Giáo án Hình học 6 tiết 28: Kiểm tra chương II

Câu Đáp án

5 - Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

+ Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc.

+ Hai tia là hai cạnh của góc.

- Vẽ đúng góc xOy được 0,5đ.

6 a, Vẽ đúng tam giác ABC được 1,5đ

b, Đo đúng các góc được 1,5đ

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 28: Kiểm tra chương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 10/04/2013
Ngµy gi¶ng: 13/04/2013
TiÕt 28: kiÓm tra ch­¬ng II
I- Mục tiêu:
1) Kiến thức:
KiÓm tra kh¶ n¨ng lÜnh héi c¸c kiÕn thøc trong ch­¬ng cña HS.
 2) Kĩ năng: 
VÏ ®­îc h×nh; tÝnh to¸n chÝnh x¸c, hîp lÝ.
3) Thái độ:
Nghiêm túc, cẩn thận.
II- Đồ dùng dạy học:
1) GV: §Ò ph« t« s½n.
2) HS: 
III- Phương pháp:
- LuyÖn tËp.
IV- Tổ chức giờ học: 
1- Ổn định tổ chức: sĩ số: ( 1p’) 
2- Kiểm tra đầu giờ: 
3-Bài mới: 
I. Ma trËn ra ®Ò: 
II. §Ò bµi: 
A. Tr¾c nghiÖm:
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: 
Câu 1: Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng . Số đo góc còn lại là: 
 A. B. C. D. 
Câu 2: Cho hai góc A, B bù nhau vµ . Số đo góc A bằng:
 A. B. C. D. .
Câu 3: Dụng cụ dùng để vẽ đường tròn là:
Thước thẳng.
Compa.
Thước đo độ.
Êke.
Câu 4: Một tam giác có:
3 đỉnh.
4 đỉnh.
5 đỉnh.
6 đỉnh.
B. Tự luận:
C©u 5: Góc là gì? Vẽ góc xOy?
Câu 6: 
a, Vẽ tam giác ABC có: AB = 3cm; AC = 5cm; BC = 4cm?
b, Đo các góc của tam giác ABC vừa vẽ?
Câu 7: Trªn cïng 1 nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox vÏ 2 tia Ot vµ Oy sao cho: = 300; = 600
	a) Hái tia nµo n»m gi÷a 2 tia cßn l¹i ? v× sao ?
	b) TÝnh ?
	c) Hái tia Ot cã lµ ph©n gi¸c cña hay kh«ng ? gi¶i thÝch ?
III. Đáp án – Thang điểm:
A. Tr¾c nghiÖm: 2 điểm
C©u
1
2
3
4
§¸p ¸n
B
A
B
A
B. Tự luận: (8®)
Câu
Đáp án
Thang điểm
5
- Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
+ Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc.
+ Hai tia là hai cạnh của góc.
- Vẽ đúng góc xOy được 0,5đ.
0,5
0,5
6
a, Vẽ đúng tam giác ABC được 1,5đ
b, Đo đúng các góc được 1,5đ
1,5
1,5
7
- Vẽ đúng hình được 1đ
a) Hai tia Ot, Oy n»m trªn cïng 1 nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox 
 = 300; = 600 à < (300 < 600 )
 Tia Ot n»m gi÷a 2 tia Ox, Oy
b) Tia ot n»m gi÷a 2 tia Ox, Oy
 + = 300 + = 600 à = 600 - 300 à = 300
c) Tia Ot lµ tia ph©n gi¸c v× tia Ot n»m gi÷a 2 tia Ox, Oy vµ = (= 300)
1
1
1
1
4. Toång keát- Höôùng daãn veà nhaø: (1’).
- Höôùng daãn veà nhaø:
+ Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học.

File đính kèm:

  • docDe T28.doc
  • docMa tran T28.doc
Giáo án liên quan