Giáo án Lớp 4 - Mai Thị Bích Thọ - Tuần 12

1. Bài cũ: Luyện tập

GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà

GV nhận xét

2. Bài mới:

Hoạt động1: Tìm cách tính 36 x 23

GV cho cả lớp đặt tính & tính trên bảng con: 36 x 3 và 36 x 20

Gv cho Hs nêu cách tính.

GV chốt: ta nhận thấy 23 là tổng của 20 & 3, do đó có thể nói rằng: 36 x 23 là tổng của 36 x 20 & 36 x 3

GV gợi ý cho HS khá viết bảng.

Hoạt động 2: Giới thiệu cách đặt tính & tính.

GV đặt vấn đề: để tìm 36 x 23 ta phải thực hiện hai phép nhân (36 x 3; 36 x 20) & một phép tính cộng. Để khỏi phải đặt tính nhiều lần, liệu ta có thể viết gộp lại được hay không?

GV yêu cầu HS tự đặt tính.

GV hướng dẫn HS tính:

Cho HS ghi tiếp vào vở các tên gọi:

+ 108 là tích riêng thứ nhất.

+ 72 là tích riêng thứ hai.

 

doc30 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 - Mai Thị Bích Thọ - Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sinh ®äc yªu cÇu, suy nghÜ lµm bµi c¸ nh©n
 - LÇn l­ît nhiÒu em ®äc ph­¬ng ¸n ®· chän
 - 1 em ®äc yªu cÇu cña bµi
 - 6 chç trèng, 6 tõ
 - Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n vµo vë1 em ®iÒn b¶ng phô
 - Líp söa bµi ®óng vµo vë
 - 3 em ®äc bµi ®óng
- 1 em ®äc néi dung vµ chó thÝch
 - Líp ®äc thÇm, suy nghÜ lµm bµi vµo phiÕu theo tæ
( tæ 1 c©u 1, tæ 2 c©u 2, tæ 3 c©u 3 )
 - LÇn l­ît nªu ý nghÜa tõng c©u tôc ng÷
ChÝnh t¶ (Nghe – viÕt)
Ng­êi chiÕn sÜ giµu nghÞ lùc
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
-. Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶,tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n:Ng­êi chiÕn sÜ giµu nghÞ lùc.
-. LuyÖn viÕt ®óng nh÷ng ch÷ cã ©m, vÇn dÔ lÉn:tr/ ch; ­¬n/ ­¬ng.
II. §å dïng d¹y- häc
- B¶ng phô kÎ néi dung bµi 2
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1- KiÓm tra bµi cò
2- D¹y bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi:nªu môc ®Ých, yªu cÇu
b. H­íng dÉn HS nghe viÕt
 - GV ®äc bµi chÝnh t¶: Ng­êi chiÕn sÜ giµu nghÞ lùc.
 - Nªu ý nghÜa cña truyÖn
 - LuyÖn viÕt ch÷ khã: GV ®äc cho HS viÕt
 - GV ®äc chÝnh t¶ cho häc sinh viÕt bµi
 - GV ®äc cho häc sinh so¸t lçi
 - GV chÊm 10 bµi, nhËn xÐt
c. H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶
 - GV nªu yªu cÇu bµi tËp 
 - Chän cho häc sinh lµm bµi 2a
 - GV treo b¶ng phô
 - GV mêi 1 tæ träng tµi chÊm ®iÓm
- GV chèt lêi gi¶i ®óng
a) Ngu C«ng dêi nói: Trung quèc, chÝn m­¬i tuæi, hai tr¸i nói, ch¾n ngang, chª c­êi, chÕt, ch¸u.Ch¸u, ch¾t, truyÒn nhau, ch¼ng thÓ, Trêi, tr¸i nói.
b) V­¬n lªn, ch¸n ch­êng, th­¬ng tr­êng, 
khai tr­¬ng, ®­êng thuû, thÞnh v­îng.
3. Cñng cè, dÆn dß.
- Gäi vµi em ®äc lai bµi tËp
- VÒ nhµ tËp kÓ l¹i c©u truyÖn ngô ng«n cho mäi ng­êi cïng nghe
 - H¸t
 - 2 em ®äc thuéc 4 c©u th¬, v¨n ë bµi tËp 3
 - 1 em viÕt lªn b¶ng ®óng chÝnh t¶.
 - Nghe giíi thiÖu
