Giáo án Hình học 6 tiết 15: Kiểm tra một tiết

Câu 1: Nếu đường thẳng chứa 3 điểm A, B, C (Như H- 1) thì có mấy cách gọi tên đường thẳng đó?

 H-1

A. 3 cách B. 4 cách

C. 5 cách D. 6 cách

Câu 2: Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

A. Điểm M phải trùng với điểm A.

B. Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

C. Điểm M phải trùng với điểm B.

D. Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 15: Kiểm tra một tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/ 09/ 2009
Ngày giảng: 15/ 10/ 2009
 Tiết 15: KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT
I- Mục tiêu:
1- Kiến thức: 
Kieồm tra kieỏn thửực cuỷa toaứn boọ chửụng I: ẹoaùn thaỳng.
2- Kỹ năng:
Reứn kú naờng laứm baứi kieồm tra.
3- Thái độ:
Nghieõm tuực, tớch cửùc.
II- Đồ dùng dạy học:
1- Giáo viên: ẹeà kieồm tra.
2- Học sinh: Kieỏn thửực.
III- phương pháp:
IV- Tổ chức giờ học: 
1- ổn ủịnh: Sĩ số: (1’)
2- Ma traọn ra ủeà: 
Noọi dung chớnh
Nhaọn bieỏt
Thoõng hieồu
Vaọn duùng
 Toồng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Tia.
1 
 0,5
1 
 0,5
2
 1
ẹoaùn thaỳng, đường thẳng.
2
 1
1
 1
1 
 0,5
1 
 1,5
5
 4
Trung điểm của đoạn thẳng.
1 
 0,5
1
 3
2
 3,5
Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.
1 
 1,5
1
 1,5
 Toồng
5
 3
4
 4
1
 3
10
 10
3. ẹeà baứi: 
A. Traộc nghieọm:
1. Haừy khoanh troứn vaứo ủaựp aựn ủuựng:
Câu 1: Nếu đường thẳng chứa 3 điểm A, B, C (Như H- 1) thì có mấy cách gọi tên đường thẳng đó?
	 H-1
A. 3 cách B. 4 cách
C. 5 cách D. 6 cách
Câu 2: Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:
A. Điểm M phải trùng với điểm A.
B. Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.
C. Điểm M phải trùng với điểm B.
D. Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.
Câu 3: Hãy chọn câu đúng trong bốn câu sau:
A. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.
B. Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.
C. Hai tia Ox và Oy chung gốc thì trùng nhau.
D. Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.
Câu 4: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. IA = IB.
B. AI + IB = AB.
C. IA = IB = AB.
Caõu 5: Cho ủieồm M naốm giửừa ủieồm N vaứ ủieồm P nhử H-2. Keỏt luaọn naứo sau ủaõy laứ ủuựng ?
 H-2
A. Tia MN truứng vụựi tia PN. 
B. Tia MN vaứ tia NM laứ hai tia ủoỏi nhau.
C. Tia MP truứng vụựi tia NP. 
D. Tia MN vaứ tia MP laứ hai tia ủoỏi nhau.
Caõu 6: Treõn tia Ox laỏy caực ủieồm M, N, P sao cho OM = 1cm, ON = 3cm, OP = 8cm ( H- 3). Keỏt luaọn naứo sau ủaõy khoõng ủuựng ?
 H-3
A. MN = 2cm C. NP = 5cm
B. NP = 6cm. D. MP = 7cm
II. Tửù luaọn:
Câu 1: Đoạn thẳng AB là gì?
Câu 2: Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.
Câu 3: Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.
Caõu 4: Cho ủoaùn thaỳng MP, N laứ moọt ủieồm thuoọc ủoaùn thaỳng MP, K laứ trung ủieồm cuỷa MP. Bieỏt MN = 3cm, NP = 5cm. Tớnh ủoọ daứi ủoaùn thaỳng MI?
4. ẹaựp aựn- Thang ủieồm:
A. Traộc nghieọm: 3 ủieồm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
D
A
C
D
B
B. Tửù luaọn: (7đ)
Caõu 1: ( 1ủ)
Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
Câu 2: (1,5đ)
Câu 3: (1,5đ)
Câu 4: (3đ)
 Vỡ N thuoọc ủoaùn thaỳng MP neõn: MN + NP = MP
 Do ủoự: MP = 3 + 5 = 8 (cm)
Vỡ K laứ trung ủieồm cuỷa MP neõn MK = = 4 (cm).
4. Toồng keỏt- Hửụựng daón veà nhaứ: (1’).
- Hửụựng daón veà nhaứ:
+ Tieỏt sau kieồm tra hoùc kỡ.

File đính kèm:

  • docT15.doc
Giáo án liên quan