Giáo án Lớp 3 Tuần 30 - Trường TH Phong Dụ Thượng

Tiết 2: Tập đọc

Tiết 90: MỘT MÁI NHÀ CHUNG

I. Mục đích, yêu cầu:

- Biết ngắt nghỉ sau mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu ND: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu

mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó. (Trả lời được các CH 1, 2, 3; thuộc 3 khổ thơ đầu).

*Tích hợp quyền và giới: + Quyền được sống dưới mái nhà chung là Trái Đất.

+ Bổn phận phải yêu mái nhà chung (Trái Đất), giữ gìn và bảo vệ nó.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV : Bảng phụ chép đoạn HD đọc.

- HS: SGK, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy - học:

 

doc23 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 30 - Trường TH Phong Dụ Thượng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
V nhận xét. 
17 + 51 = 68 (kg)
 Đáp số: 68 kg
3. Củng cố - dặn dò:
- Nêu lại ND bài ?
- 1 HS HS
- Chuẩn bị bài sau
======================================
Tiết 5: Chào cờ
============================================================
	 Ngày soạn: 5/04/2015
 Ngày giảng: 7/04/2015 (Thứ ba)
Tiết 1: Toán
Tiết 147: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
I. Mục tiêu: 
- Biết trừ các số trong phạm vi 100000 (đặt tính và tính đúng).
- Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV : Bảng phụ.
- HS: Bảng con, SGK, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. KTBC: - Nêu phép trừ các số 4 chữ số ? 
	-> HS + GV nhận xét.
2. Bài mới:
2.1: Giới thiệu bài:
2.2: Dạy bài mới:
- 2HS nêu.
a. Giới thiệu phép trừ:
- GV viết phép tính 85674 - 58329
- HS quan sát 
- HS nêu bài toán 
+ Muốn tìm hiệu của 2 số 85674 và 58329 ta phải làm như thế nào ?
- Phải thực hiện phép tính trừ 
- HS suy nghĩ tìm kết quả 
b. Đặt tính và tính 
- Dựa vào cách thực hiện phép trừ các số có đến 5 chữ số để đặt tính và thực hiện phép tính trên ?
- 2HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào giấy nháp. 
+ Khi tính chúng ta đặt tính như thế nào?
-> HS nêu 
+ Chúng ta bắt đầu thực hiện phép tính từ đâu -> đâu ?
- HS nêu 85674
- Hãy nêu từng bước tính trừ 
- HS nêu như trong SGK - 58329
 27345
-> Vậy muốn thực hiện tính trừ các số có 5 chữ số với nhau ta làm như thế nào
- HS nêu - nhiều HS nhắc lại
2.3.Thực hành 
Bài 1 (157)
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2HS nêu yêu cầu 
- Yêu cầu làm bảng con
 92896 73581 59372
_ 65748 _ 36029 _ 53814
-> GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ bảng.
 27148 37552 5558
Bài 2: (157)
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2HS nêu yêu cầu 
- Yêu cầu làm bảng con
63780 - 18546 91462 - 53406
 63780 91462
- GV gọi HS đọc bài 
 _ 18346 _ 53406
- GV nhận xét 
 45234 38056
Bài 3 (157)
* Củng cố về giải toán có lời văn 
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2HS nêu yêu cầu 
- Yêu cầu làm vào vở.
Bài giải 
Tóm tắt
Số mét đường chưa trải nhựa là:
Có : 25850 m
25850 - 9850 = 16000 (m)
Đã trải nhựa : 9850 m
Đổi 16000 m = 16km
Chưa trải nhựa: . km?
 Đáp số: 16km
- GV gọi HS đọc bài 
- 3HS đọc, nhận xét 
- GV nhận xét. 
3. Củng cố - dặn dò: 
- Nêu lại nội dung bài ?
- 2 HS 
- Chuẩn bị bài sau 
==================================
Tiết 2: Chính tả
Tiết 59: (Nghe – viết) LIÊN HỢP QUỐC
I. Mục đích, yêu cầu:
- Nghe - viết đúng bài CT; viết đúng các chữ số; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT (2) a/b hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2a.
- HS: Bảng con, vở ô li.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. KTBC: 
- GV đọc: Bác sĩ, mỗi sáng, xung quanh 
-> GV nhận xét.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài :
2.2. Hướng dẫn nghe - viết 
- HS viết bảng con.