 - Nghe, theo dâi s¸ch. 1 em ®äc, líp ®äc thÇm
 - 1 em nªu: KÓ vÒ tÊm g­¬ng ng­êi chiÕn sÜ, ho¹ sÜ Lª Duy øng.
 - HS viÕt ch÷ khã vµo nh¸p.
 - HS viÕt bµi vµo vë
 - §æi vë theo bµn, so¸t lçi
 - Nghe nhËn xÐt
 - Tù ch÷a lçi vµo vë
 - Häc sinh ®äc thÇm yªu cÇu
 - 1 em ®äc chuyÖn Ngu C«ng dêi nói, líp ®äc thÇm suy nghÜ lµm bµi
 - 1 em ®iÒn b¶ng phô
 - NhiÒu em ®äc bµi lµm
- Líp nhËn xÐt
 - Häc sinh lµm bµi ®óng vµo vë
Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2013
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
 -Vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân 
- Cách nhân một số với một tổng (hoặc hiệu ) trong thực hiện tính toán, tính nhanh. 
- Giáo dục HS có tính cẩn thận khi làm toán.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
	 Bảng nhóm, bảng phụ.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ: Nhân một số với một hiệu.
GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
2. Bài mới: 
Hoạt động1: Củng cố kiến thức đã học.
Yêu cầu HS nhắc lại các tính chất của phép nhân.
Yêu cầu HS viết biểu thức chữ, phát biểu bằng lời.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1:
GV hướng dẫn cách làm, HS thực hành tính
4 Hs đồng thời lên bảng, các bạn ở dưới làm nháp
Bài tập 2:
Hướng dẫn HS làm theo mẫu, gọi một vài em nói cách làm khác nhau.
Chia ba nhóm, mỗi nhóm làm một phép tính vào bảng nhóm, Hs khác làm nháp
Bài tập 4:
Hs đọc, phân tích đề bài
Bài toán cho biết gì, hỏi gì?
Hs làm bài vào vở
2 bạn làm vào bảng nhóm
Gv thu một số bài chấm
Bài tập 3: Nếu còn thời gian cho hs làm bài ra nháp theo nhóm.
3. Củng cố - Dặn dò: 
Nhận xét tiết học
Cho vài Hs nêu lại cách nhân một tổng với một số, nhân một số với một hiệu
Chuẩn bị bài: Nhân với số có hai chữ số.
HS nêu: tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, một số nhân với một tổng, một số nhân với một hiệu.
HS làm bài
Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
HS làm bài
HS trưng bảng nhóm, nhận xét, thống nhất kết quả.
HS làm bài
HS trưng bảng nhóm
Gọi Hs nhận xét, chữa bài
Hs làm bài, nêu cáh làm
TËp ®äc
VÏ trøng
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
-. §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. §äc chÝnh x¸c, kh«ng ng¾c ngø, vÊp v¸p c¸c tªn riªng n­íc ngoµi : Lª-«-n¸c-®« ®a Vin-xi, Vª-r«-ki-« . BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n.
-. HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi ( khæ luyÖn, kiÕt xuÊt, thêi ®¹i Phôc h­ng )
- HiÓu ý nghÜa truyÖn: nhê khæ c«ng rÌn luyÖn, Lª-«-n¸c-®« ®a Vin-xi ®· trë thµnh 1 ho¹ sÜ thiªn tµi.
II. §å dïng d¹y- häc :
- Ch©n dung Lª-«-n¸c-®« ®a Vin-xi trong SGK. B¶ng phô
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I- æn ®Þnh
II- KiÓm tra bµi cò
III- D¹y bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi : SGV (250)
