Giáo án dạy Lớp 4 cả năm (2)

Tiết 3 : TẬP ĐỌC

 VẼ TRỨNG.

 (Theo Xuân Yến)

I.Mục tiêu

- Đọc đúng tên nước ngoài ( Lê- ô- nác- đô đa Vin- xi, Vê- rô- ki- ô ); bước đầu đọc diễn cảm được lời thầy giáo ( nhẹ nhàng, khuyên bảo ân cần ).

- Hiểu nội dung: Nhờ khổ công rèn luyện, Lê- ô- nác đô đa Vin – xi đã trở hoạ sĩ thiên tài. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK ).

 II.Đồ dùng dạy học

 - Chân dung Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trong SGK.

 - Một số bản chụp, bản sao tác phẩm của Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi ( nếu có)

 III.Các hoạt động dạy học

 

doc952 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy Lớp 4 cả năm (2), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Thùc hµnh ch¬i.
- Thi ®ua gi÷a c¸c tæ.
TiÕt 4 : Tù häc 
S¸ng thø 4, ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2011
TiÕt 1: To¸n:
 LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
- B­íc ®Çu biÕt vËn dông dÊu hiÖu chia hÕt cho 9, dÊu hiÖu chia Õt cho 3, võa chia hÕt cho 5, võa chia hÕt cho 2, võa chia hÕt cho 3 trong mét sè t×nh huèng ®¬n gi¶n.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô.
III. C¸c H§ d¹y - häc :
H§1: KTBC - GT bµi míi(3-5')
H§2: HDHS lµm BT (30-31')
Bµi 1(T96) : ? Nªu y/c 
- Gv nhËn xÐt, cho ®iÓm.
 Bµi 2(T96) 
- Bµi 2 cñng cè KT g×? 
- Gv chÊm, ch÷a bµi.
 Bµi 3 (T96) ( TiÕn hµnh nh­ BT2)
- Gv chÊm, ch÷a bµi. 
- Hs nªu y/c
- C¶ líp lµm vµo vë.
- 2 Hs nªu k/q.
- Hs nªu y/c
- C¶ líp lµm vµo vë.
- 2 Hs nªu k/q
- líp n/x.
* Tæng kÕt - dÆn dß (3') 
 - NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 2 : To¸n: 
 ¤n tËp
I. Môc tiªu.
- ¤n tËp nh©n mét sè víi mét tæng, chia mét sè cho mét tÝch, chia mét tÝch cho mét sè, nh©n chia sè cã nhiÒu ch÷ sè.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc.
H§1. ¤n lý thuyÕt
- «n l¹i c¸c quy t¾c: + Nh©n mét sè víi mét tæng
 + Nh©n mét sè víi mét hiÖu
 + Chia mét tæng cho mét sè, chia mét sè cho mét tÝch.
	 + Chia mét tÝch cho mét sè.
H§2. HS lµm bµi tËp.
Bµi 1. ®Æt tÝnh råi tÝnh.
268 x 235 475 x 205 359361 : 9
324 x 250 67494 : 7 238057 : 8
Bµi 2. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.
145 x 12 + 145 x 18 4 x 18 x 25
48 x 315 - 38 x 315 2 x 39 x 5
Bµi 3.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
1000kg = ..........tÊn 10 t¹ = .........tÊn 100cm2 = .........cm2
15000kg = .........tÊn 200 t¹ = ........tÊn 900dm2 = .........m2
Bµi 4. TÝnh b»ng hai c¸ch:
( 3316 + 28528 ) : 4 ( 403494 - 16415 ) : 7
72 : ( 9 x 8 ) ( 9 x 23 ) : 3
Bµi 5: Ng­êi ta xÕp 230859 chiÕc b¸nh vµo hép , mçi hép 5 c¸i b¸nh. Hái xÕp ®­îc mÊy hép b¸nh, thõa mÊy b¸nh?
Bµi 6: Mét tæ s¶n xuÊt 10 ngµy ®Çu, mçi ngµy lµm ®­îc 1129 s¶n phÈm, trong 12 ngµy tiÕp theo, mçi ngµy lµm ®­îc 140 s¶n phÈm,. Hái trung b×nh mçi ngµy tæ ®ã lµm ®­îc bao nhiªu s¶n phÈm ?
