ nhật có đặc điểm gì? 
 - Nêu cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:...........................................................................................
_______________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 28A: «n tËp 1 (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 157 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nhí-viÕt ®óng c¸c tõ ng÷ ®· häc ë chñ ®iÓm: Ng­êi ta lµ hoa ®Êt, VÎ ®Ñp mu«n mµu, Nh÷ng ng­êi qu¶ c¶m; viÕt ®­îc thµnh ng÷, tôc ng÷ trong 3 chñ ®iÓm trªn; ®iÒn ®óng c¸c tõ cã trong ngoÆc phï hîp. * HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Hoàn thành các câu tục ngữ - đọc – nhận xét
? Trong từng phần em đã sử dụng mẫu câu nào?
? Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu bạn vừa đặt?
? Cách tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu đó?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 28B: «n tËp 2 (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 162 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ghi nhí néi dung cña 1 sè bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓn VÎ ®Ñp mu«n mµu; ph©n biÖt ®­îc 3 c©u kÓ Ai lµm g×?, Ai lµ g×?, Ai thÕ nµo?
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
 *Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................................
......................................................................................................
____________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Bài 13:TOÂN TROÏNG LUAÄT GIAO THOÂNG ( T1)
I – Mục tiêu
- Neâu ñöôïc moât soá quy ñònh khi tham gia giao thoâng ( nhöõng quy ñònh coù lieân quan ñeán HS
- Phaân bieät ñöôïc haønh vi toân troïng luaät giao thoâng vaø haønh vi phaïm luaät giao thoâng
- Nghieâm chænh chaáp haønh luaät giao thoâng trong cuoäc soáng haøng ngaøy
- Qua baøi naùy reøn cho HS caùc kyõ naêng soáng sau:
+ Kyõ naêng tham gia giao thoâng ñuùng luaät 
+ Kyõ naêng pheâ phaùn nhöõng haønh vi phaïm luaät giao thoâng
 - KTDH:Thaûo luaän, trình baøy, troø chôi
II – Chuẩn bị
- GV:+ Mục tiêu bài + SGK
- HS: SGK
III – Tiến trình
TIẾT 1
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- GV giôùi thieäu, ghi baûng 
- Treo bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài 
- CTHĐTQ điều động các nhóm đọc mục tiêu bài.
 Hoaït ñoäng 2 : Khaùm phaù
*Hoat động lớp
- GV ñaët caâu hoûi:
+ Theo em treû em coù caàn toân trong luaät giao thoâng khoâng?
+ Em ñaõ bieát toân troïng luaät giao thoâng chöa? Ñoù laø nhöõng vieäc naøo?
+ Theo em luaät giao thoâng coù caàn thieát khoâng?
+ Theo em tình hình tai naïn giao thoâng hieän nay dieãn ra nhö theá naøo?
+ Theo em vì sao xaûy ra tai naïn GT?
- GV KL: Toän troïng luaät giao thoâng laø traùch nhieäm chung cuûa toaøn xaõ hoäi, toân troïng luaät giao thoâng laø baûo veä taøi saûn, söùc khoûe vaø tính maïng cho baûn thaân
 Hoaït ñoäng 3 : Thoâng tin tranh 40 SGK 
*Hoạt động nhóm
- GV giao nhòệm vuï cho caùc nhoùm yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc thoâng tin vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi veà nguyeân nhaân , haäu quaû cuûa tai naïn giao thoâng , caùch tham gia giao thoâng an toaøn . 
- Nhóm trưởng điều động HS nhóm đọc thoâng tin trang 43- thảo luận
*Hoạt động lớp
- PCTHĐTQ đều động ñaïi dieän các nhoùm trình baøy-NX-BS
-> GV NX- keát luaän : 
+ Tai naïn giao thoâng ñeå laïi nhieàu haäu quaû : toån thaát veà ngöôøi vaø cuûa ( ngöôøi cheát, ngöôøi bò thöông , bò taøn taät, xe bò hoûng , giao thoâng bò ngöøng treää , . . ) 
+ Tai naïn giao thoâng xaûy ra do nhieàu nguyeân nhaân : do thieân tai ( baõo luït, ñoäng ñaát, saït lôõ nuùi . . .), nhöng chuû yeáu laø do con ngöôøi ( laùi nhanh, vöôït aåu, khoâng laøm chuû phöông tieän, khoâng chaáp haønh ñuùng Luaät Giao thoâng ,  )
+ Moïi ngöôøi daân ñeàu coù traùch nhieän toân troïng vaø chaáp haønh Luaät Giao thoâng. 