2. H­íng dÉn luyÖn ®äc, t×m hiÓu bµi
a) LuyÖn ®äc
 - GV luyÖn ph¸t ©m tõ khã
 - Treo b¶ng phô
 - Gi¶i nghÜa c¸c tõ míi
 - GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi
b) T×m hiÓu bµi
 - V× sao Lª-«-n¸c-®« thÊy ch¸n ?
 - ThÇy gi¸o cho vÏ thÕ ®Ó lµm g× ?
 - Lª-«-n¸c-®« thµnh ®¹t thÕ nµo ?
 - Theo em nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn thµnh c«ng cña Lª-«-n¸c-®« ?
 - Nguyªn nh©n nµo quan träng nhÊt ?
 - B¶n th©n em ®· häc tËp Lª-«-n¸c-®« ®­îc g× ?
c) H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m 
 - H­íng dÉn chän ®o¹n, chän giäng ®äc
 - GV ®äc mÉu 1 ®o¹n
 - Thi ®äc diÔn c¶m
IV. Cñng cè, dÆn dß.	
- C©u truyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g× ?
- VÒ nhµ tËp kÓ l¹i c©u truyÖn cho mäi ng­êi cïng nghe
 - H¸t
 - 2 em nèi tiÕp ®äc : Vua tµu thuû B¹ch Th¸i B­ëi, TLCH 2, 3(SGK)
 - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch
 - Häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc theo 2 ®o¹n(®äc 3 l­ît) luyÖn ®äc tõ khã.
 - 1 em ®äc chó gi¶i
 - LuyÖn ®äc theo cÆp, 1 em ®äc c¶ bµi
 - Nghe, theo dâi s¸ch
 - Suèt m­êi mÊy ngµy chØ vÏ trøng
 - §Ó biÕt quan s¸t tØ mØ, vÏ trªn gi¸y chÝnh x¸c(rÌn tÝnh kiªn tr×)
 - Nhµdanh ho¹ kiÕt xuÊt, nhµ ®iªu kh¾c, kiÕn tróc s­,... b¸c häc lín thêi Phôc h­ng
 - ¤ng lµ ng­êi cã tµi, gÆp ®­îc thÇy giái vµ «ng cã nghÞ lùc khæ c«ng rÌn luyÖn
 - Sù khæ c«ng luyÖn tËp
 - Häc sinh tù liªn hÖ
 - 4 em nèi tiÕp ®äc bµi
 - Häc sinh chän
 - Häc sinh nghe
 - 1 sè häc sinh thi ®äc diÔn c¶m theo ®o¹n ®· chän. Líp nhËn xÐt.
TËp lµm v¨n
KÕt bµi trong bµi v¨n kÓ chuyÖn
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
-. BiÕt ®­îc hai c¸ch kÕt bµi : kÕt bµi më réng vµ kÕt bµi kh«ng më réng 
-. B­íc ®Çu biÕt viÕt kÕt bµi cho bµi v¨n KC theo 2 c¸ch: më réng, kh«ng më réng.
II. §å dïng d¹y- häc
- 1 tê phiÕu kÎ b¶ng so s¸nh hai c¸ch kÕt bµi (BT.I.4), in ®Ëm ®o¹n thªm vµo.
- B¶ng phô viÕt néi dung bµi 3
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I- æn ®Þnh
II- KiÓm tra bµi cò
III- D¹y bµi míi 
1. Giíi thiÖu bµi : nªu M§- YC
2. PhÇn nhËn xÐt 
 Bµi tËp 1, 2
 - T×m phÇn kÕt bµi cña chuyÖn ?
 Bµi tËp 3
 - Treo b¶ng phô
 - GV nhËn xÐt, khen ngîi lêi ®¸nh gi¸ hay.
 Bµi tËp 4
 - GV më b¶ng líp
 - GV chèt lêi gi¶i ®óng : 
a) C¸ch kÕt bµi kh«ng më réng
b) C¸ch kÕt bµi më réng
3. PhÇn ghi nhí
4. PhÇn luyÖn tËp
 Bµi tËp 1
 - GV mêi 2 häc sinh lµm b¶ng
 - GV nhËn xÐt kÕt luËn: a lµ kÕt bµi kh«ng më réng. b, c, d, e lµ kÕt bµi më réng.
 Bµi tËp 2
 - Gäi häc sinh ®äc bµi
 - T×m kÕt bµi
 - GV nhËn xÐt, chèt ý ®óng:
 - Trong bµi 1 ng­êi chÝnh trùc; Nçi d»n vÆt cña An- ®r©y- ca lµ kÕt bµi kh«ng më réng.
Bµi tËp 3
 - GV gîi ý cho häc sinh lµm bµi. GVnhËn xÐt
IV. Cñng cè, dÆn dß.
- Cã mÊy c¸ch kÕt bµi ? KÓ tªn ?
 - H¸t
