Giáo án Ghép lớp 3 + 5 - Tuần 6

Tập đọc

NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC

1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

-Chú ý các từ ngữ :nhớ lại ,hằng năm ,nao nức ,tựu trường ,nảy nở quang đãng , bỡ ngỡ .

-Biết nghỉ hơi sau dấu chấm ,phẩy và giữa các cụm từ .

 -Đọc bài văn với giọng hồi tưởngnhẹ nhàng ,tình cảm

2 . Rèn kĩ năng đọc -hiểu :

 -Hiểu nghĩa và biết dùng từ mới (náo nức ,mơn man ,quang đãng)

-Nắm được nội dung của bài văn :Những hồi tưởng đẹp đẽ của nhà văn Thanh Tịnh về buổi đầu tiên tới trường.

 

docx40 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Ghép lớp 3 + 5 - Tuần 6, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học.
- Dặn dị học sinh.
TIẾT 4
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 5
MƠN
Thủ cơng
Tốn
BÀI
gÊp, c¾t, d¸n ng«i sao 5 c¸nh vµ l¸ cê ®á sao vµng ( Tiết 2 )
HÐc - ta
I. MỤC
 TIÊU
-BiÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n ng«i sao 5 c¸nh
-C¾t, d¸n l¸ cê ®á sao vµng ®ĩng quy tr×nh 
- GD ãc thÈm mÜ, sù khÐo lÐo
- Giĩp HS biÕt tªn gäi, kÝ hiƯu, ®é lín cđa ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch hÐc ta, mèi quan hƯ gi÷a hÐc ta vµ mÐt vu«ng. BiÕt chuyĨn ®ỉi c¸c sè ®o diƯn tÝch, gi¶i bµi to¸n cã liªn quan.
- RÌn cho HS kÜ n¨ng ®äc, viÕt, ®ỉi ®¬n vÞ thµnh th¹o. HS yÕu lµm ®­ỵc BT ®¬n gi¶n.
- Gi¸o dơc HS yªu thÝch m«n häc.
II. ĐDDH
- MÉu l¸ cê ®á sao vµng
- GiÊy mµu, kÐo, hå d¸n
- Tranh quy tr×nh gÊp, c¾t d¸n l¸ cê ®á sao vµng 
- Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan.
 - Häc sinh: s¸ch, vë, b¶ng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 5’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
- Ch÷a bµi tËp ë nhµ.
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Bài mới
3.1. GTB 
 7’
3.
3.2.HD cách gấp và cắt, dán
a)H­íng dÉn lại cách gÊp, c¾t,d¸n ng«i sao 5 c¸nh và lá cờ đỏ sao vàng.
- Treo b¶ng quy t×nh gÊp vµ c¾t ng«i sao 5 c¸nh. 
- H­íng dÉn cơ thĨ tõng b­íc 
- H­íng dÉn kỴ vµ c¾t.
3.2.Giíi thiƯu ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch hÐc - ta.
- 1 hÐc - ta b»ng mét hÐc- t«- mÐt vu«ng, vµ viÕt t¾t lµ ha.
1 ha = 10 000 m2
 10’
4.
3.2.Thực hành
- HS thực hành gấp, cắt ngơi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
3.3.LuyƯn tËp thùc hµnh
a)Bµi 1 
- H­íng dÉn nh¾c l¹i quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o -> HD HS trao ®ỉi theo nhãm bµn råi b¸o c¸o kÕt qu¶ b»ng b¶ng con.
 12’
5.
- HS hồn thành sản phẩm.
- HS trưng bày sản phẩm.
- Nhận xét, tuyên dương.
b)Bµi 2: HD HS tù suy nghÜ råi b¸o c¸o kÕt qu¶ b»ng miƯng. 
 1’
6.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
TIẾT 5
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 5
MƠN
Thể dục
Thể dục
BÀI
TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐI THEO NHỊP 1 - 4 VÀ HÀNG DỌC
TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐI ĐỀU, VỊNG PHẢI, VỊNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
I. MỤC
 TIÊU
-Ôn tập: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 
-HS thực hiện động tác tương đối đúng. Biết cách chơi và biết tham gia chơi.
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện.
- Trị chơi : Mèo đuổi chuột. 