- HS ®äc ®Ò vµ lµm c¸c bµi tËp 
- GV thu chÊm mét sè bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh 
III) Cñng cè dÆn dß 
- HS nh¾c l¹i néi dung cña bµi häc
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
TiÕt 3 : TiÕng ViÖt: 
¤n tËp
I. Môc tiªu:
- LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp bµi "Tuæi ngùa"
- ¤n tËp vèn tõ "®å ch¬i- trß ch¬i"
- ¤n v¨n miªu t¶, «n c©u hái
II. Ho¹t ®éng d¹y häc.
H§1. LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp
- Yªu cÇu hs viÕt bµi 15 vë luyÖn viÕt.
- Yªu cÇu hs viÕt bµi " Tuæi ngùa"
H§2. HS lµm bµi tËp.
Bµi 1. H·y kÓ tªn ®å ch¬i , trß ch¬i mµ em biÕt?
Giíi thiÖu v¬Ði b¹n mét ®å ch¬i.
Bµi 2. H·y kÓ tªn nh÷ng ®å ch¬i , trß ch¬i cã Ých?
 H·y kÓ tªn nh÷ng ®å ch¬i , trß ch¬i cã h¹i?
Bµi 3. Nh÷ng c©u hái sau ®©y ®· thÝch hîp ch­a?
NÕu ch­a em h·y söa l¹i cho ®óng.:
 - C« ¨n c¬m ch­a?
	- Th­a em, em ®· häc bµi ch­a?
	- Th­a b¹n, b¹n ¨n c¬m chua?
Bµi 4. Bµi v¨n miªu t¶ gåm mÊy phÇn? Lµ nh÷ng phÇn nµo?
Cã thÓ më bµi theo nh÷ng c¸ch nµo? kÕt bµi theo nh÷ng c¸ch nµo?
Bµi 5. H·y viÕt më bµi, kÕt bµi miªu t¶ c¸i cÆp cña em.
- HS tù lµm bµi 
- GV tæ chøc ch÷a bµi
III) Cñng cè dÆn dß: 
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc 
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc 
TiÕt 4 : KĨ THUẬT:
CẮT KHÂU THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN ( t 3 )
I/ Mục tiêu:
 - Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu ,thêu đã học
 III/ Hoạt động dạy- học:
T.G
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 4'
28'
15'
15'
5'
4'
A .Kiểm tra 
-Kiểm tra dụng cụ học tập.
B.Bài mới:
 a)Giới thiệu bài: 
 Hoạt động 1: GV tổ chức ôn tập các bài đã học trong chương 1.
 -GV hỏi 
+ Nêu các mũi thêu đã học ở trong chương 1
+ Nêu quy trình các mũi khâu
 -GV nhận xét dùng tranh quy trình để củng cố kiến thức về cắt, khâu, thêu đã học.
Hoạt động 2: HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn. 
 -Hướng dẫn HS lựa chọn sản phẩm tuỳ khả năng 
 +Cắt, khâu thêu khăn tay: vẽ mẫu thêu đơn giản như hình bông hoa, gà con, thuyền buồm, cây nấm, tên
 +Cắt, khâu thêu túi rút dây.
 +Cắt, khâu, thêu sản phẩm khác váy liền áo cho búp bê, gối ôm  
 -Nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. 
Hoạt động 4: GV đánh giá kết quả học tập của HS.
 -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành.
 -GV nhận xét, đánh giá sản phẩm. 
 C.Nhận xét- dặn dò:
 -Nhận xét tiết học , tuyên dương HS .
 -Chuẩn bị bài cho tiết sau.
- HS mang dụng cụ học tập ra.
- HS trả lời .
Các mũi khâu thường, đột thưa, đột mau, thêu lướt vặn, thêu móc xích.
 HS nhắc lại quy trình 
-HS rút kinh nghiệm .
- HS tự chọn và tiến hành cắt.
- HS nghe .
- HS thực hành ,cắt khâu,thêu các sản phẩm tự chọn.