 - 1 em nªu ghi nhí vÒ më bµi trong v¨n KC
 - 1 em lµm l¹i bµi tËp 3
 - Nghe, më s¸ch
 - 1 em ®äc bµi tËp 1,2
 - Líp ®äc thÇm, t×m kÕt bµi:ThÕ råi…n­íc Nam ta.
 - 1 em ®äc bµi(®äc c¶ mÉu)
 - Mçi em thªm lêi ®¸nh gi¸ vµo cuèi chuyÖn
 - LÇn l­ît nªu ý kiÕn
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
 - 2 em lµm b¶ng
 - NhiÒu em nªu ý kiÕn
 - Vµi em nh¾c l¹i kÕt luËn 
 - 4 em ®äc ghi nhí
- 5 em nèi tiÕp ®äc bµi tËp 1, trao ®æi cÆp 
 - 2 em lµm b¶ng 
 - Häc sinh lµm bµi ®óng vµo vë
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
 - T« HiÕn Thµnh t©u…TrÇn Trung T¸.
 - Nh­ng An-®r©y- ca…Ýt n¨m n÷a.
 - Nªu nhËn xÐt kÕt bµi
 - Häc sinh ®äc bµi 3
 - Lµm bµi c¸ nh©n vµo vë
 - Vµi em ®äc bµi lµm
 Kü thuËt
Kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét ( TiÕt 3 )
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh biÕt 
- BiÕt c¸ch kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét th­a . kh©u viÒn ®­îc ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét th­a .C¸c mòi kh©u t­¬ng ®èi ®Òu nhau .(§­êng kh©u Ýt bÞ dóm)
- Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ®­îc.
II. §å dïng d¹y häc: VËt liÖu vµ dông cô
 - Mét m¶nh v¶i kÝch th­íc: 20 cm x 30 cm . Len kh¸c mµu v¶i
 - Kim kh©u len, th­íc kÎ, bót ch×, kÐo c¾t v¶i
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Tæ chøc
2. KiÓm tra: Nªu c¸ch kh©u ®ét mau vµ kh©u ®ét th­a
3. D¹y bµi míi
 Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu
+ H§3: Thùc hµnh kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i
 - GV gäi mét häc sinh nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c gÊp mÐp v¶i
 - GV nhËn xÐt vµ cñng cè c¸ch kh©u
B1: GÊp mÐp v¶i
B2: Kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét
 - GV kiÓm tra vËt liÖu dông cô thùc hµnh
 - Nªu yªu cÇu vµ thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm
 - Cho häc sinh thùc hµnh
 - GV quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng
 - NhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng nh÷ng em lµm tèt
4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- Cñng cè: NhËn xÐt sù chuÈn bÞ vµ th¸i ®é tinh thÇn häc tËp
2- DÆn dß: TiÕp tôc chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô giê sau hcä thªu l­ít vÆn.
 - H¸t
 - Hai em tr¶ lêi
 - NhËn xÐt vµ bæ xung
 - Häc sinh tr¶ lêi
 - Vµi em nh¾c l¹i thao t¸c gÊp mÐp v¶i
 - Häc sinh lÊy dông cô häc tËp
 - Häc sinh l¾ng nghe
 - C¶ líp thùc hµnh lµm bµi
………………………………………….
TIẾNG ANH 
(GV CHUYÊN DẠY)
……………………………………………………………………………………………
Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013
TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Giúp HS
 - Biết cách nhân với số có hai chữ số.
- Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số.
II. §å dïng d¹y- häc
Bảng con, bảng nhóm.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ: Luyện tập
GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
2. Bài mới: 
Hoạt động1: Tìm cách tính 36 x 23
GV cho cả lớp đặt tính & tính trên bảng con: 36 x 3 và 36 x 20
Gv cho Hs nêu cách tính.
GV chốt: ta nhận thấy 23 là tổng của 20 & 3, do đó có thể nói rằng: 36 x 23 là tổng của 36 x 20 & 36 x 3
GV gợi ý cho HS khá viết bảng.
Hoạt động 2: Giới thiệu cách đặt tính & tính.
GV đặt vấn đề: để tìm 36 x 23 ta phải thực hiện hai phép nhân (36 x 3; 36 x 20) & một phép tính cộng. Để khỏi phải đặt tính nhiều lần, liệu ta có thể viết gộp lại được hay không?
GV yêu cầu HS tự đặt tính.
GV hướng dẫn HS tính:
Cho HS ghi tiếp vào vở các tên gọi:
+ 108 là tích riêng thứ nhất.
+ 72 là tích riêng thứ hai.
Hoạt động 3: Thực hành
Bài tập 1:
Yêu cầu HS làm trên bảng con.
GV cần lưu ý: đây là bài tập cơ bản, cần kiểm tra kĩ, đảm bảo tất cả HS đều biết cách làm.
Bài tập 3: Đọc đầu bài, phân tích đề bài
Hs nêu bài toán cho biết gì, hỏi gì?
Hs nêu cách làm, cả lớp làm vào vở, 2 bạn làm bảng nhóm. Gv chấm một số bài
Bài tập 2: Nếu còn thời gian cho hs làm theo nhóm
Tính giá trị của biểu thức 45 X a với a=13; 26; 29. 
3. Củng cố - Dặn dò: 
Gv nhận xét giờ học
2 Hs nêu lại cách thực hiện phép nhân với số có hai chữ số. Chuẩn bị bài: Luyện tập
HS nhắc lại các kiến thức đã học.
Hs nêu
HS tính trên bảng con.
HS tự nêu cách tính khác nhau.
36 x 23 = 36 x (20 + 3)
 = 36 x 20 + 36 x 3
 = 720 + 108 (lấy kq ở trên)
 = 828
HS tự đặt tính rồi tính.
]HS tập tính trên bảng con.
HS viết vào vở nháp, vài HS nhắc lại.
Hs trưng bảng nhóm
Hs khác nhận xét, chữa bài
LuyÖn tõ vµ c©u
TÝnh tõ (tiÕp theo)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
-. N¾m ®­îc 1 sè c¸ch thÓ hiÖn møc ®é cña ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt
-. BiÕt dïng c¸c tõ ng÷ biÓu thÞ møc ®é cña ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt
II. §å dïng d¹y- häc
- B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp 3
- Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1- KiÓm tra bµi cò
2- D¹y bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi SGV 256
b. PhÇn nhËn xÐt
 * Bµi tËp 1
 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
a) Tê giÊy nµy tr¾ng: møc ®é TB, TT tr¾ng
b) Tê giÊy nµy tr¨ng tr¾ng: møc ®é thÊp, tõ l¸y tr¨ng tr¾ng
c) Tê giÊy nµy tr¾ng tinh: møc ®é cao, tõ ghÐp tr¾ng tinh
 - GV nªu kÕt luËn
 Bµi tËp 2
 - GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng
 - Thªm tõ rÊt vµo tr­íc tÝnh tõ tr¾ng
 - T¹o ra ph¸p so s¸nh thªm tõ h¬n, nhÊt
c. PhÇn ghi nhí
d. PhÇn luyÖn tËp
 Bµi tËp 1
 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: th¬m ®Ëm vµ ngät, rÊt xa, th¬m l¾m, trong ngµ, tr¾ng ngäc, tr¾ng ngµ ngäc, ®Ñp h¬n, léng lÉy h¬n, tinh khiÕt h¬n . 
 Bµi tËp 2
 - GV gäi HS tra tõ ®iÓn
