Giáo án Hình học 6 tiết 14: Ôn tập chương I

Bai 1: Cho 3 điểm A, B, O không thẳng hàng, vẽ:

a, Đoạn thẳng AB dài 10 cm

b, Đường thẳng BO

c, Tia AO

Điểm C nằm giữa A và B sao cho: AC = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB ?

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 14: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/11/2011
Ngày giảng: 01/12/2011
Tiết 14: OÂN TAÄp chương I
I- Mục tiêu:
1- Kiến thức: 
Hệ thống húa kiến thức về ủieồm, ủửụứng thaỳng, tia, ủoaùn thaỳng, trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng, veừ ủoaùn thaỳng khi bieỏt ủoọ daứi.
2- Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo cỏc dụng cụ để vẽ hỡnh, ủo ủaùc.
Sửỷ duùng ủửụùc caực kieỏn thửực treõn vaứo laứm BT daùng tớnh toaựn, chửựng minh.
3- Thái độ:
Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập.
II- Đồ dùng dạy học:
1- Giáo viên: Dụng cụ đo, vẽ, bảng phụ.
2- Học sinh: Dụng cụ vẽ hỡnh.
III- phương pháp:
- Vấn đáp, gợi mở.
- Luyện tập.
- Thuyeỏt trỡnh.
IV- Tổ chức giờ học 
1- ổn định: Sĩ số: (1’)
2- Kiểm tra đầu giờ: 
3- Bài mới:
Hoạt động 1: OÂn taọp caực kieỏn thửực về ủieồm, ủửụứng thaỳng, tia, ủoaùn thaỳng
- Mục tiêu: Hệ thống húa kiến thức về ủieồm, ủửụứng thaỳng, tia, ủoaùn thaỳng.
- Thụứi gian: 20’
- ĐDDH: Thửụực.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Bửụực 1:
- Y/c hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi: Neõu khaựi nieọm veà ủửụứng thaỳng, ủoaùn thaỳng, tia ?
- GV nhaọn xeựt.
Bửụực 2:
- GV ủửa ủeà baứi taọp 1 leõn baỷng, yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi, goùi HS laàn lửụùt leõn baỷng laứm.
- GV nhaọn xeựt vaứ choỏt kieỏn thửực.
- HS neõu.
- HS nghe.
- HS ủoùc ủeà baứi vaứ laứm BT.
- HS nghe.
I. ẹieồm, ủửụứng thaỳng, tia, ủoaùn thaỳng:
Baứi 1: Cho 3 điểm A, B, O không thẳng hàng, vẽ:
a, Đoạn thẳng AB dài 10 cm
b, Đường thẳng BO
c, Tia AO
Điểm C nằm giữa A và B sao cho: AC = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB ?
 Giaỷi:
Vì C nằm giữa A và B nên : 
AC + CB = AB nên CB = 7cm
Hoạt động 2: OÂn taọp kiến thức về trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng, veừ ủoaùn thaỳng khi bieỏt ủoọ daứi.
- Mục tiêu: + Sử dụng thành thạo cỏc dụng cụ để vẽ hỡnh, ủo ủaùc.
 + Sửỷ duùng ủửụùc caực kieỏn thửực treõn vaứo laứm BT daùng tớnh toaựn.
- Thụứi gian: 20’
- ĐDDH: Thước thẳng, eõke.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Bửụực 1:
- Khi nào thì AM + MB = AB ?
- Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng ?
Bửụực 2:
- Y/c hoùc sinh laứm BT 6( SGK/ 127) theo nhoựm baứn.
- Goùi nhoựm baựo caựo.
- HS traỷ lụứi.
- HS thửùc hieọn.
- ẹaùi dieọn nhoựm baựo caựo.
II. Trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng, veừ ủoaùn thaỳng khi bieỏt ủoọ daứi:
Baứi 6 ( SGK/ 127 )
a, Vỡ: AM + MB = 3 + 3 = 6 = AB. Neõn M naốm giửừa A vaứ B.
b, AM = MB = 3 cm.
c, M laứ trung ủieồm cuỷa AB.
4. Toồng keỏt- Hửụựng daón veà nhaứ: (4p')
- GV choỏt laùi kieỏn thửực ủaừ chửừa.
- Hửụựng daón veà nhaứ:
+ OÂn taọp toaứn boọ kieỏn thửực cuỷa HK I.
+ Tieỏt sau kieồm tra 1 tiết.

File đính kèm:

  • docT14.doc
Giáo án liên quan