-Cđng cè vµ n©ng cao kÜ thuËt ®éng t¸c ®éi h×nh ®éi ngị: tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm sè, nghiªm nghØ, ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i.
-Gi¸o dơc c¸c em ch¨m tËp thĨ dơc thĨ thao.
II. ĐDDH
- S©n tr­êng vƯ sinh s¹ch sÏ, an toµn 
- Cßi , kỴ s©n cho trß ch¬i
- §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng, vƯ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn.
 - Ph­¬ng tiƯn: cßi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Bài mới
3.1. GTB 
5’
3.
3.2.Dạy học bài mới 
a) PhÇn më ®Çu 
- NhËn líp phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc 
3.2.Dạy học bài mới 
a) PhÇn më ®Çu
-Phỉ biÕn nhiƯm vơ, yªu cÇu giê häc.
-TËp hỵp, ®iĨm sè, b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng c¸c khíp.
- §øng vç tay vµ h¸t: 1-2 phĩt.
 15’
4.
b)PhÇn c¬ b¶n 
-Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. 
-Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
b)PhÇn c¬ b¶n
-¤n tËp dãng hµng, ®iĨm sè, ®øng nghiªm nghØ, quay ph¶i, tr¸i, ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i.
-LÇn 1 gi¸o viªn ®iỊu khiĨn.
-C¸c lÇn sau c¸n sù líp ®iỊu khiĨn, gi¸o viªn quan s¸t , sưa sai.
 7’
5.
-Líp chia tỉ tËp luyƯn.
-Thi tr×nh diƠn gi÷a c¸c tỉ.
*Trị chơi : Mèo đuổi chuột. 
-Líp chia tỉ tËp luyƯn.
-Thi tr×nh diƠn gi÷a c¸c tỉ.
*Trị chơi : Nhảy ơ tiếp sức. 
 3’
6.
c)PhÇn kÕt thĩc
-HƯ thèng bµi. 
-NhËn xÐt giê häc.
c)PhÇn kÕt thĩc
-H­íng dÉn häc sinh hƯ thèng bµi.
-NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ giao bµi vỊ nhµ.
Thứ 4/24/9/2014
TIẾT 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 5
MƠN
Tốn
Tập đọc
BÀI
LUYỆN TẬP
T¸c phÈm cđa Si- le vµ tªn ph¸t xÝt
I. MỤC
 TIÊU
 Giúp HS
-Củng cố các kĩ năng thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số .(chia hết ở các lượt chia );tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số .
-Tư giải bài toán tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số .
1- §äc tr«i ch¶y,l­u lo¸t toµn bµi, ®äc ®ĩng c¸c tªn riªng (Si- le, Ra- ri... ).
2- HiĨu ý nghÜa c©u chuyƯn :
- Ca ngỵi cơ giµ ng­êi Ph¸p th«ng minh, biÕt ph©n biƯt ng­êi §øc víi bän ph¸t xÝt §øc vµ d¹y cho tªn sÜ quan §øc mét bµi häc s©u cay.
3- GD HS cã cã ®øc tÝnh khiªm nh­êng, th©n thiƯn.
II. ĐDDH
-Một số sơ đồ vẽ sẵn như SGK, bảng phụ , phiếu học tập nếu có.
- G V: ND bµi, b¶ng phơ ghi §3 ®Ĩ HS luyƯn ®äc.
 - Häc sinh: s¸ch, vë. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Bài mới
3.1.GTB 
 11’
3.
3.2.Hướng dẫn HS làm bài tập
a)Bài 1 
-Cho HS đọc yêu cầu đề bài.
-Lớp làm bảng con
-Giúp HS biết đặt tính rồi chia trong phạm vi các bảng chia đã học.
3.2.H­íng dÉn luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi.
a) LuyƯn ®äc.
- Häc sinh kh¸, giái ®äc toµn bµi.
- §äc nèi tiÕp theo ®o¹n( mçi em ®äc mét ®o¹n ) 
- §äc nèi tiÕp theo ®o¹n( mçi em ®äc mét ®o¹n ) lÇn 2 kÕt hỵp t×m hiĨu chĩ gi¶i vµ gi¶i nghÜa tõ khã.
- §äc tõ khã (sgk)
- §äc theo cỈp (mçi em mét ®o¹n)
 5’
4.
b)Bài 2
-Cho HS nêu y/c.
-Hai HS lên bảng làm. 
- Mét em ®äc c¶ bµi.
- §äc diƠn c¶m toµn bµi.
b) T×m hiĨu bµi.
* HS thùc hiƯn theo yªu cÇu cđa GV. 
- C©u 1 : V× cơ ®¸p lêi h¾n mét c¸ch l¹nh lïng , cơ biÕt tiÕng §øc mµ kh«ng ®¸p lêi h¾n b»ng tiÕng §øc.
- C©u 2 : Cơ ®¸nh gi¸ Si- le lµ mét nhµ v¨n quèc tÕ.
- C©u 3 : ¤ng kh«ng ghÐt ng­êi §øc mµ chØ ghÐt bän ph¸t xÝt.