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị 
- GV đọc 1 lần bài văn 
- HS nghe 
- 2 HS đọc 
- Giúp HS nắm nội dung bài:
+ Liên hợp quốc được thành lập nhằm mục đích gì ? 
-> Bảo vệ hoà bình, tăng cường hợp tác phát triển giữa các nước.
+ Có bao nhiêu thành viên tham gia Liên hợp quốc ?
-> 191 nước và vùng lãnh thổ 
+ Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc vào lúc nào ? 
-> 20/9/1977
- GV đọc 1 số tiếng khó 
- HS luyện viết vào bảng con 
- GV quan sát, sửa sai
b. GV đọc bài 
- HS nghe - viết bài vào vở.
- GV quan sát, uốn nắn cho HS 
c. Chữa bài 
- GV đọc lại bài viết 
- HS đổi vở soát lỗi 
- GV thu vở nhận xét. 
2.3. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2 (a)
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở
- GV gọi HS lên bảng làm bài 
- 3HS 
- HS nhận xét 
a. chiều, triều, triều đình 
-> GV nhận xét 
3. Củng cố - dặn dò:
- Nêu lại ND bài ?
-1 HS
- Chuẩn bị bài sau
======================================
Tiết 3: Tự nhiên và xã hội
Tiết 59: TRÁI ĐẤT. QUẢ ĐỊA CẦU
I. Mục tiêu:
- BiÕt ®­îc Tr¸i §Êt rÊt lín vµ cã h×nh cÇu.
- BiÕt cÊu t¹o cña qu¶ ®Þa cÇu.
 * Quan s¸t vµ chØ ®­îc trªn qu¶ ®Þa cÇu cùc B¾c, cùc Nam, B¾c b¸n cÇu, Nam b¸n cÇu, ®­êng xÝch ®¹o.
II. §å dïng d¹y - häc:
- GV: H×nh vÏ SGK. Qu¶ ®Þa cÇu. 
- HS: SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. KiÓm tra bài cũ:
- Nªu vai trß cña MÆt Trêi ®èi víi sù sèng trªn Tr¸i §Êt?
- GV nhËn xÐt, cho điểm.
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK
a. Môc tiªu: BiÕt ®­îc Tr¸i §Êt rÊt lín vµ cã h×nh cÇu.
b. C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n
- QS h×nh 1 SGK em thÊy tr¸i ®Êt cã h×nh g×?
*GV nêu : Tr¸i ®Êt cã h×nh cÇu
B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
- Giíi thiÖu qu¶ ®Þa cÇu: Qu¶ ®Þa cÇu lµ m« h×nh thu nhá cña Tr¸i ®Êt.
- Qu¶ ®Þa cÇu gåm nh÷ng bé phËn nµo?
+ Cho hs biÕt T§Êt kh«ng cã trôc xuyªn qua vµ còng kh«ng ®Æt trªn trôc nµo c¶. T§Êt n»m l¬ löng trong kh«ng gian. 
- ChØ cho hs biết vÞ trÝ n­íc VNam trªn qu¶ ®Þa cÇu gióp hs h×nh dung T§Êt mµ chóng ta ®ang ë rÊt lín.
* KL: Tr¸i §Êt rÊt lín vµ cã h×nh cÇu.
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh theo nhãm
a. Môc tiªu: BiÕt chØ trªn qu¶ ®Þa cÇu: Cùc B¾c, cùc Nam, ®­êng xÝch ®¹o, B¾c b¸n cÇu, Nam b¸n cÇu .
b. C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Chia nhãm .
- H·y chØ trªn qu¶ ®Þa cÇu: Cùc B¾c, cùc Nam, ®­êng xÝch ®¹o, B¾c b¸n cÇu, Nam b¸n cÇu.
B­íc 2: Làm việc trong nhóm.
B­íc 3: Làm việc cả lớp
- NhËn xÐt hs chØ.
- Cho nhËn xÐt vÒ mµu s¾c trªn bÒ mÆt qu¶ ®Þa cÇu tù nhiªn vµ gi¶i thÝch s¬ l­îc vÒ sù thÓ hiÖn mµu s¾c. Gióp hs h×nh dung bÒ mÆt T§Êt kh«ng b»ng ph¼ng.