- HS trưng bày sản phẩm.
 HS nghe .
ChiÒu thø 4, ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2011
TiÕt 1 : To¸n: 
 LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: 	
- BiÕt vËn dông dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 3, 5, 9 trong mét sè t×nh huèng ®¬n gi¶n.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô.
III. C¸c H§ d¹y - häc :
H§1: KTBC - GT bµi míi(3-5')
H§2: HDHS lµm BT (30-32')
Bµi 1: Nªu y/c?
- Gv thèng nhÊt ý ®óng.
Bµi 2: Nªu y/c?
- Gv chÊm, ch÷a bµi.
Bµi 3: Nªu y/c?
- Gv chÊm, ch÷a bµi.
- 1 HS nªu.
- C¶ líp lµm bµi
- Tõng em nªu k/q.
- 1 HS nªu.
- C¶ líp lµm bµi
- 3 Hs lªn b¶ng.
- HS lµm vµo vë.
- §äc BT, NX - söa sai
a) 528, 558, 588
b) 603, 693
c) 240
d) 354
* Tæng kÕt - dÆn dß(3')
- NX giê häc: ¤N bµi vµ lµm BT 4,5
TiÕt 2 : To¸n : 
¤n tËp
I. Môc tiªu:
- Cñng cè chia víi sè cã hai ch÷ sè.
- Cñng cè to¸n TB céng, to¸n cã d­
II. HS lµm bµi tËp: ( 40 phót ) 
 Bµi 1. §Æt tÝnh råi tÝnh.
1512 : 42 1512 : 63 4868 : 52 5687 : 72
6225 : 15 8228 : 34 9872 : 54
- HS tù lµm bµi 
Bµi 2. T×m x
x x 36 = 1224 x x 27 = 8740 13 x x = 351
Bµi 3. Cã 3 « t« mçi xe chë ®­îc 32 t¹ cµ phª vµ cã 5 « t« , mçi « t« chë ®­îc 24 t¹ cµ phª. Hái Tb mçi « t« chë ®­îc bao nhiªu t¹ cµ phª?
- Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×?
- Muèn t×m sè TB céng ta lµm ntn?
Bµi 4. Cã 9872 c¸i bót xÕp vµo hép. Mçi hép 43 bót. Hái xÕp ®­îc bao nhiªu hép vµ thõa bao nhiªu bót?
HS ®äc ®Ò bµi v¶ tù gi¶i 
1 HS lªn b¶ng lµm bµi ; c¶ líp nhËn xÐt – GV tæ chøc ch÷a bµi 
III. Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót ) 
DÆn hs vÒ «n bµi , chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 3: TËp ®äc: 
 ¤n tËp cuèi häc k× 1 (TiÕt 4)
I. Môc tiªu:
- Møc ®é yªu cÇu vÒ kü n¨ng ®äc nh­ ë tiÕt 1.
- Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶( tèc ®é viÕt kho¶ng 80 ch÷/15 phót), kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ 4 ch÷ (§«i que ®an). 
II. §å dïng: 
- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi T§ vµ HTL.
III. C¸c H§ d¹y häc :
H§1: KT tËp ®äc vµ HTL(12-15')
- GV gäi HS bèc th¨m
- Nªu c©u hái vÒ néi dung b¸o ®äc.
H§2: HDHS lµm BT(20-25')
 ? Nªu y/c?
- GV ®äc bµi
? Hai chÞ em lµm g×? 
? Tõ ®«i que ®an vµ bµn tay cña chÞ em nh÷ng g× hiÖn ra?
? Nªu TN khã viÕt?
- GV ®äc TN khã viÕt.
- GV ®äc bµi cho HS viÕt.
- GV ®äc bµi cho HS so¸t
- ChÊm, ch÷a bµi.
- KT 6 em.
- Bèc th¨m ®äc bµi + tr¶ lêi c©u hái.
- Nghe viÕt bµi th¬: §«i que diªm
- Theo dâi SGK.
- §äc thÇm bµi th¬.
- Hai chÞ em b¹n nhá tËp ®an . 