 - GV ghi nhanh 1 sè tõ lªn b¶ng, nhËn xÐt
 Bµi tËp 3
 - GV ghi 1, 2 c©u lªn b¶ng
- GV nhËn xÐt nhanh
3. Cñng cè, dÆn dß.
- Gäi vµi em ®äc l¹i ghi nhí vµ lÊy vÝ dô
 - H¸t
 - 2 em lµm l¹i bµi 3 vµ bµi 4 tiÕt më réng vèn tõ: ý chÝ - NghÞ lùc
 - Nghe giíi thiÖu
 - HS ®äc yªu cÇu suy nghÜ, ph¸t biÓu ý kiÕn
 - Møc ®é ®Æc ®iÓm cña c¸c tê gi¸y cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch t¹o ra c¸c tõ ghÐp (tr¾ng tinh) hoÆc tõ l¸y tõ l¸y(tr¨ng tr¾ng)
 - Tõ tÝnh tõ gèc (tr¾ng).
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi suy nghÜ lµm viÖc c¸ nh©n, ®äc bµi lµm
 - RÊt tr¾ng
 - Tr¾ng h¬n, tr¾ng nhÊt
 - 3 em ®äc ghi nhí SGK
 - 1 em ®äc néi dung bµi 1, líp ®äc thÇm lµm bµi c¸ nh©n vµo vë
 - 2 em tr×nh bµy bµi lµm
 - HS ®äc yªu cÇu
 - 2 em tra tõ ®iÓn, ®äc c¸c tõ võa t×m ®­îc trong tõ ®iÓn.
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu, ®Æt c©u vµo nh¸p
 - Häc sinh ®äc c©u võa ®Æt
LÞch sö
Chïa thêi Lý
I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
 - Nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sù ph¸t triÓn cña ®¹o PhËt thêi Lý
 - Thêi Lý, chïa ®­îc x©y dùng ë nhiÒu n¬i
 - Chïa lµ c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ñp
 -Gi¸o dôc HS ham t×m hiÓu vÒ lÞch sö n­íc nhµ
II. §å dïng d¹y häc:
 - Tranh, ¶nh chïa Mét Cét, chïa Keo, t­îng phËt A-di-®µ
 - PhiÕu häc tËp cña HS
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y 
Ho¹t ®éng häc
1.KiÓm tra: ?Th¨ng Long thêi Lý ®· ®­îc x©y dùng nh­ thÕ nµo?
-GV nhËn xÐt – Ghi ®iÓm
2. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi
*.Néi dung: 
a.H§1: Lµm viÖc c¶ líp
 + V× sao nãi ®Õn thêi Lý ®¹o phËt trë nªn th×nh ®¹t nhÊt?
- NhËn xÐt vµ bæ sung
b. H§2: Lµm viÖc c¸ nh©n
 - Ph¸t phiÕu cho HS
 - Yªu cÇu HS tù ®iÒn
- GV nhËn xÐt vµ chèt ý ®óng
c. H§3: Lµm viÖc c¶ líp
 - Cho HS xem tranh ¶nh
 - GV m« t¶ chïa Mét Cét, chïa Keo,...
 - Gäi HS m« t¶ b»ng lêi
 - NhËn xÐt vµ bæ sung 
 - Liªn hÖ m« t¶ c¸c ng«i chïa mµ em biÕt ë thùc tÕ
3 . Cñng cè – DÆn dß:
- Sù viÖc nµo cho ta thÊy ë thêi Lý, ®¹o PhËt rÊt thÞnh ®¹t ?
- HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc
- DÆn dß HS 
 - 2 HS tr¶ lêi
 - NhËn xÐt vµ bæ sung
 - HS l¾ng nghe
 - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi
 - §¹o phËt ®­îc truyÒn b¸ réng r·i trong c¶ n­íc, c¸c ®êi vua ®Òu theo ®¹o phËt
NhiÒu nhµ s­ lµ quan cña triÒu ®×nh
 - HS nhËn phiÕu vµ ®iÒn 
 - Nèi tiÕp ®äc kÕt qu¶
 - HS nhËn xÐt
 - Vµi em lªn m« t¶
 - NhËn xÐt vµ bæ sung
 - Häc sinh liªn hÖ
 -Häc bµi vµ hoµn thiÖn vë BT
®Þa lý
§ång b»ng B¾c Bé
I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt
 - NhËn biÐt ®­îc vÞ trÝ cña ®ång b»ng B¾c Bé trªn b¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam
 - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ ®Þa h×nh, s«ng ngßi cña ®ång b»ng B¾c Bé.