*KL: Qu¶ ®Þa cÇu gióp ta h×nh dung ®­îc h×nh d¹ng, ®é nghiªng vµ bÒ mÆt Tr¸i §Êt.
3. Củng cố - dặn dò:
- Tr¸i ®Êt cã h×nh d¹ng nh­ thÕ nµo?
- Qu¶ ®Þa cÇu gióp ta hiÓu biÕt nh÷ng g×?
*DÆn dß: VN học bài. CBBS.
- 2HS nêu
- Quan s¸t tr¶ lêi:
 H×nh trßn, h×nh qu¶ bãng, h×nh cÇu
- Quan s¸t nªu: gi¸ ®ì, trôc g¾n qu¶ ®Þa cÇu víi gi¸ ®ì.
- Quan s¸t h×nh 2 SGK vµ chØ trªn h×nh trong nhãm
- ChØ cho nhau xem trªn qu¶ ®Þa cÇu trong nhãm. NhËn xÐt trôc cña nã ®øng th¼ng hay nghiªng so víi mÆt bµn.
- §¹i diÖn nhãm lªn chØ vµo qu¶ ®Þa cÇu vµ nãi râ Cùc B¾c, cùc Nam, ®­êng xÝch ®¹o, B¾c b¸n cÇu, Nam b¸n cÇu.
- Vµi h/s nªu
=======================================
Tiết 4: Âm nhạc
Tiết 30: Kể Chuyện Âm Nhạc: 
CHÀNG OÓC - PHÊ VÀ CÂY ĐÀN LIA 
- Nghe Nhạc
I. MỤC TIÊU: 
- Biết nội dung câu chuyện.
	- Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc một đoạn nhạc trích không lời.
 - Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- Băng nhạc, máy nghe
	- Một vài bức tranh minh hoạ cho nội dung câu chuyện.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức(2’):
 - GV cho HS khởi động bài hát Chị ong nâu và em bé.
2. Bài mới( 32’):
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Kể chuyện âm nhạc:Chàng Oóc - Phê và cây đàn Lia
- GV treo tranh lên bảng, viết các tên nhân vật trong truyện lên bảng để HS nắm được từng tên nhân vật.
- GV vừa kể vừa minh hoạ bằng tranh.
- GV đặt một vài câu hỏi.
+ Chàng Oóc-Phê chơi giỏi nhạc cụ nào?
+ Hãy miêu tả tiếng đàn của chàng Oóc– phê?
+ Tiếng đàn của Oóc – phê có tác động thế nào tới Diêm Vương và lão lái đò?
- Kể chuyện lần thứ hai.
Âm nhạc có nhiều tác dụng trong cuộc sống con người, chính vì vậy chúng ta không thể sống bình thường nếu như thiếu âm nhạc. Âm nhạc diễn tả được mọi tình cảm của con người và đôi khi làm nên những điều kỳ diệu như trong câu chuyện các em vừa nghe. Tuổi thơ là thời gian rất đẹp và các em hãy học nhạc để hiểu và yêu thích loại nghệ thuật này, để âm nhạc đem tới nhiểu niềm vui cho cuộc sống của chúng ta
Nghe nhạc
- GV cho HS nghe 1- 2 bài hát thiếu nhi và 1 đoạn nhạc không lời.
HS ghi bài
HS theo dõi
HS nghe
HS trả lời ( Đàn Lia)
HS nghe
HS ghi nhớ
HS nghe nhạc
Trả lời theo sự cảm nhận của HS
3. Củng cố - dặn dò :
- Yêu cầu HS ghi tên bài hát được nghe và phát biểu cảm nhận của mình.
- Nhắc nhở Hs làm bài tập, học bài ở nhà.
========================================
Tiết 5: Thể dục 
(GV nhóm 2)
 Ngày soạn: 6/04/2015
 Ngày giảng: 8/04/2015 (Thứ tư)
Tiết 1: Toán
Tiết 148: TIỀN VIỆT NAM
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được các tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 đồng.
- Bước đầu biết đổi tiền.
- Biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng.
II. Đồ dùng dạy - học:
+ GV: - 1 số tờ tiền VN loại 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng.
 - 1 bảng phụ; bảng lớp kẻ BT4.