- Tõ hai bµn tay cña chÞ cña em, nh÷ng mò, kh¨n, ¸o cña bµ, cña bÐ, cña mÑ cha dÇn dÇn hiÖn ra.
- ViÕt nh¸p, 2 HS viÕt b¶ng.
- NX, söa sai.
- ViÕt bµi
- So¸t bµi.
* Cñng cè - dÆn dß(3') 
- NX giê d¹y
- HTL bµi: §«i que ®an . ¤n bµi tiÕp tôc KT
TiÕt 3 : Khoa häc:
¤n tËp 
I. Môc tiªu:
-Nªu ®­îc con ng­êi vµ ®éng vËt cÇn cã kh«ng khÝ ®Ó thë th× míi sèng ®­îc.
II. §DDH Tranh ¶nh vÒ ng­êi bÖnh ®­îc thë b»ng « xi
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
TG
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
H§1
 5´
H§2
 9´
H§3
 9´
H§4
 7´
H§5
 5´
KiÓm tra: Nªu vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi sù ch¸y?
 *NhËn xÐt vµ giíi thiÖu bµi
Vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi con ng­êi
-Cho HS ®Æt tay tr­íc mòi hÝt vµo, thë ra
-Nªu nhËn xÐt
-Cho HS lµm ®éng t¸c bÞt mòi, nªu hiÖn t­îng
?VËy kh«ng khÝ cã vai trß ntn ®èi víi ®êi sèng cña con ng­êi? Nªu øng dông.
Vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi ®éng vËt, TV
-Quan s¸t H3,4 vµ nªu : T¹i sao s©u bä vµ c¸i c©y l¹i bÞ chÕt?
*L­u ý : Kh«ng nªn ®Ó hoa t­¬i trong phßng ®ãng kÝn
Mét sè TH ph¶i dïng b×nh « xi
-HS quan s¸t H5,6 –SGK.
-Nªu dông cô cña ng­êi thî lÆn
?Tªn dông cô cung cÊp « xi cho bÓ c¸?
?Tr«ng TH nµo ng­êi ta ph¶i thë b»ng b×nh « xi?
Cñng cè – DÆn dß
-Rót néi dung BCB
-NhËn xÐt tiÕt häc vµ dÆn dß vÒ nhµ
-HS lµm TN theo N
-Ghi l¹i kq
-B¸o c¸o kq
-2 HS ®äc
-HS lµm TN theo 525,.N
-Ghi l¹i kq
-B¸o c¸o kq
-HS nªu 
S¸ng thø 5, ngµy 29 thg¸ng 12 n¨m 2011
TiÕt 1: TËp lµm v¨n: 
¤n tËp cuèi häc k× 1
(TiÕt 5)
I. Môc tiªu:
- Møc ®é yªu cÇu vÒ kü n¨ng ®äc nh­ ë tiÕt 1.
- NhËn biÕt ®­îc danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ trong ®o¹n v¨n, biÕt ®Æt CH x¸c ®Þnh bé phËn c©u ®· häc: Lµm g× ? ThÕ nµo ? Ai ? (BT2). 
II. §å dïng: 
- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi T§ vµ HTL.
- 1 sè tê phiÕu to kÎ hai b¶ng ®Ó HS lµm BT 2
III. C¸c H§ d¹y - häc :
H§1: KT tËp ®äc vµ HTL(12-15')
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
H§2: HDHS lµm BT(20-25') 
? Nªu y/c?
- 6 em.
- HS bèc th¨m ®äc bµi + TLCH
- Më SGK (T 176) Nªu y/c
T×m DT, §T, TT.
- Lµm vµo vë, ph¸t phiÕu cho 1 sè h/s
- HS ph¸t biÓu líp NX.
a) C¸c DT, §T, TT trong ®o¹n v¨n lµ:
- Danh tõ: Buæi , chiÒu, xe, thÞ trÊn, n¾ng, phè, huyÖn, em bÐ, m¾t, mÝ, mãng, hæ, quÇn ¸o, s©n, HM«ng, Tu DÝ, Phï L¸.
- §éng tõ: Dõng l¹i, ch¬i ®ïa.