 8’
5.
-HS tự tính và nêu cách giải.
1/3 của 69 kg là ; 69 :3= 23(kg )
1/4của 84là ; 84 : 4 =21.
- HD rĩt ra néi dung chÝnh.
 5’
6.
 -HS rồi chữa bài. 
Bài giải
My đã đọc số trang truyện là :
84 : 2 = 42 (trang)
Đáp số :42 trang
-GV theo dõi HS làm bài.
-Chữa bài, nhận xét.
c) H­íng dÉn ®äc diƠn c¶m.
- Cho HS ®äc nèi tiÕp c¶ bµi vµ t×m giäng ®äc cho mçi ®o¹n.
- §Ýnh b¶ng phơ ghi § 3 h­íng dÉn ®äc diƠn c¶m tr­íc líp. GV theo dâi, uèn n¾n sưa sai.
 1’
7.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
TIẾT 2
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 5
MƠN
Tập đọc
Tốn
BÀI
NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
LuyƯn tËp
I. MỤC
 TIÊU
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
-Chú ý các từ ngữ :nhớ lại ,hằng năm ,nao nức ,tựu trường ,nảy nở quang đãng , bỡ ngỡ .
-Biết nghỉ hơi sau dấu chấm ,phẩy và giữa các cụm từ .
 -Đọc bài văn với giọng hồi tưởngnhẹ nhàng ,tình cảm 
2 . Rèn kĩ năng đọc -hiểu :
 -Hiểu nghĩa và biết dùng từ mới (náo nức ,mơn man ,quang đãng)
-Nắm được nội dung của bài văn :Những hồi tưởng đẹp đẽ của nhà văn Thanh Tịnh về buổi đầu tiên tới trường. 
- Giĩp HS cđng cè vỊ c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch ®· häc, gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn diƯn tÝch.
- RÌn cho HS kÜ n¨ng tÝnh chÝnh x¸c. HS yÕu lµm ®­ỵc BT d¹ng ®¬n gi¶n.
- Gi¸o dơc HS yªu thÝch m«n häc.
II. ĐDDH
- Bảng phụ viết câu văn ,đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc .
 - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- GV: B¶ng phơ, bĩt d¹.
 - HS: SGK, b¶ng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 3’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
-Gọi học sinh đọc và TLCH bài Người mẹ .
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Bài mới
3.1. GTB 
 10’
3.
3.2. Hướng dẫn HS luyện đọc
*GV đọc mẫu : (Giọng đọc hồi tưởng , nhẹ nhàng) 
* Hướng dẫn đọc.
-Luyện đọc câu: cá nhân đọc nối tiếp câu.
+Đọc từ khó, câu khĩ.
-Chia đoạn hs đọc kết hợp giảng từ khó : náo nức, mơn man , bỡ ngỡ, ngập ngừng.
-Luyện đọc đoạn trong nhóm.GV theo dõi sửa sai cho hs .
3.2.Thực hành
a)Bµi tËp 1 
- Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµ b¸o c¸o trªn b¶ng con. 
- > Gi¸o viªn nhËn xÐt.
a. 5ha = 50000m2	
b. 400dm2 = 4m2 	 
a. 2km2 = 2 000 000m2	 
 15’
4.
- HS đọc đồng thanh.
3.3.Tìm hiểu bài
-HS đọc thầm và trả lời các câu hỏi trong SGK.
+Điều gì gợi T/G nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường ?
+Trong ngày đến trường đầu tiên vì sao t/g thấy cảnh vật có sự thay đổi lớn ?
+Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ rụt rè của đám học trò mới tựu trường ?
b)Bµi tËp 2 
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ thùc hiƯn yªu cÇu-> Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm, gi¸o viªn nhËn xÐt.
2m29dm2 > 29dm2	790ha < 79km2
8dm25cm2 < 810cm2	4cm25mm2 = cm2
 8’
5.
3.4.Luyện đọc lại . 
HS đọc , thi đọc diễn cảm đoạn văn trên .
- 2 HS thi đọc cả bài 
-Lớp theo dõi nhận xét
c)Bµi tËp 3 
-Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ thùc hiƯn yªu cÇu.
-Cho 1 HS gi¶i trªn b¶ng, líp lµm vµo vë, gi¸o viªn nhËn xÐt.
DiƯn tÝch c¨n phßng lµ: 6 x 4 = 24 (m2)
TiỊn mua gç ®Ĩ l¸t nỊn phßng hÕt lµ: 