+ HS: Bảng con, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. KTBC: 
Tính: 91234 - 4582; 49283 - 18546 
- GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:
2.1: Giới thiệu bài:
2.2: Dạy bài mới:
- 2 HS lên bảng – dưới lớp làm bảng con.
* Giới thiệu các tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng.
- Cho HS quan sát kĩ cả 2 mặt của từng tờ giấy bạc nói trên và nhận xét các đặc điểm như sau:
+ Màu sắc của từng tờ giấy bạc như thế nào?
+ Dòng chữ “hai mươi nghìn đồng” và số 20000
+ Dòng chữ “ năm mươi nghìn đồng” và số 50 000.
+ Dòng chữ “ một trăm nghìn đồng” và số 100 000.
* Quan sát kĩ cả 2 mặt của từng tờ giấy bạc nói trên và nhận xét các đặc điểm của từng tờ giấy bạc:
- 1 số em trả lời.
VD: 
+ 20 000đ và 100 000đ màu xanh
2.3: Thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS nêu y/c bài.
- Gọi HS trả lời miệng- GV nhận xét.
- 1 em nêu yêu cầu bài.
- Quan sát tranh vẽ, nêu phép tính, giải thích rồi trả lời câu hỏi của bài toán.
a) Cộng nhẩm: 
10000 + 20000 + 20000 = 50000(đồng)
Rồi trả lời: Ví a) có 50 000 đồng.
Các phần còn lại làm tương tự.
Bài 2: 
- Giúp HS nắm y/c bài, tóm tát và giải bài vào vở.
Tóm tắt:
1 cặp sách : 15 000 đồng
1 bộ quần áo : 25 000 đồng
Mẹ đưa : 50 000 đồng
Cô bán hành trả :  đồng?
- Phân tích bài toán.
- Giải bài vào vở, 1 em lên bảng chữa bài.
Bài giải:
Số tiền mẹ trả để mua cặp sách và bộ quần áo là:
15000 + 25000 = 40000(đồng)
Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:
50000 – 40000 = 10000(đồng)
 Đáp số: 10000 đồng.
Bài 3: Cho HS làm bài theo nhóm 2, 1 nhóm làm bài trên bảng phụ.
Bài 4: Gọi HS TL miệng (làm dòng 1và 2)
- GV nhận xét
3. Củng cố – dặn dò:
- Gọi HS nêu ND học
- GV nhận xét giờ học.
- VN xem lại bài. CBBS.
- Làm bài theo nhóm 2, 1 nhóm làm bài trên bảng phụ.
KQ: 2 cuốn: 2400đồng
 3 cuốn: 3600 đồng
 4 cuốn: 4800 đồng
- Tiếp nối nhau trả lời.
- 1 HS trả lời.
=======================================
Tiết 2: Tập đọc
Tiết 90: MỘT MÁI NHÀ CHUNG
I. Mục đích, yêu cầu: 
- Biết ngắt nghỉ sau mỗi dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu ND: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu
mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó. (Trả lời được các CH 1, 2, 3; thuộc 3 khổ thơ đầu).
*Tích hợp quyền và giới: + Quyền được sống dưới mái nhà chung là Trái Đất.
+ Bổn phận phải yêu mái nhà chung (Trái Đất), giữ gìn và bảo vệ nó.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV : Bảng phụ chép đoạn HD đọc.
- HS: SGK, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. KTBC: 
- Kể lại câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc - xăm - bua. 
-> HS + GV nhận xét, cho điểm. 
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Luyện đọc
- 2HS kể.
- GV đọc diễn cảm toàn bài - HD cách đọc.
- GV cho h/s đọc từng câu - HD đọc phát âm.
- Cho h/s đọc từng đoạn trước lớp – GV kết hợp HD cách nghỉ câu và giải nghĩa từ.
- Đọc từng đoạn trong nhóm
+ GV gọi 1 số nhóm đọc bài.
- GV yêu cầu HS đọc đồng thanh.
- HS nghe
- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài.
- HS nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- HS đọc theo N3.
+ 1 số nhóm đọc bài theo đoạn.
- Lớp đọc ĐT đoạn 1. 
2.3. Tìm hiểu bài:
- Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai? 
- Của chim, của cá, của ốc, của bạn nhỏ.
- Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu? 
+ Mái nhà của chim là nghìn lá biếc, mái nhà của cá là sóng xanh, mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất 
- Mái nhà của muôn vật là gì?