- TÝnh tõ: Nhá, vµng hoe, sÆc sì.
b) §Æt c©u hái cho c¸c BP in ®Ëm:
- HS nªu
Buæi chiÒu, xe lµm g×?
N¾ng phè huyÖn thÕ nµo?
Ai ®ang ch¬i ®ïa tr­íc s©n?
* Cñng cè - dÆn dß(3')
 - NX giê häc. - BTVN: ¤n l¹i kh¸i niÖm DT, §T, TT.
	TiÕt 2 : CHÍNH TẢ: 
¤n tËp cuèi häc k× 1
	(TiÕt 6)
I Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như tiết 1.
- Nghe- viết đúng bài chính tả( tốc độ viết khoảng 80 chữ / 15 phút) , không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng bài thơ 4 chữ (Đôi que đan)
II. Đồ dùng dạy học: 
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng ( như ở tiết 1 )
III. Các hoạt động dạy hoc:
T.G
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
32'
15'
15'
5'
A. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Ôn tập: 
vHoạt động 1: Kiểm tra đọc 
- Tiến hành tương tự như tiết 1: Học sinh 
vHoạt động 2: Viết chính tả 
a/ Tìm hiểu nội dung đoạn văn 
- Gọi HS đọc đoạn văn 
- Nội dung bài thơ muốn nói lên điều gì?
b/ Hướng dẫn viết từ khó 
- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả 
- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được 
c/ Viết chính tả
- GV đọc cho HS viết
- Đọc để HS rà soát bài
- Hướng dẫn chấm chữa lỗi 
- Thu, chấm bài 
B Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
- DÆn HS về nhà chuẩn bị bài ôn tiết 3
- Đọc và trả lời câu hỏi về bài tập đọc đã gắp thăm
- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng.
-Hai chị em bạn nhỏ tập đan. Từ bàn tay của chị của em những mũ, khăn, áo của bà, của bé của mẹ của cha dần đân hiện ra.
- HS tìm và nêu các từ khó. Ví dụ: Chăm chỉ, giản dị, dẻo dai,  
- HS viết bảng con các từ trên
-HS viết bài
- HS rà soát bài
- HS đổi vở chấm chữa lỗi
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc 
Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011
TiÕt 1 : TOÁN:
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I.MỤC TIÊU:
Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
- Đọc, viết, so sánh số tự nhiên ; hàng lớp.
- Tực hiện phép công, trừ các số đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp; nhân với số có hai ,ba chữ số; chia số có đến 5 chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết , chia có dư).
- Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.
- Chuyển đổi thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích đã học.
- Nhận biết góc,vuông , góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song, vuông góc.
- Giải bài toán có đến 3 bước tính trong đó có các bài toán: Tìm số trung bình cộng; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
II. ĐỀ BÀI:
Phần I: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng :(2,5 đ)
1.D·y sè nµo viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Ðn lín:
 A. 17423; 17432; 17342;17324. B.17324;17342;17423. 
 C. 17243; 17342;17234. D.17706; 17067; 17670.
2. 5436 +7917=? A. 13353 B. 12353 C. 12343. D. 13543
3. 5436 – 3094= ? A. 5442 B. 3242 C. 2442. D. 1442
4. 237 x 42= ? A. 1312 B. 1422 C. 9954 D. 8944
5.9776 : 47 = ? A. 28 B. 208 C. 233 d­ 25 D .1108
6. 3 m5dm= ..dm. A. 35 B. 350 C. 305 D. 3050.
PhÇn II. (7.5đ)
1.(0,5đ) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : 617 x ( 47+35)=.. =
2.( 2đ) Hai « t« chë ®­îc 13540 kg g¹o. Xe thø nhÊt chë Ýt h¬n xe thø hai 320 kg g¹o. Hái mçi xe chë ®­îc bao nhiªu kg g¹o?
...
..
3.( 2đ) Cho h×nh vÏ, biÕt ABCD lµ h×nh vu«ng cã c¹nh 6cm c¸c h×nh tø gi¸c AEGD ; BEGC ®Òu lµ h×nh ch÷ nhËt.
A B E a.C¹nh AE vu«ng gãc víi .
 b.C¹nh BC song song víi c¹nh.
D C G c. DiÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD lµ..
