Giáo án Giáo dục công dân 7 bài 17: Nhà nước cộng hòa xhcn Việt Nam (tt)

3. Bộ máy nhà nước:

* Phân cấp bộ máy nhà nước:

* Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước:

- Quốc hội: là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do nhân dân bầu ra, được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại:

 + Làm và sửa đổi Hiến pháp, Luật.

 + Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và dối ngoại của đất nước.

 + Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của nhân dân.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 29/04/2016 | Lượt xem: 557 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 7 bài 17: Nhà nước cộng hòa xhcn Việt Nam (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 31 Ngày soạn : 27/ 03/2015.
Tiết : 30 Ngày dạy : 31/ 03/ 2015.
 Bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM (tt)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
	- Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan.	
2. Kỹ năng: 
- Nhận biết được 1 số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.
- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của nhà nước.
3. Thái độ: 
- Tôn trọng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
	Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC TRONG BÀI
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ.
- Kĩ năng đấu tranh với hiện tượng tự do vô kỉ luật.
- Kĩ năng giải quyết vấn đề.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
1. Ổn định tổ chức: (2’)
	Kiểm tra sĩ số lớp học 
Lớp 7A1.Lớp 7A2Lớp 7A3Lớp 7A4...Lớp 7A5..Lớp 7A6..
2. Kiểm tra bài cũ : 
 	Kể tên các cơ quan trong bộ máy nhà nước?
3. Bài mới:
Giới thiệu bài mới: Hôm nay chúng ta tiếp tục đi sâu tìm hiểu về nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung 
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin, sự kiện.
GV: Cho HS quan sát tranh về hoạt động của Quốc hội. 
HS: Quan sát tranh và nêu suy nghĩ cá nhân. 
GV: Nhận xét, dẫn vào bài. 
Họat động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.
GV: Chia nhóm thảo luận (6 nhóm)
GV: Cho HS quan sát sơ đồ phân công BMNN. Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.
HS: Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
Nhóm 1: Em hãy cho biết chức năng nhiệm vụ của cơ quan Quốc hội là gì? (HS yếu)
HS: Trả lời. GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? 
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý. 
Nhóm 2: Nêu chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ? Vì sao Chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?
HS: Trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.
Nhóm 3: HĐND do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: HĐND xã Đạ Tông do ai bầu ra và có nhiệm vụ gì? (HS yếu)
HS: Do nhân dân xã Đạ Tông bầu ra.
GV: Nhận xét, bổ sung, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.
Nhóm 4: UBND do ai bầu ra và có nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: UBND xã Đạ Tông do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì? (HS yếu)
HS: Do HĐND xã Đạ Tông bầu ra.
GV: Nhận xét, bổ sung. Chuyển ý.
Nhóm 5: Em hãy cho biết tòa án nhân dân có chức năng nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: Hãy cho biết ở xã Đạ Tông có tòa án nhân dân không? (HS yếu)
HS: Không có. 
GV: Nhận xét, bổ sung, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.
Nhóm 6: Em hãy cho biết viện kiểm sát nhân dân có chức năng nhiệm vụ gì?
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: Hãy cho biết ở xã Đạ Tông có viện kiểm sát nhân dân không? (HS yếu)
HS: Không có
HS: Trả lời, HS khác nhận xét.
GV: Nhận xét, bổ sung. Chuyển ý.
GV: Cho thảo luận nhóm đôi. HS thảo luận nhóm, trả lời. HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhà nước có trách nhiệm như thế nào đối với công dân?
GV: Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước?
HS: Trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra nội dung bài học. Chuyển ý.
GV: Nhận xét, kết luận bài học.
Họat động 3: Hướng dẫn làm bài tập.
GV: Hướng dẫn HS làm bài tập. 
HS: Đọc và làm bài tập d (SGK/59)
II.Nội dung bài học:
3. Bộ máy nhà nước:
* Phân cấp bộ máy nhà nước:
* Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước:
- Quốc hội: là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do nhân dân bầu ra, được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại:
 + Làm và sửa đổi Hiến pháp, Luật.
 + Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và dối ngoại của đất nước.
 + Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của nhân dân. 
- Chính phủ: là cơ quan chấp hành của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, có nhiệm vụ:
+ Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật phát huy quyền làm chủ của công dân.
+Thống nhất việc quản lí thực hiện các nhiệm vụ 
+ Bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân
- HĐND: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra, có nhiệm vụ:
+ Bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương
+ Quyết định kế hoạch phát triển về mọi mặt ở địa phương.
- UBND: là cơ quan chấp hành của HĐND, do HĐND bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương...
- Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự là cơ quan xét xử; xét xử công khai và quyết định theo đa số.
- Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
4. Trách nhiệm của nhà nước:
- Phát huy quyền làm chủ, nâng cao đời sống nhân dân.
- Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.
5. Quyền và nghĩa vụ của công dân:
- Quyền: làm chủ, giám sát, góp ý 
kiến.
- Nghĩa vụ:
+ Thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Bảo vệ cơ quan nhà nước.
+ Giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.
III. Bài tập:
Bài tập d (SGK/59)
4.Củng cố: 
Lồng ghép tích hợp 
 Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
	Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống
thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
5. Đánh giá:
Kiểm tra học sinh vẽ sơ đồ phân cấp nhà nước.
6. Hoạt động tiếp nối:
+ Học bài, làm bài tập kết hợp sách giáo khoa trang 55 - 59.
- Chuẩn bị bài 18: “Bộ máy nhà nước cấp cơ sở”.
+ Tìm hình ảnh, câu chuyện, việc làm, tài liệu về HĐND, UBND xã. 
+ Xem trước nội dung bài học và bài tập SGK trang 60 - 62.
7. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTuan_31_GDCD_7_20150727_023444.doc
Giáo án liên quan