- Là bầu trời xanh
- Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?
- Điều bài thơ muốn nói với các em là gì?. 
- VD: Hãy yêu mái nhà chung.
- Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và gìn giữ nó.
2.4. Học thuộc lòng bài thơ.
- GV HD HS học đọc diễn cảm 1 khổ thơ.
- HD h/s học thuộc lòng bài thơ
- 3 HS tiếp nối nhau thi đọc lại bài thơ
- Nhẩm học thuộc bài.
- HS thi đọc TL 3 khổ thơ đầu. 
- GV Nhận xét 
- HS nhận xét
3. Củng cố - dặn dò:
- Nêu nội dung chính của bài?
- 2 HS nêu.
- Bài cho các em biết các em có quyền và bổn phận gì?
- VN học bài. CBBS.
+ Quyền được sống dưới mái nhà chung là Trái Đất.
+ Bổn phận phải yêu mái nhà chung (trái đất), giữ gìn và bảo vệ nó.
=======================================
Tiết 3: Luyện từ và câu
Tiết 30: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: BẰNG GÌ ? DẤU HAI CHẤM
I. Mục đích, yêu cầu:
- Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì? (BT1).
- Trả lời đúng các câu hỏi Bằng gì? (BT2, BT3).
- Bước đầu nắm được cách dùng dấu hai chấm (BT4).
+ GD: QuyÒn ®­îc häc tËp, ®­îc bµy tá ý kiÕn (đÆt vµ tr¶ lêi c©u hái).
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Bảng phụ chép ND BT1,2,4.
- HS: SGK, vở ghi
III. Các hoạt động dạy - học:
1. KTBC: HS làm miệng BT1 – Tiết 29.
2. Bài mới:
2.1: Giới thiệu bài:
2.2: HD h/s làm bài tập:
Bài 1: 
- Gọi HS nêu y/c bài.
- Cho HS trao đổi nhóm đôi.
- Gọi HS trả lời – GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án đúng
- HS nêu y/c bài.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- HS trả lời – HS nhận xét.
a) bằng vòi
b) bằng nan tre dán giấy bóng kính.
c) bằng tài năng của mình.
Bài 2:
- Giúp HS nắm y/c bài.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Chấm điểm 1 số vở và gọi HS đọc bài làm- Gv cùng HS nhận xét.
- 1 em nêu y/c bài.
- Làm bài vào vở.
- 1 số em đọc câu trả lời của mình - HS nhận xét.
VD:
a) Hằng ngày, em viết bài bằng bút máy.
b) Chiếc bàn em ngồi học làm bằng gỗ.
c) Cá thở bằng mang.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc y/c bài.
- Cho HS trao đổi theo cặp.
- Gọi 1 số cặp HS trình bày.
- Nhận xét.
- HS đọc y/c bài.
- HS trao đổi theo cặp: 1em hỏi - 1em TL
- 1 số cặp HS trình bày.
- HS nhận xét.
VD: 
HS1: Hằng ngày, bạn đến trường bằng gì?
HS2: Mình đi bộ( Bố mình đèo bằng xe máy)
Bài 4:
- Gọi HS đọc y/c bài.
- Cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi 3 em lên bảng làm.
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Cho HS liên hệ
- GV giúp HS hệ thống ND học và nhắc HS về ôn bài chuẩn bị bài sau.
- HS đọc y/c bài.
- HS làm bài cá nhân.
- 3 em lên bảng làm.
- Nhận xét.
a) Một người kêu lên: “ Cá heo!”
b) Nhà an dưỡng thiết: chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà,
c) Đông Nam Á nước là: Bru-nây,
- Các em có quyền được học tập, được bày tỏ ý kiến( đặt và trả lời câu hỏi).
======================================
Tiết 4: Mĩ thuật
(GV nhóm 2)
============================================================
 Ngày soạn: 7/04/2015
 Ngày giảng: 9/04/2015 (Thứ năm)
Tiết 1: Toán
Tiết 149: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn.
- Biết trừ các số có đến năm chữ số (có nhớ) và giải bài toán có phép trừ.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV : Bảng phụ chép BT 4a; 1 bảng phụ.
- HS: Bảng con, vở ô li.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. KTBC: HS trả lời BT1. T158
2. Bài mới:
2.1: Giới thiệu bài:
2.2: HD h/s luyện tập:
Bài 1: 
- HD h/s thực hành tính nhẩm các số tròn chục nghìn.