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – daën doø
- Goïi HS ñoïc ghi nhôù SGK
- NX tieát hoïc
- Nhaéc HS veà tìm hieåu caùc bieån baùo giao thoâng nôi em thöôøng qua laïi , yù nghóa vaø taùc duïng cuûa caùc bieån baùo.
- Caùc nhoùm chuaån bò baøi taäp 4 , SGK 
___________________________________________________________________
Thø t­ ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 89 giíi thiÖu vÒ tØ sè
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 88 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em lËp ®­îc tØ sè cña hai ®¹i l­îng cïng lo¹i, thùc hiÖn ®­îc c¸c BT.
 - Tỉ số được viết dưới mấy dạng? Nêu các dạng?
 - Nêu cách viết tỉ số của 2 số?
 - Muốn viết tỉ số của 2 số em làm ntn?
 - Muốn tìm phân số của một số em làm ntn?
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 * Bài làm thêm: 
- Bài 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất
- Bài 2. Một cửa hàng ngày đầu bán được 120 kg gạo, ngày sau cửa hàng bán được số gạo bằng ngày đầu thì số gạo còn lại là 1400kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
.........................................................................................
_________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 28B: «n tËp 2 (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 162 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nªu ®­îc t¸c dông cña c¸c c©u kÓ; viÕt ®­îc ®o¹n v¨n ng¾n vÒ b¸c sÜ Ly; nghe- viÕt chÝnh x¸c bµi C« TÊm cña mÑ.
* HSK-G: - Trình bày đúng, đẹp bài chính tả. 
 - HS soát lỗi - trao đổi vở cho bạn để chữa lỗi.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 28C: «n tËp 3 (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 167 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ghi nhí néi dung 1 sè bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm Nh÷ng ng­êi qu¶ c¶m.
 * HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Từ có tiếng dũng: hùng dũng, trí dũng, anh dũng, dũng cảm, dũng mạnh, dũng mãnh, dũng sĩ, 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giờ d¹y:
......................................................................................................
......................................................................................... 
____________________________________
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHỦ ĐỀ: YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
HOẠT ĐỘNG 2: CHÚC MỪNG NGÀY HỘI 
CỦA CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN GÁI
I. Mục tiêu
- HS biết được ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3.
- HS biết thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với cô giáo và tôn trọng, quý mến các bạn gái trong lớp, trong trường.
II. Quy mô hoạt động
Tổ chức theo quy mô lớp.
III. Tài liệu
- Khăn bàn, lọ hoa, phấn màu.
- Giấy mời cô giáo và các bạn gái.
- Hoa, bưu thiếp, quà tặng cho cô giáo và các bạn gái trong lớp.
- Lời chúc mừng các bạn gái.
- Các bài thơ, bài hát, về phụ nữ, về ngày 8 – 3.
IV. Các bước tiến hành
Bước 1: Chuẩn bị
- Trước khoảng 1 tuần, các HS nam trong lớp bàn kế hoạch (cùng với GVCN) và phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho các cá nhân, nhóm HS nam.
- Trang trí lớp học:
+ Trên bảng viết hàng chữ bằng phấn màu: “CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 – 3”.
+ Bàn GV được trải khăn, bày lọ hoa.
+ Bàn ghế được kê ngay ngắn, tốt nhất là hình chữ U.
Gửi giấy mời hoặc nói lời tham dự buổi lễ tới cô giáo và các bạn gái (nên mới trước 1 – 2 ngày; trong giấy mời hoặc lời mời phải ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức và có thể kèm theo chương trình tổ chức hoạt động).
