Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Chủ điểm tháng 3

 Hoạt động 1:NGHE BÁO CÁO VIÊN NÓI CHUYỆN VỀ ĐOÀN

Báó cáo viên cung cấp cho HS nhũng kiến thức cơ bản về doàn

+ ngày tháng năm thành lập đoàn

+ Tên của đoàn qua từng thời nói

+ các kì đại hội của đoàn

+các phong trào lớn của đoàn

+ tên các bí thư thứ nhất trung ương đoàn trước đây và hiện nay

-một vài thông tin về đoàn trường ta

- trong quá trình nói chuyện báo cáo viên có thể nêu câu hỏi hoặc cho HS nêu câu hỏi cho báo cáo viên giúp các em ghi nhớ và khắc sâu những thông tin đã được nghe báo cáo

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 28/04/2016 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Chủ điểm tháng 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN :
Chuû ñieåm thaùng 3:
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN 
Hoaït ñoäng 1: 
CA HAT VỀ MẸ VÀ CÔ GIÁO 
NGHE GIỚI THIỆU VỀ Ý NGHĨA NGÀY THÀNH ĐOÀN 26/3
I/ MỤC TIÊU
Sau hoạt động Học sinh có khả năng
1/ Kiến thức 
+ Hiểu ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26/3/1931 và những nét lớn về chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn 
+Tìm hieåu vai troø cuûa đoàn ñoái vôùi coâng cuoäc baûo veä xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc.
+ tìm các bài hát nói về mẹ và cô giáo
2/Kĩ năng
+ trình bày, Phaùt huy tieàm naêng vaên ngheä cuûa lôùp. Giuùp hoïc sinh :kỹ năng ứng xử trong cuộc sống 
3/ Thái độ
- có lòng tin tự hào về truyền thống vẻ vang của đoàn , tôn trọng tổ chức đoàn
- biết ơn cô giáo và mẹ đã dạy dỗ các em lên người 
II/ CÁC KĨ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HỢP
Các kĩ năng sống có liên quan 
- kĩ năng lắng nghe , phản hồi tích cực nói chuyện của báo cáo viên 
- kĩ năng trình bày suy nghĩ về ý nghĩa ngày thành lập đoàn
III . Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực 
- kể chuyện 
- Hỏi và trả lời 
- Thảo luận
- trình bày 1 phút 
IV/ Tài liệu và phương tiện 
- Các tư liệu HS sưu tầm : các bài hát về cô giáo và mẹ
- Các tư liệu về đoàn mà báo cáo viên cung cấp cho Hs như : ngày thành lập đoàn : ý nghĩa ngày thành lập đoàn : tên đoàn qua các thời kì ;các kì đại hộ ; các phong trào của đoàn ; các bậc tiền bối lãnh đạo đoàn ; 
- Môt số câu hỏi định hướng cho HS thảo luận 
V/ Tiến trình hoạt động 
1/ Khám phá:
- người điều khiển phỏng vấn nhanh môt số HS với các câu hỏi như 
1/ Em có biết đoàn thành lập ngày , tháng năm nào không?
2/ Doàn hiện nay mang tên gì ? 
3/ Trước khi mang tên như hiện nay , đoàn đã tùng có nhũng tên gọi là gì
cho một số HS trình bày ý kiến của mình về câu hỏi 
2/ Kết nối 
 Hoạt động 1:NGHE BÁO CÁO VIÊN NÓI CHUYỆN VỀ ĐOÀN
Báó cáo viên cung cấp cho HS nhũng kiến thức cơ bản về doàn
+ ngày tháng năm thành lập đoàn 
+ Tên của đoàn qua từng thời nói 
+ các kì đại hội của đoàn 
+các phong trào lớn của đoàn
+ tên các bí thư thứ nhất trung ương đoàn trước đây và hiện nay
-một vài thông tin về đoàn trường ta 
- trong quá trình nói chuyện báo cáo viên có thể nêu câu hỏi hoặc cho HS nêu câu hỏi cho báo cáo viên giúp các em ghi nhớ và khắc sâu những thông tin đã được nghe báo cáo
Hoạt động 2 Thảo Luận Lớp 
người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi 
+ đoàn thanh niên cộng sản và đoàn được thành lập ngày tháng năm nào
-Bạn hiểu gì về ý nghĩa ngày thành lập đoàn ?
+ Vai trò của đoàn trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước?
Bạn hãy kể tên các phong trào đoàn mà bạn biết?
- hãy nêu ý nghĩa 1 phong trào đoàn mà bạn biết