280 000 x 24 = 6 720 000 (®ång)
	 §¸p sè: 6 720 000 ®ång.
 1’
6.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
TIẾT 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 5
MƠN
Âm nhạc
Âm nhạc
BÀI
ƠN BÀI HÁT: ĐẾM SAO.
TRỊ CHƠI ÂM NHẠC.
Học hát bài: Con chim hay hĩt
I. MỤC
 TIÊU
- Học sinh hát dúng, thuộc bài, hát với tình cảm vui tươi.
- Học sinh hào hứng tham gia trị chơi âm nhạc và biểu diễn.
- Giáo dục tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp.
- Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca
- Biết bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng táctheo lời Đồng dao.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách.
II. ĐDDH
- Băng mẫu.
- Nhạc cụ quen dùng.
- Nhạc cụ quen dùng. 
- Tranh minh hoạ nội dung bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
HS nghe giai điệu nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, tác giả.
2. Kiểm tra bài cũ
-HS hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Bài mới
3.1. GTB 
 13
3.
3.2.Ơn lại bài hát : Đếm sao
- Cho học sinh nghe lại bài hát. 
( đệm đàn + hát mẫu ).
- hướng dẫn vỗ tay theo nhịp 3
 Một ơng sao sáng
 Hai ơng sáng sao...
- Tổ chức nhĩm.
3.2.Học hát bài Con chim hay hĩt
- Giới thiệu: Nội dung tác giả bài hát qua tranh minh hoạ.
- Hát mẫu 
- Đọc lời ca
- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu .
- Khởi động giọng 
- Tập hát
+ tập hát câu 1: đàn giai điệu câu 1 khoảng 2-3lần . Bắt nhịp 1-2 và đàn giai điệu để HS hát ( nhắc Hs lấy hơi đầu câu hát.
- Tập tiếp các câu tương tự.
- Hát nối các câu hát 
- Hát cả bài 
 16’
4.
- hướng dẫn nĩi theo tiết tấu.
 1 ơng sao sáng 2 ơng sáng sao...
3.3.Trị chơi âm nhạc
- Hướng dẫn trị chơi hát âm : a,u,i.
(Dùng các nguyên âm thay thế lời ca).
- Chia nhĩm.
3.3.Hát kết hợp gõ đệm 
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.
- Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm 
- Tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái nhí nhảnh, ngộ nghĩnh của bài hát 
 1’
5.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
TIẾT 4
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 5
MƠN
Mĩ thuật
Mĩ thuật
BÀI
VẼ TRANG TRÍ : VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG
VẼ TRANG TRÍ : VẼ HOẠ TIẾT TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC
I. MỤC
 TIÊU
- HS biết thêm về trang trí hình vuông.
- Vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông.
 - Cảm nhận được vẽ đẹp của hình vuông khi được trang trí,
- Học sinh biết được hoạ tiết đối xứng qua trục.
- Học sinh biết cách vẽ và vẽ được các hoạ tiết đối xứng qua trục.
- Học sinh cảm nhận được vẽ đẹp của hoạ tiết trang trí.
II. ĐDDH
- Sưu tầm một vài đồ vật có dạng hình vuông được trang trí: Khăn, gạch
- Hình gợi ý cách vẽ, một số bài vẽ của HS lớp trước.
- Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ, màu vẽ. 
1. Giáo viên
- Sách giáo kho, sách giáo viên.
- Hình phóng to hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục.
- Bài tập của học sinh lớp trước.
- Bài có hoạ tiết đối xứng.
2. Học sinh
- Sách giáo khoa.
- Sưu tầm tranh, ảnh về các hoạ tiết đối xứng qua trục khác nhau.
- Bút chì, tẩy, thước ke,û màu vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra một số bài vẽ của học sinh tuần trước chưa xong.