Bước 2: Chúc mừng cô giáo và các bạn gái
Trước khi buổi lễ bắt đầu, các HS nam ra cửa lớp đón cô giáo cùng các bạn gái và mời ngồi vào những hàng ghế danh dự.
Mở đầu, một đại diện HS nam lên tuyên bố lí do và bắt nhịp cho các HS nam trong lớp cùng đồng thanh hô to: Chúc mừng ngày 8 – 3.
Lần lượt từng HS nam nói lên câu chúc mừng ngắn và tặng hoa hoặc quà cho cô giáo và các bạn gái (theo phân công, mỗi em sẽ tặng hoa/ quà cho một người. Trong trường hợp số HS nữ đông hơn số HS nam thì mỗi em Nam có thể tặng hoa/ quà cho 2 – 3 bạn gái).
Cô giáo và các HS nữ nói lời cảm ơn các bạn HS nam.
Tiếp theo là phần liên hoan văn nghệ. Các HS nam sẽ lên hát, đọc thơ, kể chuyện, trình diễn tiểu phẩm  về chủ đề ngày 8 – 3. Các HS nữ và cô giáo cũng sẽ tham gia các tiết mục với các HS nam.
Kết thúc, cả lớp sẽ cùng hát tập thể bài “Lớp chúng ta đoàn kết”.
___________________________________________________________________
Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 90 t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã (t1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 17 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em n¾m ®­îc c¸ch gi¶i bµi to¸n T×m 2 sè khi biÕt tæng vµ tØ cña 2 sè ®ã th«ng qua c¸c BT.
 * HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Bài toán thuộc dạng toán nào? Vì sao em biết?
 - Để giải bài toán Tổng -Tỉ em cần xác định được gì?
 - Để giải bài toán Tổng- Tỉ em làm theo mấy bước? Nêu từng bước? 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
___________________________________ 
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 28C: «n tËp 3 (t2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 88 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 28C: «n tËp 3 (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 88 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nhí- viÕt chÝnh x¸c 3 khæ th¬ ®Çu bµi §oµn thuyÒn ®¸nh c¸, viÕt bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi hoÆc ®å vËt.
 * HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
............................................................................................................
............................................................................................................... 
________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC
(Giáo viên bộ môn dạy)
______________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2016
TiÕt 1: To¸n
Bµi 90: t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã (t2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 17 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em n¾m ®­îc c¸ch gi¶i bµi to¸n T×m 2 sè khi biÕt tæng vµ tØ cña 2 sè ®ã, vËn dông vµo lµm c¸c BT.
* HSK-G: - Hoµn thµnh nhanh vµ chÝnh x¸c bµi tËp cña m×nh. 
 - Muốn tìm phân số của 1 số, bạn làm ntn?
 - Dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ có mấy bước?
 - Nêu các bước giải dạng toán này?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
......................................................................................................
.........................................................................................
_________________________________________ 
TiÕt 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT
Tiết 27: LẮP CÁI ĐU 
I. Mục tiêu:
 - HS chọn đúng và đủ được số các chi tiết để lắp cái đu. 
 - Lắp được cái đu theo mẫu.
 - Rèn tính cẩn thận, làm việc theo quy trình.
II. Tài liệu và phương tiện:
GV: - Mục tiêu bài
 - Mẫu cái đu lắp sẵn 
 - Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật.
HS: dụng cụ học môn kĩ thuật
III. Tiến trình
Tiết 2
* Khởi động: Ban văn nghệ lên điều hành.
B : HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ.
a) HS chọn chi tiết để lắp cái đu 
- GV đến tứng bàn kiểm tra và giúp đỡ các em chọn đúng chi tiết lắp cái đu .
b) Lắp từng bộ phận 
- GV quan sát sửa sai.
- GV nhắc các em trong khi lắp cần chú ý 
+ Vị trí bên trong lẫn bên ngoài của các bộ phận của giá đỡ đu , cọc đu , thanh thẳng, giá đỡ.
+ Thứ tự bước lắp tay cầm và thanh sau ghế 
+ Vị trí các vòng hãm.
c) Lắp ráp cái đu 
- GV theo dõi kịp hời uốn nắn 
* Đánh giá sản phẩm.