4.(1đ) Kh«ng lµm phÐp tÝnh chia, h·y cho biÕt sè 354 cã chia hÕt cho 6 hay kh«ng?
.
.
5.( 2đ)Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 240m,chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 24m.TÝnh diÖn tÝch ? 
.
TiÕt 2: Khoa häc: 
 Kh«ng khÝ cÇn cho sù sèng
I. Môc tiªu:
- Nªu ®­îc con ng­êi, ®éng vËt, thùc vËt ph¶i cã kh«ng khÝ ®Ó thë th× míi sèng ®­îc. 
 Sau khi häc, HS biÕt:
II. §å dïng: H×nh vÏ (T72-73)SGK
- Dông cô thËt ®Ó b¬m k2 vµo bÓ c¸
III. C¸c H§ d¹y - häc:
1. KT bµi cò: Nªu vai trß cña k2 ®èi víi sù ch¸y?
2. Bµi míi : GT bµi
* H§1: T×m hiÓu vai trß cña k2 ®èi víi con ng­êi.
- Yªu cÇu HS ®Ó tay tr­íc mòi, thë ra vµ hÝt vµo, b¹n cã nhËn xÐt g×?
- LÊy tay bÞt mòi vµ ngËm miÖng l¹i, b¹n c¶m thÊy thÕ nµo?
? T¹i sao s©u bä vµ c©y trong b×nh bÞ chÕt?
- Cho HS quan s¸t tranh ng­êi bÖnh thë bµng «-xi, thî lÆn ®eo b×nh «-xi, dông cô ®Î b¬m k2 vµo b×nh c¸.
? Nªu vai trß cña k2 ®èi víi con ng­êi vµ øng dông KT vµ y häc, ®êi sèng?
- Thùc hµnh
- Khã chÞu, tøc ngùc.
- Q/s h×nh 3,4 (T72)
- V× thiÕu k2
- Q/s
- Con ng­êi cÇn k2 ®Ó h« hÊp v× duy tr× sù sèng 
- Trong y häc dïng khÝ «-xi ®Ó cho ng­êi bÖnh thë.
- Trong ®êi sèng dông cô ®Ó b¬m k2 vµo bÓ c¸...
* H§ 2: T×m hiÓu vai trß cña k2 ®èi víi ®v vµ tv.
Môc tiªu: Nªu dÉn chøng ®Ó chøng minh ®v vµ tv ®Òu cÇn kh«ng khÝ ®Ó thë.
? T¹i sao s©u bä vµ c©y trong b×nh l¹i chÕt?
GV kÓ: Nhµ b¸c häc lµm TN nhèt mét con chuét b¹ch vµo mét chiÕc b×nh thñy tinhkÝn, cã ®ñ thøc ¨n vµ n­íc uèng. Khi chuét thë hÕt khÝ «-xi trong b×nh thñy tinh kÝn th× nã bÞ chÕt mÆc dï thøc ¨n vµ n­íc uèng vÉn cßn.
? Nªu vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi tv vµ ®v ?
? T¹i sao kh«ng nªn ®Ó nhiÒu hoa t­¬i vµ c©y c¶nh trong phßng ngñ ®ãng kÝn cöa?
- Quan s¸t H3, 4(T72-SGK)
- .....thiÕu kh«ng khÝ ®Ó thë.
- Nghe
- Tv vµ ®v ®Òu cÇn kh«ng khÝ ®Ó thë.....
- ...v× c©y h« hÊpth¶i ra c¸c-b«- nic, hót khÝ «-xi lµm ¶nh h­ëng tíi sù h« hÊp cña con ng­êi.
H§3 : T×m hiÓu mét sè tr­êng hîp ph¶i dïng b×nh «-xi.
Môc tiªu: X¸c ®Þnh vai trß cña khÝ «-xi ®èi víi sù thë vµ øng dông cña kiÕn thøc nµy vµo cuéc sèng.
- Yªu cÇu HS
? Nªu VD chøng tá kh«ng khÝ cÇn cho sù sèng cña ng­êi, ®v vµ tv?
? Thµnh phÇn nµo cña kh«ng khÝ cÇn cho sù sèng cña ng­êi, ®v, tv?
