Giáo án Hóa học lớp 8 tiết 30: Tính theo công thức hoá học

I/ Xác định thành phần phần trăm nguyên tố trong hợp chất

Ví dụ 1: Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất KNO3

+ MKNO3 = 39_+ 14+16.3=101 gam

+ Trong 1 mol KNO3 có:

 1 mol nguyên tử K

 1 mol nguyên tử N

 3 mol nguyên tử O

+ %K= (39.100):101=36,8%

+ %N= (14.100):101=13,8%

+ %K= (48.100):101=47,6%

Hoặc %O=100%-(36,8%+13,8%)=47,6%

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 tiết 30: Tính theo công thức hoá học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 30 TÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc
Ngµy gi¶ng: 20/12/2007
A/ Môc tiªu:
1. HS ®­îc «n tËp vÒ CTHH cña ®¬n chÊt vµ hîp chÊt
2. HS ®­îc cñng cè vÒ c¸ch lËp CTHH, c¸ch tÝnh ph©n tö khèi cña chÊt
3. Cñng cè bµi tËp x¸c ®Þnh ho¸ trÞ cña mét nguyªn tè
4. RÌn luyÖn kh¶ n¨ng lµm bµI tËp x¸c ®Þnh nguyªn tè ho¸ häc.
B/ ChuÈn bÞ: 
 - B¶ng nhãm; bót d¹
C/ Ph­¬ng ph¸p: Suy luËn, nghiªn cøu, h® nhãm
D/ TiÕn tr×nh tæ chøc giê häc:
 I. æn ®Þnh líp:
 II. KiÓm tra : 
1) ViÕt c«ng thøc tÝnh tû khèi cña khÝ A so víi khÝ B vµ c«ng thøc tÝnh tØ khèi cña khÝ A so víi kk?
 ¸p dông: TÝnh tØ khèi cña khÝ CH4 ; cña N2 so víi hi®r«
 ( dA/B=MA : MB ; dA/KK = MA:29
 ¸p dông: dCH4/H2 = 16: 2 =8
 à dN2/H2 = 28:2=14
2) TÝnh khèi l­îng mol cña khÝ A vµ khÝ B; BiÕt tØ khèi cña khÝ A vµ B so víi hi®ro lÇn l­ît lµ 13 vµ 15
 MA = dA/H2 . MH2 
 =13.2
 =26 gam
 MB = dB/H2 . MH2 
 =15.2 
 = 30 gam )
 III. C¸c ho¹t ®éng häc tËp
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung
GV: H­íng dÉn c¸c b­íc lµm bµi:
TÝnh khèi l­îng mol cña hîp chÊt
X¸c ®Þnh sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong hîp chÊt
Tõ sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè, x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng cña mçi nguyªn tè
 GV gäi tõng HS lµm bµi:
GV gäi 1 HS lªn ch÷a ®ång thêi chÊm vë cña mét sè HS
GV cho HS th¶o luËn nhãm theo c¸c néi dung:
Gi¶ sö c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt lµ CuxSyOz
Muèn x¸c ®Þnh ®­îc c«ng thøcho¸ häc cña hîp chÊt, ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc x, y, z
à V©y x¸c ®Þnh x,y,z b»ng c¸ch nµo?
à Em h·y nªu c¸c b­íc lµm
HS: C¸c b­íc gi¶i
T×m khèi l­îng cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt
T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong mét mol hîp chÊt
Suy ra chØ sè x,y,z
GV gäi lÇn l­ît tõng HS lªn lµm tõng b­íc
GV gäi HS lµm lÇn l­ît tõng phÇn
HS: 
Gi¶ sö c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt A lµ: MgxCyOz ( x, y, z nguyªn d­¬ng)
Khèi l­îng cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt lµ:
 MMg = (28,57.84):100 = 24 gam
 MC = (14,29.84):100 = 12 gam
%O = 100%-(28,57%+14,19%)=57,14%
 mO= (57,14.84):100 = 48 gam
- Sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong mét mol hîp chÊt A lµ:
 x = 24:24 =1 mol
 y = 12:12 = 1 mol
 z = 48:16 =3 mol
VËy c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt A lµ: MgCO3.
I/ X¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m nguyªn tè trong hîp chÊt
VÝ dô 1: X¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè cã trong hîp chÊt KNO3
+ MKNO3 = 39_+ 14+16.3=101 gam
+ Trong 1 mol KNO3 cã:
 1 mol nguyªn tö K
 1 mol nguyªn tö N
 3 mol nguyªn tö O
+ %K= (39.100):101=36,8%
+ %N= (14.100):101=13,8%
+ %K= (48.100):101=47,6%
HoÆc %O=100%-(36,8%+13,8%)=47,6%
VÝ dô 2: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè cã trong hîp chÊt Fe2O3 
+ MFe2O3 = 56.2+16.3= 160 gam
+ Trong 1 mol Fe2O3 cã:
 2 mol nguyªn tö Fe
 3 mol nguyªn tö O
+ %Fe = (112.100):160 = 70%
+ %O = (48.100):160 = 30%
HoÆc %O = 100% - 70% = 30%
II/ X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn c¸c nguyªn tè
VÝ dô 1: Mét h¬p chÊt cã thµnh phÇn c¸c nguyªn tè lµ 40%Cu; 20% S vµ 40%O. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt (biÕt khèi l­îng mol lµ 160) 
- Khèi l­îng cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt lµ:
 mCu =(40.160):100 = 64 gam
 mS =(20.160):100 = 32 gam
 mO =(40.160):100 = 64 gam
- Sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong mét mol hîp chÊt lµ:
 nCu = 64:64 = 1 mol
 nS = 32:32 = 1 mol
 nO = 64:16 = 4 mol
VËy c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt lµ: CuSO4
VÝ dô 2: Hîp chÊt A cã thµnh phÇn c¸c nguyªn tè lµ: 28,57%Mg, 14,2%C; cßn l¹i lµ oxi. BiÕt khèi l­îng mol cña hîp chÊt A lµ 84. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt A
IV. Cñng cè:
 Nªu c¸ch x¸c ®Þnh thµnh phÇn % c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt
V. BµI tËp:
§/ Rót kinh nghiÖm:
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docTinh_theo_cong_thuc_hoa_hoc_20150726_102049.doc
Giáo án liên quan