- Tính nhẩm: 90000 – 50000 = ?
 100000 – 40000 = ?
Bài 2:
- Cho HS làm bảng con kết hợp lên bảng làm.
- Tự nêu cách tính nhẩm rồi tính và ghi KQ tính ở trên bảng.
9 chục nghìn - 5 chục nghìn = 4 chục nghìn.
10 chục nghìn - 4 chục nghìn = 6 chục nghìn.
- HS làm bảng con kết hợp lên bảng làm.
Bài 3:
- HD h/s phân tích bài, cho HS làm bài vào vở.
Tóm tắt:
Sản xuất: 23 560 l 
Đã bán : 21 800 l
Còn lại : . l ?
- Chữa bài.
- h/s phân tích bài, làm bài vào vở.
- 1 em làm trên bảng phụ.
Bài giải:
Trại nuôi ong đó còn lại số lít mật ong là:
23560 – 21800 = 1760 (l )
 Đáp số: 1760 l mật ong.
Bài 4:
- Cho HS trao đổi nhóm đôi câu a và trả lời.
- Nhận xét, chốt đáp án đúng C. 9
3. Củng cố - dặn dò:
- Gọi HS nêu ND học.
- Nhận xét, dặn dò
- HS trao đổi nhóm đôi và trả lời( kết hợp giải thích vì sao chọn số 9 để điền vào ô trống).
- 1 HS.
=====================================
Tiết 2: Tập viết
Tiết 30: ÔN CHỮ HOA U
I. Mục đích, yêu cầu:
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa U (1 dòng) viết đúng tên riêng Uông bí (1dòng ) và câu ứng dụng : Uốn cây ... còn bi bô (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ 
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: MÉu ch÷ viÕt hoa U.
- HS: B¶ng con, VTV
III. Các hoạt động dạy - học: 
A. KTBC: Cho 1HS viÕt b¶ng líp, líp viÕt b¶ng con: Tr­êng S¬n, TrÎ em - NX. 
B. Bµi míi :
1. Giíi thiÖu bµi:
2. H­íng dÉn HS viÕt trªn b¶ng con.
a. LuyÖn viÕt ch÷ viÕt hoa.
- Gäi 1HS ®äc tõ vµ c©u øng dông.
- T×m c¸c ch÷ viÕt hoa trong bµi?
- YC HS quan s¸t mÉu, nhËn xÐt
+ §é cao cña c¸c ch÷. Mçi ch÷ gåm mÊy nÐt.
- Gi¸o viªn viÕt mÉu, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt.
- Cho HS viÕt b¶ng con c¸c ch÷ hoa, nhận xét.
b. LuyÖn viÕt tõ øng dông.
- Gäi HS ®äc tõ øng dông.
- Giíi thiÖu: U«ng BÝ lµ tªn mét thÞ x· ë tØnh Qu¶ng Ninh.
- Cho HS luyÖn viÕt tªn riªng vµo b¶ng con.
c. LuyÖn viÕt c©u øng dông.
- Gäi HS ®äc c©u øng dông.
- Gióp HS hiÓu: c©y non, cµnh mÒm dÔ uèn. Cha mÑ d¹y con tõ thuë nhá míi dÔ h×nh thµnh thãi quen tèt cho con.
- T×m tõ viÕt hoa trong c©u øng dông.
- Cho HS tËp viÕt tõ: Uèn, D¹y.
3. H­íng dÉn HS viÕt vµo vë.
- GV nªu YC: 
- YC HS viÕt bµi.
4. Ch÷a bµi
- Thu vài bµi nhËn xÐt.
C. Cñng cè - dÆn dß:
- VÒ nhµ häc thuéc tõ vµ c©u øng dông. ViÕt BT ë nhµ. 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- HS thùc hiÖn.
- 1HS ®äc bµi.
- HS nªu. 
- Quan s¸t tr¶ lêi.
- Theo dâi.
- HS viÕt trªn b¶ng con U, B.
- HS ®äc: U«ng BÝ.
- L¾ng nghe.
- HS tËp viÕt trªn bảng con U«ng BÝ.
- 1HS ®äc.
Uèn c©y tõ thuë cßn non
D¹y con tõ thuë con cßn bi b«
- HS nªu.