 ChØ mét sè s«ng chÝnh trªn b¶n ®å: s«ng Hång, s«ng Th¸i B×nh
 - Cã ý thøc t«n träng vµ b¶o vÖ c¸c thµnh qu¶ lao ®éng cña con ng­êi
II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam
 - Tranh ¶nh vÒ ®ång b»ng B¾c Bé, s«ng Hång, ®ª ven s«ng
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1.KiÓm tra: Nªu ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh vïng trung du B¾c Bé
-GV nhËn xÐt – ghi ®iÓm
2. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu
2. Néi dung:
a . §ång b»ng lín ë miÒn B¾c
 - GV treo b¶n ®å vµ chØ vÞ trÝ ®ång b»ng
 - Gäi HS lªn chØ vµ nãi h×nh d¹ng
+ GV ®­a c©u hái:
 ? §B B¾c Bé do phï sa s«ng nµo bï ®¾p?
 ? §ång b»ng cã diÖn tÝch lín thø mÊy?
 ? §Þa h×nh ®ång b»ng cã ®Æc ®iÓm g×?
 - NhËn xÐt vµ bæ sung
-. S«ng ngßi vµ hÖ thèng ®ª ng¨n lò
 - GV ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm
 - NhËn xÐt vµ kÕt luËn
 - GV kÕt luËn chung
3. Cñng cè – DÆn dß
 ? Nªu ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña ®ång b»ng 
 B¾c Bé? 
 - GV tãm t¾t bµi
 -DÆn dß HS
 - 2 HS tr¶ lêi
 - NhËn xÐt vµ bæ sung
+Lµm viÖc c¶ líp 
 - HS theo dâi 
 - Mét vµi em lªn chØ vµ tr×nh bµy
+HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi vµ lªn chØ b¶n ®å
 - Do phï sa cña S. Hång vµ S. Th¸i B×nh 
 - DiÖn tÝch lín thø 2 sau §B Nam Bé
 - §Þa h×nh thÊp, b»ng ph¼ng. 
 - NhËn xÐt vµ bæ sung
+Ho¹t ®éng nhãm
 - C¸c nhãm th¶o luËn theo phiÕu ghi ra b¶ng nhãm
 - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
 - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung
 - 4HS ®äc kÕt luËn SGK
- VÒ nhµ häc bµi vµ xem tr­íc bµi ng­êi d©n ë ®ång b»ng B¾c bé.
……………………………………………
TIẾNG ANH (GVCHUYÊN DẠY)
Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt
 - Thực hiện được nhân với số có hai chữ số.
 - Vận dụng được vào giải bài toán có phép nhân với số có hai chữ số. 
II. §å dïng d¹y häc: 	Bảng nhóm, bảng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
HS sửa bài tập ở nhà. 
Nhận xét phần sửa bài.
2. Bài mới 
Giới thiệu: Luyện tập
Thực hành
Bài 1: HS tự đặt tính, tính 
Hs làm vào bảng con
Gv nhận xét chung, thống nhất kết quả
Bài 2: Cho 4 Hs nối tiếp lên bảng làm bài
Cho HS tính ngoài giấy nháp rồi nêu kết quả tính để viết vào ô trống. 
Bài 3: Hs đọc đầu bài, nêu tóm tắt đầu bài
HS tự giải bài toán vào vở
2 Hs giải vào bảng nhóm
Gv thu chấm một số bài
Bài 4; 5
Chia lớp làm hai nhóm, mỗi nhóm làm một bài
Đại diện từng nhóm làm vào bảng nhóm có kèm theo lời giải
Các bạn khác làm vào nháp
GV nhận xét chốt lời giải đúng.
3. Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học. 
tuyên dương một số bạn có kĩ năng giải toán có lời văn, đồng thời nhắc nhở một số bạn chưa có kĩ năng trả lời.
Làm trong VBT
HS làm bài 
HS sửa bài. 
HS làm bài vào bảng con
HS sửa bài.
Gọi Hs nhận xét, thống nhất kết quả
