Giáo án Hình học 6 tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng

Hoạt động của GV

- Cho HS quan sát hình 61.

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?

Nhấn mạnh lại định nghĩa.

- M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M phải thoả mãn điều kiện gì?

Có điều kiện M nằm giữa A và B thì tương ứng ta có đẳng thức nào?

M cách đều A và B thì ta có điều gì?

- GV chốt lại vấn đề (công thức bên).

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 14/11/2011
Ngµy gi¶ng: 17/11/2011
Bµi 10 - TiÕt 12: trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
I- Muc tiªu:
1) Kieán thøc: 
NhËn biÕt vµ ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng.
DiÔn t¶ ®­îc trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau.
2) KÜ n¨ng:
VÏ ®­îc trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
X¸c ®Þnh ®­îc trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng b»ng c¸ch gÊp h×nh hoÆc dïng th­íc ®o ®é dµi.
3) Th¸i ®é:
ThÊy râ ý nghÜa thùc tÕ cña to¸n häc víi ®êi sèng. 
RÌn cho HS t­ duy linh ho¹t.
II- Đå dùng dạy học:
1) GV: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, phÊn mµu, bót d¹, sîi d©y, thanh gç.
2) HS: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, 1 m¶nh giÊy can.
 III- Phương pháp:
- Vấn đáp.
- Hoạt động nhóm.
- Thuyết trình.
- Ho¹t ®éng c¸ nh©n.
IV- Tổ chức giờ học: 	
1- æn định tổ chức: sĩ số: ( 1 p’) 
2- Kiểm tra đầu giờ: (10’)
- Mục tiêu: Vẽ được đoạn thẳng khi biết độ dài.
- Đề bài: Trên tia Ax vÏ ®o¹n th¼ng AM = 3 cm vµ AB = 6 cm. Trong 3 ®iÓm A, B, M ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? v× sao ? H·y so s¸nh AM vµ MB ?	
- §¸p ¸n: 
* M n»m gi÷a A vµ B v× trªn tia Ax: AM < AB
* Ta cã : AM + MB = AB Þ MB = AB – AM = 6 – 3 = 3 (cm) 
Þ AM = MB = 3( cm)
3- Bài mới:
- §V§: (1’) M nằm giữa A và B, M cách đều A và B nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vậy thế nào là trung điểm của đoạn thẳng? è bài mới.
Hoạt động 1: T×m hiÓu trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
- Mục tiêu: + NhËn biÕt vµ ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng.
 + DiÔn t¶ ®­îc trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau.
- Thêi gian: 13'
- ĐDDH: Th­íc th¼ng.
- C¸ch tiÕn hµnh:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Cho HS quan sát hình 61.
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?
Nhấn mạnh lại định nghĩa.
- M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M phải thoả mãn điều kiện gì?
Có điều kiện M nằm giữa A và B thì tương ứng ta có đẳng thức nào?
M cách đều A và B thì ta có điều gì?
- GV chốt lại vấn đề (công thức bên).
- GV chèt l¹i: NÕu M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB th×: MA = MB = .
- Nêu ĐN.
+ Nằm giữa A và B
+ Cách đều A, B
MA + MB = AB.
MA = MB
- Ghi vào vở.
- HS nghe.
I. Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng
* Định nghĩa: (SGK - 124)
M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB nÕu:
+ MA = MB
+ MA + MB = AB
- Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB cßn ®­îc gäi lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña ®o¹n th¼ng AB.
Hoạt động 2: T×m hiÓu c¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
- Mục tiêu: + VÏ ®­îc trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
 + X¸c ®Þnh ®­îc trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng b»ng c¸ch gÊp h×nh hoÆc dïng th­íc ®o ®é dµi.
- Thêi gian: 20’
- ĐDDH: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, sîi d©y, thanh gç, 1 m¶nh giÊy can.
- C¸ch tiÕn hµnh: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Nêu ví dụ (SGK-125)
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán:
Ta có: MA + MB = AB
 MA = MB
MA = MB = == 2,5 cm
Với cách phân tích trên thì điểm M thoả mãn điều kiện gì?
- Có những cách nào để vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB? Nêu rõ cách vẽ theo từng bước?
- Đưa ra bảng phụ ghi rõ các cách vẽ.
- HD HS làm cách 2.
- Cho HS thảo luận theo nhóm trả lời ? trong 2 phút, sau đó cho đại diện các nhóm trình bày và nhận xét chéo.
- GV nhËn xÐt.
- Đọc đề ví dụ.
MAB và MA = MB = 2,5 cm. 
- 3 cách
- Thực hành gấp giấy xác định trung điểm M của AB.
- HS lµm theo nhãm vµ b¸o c¸o.
- HS nghe.
2. VÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng:
* VD: AB = 5 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB?
- Cách 1: Dùng thước thẳng có chia khoảng.
B1: Đo đoạn thẳng.
B2: Tính 
B3: Vẽ M trên đoạn thẳng AB với độ dài MA (hoặc MB).
- Cách 2: Gấp giấy.
- Cách 3: Gấp dây (SGK-125)
?: Dùng sợi dây.
+ Đo theo mép thẳng của đoạn gỗ.
+ Chia đôi doạn dây có độ dài bằng độ dài thanh gỗ.
+ Dùng đoạn dây đã chia đôi để xác định trung điểm của thanh gỗ.
4. Tæng kÕt- H­íng dÉn vÒ nhµ: ( 5’)
- Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng lµ g× ?
- Lµm bµi tËp 63 (SGK/ 126).
Bµi 63: c©u c, d ®óng.
* H­íng dÉn vÒ nhµ:
- MH­íng dÉn vÒ nhµ: + Lµm c¸c BT SGK/ 126.
+ TiÕt sau luyÖn tËp.

File đính kèm:

  • docT12.doc
Giáo án liên quan