- HS tËp viÕt b¶ng con.
- Nghe YC.
- HS viÕt vµo vë tËp viÕt.
====================================
Tiết 3 : Tự nhiên và xã hội
Tiết 60: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu:
- BiÕt Tr¸i §Êt võa tù quay quanh m×nh nã, võa chuyÓn ®éng quanh MÆt Trêi.
- BiÕt sö dông mòi tªn ®Ó m« t¶ chiÒu chuyÓn ®éng cña Tr¸i §Êt quanh m×nh nã vµ quanh MÆt Trêi.
* BiÕt c¶ hai chuyÓn ®éng cña Tr¸i §Êt theo h­íng ng­îc chiÒu kim ®ång hå.
* KNS: - Kĩ năng hợp tác và kĩ năng làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu.
- Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. §å dïng d¹y - häc:
- GV : H×nh vÏ SGK. Qu¶ ®Þa cÇu.
- HS : SGK, vở ghi
III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. KiÓm tra bài cũ:
- Tr¸i ĐÊt cã h×nh g×?
- Nhận xét.
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: *Thùc hµnh theo nhãm.
a. MT: BiÕt Tr¸i §Êt kh«ng ngõng quay quanh m×nh nã.
- BiÕt quay qu¶ ®Þa cÇu theo ®óng chiÒu quay cña Tr¸i §Êt quanh m×nh nã.
b. C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: QS h×nh 1 SGK tr¶ lêi c©u hái:
- Tr¸i ®Êt quay quanh trôc cña nã theo h­íng cïng chiÒu hay ng­îc chiÒu kim ®ång hå?
- Quay qu¶ ®Þa cÇu theo h­íng dÉn?
B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
- Gäi hs thùc hµnh quay qu¶ ®Þa cÇu
- GV võa quay qu¶ ®Þa cÇu, võa nãi: Tõ l©u c¸c nhµ khoa häc ®· ph¸t hiÖn ra r»ng, T§Êt kh«ng ®øng yªn mµ lu«n lu«n tù quay quanh m×nh nã theo hg ng­îc chiÒu kim ®ång hå nÕu nh×n tõ cùc B¾c xuèng. 
Ho¹t ®éng 2: QS tranh theo cÆp
a. Môc tiªu: BiÕt Tr¸i §Êt ®ång thêi tù quay quanh m×nh nã võa chuyÓn ®éng quanh mÆt trêi. BiÕt chØ h­íng chuyÓn ®éng cña tr¸i ®Êt quanh nã vµ quanh mÆt trêi trong h×nh 3 ë SGK trang 115.
b. C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Quan s¸t cÆp ®«i TLCH
- T§Êt tham gia ®ång thêi mÊy chuyÓn ®éng? §ã lµ nh÷ng chuyÓn ®éng nµo?
B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp.
- Gäi vµi hs tr¶ lêi - nhËn xÐt
*KL: Tr¸i §Êt ®ång thêi tham gia hai chuyÓn ®éng: chuyÓn ®éng tù quay quanh nã vµ chuyÓn ®éng quay quanh MÆt Trêi.
Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i tr¸i ®Êt quay
a. Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi. T¹o høng thó häc tËp.
b. C¸ch tiÕn hµnh:
- Cho HS ch¬i theo cÆp
- HD c¸ch ch¬i
- NhËn xÐt hs ch¬i trß ch¬i
3. Củng cố - dặn dò:
- T§Êt tham gia ®ång thêi mÊy chuyÓn ®éng? §ã lµ nh÷ng chuyÓn ®éng nµo? 
*DÆn dß: VN xem lại bài. CBBS.
- 2 HS nªu
- C¸c nhãm quan s¸t H1 vµ tr¶ lêi CH:
+ NÕu nh×n tõ cùc B¾c xuèng Tr¸i §Êt quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå.
+ Quay qu¶ ®Þa cÇu nh­ HD ë phần thùc hµnh trong SGK
+ Vµi hs quay qu¶ ®Þa cÇu tr­íc líp
+ Vµi hs nhËn xÐt b¹n
+ Hai chuyÓn ®éng, chuyÓn ®éng quay quanh m×nh nã vµ ch ®éng quay quanh MÆt Trêi.
+ 1 số HS 

File đính kèm:

  • docTuan_30_lop_3_2015.doc
Giáo án liên quan