Hs trưng bảng nhóm
Nhận xét, thống nhất cách làm và kết quả đúng.
Hs trưng bảng nhóm của từng nhóm một
 Hs nhóm khác nhận xét bài của nhóm bạn
TËp lµm v¨n
KÓ chuyÖn (KiÓm tra viÕt)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
- Häc sinh thùc hµnh viÕt 1 bµi v¨n kÓ chuyÖn. 
- Bµi viÕt ®¸p øng víi yªu cÇu ®Ò bµi, cã nh©n vËt, sù viÖc, cèt truyÖn, diÔn ®¹t thµnh c©u, lêi kÓ tù nhiªn, ch©n thËt.
II. §å dïng d¹y- häc
- GiÊy, bót lµm bµi KT. 
- B¶ng líp viÕt ®Ò bµi, dµn ý v¾n t¾t cña bµi v¨n KC
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1- KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS
2- D¹y bµi míi:
1. ChuÈn bÞ:
 - GV ®äc, ghi ®Ò bµi lªn b¶ng
 - Chän 1 trong 3 ®Ò sau ®Ó lµm bµi
 + §Ò 1: H·y t­ëng t­îng vµ kÓ mét c©u chuyÖn cã ba nh©n vËt: Bµ mÑ èm, ng­êi con hiÕu th¶ovµ mét bµ tiªn.
 + §Ò 2: KÓ l¹i chuyÖn ¤ng Tr¹ng th¶ diÒu theo lêi kÓ cña NguyÔn HiÒn ( KÕt bµi theo lèi më réng)
 + §Ò 3: KÓ l¹i chuyÖn VÏ trøng theo lêi kÓ cña Lª- «-n¸c-®« ®a Vin-xi( Më bµi theo c¸ch gi¸n tiÕp).
 - GV nh¾c nhë HS tr­íc khi lµm bµi
2. Lµm bµi:
 - GV theo dâi ®Ó nh¾c nhë vµ gióp ®ì nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng
3. Thu bµi vÒ nhµ chÊm
- GV thu bµi c¶ líp
 - GV nhËn xÐt ý thøc lµm bµi cña HS
3. Cñng cè, dÆn dß.
- VÒ nhµ tiÕp tôc lµm l¹i bµi cho hay h¬n
- §äc vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi sau
- H¸t
- HS lÊy giÊy kiÓm tra
- Nghe GV ®äc ®Ò bµi
- Chän ®Ò lµm bµi
- Häc sinh tùc hµnh lµm bµi vµo vë
 - Nép bµi cho GV
MOÂN : MÓ THUAÄT
 BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI: CHÚ BỘ ĐỘI 
I.Môc ®Ých, yªu cÇu
- HS bieát ñöôïc nhöõng coâng vieäc bình thöôøng dieãn ra haèng ngaøy cuûa em . - Bieát caùch veõ ñöôïc tranh theå hieän roõ noäi dung ñeà taøi sinh hoaït . -Giáo duïc HS coù yù thöùc tham gia vaøo coâng vieäc giuùp ñôõ gia ñình . 
II. §å dïng d¹y- häc Giaùo vieân :SGK ; SGV ; 1 soá tranh cuûa hoïa só vaø cuûa hoïc sinh veà ñeà taøi sinh hoaït gia ñình .
Hoïc sinh : Vôû thöïc haønh ; Buùt chì , taåy , maøu veõ ..Kieåm tra baøi cuõ :
2.Daïy baøi môùi :
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Hoaït ñoäng 1:Tìm, choïn noäi dung 
-Chia nhoùm, yeâu caàu hs thaûo luaän noäi dung ñeà taøi.
-Yeâu caàu hs xem tranh Trang 30SGK:
+Caùc böùc tranh veõ veà ñeà taøi gì?
+Em thích tranh naøo? Vì sao?
+Em haõy keå nhöõng hoaït ñoäng sinh hoaït haèng ngaøy ôû nhaø, ôû tröôøng.
-Yeâu caàu hs choïn noäi dung ñeà taøi ñeå veõ.
Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ tranh 
-Gôïi yù caùc böôùc:
+Veõ hình chính tröôùc (hoaït ñoäng con ngöôøi), veõ hình aûnh phuï sau ñeå laøm roõ noäi dung vaø phong phuù.
+Veõ caùc daùng hoaït ñoäng cho sinh ñoäng.
+Veõ maøu töôi saù

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4 tuan 12(1).doc