Giáo án Địa lý 9 - Tuần 23

Bước 1:

 - GV cho HS tra cứu bảng thuật ngữ “Ngành CN trọng điểm”.

 - HS: Nêu tên các ngành CN trọng điểm cuỷa vuứng, sắp xếp lại thứ tự các ngành theo tỉ trọng từ lớn đến bé so với cả nước.

 Bước 2:

- Cho HS nêu ý kiến về cách chọn biểu đồ tại sao lại chọn loại đó.

 - GV chuẩn xác KL -> biểu đồ cột là tốt nhất.

 Bước 3:

- HS lên bảng vẽ biểu đồ yêu cầu cả lớp làm theo sự chỉ dẫn của GV.

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 31/12/2014 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 9 - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:23
Tiết: 41 
	Ngày soạn :9/1/09
	Ngày daùy:	
Bài 34: Thực hành
Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở ẹông Nam Bộ
I/ Mục tiêu : Sau bài học, HS cần:
 1/Kieỏn thửực:
 - Củng cố kiến thức đã học về những thuận lợi, khó khăn trong qúa trình phát triển kinh tế XH của vùng, khắc sâu hơn nữa về vai trò của vùng Đông Nam Bộ.
 2/Kyừ naờng:
 - Rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích số liệu bảng thống kê và một số ngành công nghiệp trọng điểm, có kỹ năng chọn biểu đồ thích hợp.
 3/Tử tửụỷng:
 - Giaựo duùc loứng yeõu thieõn nhieõn,baỷo veọ moõi trửụứng trong moùi hoaùt ủoọng.
 	- Có thái độ đúng đắn khi làm bài thực hành.
II/Chuaồn bũ:
 1/Giaựo vieõn:
	- GV chuẩn bị bảng phụ đã vẽ sẵn biểu đồ để so sánh với HS
 2/HS : Máy tính, bút chì, thước kẻ
III/ Hoaùt ủoọng daùy –hoùc :
 1/OÅn ủũnh lụựp :
 2/Kieồm tra baứi cuỷ :
 - Cho bieỏt tổ troùng coõng nghieọp-xaõy dửùng trong cụ caỏu kt cuỷa vuứng ẹNB vaứ caỷ nửụực ?
 - Vai troứ cuỷa vuứng kinh teỏ troùng ủieồm phớa nam ủoỏi vụựi caỷ nửụực ?
 3/Baứi mụựi :
Thực hành
Nội dung thực hành
Hoạt động 1 :	 Bài tập 1: 
	Bước 1: 
	- GV cho HS tra cứu bảng thuật ngữ “Ngành CN trọng điểm”.
	- HS: Nêu tên các ngành CN trọng điểm cuỷa vuứng, sắp xếp lại thứ tự các ngành theo tỉ trọng từ lớn đến bé so với cả nước.
	Bước 2: 
- Cho HS nêu ý kiến về cách chọn biểu đồ tại sao lại chọn loại đó.
	- GV chuẩn xác KL -> biểu đồ cột là tốt nhất.
	Bước 3: 	
- HS lên bảng vẽ biểu đồ yêu cầu cả lớp làm theo sự chỉ dẫn của GV.
- Moọt hoùc sinh coự kyừ naờng veừ leõn baỷng veừ.
*Gv hửụựng daồn caỷ lụựp laứm vieọc:
 Coự theồ veừ theo 2 phửụng aựn:
+Veừ toaù ủoọ taõm o.
+Veừ bieồu ủoà hỡnh thang.
- >Veỷ toaù ủoọ taõm o:
* Veừ:
 +Truùc tung :chia 10 ủoaùn laứ 10 % moói ủoaùn.
 Toồng coọng 100 %.ẹaàu muựt ghi 100 %.
 +Truùc hoaứnh:ẹoọ daứi hụùp lớ chia 8 ủoaùn ủieàu nhau,ủaựnh daỏu ủieồm cuoỏi ủoaùn 1,
 laứm ủaựy ủeồ veừ coọt naờng lửụùng,tieỏp theo veừ caực ngaứnh khaực tửụng tửù.
 ẹoọ cao tửứng coọt coự soỏ % trong baỷng 34.1 tửụng ửựng ủuựng vũ trớ treõn truùc tung.
 ẹaàu coọt ghi trũ soỏ % ủuựng nhử baỷng 34.1.
*Yeõu caàu hoùc sinh nhaọn xeựt keỏt quaỷ laứm vieọc treõn baỷng.:
 +Qua bieồu ủoà cho thaỏy:
 Đ Caực ngaứnh kt troùng ủieồm vuứng ẹnB theồ hieọn theỏ maùnh sx CN cuỷa vuứng vaứ chieỏm gaàn 60 % giaự trũ saỷn lửụùng coõng nghieọp trong caỷ nửựoc
 Đ Caực ngaứnh coự tyỷ troùng coự ửu theỏ raỏt cao so vụựi caỷ nửụực.
   Nhieõn lieọu daàu thoõ 100 %
   Cụ khớ- ủieọn tửỷ.
   Hoaự chaỏt.
Hoạt động 2 :	
	Bài tập 2: 
	HS đọc thông tin BT 2 (124)
GV chia lớp làm 3 nhóm
Nhóm 1: 
	Những ngành CN trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn trong vùng.
Nhóm 2: 
	Những ngành CN trọng điểm nào đòi hỏi kỹ thuật cao.
Nhóm 3: 
	Những ngành CN nào sử dụng nhiều lao động.
	Các nhóm lần lượt đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung GV chuẩn xác
HĐ: Cả lớp 
? Nêu vai trò của ĐNB trong phát triển CN của cả nước.
- Năng lượng, chế biến thực phẩm.
- Năng lượng, cơ khí, điện tử,hoaự chaỏt,vaọt lieọu xd.
- Dệt may, chế biến thực phẩm
- Là vùng có nhiều ngành CN nhất cả nước
	 Một số sản phẩm dẫn đầu cả nước
-> Kết luận: Đông Nam Bộ có vai trò quyết định trong sự phát triển của vùng KT trọng điểm phía Nam và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển CN của cả nước.
4/Củng cố:
- GV củng cố lại phần thực hành, HS hoàn thành biểu đồ.
- Giải đáp những thắc mắc của HS.
- Hướng dẫn HS viết và báo cáo.
- Hướng dẫn 
5/Dặn dò:
 - HS về nhà chuẩn bị bài 35 theo ND sau:
 + Vị trí địa lý
 + ĐKTN TNTN
 + Sự phát triển dân cư XH có đặc điểm gì ?
 - Hoùc baứi.
* Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docTUAN 23.doc
Giáo án liên quan