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Bài mới
3.1. GTB 
 10’
3.
3.2.Dạy học bài mới
a)Quan sát ,nhận xét
-GV cho HS xem các đồ vật dạng hình vuông có trang trí.
-HS quan sát tranh. 
-HS trả lời câu hỏi.
b)Cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu
-GV gợi ý để HS chọn các hoạ tiết.
3.2.Dạy vẽ tranh
a) Quan sát, nhận xét 
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật được trang trí các hoạ tiết khác nhau như: cái đĩa, lọ hoa,...có các hoạ tiết trang trí khác nhau, gợi ý cho học sinh tìm hiểu.
- Giáo viên cho học sinh xem một số đồ vật.
b) Cách vẽ
- Gợi ý học sinh cách vẽ.
- Giáo viên vẽ lên bảng cho học sinh thấy cách vẽ các hoạ tiết đối xứng qua truc.
 20’
4.
c)Thực hành
-HS thực hành vẽ tranh.
3.3.Thực hành 
- Cho HS vẽ bài vào vở.
-Đến từng bàn và theo dõi hướng dẫn thêm cho HS.
 1’
5.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
Tiết 5
LuyƯn tõ vµ c©u
Ơn lại bài : H÷u nghÞ- Hỵp t¸c
I/ Mơc tiªu.
Sau khi häc bµi nµy, häc sinh:
Më réng, hƯ thèng ho¸ vèn tõ vỊ vỊ t×nh h÷u nghÞ, hỵp t¸c. Lµm quen víi c¸c thµnh ng÷ nãi vỊ t×nh h÷u nghÞ, hỵp t¸c.
BiÕt ®Ỉt c©u víi c¸c tõ, c¸c thµnh ng÷ ®· häc.
Gi¸o dơc ý thøc tù gi¸c häc tËp.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan, b¶ng phơ.
 - Häc sinh: s¸ch, vë, bĩt mµu...
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu.
Gi¸o viªn.
TG
Häc sinh.
1.Ổn định lớp
2.KiĨm tra bµi cị
3.Bµi míi
1) Giíi thiƯu bµi.
- Nªu mơc ®Ých, yªu cÇu giê häc.
2) H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp.
 Bµi tËp 1.
- HD lµm viƯc theo nhãm.
* Chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng.
 Bµi tËp 2.
- HD häc sinh th¶o luËn nhãm.
+ NhËn xÐt.
- HD rĩt ra lêi gi¶i ®ĩng.
Bµi tËp 3. 
- HD th¶o luËn nhãm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. 
4) Cđng cè - dỈn dß.
-Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
1’
5’
2’
9’
8’
8’
1’
Ch÷a bµi tËp giê tr­íc.
NhËn xÐt.
- §äc yªu cÇu cđa bµi.
- Trao ®ỉi nhãm, cư ®¹i diƯn nhãm nªu kÕt qu¶.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
- §äc yªu cÇu cđa bµi.
+ Trao ®ỉi nhãm ®«i.
+ B¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viƯc.
- §äc yªu cÇu cđa bµi.
+ Trao ®ỉi nhãm bèn.
+ B¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viƯc.
Thứ 5/25/9/2014
TIẾT 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
MƠN
Chính tả
Tập làm văn
BÀI
NHỚ LẠI BUỔI ĐÂØU ĐI HỌC
LuyƯn tËp lµm ®¬n
I. MỤC
 TIÊU
-Viết chính xác Trình bày đúng 1 đoạn văn trong bài “.Nhớ lại buổi đầu đi học”.Biết viết hoa các chữ đầu dòng ,đầu câu ;ghi đúng các dấu câu .
-Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm , vần dễ lẫn :.eo/ oeo; s/x;ươn / ương
1.BiÕt c¸ch viÕt mét l¸ ®¬n ®ĩng quy ®Þnh vµ tr×nh bµy nguyƯn väng trong ®¬n.
2.RÌn kÜ n¨ng dïng tõ chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc cho HS.
3.Gi¸o dơc ý thøc tù gi¸c häc tËp.
* Kĩ năng sống :
- Ra quyết định ( làm đơn trình bày nguyện vọng).
- Thử hiện sự cảm thơng.
* Kĩ thuật dạy học :
- Phân tích mẫu.
- Rèn luyện theo mẫu.
- Tự bộc lộ.
II. ĐDDH
- Bảng lớp viết sẵn 2 lần BT 2,3.
- Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan, b¶ng phơ.
- Häc sinh: s¸ch, vë, bĩt mµu...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3. Bài mới