- Đánh giá kết quả học tập
- Cho học sinh nêu tiêu chuẩn của sản phẩm.
- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá.
- Lắp đúng mẫu đúng quy định.
- Sản phẩm chắc chắn đu dao động nhẹ nhàng.
- HS tự đánh giá.
- GV nhận xét chung đánh giá kết quả học tập .
- Nhắc HS tháo các chi tiết và xeo61 gọn vào hộp 
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Về nhà lắp ghép lại cho đẹp hơn
____________________________________
TiÕt 3: BỔ TRỢ ĐẠO ĐỨC
Bài 13:TOÂN TROÏNG LUAÄT GIAO THOÂNG ( T1)
I – Mục tiêu
- Neâu ñöôïc moât soá quy ñònh khi tham gia giao thoâng ( nhöõng quy ñònh coù lieân quan ñeán HS
- Phaân bieät ñöôïc haønh vi toân troïng luaät giao thoâng vaø haønh vi phaïm luaät giao thoâng
- Nghieâm chænh chaáp haønh luaät giao thoâng trong cuoäc soáng haøng ngaøy
- Qua baøi naùy reøn cho HS caùc kyõ naêng soáng sau:
+ Kyõ naêng tham gia giao thoâng ñuùng luaät 
+ Kyõ naêng pheâ phaùn nhöõng haønh vi phaïm luaät giao thoâng
 - KTDH:Thaûo luaän, trình baøy, troø chôi
II – Chuẩn bị
- GV:+ Mục tiêu bài + SGK
- HS: SGK
III – Tiến trình
TIẾT 1
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- GV giôùi thieäu, ghi baûng 
- Treo bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài 
- CTHĐTQ điều động các nhóm đọc mục tiêu bài.
 Hoaït ñoäng 2 : Khaùm phaù
*Hoat động lớp
- GV ñaët caâu hoûi:
+ Theo em treû em coù caàn toân trong luaät giao thoâng khoâng?
+ Em ñaõ bieát toân troïng luaät giao thoâng chöa? Ñoù laø nhöõng vieäc naøo?
+ Theo em luaät giao thoâng coù caàn thieát khoâng?
+ Theo em tình hình tai naïn giao thoâng hieän nay dieãn ra nhö theá naøo?
+ Theo em vì sao xaûy ra tai naïn GT?
- GV KL: Toän troïng luaät giao thoâng laø traùch nhieäm chung cuûa toaøn xaõ hoäi, toân troïng luaät giao thoâng laø baûo veä taøi saûn, söùc khoûe vaø tính maïng cho baûn thaân
 Hoaït ñoäng 3 : Thoâng tin tranh 40 SGK 
*Hoạt động nhóm
- GV giao nhòệm vuï cho caùc nhoùm yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc thoâng tin vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi veà nguyeân nhaân , haäu quaû cuûa tai naïn giao thoâng , caùch tham gia giao thoâng an toaøn . 
- Nhóm trưởng điều động HS nhóm đọc thoâng tin trang 43- thảo luận
*Hoạt động lớp
- PCTHĐTQ đều động ñaïi dieän các nhoùm trình baøy-NX-BS
-> GV NX- keát luaän : 
+ Tai naïn giao thoâng ñeå laïi nhieàu haäu quaû : toån thaát veà ngöôøi vaø cuûa ( ngöôøi cheát, ngöôøi bò thöông , bò taøn taät, xe bò hoûng , giao thoâng bò ngöøng treää , . . ) 
+ Tai naïn giao thoâng xaûy ra do nhieàu nguyeân nhaân : do thieân tai ( baõo luït, ñoäng ñaát, saït lởõ nuùi . . .), nhöng chuû yeáu laø do con ngöôøi ( laùi nhanh, vöôït aåu, khoâng laøm chuû phöông tieän, khoâng chaáp haønh ñuùng Luaät Giao thoâng ,  )
+ Moïi ngöôøi daân ñeàu coù traùch nhieän toân troïng vaø chaáp haønh Luaät Giao thoâng. 
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – da

File đính kèm:

  • docGiao_an_vnen_lop_4_tuan_28.doc
Giáo án liên quan