Giáo án Hình học 6 tiết 16: Nửa mặt phẳng

Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nưa mặt phẳng bờ a .

- Hai nưa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nưa mặt phẳng đối nhau.

- Bất kỳ đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nưa mặt phẳng đối nhau.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 16: Nửa mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 26/12/2011
Ngµy gi¶ng: 29/12/2011
Ch­¬ng II: Gãc
Bµi 1- TiÕt 16: nưa mỈt ph¼ng
I- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc:
NhËn biÕt ®­ỵc thÕ nµo lµ nưa mỈt ph¼ng.
NhËn biÕt ®­ỵc thÕ nµo lµ tia n»m gi÷a hai tia.
2. KÜ n¨ng:
Gäi ®­ỵc tªn nưa mỈt ph¼ng.
T×m ®­ỵc tia n»m gi÷a hai tia qua h×nh vÏ.
3. Th¸i ®é:
CÈn thËn, chÝnh x¸c, tÝch cùc trong hỵp t¸c nhãm.
II- Đồ dùng dạy học:
1. GV: Th­íc th¼ng.
2. HS: Th­íc th¼ng.
III. Ph­¬ng ph¸p:
- VÊn ®¸p
- ThuyÕt tr×nh
- Ho¹t ®éng nhãm
- LuyƯn tËp. 
IV. Tỉ chøc giê häc: 	
1. ỉn ®Þnh: SÜ sè: (1’)
2. KiĨm tra bµi cị:
3. Bµi míi: 
Hoạt động 1: T×m hiĨu nưa mỈt ph¼ng bê a
- Mơc tiªu: HS nhËn biÕt ®­ỵc thế nào là nữa mặt phẳng 
- Thêi gian: 20’
- §DDH: Th­íc th¼ng.
- C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cđa GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV: Mặt phẳng có bị giới hạn về các phía không?
- GV: mặt giấy, mặt bảng, mặt sóng lặng nước là hình ảnh của mặt phẳng. Hãy cho vài VD vỊ mỈt ph¼ng?
- GV: §ường thẳng a chia mặt phẳng thành 2 nửa mặt phẳng riêng biệt. Mỗi phần được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a. thế nào là nửa mặt phẳng bờ a.
- GV: Yêu cầu HS vẽ hình.
- GV: Yêu cầu HS:
+ Chỉ rõ từng nưa mặt phẳng bờ a trên hình.
+ Vẽ đường thẳng xy và chỉ hai nửa mặt phẳng bờ xy.
- GV: Hai nửa mặt phẳng bờ a đuợc gọi là gì?
- GV: Bất kì một đường thẳng nào cũng là bờ chung cđa hai nửa mặt phẳng đối nhau.
- GV: §ể phân biệt hai nửa mặt phẳng này. Người ta đặt tên cho nó. 
Gv vẽ hai điểm ở hai nửa mặt phẳng. 
- GV: Nêu lên cách gäi hai nửa mặt phẳng: nửa mặt phẳng I bờ a chứa điểm M hoặc nưa mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.
GV: Tương tự gọi tên nưa mặt phẳng II 
- GV: Cho HS thực hành vẽ đoạn thẳng xy lấy hai điểm E, F thuộc hai nưa mặt phẳng. Gọi tên các nửa mặt phẳng.
- GV: Hai điểm M, N gọi là hai điểm nằm khác phía đối với a.
- GV: Yêu cầu HS làm ?1-b
- HS: Mặt phẳng không bị giới hạn về các phía.
- HS tr¶ lêi.
- HS: nêu khái niệm nửa mặt phẳng bờ a SGK .
- HS: Vẽ hình.
- HS lªn b¶ng thùc hiƯn, c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt.
- HS: Là hai nửa mặt phẳng đối nhau.
- HS nghe.
- HS vÏ vµo vë.
- HS nghe.
- HS: Nưa mặt phẳng II là nưa mặt phẳng bờ chứa điểm N hoặc là nưa mặt phẳng bờ a không chứa điểm M.
- HS: Thực hành theo yêu cầu của GV 
- HS lµm.
I. Nưa mỈt ph¼ng bê a:
Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nưa mặt phẳng bờ a .
- Hai nưa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nưa mặt phẳng đối nhau.
- Bất kỳ đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nưa mặt phẳng đối nhau.
?1: - §oạn thẳng MN không cắt a
 - §oạn thẳng MN cắt a
 Hoạt động 2: Tia n»m gi÷a hai tia
- Mơc tiªu: T×m ®­ỵc tia n»m gi÷a hai tia qua h×nh vÏ.
- Thêi gian: 19’
- §DDH: Th­íc th¼ng.
- C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cđa GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV: Yêu cầu HS vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Lấy M Ox, N Oy.
Vẽ đoạn thẳng MN. MN có cắt tia Oz không?
- GV: Vậy ta kết luận tia Oz nằm giữa tia Ox và Oy
- GV: Yêu cầu HS làm ?2
- GV nhËn xÐt.
- HS vÏ h×nh vµ tr¶ lêi: MN cã c¾t tia Oz.
- HS ghi nhí.
- HS lµm ?2
- HS nghe.
II. Tia nằm giữa hai tia: 
Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
?2: 
- ë hình 3b tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy vì đoạn thẳng MN cắt Oz tại O.
- ë hình 3c tia Oz không nằm giữa hai tia Ox và Oy vì đoạn thẳng MN không cắt Oz. 
4. Tỉng kÕt – H­íng dÉn vỊ nhµ: (5’)
- ThÕ nµo lµ nưa mỈt ph¼ng bê a?
- Lµm BT sau: Quan s¸t h×nh vÏ, cho biÕt tia Oz n»m cã n»m gi÷a hai tia cßn l¹i kh«ng ?
x
O
y
z
z
O
x
y
x
O
z
y
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Häc bµi.
+ Lµm c¸c BT trong SGK.
+ §äc bµi: “Gãc”.

File đính kèm:

  • docT16.doc
Giáo án liên quan