3.1. GTB
 5’
3.
3.2.Hướng dẫn HS viết chính tả
a.HDHS chuẩn bị 
- GV đọc đoạn viết 
-Hướng dẫn HS nhận xét chính tả :
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Những chữ nào trong bài thơ viết hoa ?
-HS tìm chọn từ khó viết ra giấy nháp .
3.2.H­íng dÉn häc sinh luyƯn tËp.
a)Bµi tËp 1
- §äc yªu cÇu cđa bµi.
- Giĩp ®ì c¸c em tr¶ lêi c¸c c©u hái, chèt l¹i ý ®ĩng.
 6’
4.
b) GV đọc cho HS chép bài vào vở
-GV quan sát lớp nhắc nhở tư thế ngồi cầm bút.
c)Chấm chữa bài .
-Chấm 3 - 4 bài.
-Nhận xét từng bài.
b)Bµi tËp 2
- HD häc sinh lµm viƯc c¸ nh©n.
 10’
5.
3.3.Hướng dẫn HS làm bài tập
a) Bài tập 2
- HS đọc đề bài. 
-GV chia lớp 3 nhóm.
-Cho HS thi tiếp sức : mỗi em lên bảng lần lượt viết 1 tiếng có vần oay rồi chuyền phấn cho bạn.
- Ghi ®iĨm c¸c bµi viÕt kh¸.
 8’
6.
- Cả lớp sửa bài trên bảng.
b)Bài tập 3
- Nêu yêu cầu của bài tập 3b. 
-HS làm bài 
-GV chốt ý, sửa sai : b)mướn , thưởng , nướng.
-HS sửa bài vào vở.
 1’
7.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
4. Củng cố - dặn dị.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dị học sinh.
TIẾT 2
NHĨM TRÌNH ĐỘ 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
MƠN
Tốn
Lịch sử
BÀI
PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ
 QuyÕt chÝ ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc
I. MỤC
 TIÊU
Giúp HS : 
-Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.
-Nhận biết số dư phải bé hơn số chia .
-Sau khi häc bµi nµy, häc sinh biÕt: NguyƠn TÊt Thµnh chÝnh lµ B¸c Hå kÝnh yªu; NguyƠn TÊt Thµnh ra n­íc ngoµi lµ do lßng yªu n­íc , th­¬ng d©n, mong muèn t×m con ®­êng cøu n­íc.
- Gi¸o dơc lßng kÝnh träng vµ nhí ¬n B¸c Hå.
II. ĐDDH
-Các tấm bìa có các chấm tròn hoặc q/tính. 
- SGK, bảng phụ, phiếu học tập, 
- Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan.
 - Häc sinh: s¸ch, vë, phiÕu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
NỘI DUNG
 4’
1.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
1.Ổn đinh lớp
- GV cho HS đọc thơ hoặc hát một bài đã học.
2. Kiểm tra bài cũ
- HS đọc bảng nhân 6 
- Nhận xét bài cũ 
2. Kiểm tra bài cũ
1’
2.
3. Bài mới
3.1. GTB
3.Bài mới
3.1. GTB 
 4’
3.
3.2.Hướng dẫn HS nhận biết phép chia hết và phép chia có dư 
a)GV ghi ví dụ : 8 : 2 = ? ; 9 : 2 = ?
-Em có nhận xét gì về hai ví dụ này ?.
b)GVKL : 8 chia 2 được 4 không còn thừa ta nói : 
8 :2 là phép chia hết , và viết 8:2 = 4.
9 chia 2 được 4 còn thừa 1 , ta nói : 9 : 2 là phép chia có dư và viết : 9 : 2 = 4 (dư 1).
Lưu ý : Trong phép chia có dư số dư bao giờ cũng bé hơn số chia .
3.2.Dạy học bài mới
a)Lµm viƯc c¶ líp
- Giíi thiƯu bµi míi nh»m nªu ®­ỵc.
- Th¶o luËn bµi tËp theo nhãm ®«i.
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi kÕt qu¶ ra nh¸p
 5’
4.
3.2 .Thực hành 
a)Bài 1 :GV cho HS làm theo mẫu
b)Tr×nh bµy tr­íc líp 
* NguyƠn TÊt Thµnh sinh ngµy 19- 5- 1890 t¹i x· Kim Liªn- Nam §µn- NghƯ An; Ng­êi cã lßng yªu n­íc, th­¬ng d©n, cã ý chÝ ®¸nh ®uỉi giỈc Ph¸p.
- T×m ®­êng cøu n­íc
- Lµm phơ bÕp
15’
5.
-Nêu kết quả tính nhẩm
-HS nhận xét bạn và phân biệt được đó là phép chia hết hay phép chia có dư.
b)Bài 2
-HS đọc đề bài tự nhận xét và giải vào vở bài tập.
c)Lµm viƯc theo nhãm 

File đính kèm:

  • docxOn_tap_Khai_niem_ve_phan_so.docx