- HS suy nghĩ và trình bày ý kiến của mình
- các bạn khác nghe tích cực và góp ý kiến bổ sung hoặc tyranh luận
- người điều khiển kết luận hoặc mời báo cáo viên giải đáp
Hoạt động 3 Thi trình bày văn nghệ
người điều khiển yêu cầu mỗi tổ cử 1 hoặc 2 bạn của mình lên trình bày văn nghệ những bài hát ca ngợi về mẹ , về cô giáo trong vòng 5 phút
- GK nhận xét và công bố điểm cho các tổ
3/ thực hành / luyện tập
Hoạt động 4Trình bày 1 phút 
- người điều khiển gọi một số HS trình bày trong 1 phút với các câu hỏi sau
+ Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được hôm nay sau khi nghe báo cáo và thảo luận là gì?
Theo bạn , còn vấn đề gì quan trọng nhất mà chưa được giải đáp ?
- HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trên trong vòng 1 phút . Câu trả lời sẽ giúp các em vừa củng cố kết quả hoạt động , vừa cho thấy các em đã nhận thức được những gì sau hoạt động
4/ Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ cho hs về nhà viết thu hoạch và liên hệ , tìm hiểu các phong trào đoàn ở địa phương
VI/ Tư liệu 
Sự ra đời của Đoàn thanh nên cộng sản Hồ Chí Minh
Mùa xuân năm 1931 , từ ngày 20 đến ngày 26/3 , tại hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 2 , Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn công việc về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt , như cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của đảng phụ trách công tác đoàn . trước sự phát triển mạnh của đoàn trên cả 3 miền Bắc Trung Nam , ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chưc đoàn cơ sở với khoảng 1500 đoàn viên và 1 số địa phươngđã hình thành tổ chức đảng . đoàn từ xã , huyện đến cơ sở . Sự phát triển lớn mạnh của đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta . Chủ tịch Hồ Chí Minhlà nhười sáng lập và rèn luyện tổ chức đoàn . Theo đề nghị của trung ương đòan thanh niên lao động Việt nam được bộ chính trị BCH trung ương đảng và Bác Hồ cho phép , Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22/3 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam , của Đoàn thanh nên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh
Từ ngày 26/3/1931 đến nay , để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kì cách mạng , Đoàn đã đổi tên nhiều lần 8 laàn (1931 – 1936: ÑTNCS Vieät Nam, ÑTNCS Ñoâng Döông; 1937 – 1939: ÑTN daân chuû Ñoâng Döông;1939-1941: ÑTN Phaûn ñeá Ñoâng Döông; 1941 – 1956: ÑTN cöùu quoác Vieät Nam; 1956-1970: ÑTN Lao ñoäng VIEÄT NAM; 1970-1976: ÑTN Lao ñoäng Hoà Chí Minh; 1976-nay: ÑTNCS Hoà Chí Minh.)
 Caâu1: Ñoaøn thanh nieân ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp gì cho Toå Quoác?
Traû lôøi: Nhöõng theá heä thanh nieân ñaõ keá tuïc nhau chieán ñaáu anh duõng vì ñoäc laäp töï do cuûa toå quoác, vì chuû nghóa xaõ hoäi, vaø ngaøy nay thanh nieân goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc 
Caâu 2: Haõy neâu teân caùc thanh nieân tieâu bieåu trong thôøi khaùng chieán cöùu nöôùc ?
Traû lôøi: Voõ Thò Saùu, Leâ Vaên Taùm, Traàn Vaên Ôn, Phan Ñình Gioùt, Nguyeãn Vaên Troãi
Caâu 3: Hieän nay, chöông trình haønh ñoäng cuûa tuoåi treû laø phong traøo gì ?
 Traû lôøi: 2 phong traøo: Thanh nieân laäp nghieäp, Tuoåi treû giöõ nöôùc 
Caâu 4: Ñoaøn TNCS HCM ñaõ ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trao taëng huaân chöông gì ?
 Traû lôøi: Huaân chöông Hoà Chí Minh vaø Huaân chöông Sao vaøng 
- sưu tầm các bài hát về mẹ và cô giáo 

File đính kèm:

  • docTHANG 3.doc