? Trong tr­êng hîp nµo cÇn thë b»ng b×nh «-xi?
* KL: Ng­êi, ®v, tv muèn sèng ®­îc cÇn cã «-xi ®Ó thë.
 - Quan s¸t h×nh 5, 6 (T73)
- ThiÕu «-xi con ng­êi, ®v, tv sÏ chÕt.
- KhÝ «-xi
- ...thî lÆn, thî lµm viÖc trong hÇm lß, ng­êi bÞ bÖnh nÆng cÊp cøu...
- 5 HS ®äc môc bãng ®Ìn táa s¸ng.
*Tæng kÕt- dÆn dß(2') - NX giê häc. BTVN: Häc bµi. CB bµi 37.
 TiÕt 3 : TËp lµm v¨n : 
 KIỂM TRA ( Tiết 7 )
Đọc - hiểu, luyện từ và câu
( Thời gian làm bài khoảng 30 phút )
I.MỤC TIÊU.
 - Kiểm tra (Đọc ) theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí để ra KT môn Tiếng Việt lớp 4 ,KHI (Bộ GD&ĐT- Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học . lớp 4 , tập 1, NXB Giáo dục 2008)
II. ĐỀ BÀI.
-Học sinh đọc bài “Về thăm bà” Sách TV4-T1 và trả lời cá câu hỏi vào VBT
-Giáo viên thu bài chấm và trả bài.
-Công bố đáp án ,học sinh đối chiếu và chữa bài.
TiÕt 4: KÓ chuyÖn :
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ( Tiết 8 )
I.MỤC TIÊU:
-Kiểm tra (Viết) theo mức độ cxần đạt nêu ở tiêu chí đề ra KT môn Tiếng Việt lớp 4. KHI (TL đã dẫn).
II.ĐỀ BÀI: 
1. Chính tả: (4 đ) (Nghe viết) Chiếc xe đạp của chú tư.
 “Chiếc xe của chú..ngựa sắt” 
2. Tập làm văn: (6đ) Viết một đoạn văn tả một đồ vật hoặc một đồ chơi mà em thích.
 -Nêu được đặc điểm nổi bật của đồ vật : 3đ.
 -Dùng từ gợi tả,gợi cảm : 1đ.
 - Viết câu đúng,hay : 1đ.
 -Tả đúng trình tự,trình bày sạch sẽ : 1đ 
Thø 7 ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2011
TiÕt 1 + 2 : To¸n : 
 ¤n tËp
 ( 2 tiÕt ) 
I) Môc tiªu: 
- Gióp häc sinh «n tËp vÒ phÐp tÝnh chia cho sè cã hai ch÷ sè, tr­êng hîp chia hÕt vµ chia cã d­.
Cñng cè vÒ kÜ n¨ng gi¶i to¸n cho häc sinh.
II) C¸c ho¹t ®éngd¹y häc.
 Ho¹t ®éng gi¸o viªn 
 Ho¹t ®éng cña häc sinh 
A) - GV giíi thiÖu néi dung «n tËp 
B) - GV h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp: 
( 35 phót ) 
Bµi 1: TÝnh : 
a) 150 : 30 
b) 200 : 40 
c) 48000 : 600
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh 
Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh:
a) 408 : 12 b) 1790 : 38
 340 : 13 18088 : 34
- GV tæ chøc ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
Bµi 3 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
a) 375 : 5 + 125 : 5 
b) 624 : 3 - 324 : 3 
c) 215 x 3 + 215 x 7 
- GV ®i theo dâi gióp ®ì HS yÕu lµm bµi 
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt 
Bµi 4: B¹n Lan mua 3 hép bót bi, mçi hép cã 6 c¸i. B¹n Lan ph¶i tr¶ 18000 ®ång. TÝnh gi¸ tiÒn cña mét c¸i bót bi? 
- GV thi chÊm 10 bµi, ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
Bµi 5: Ng­êi ta xÕp 230859 chiÕc b¸nh vµo hép , mçi hép 5 c¸i b¸nh. Hái xÕp ®­îc mÊy hép b¸nh, thõa mÊy b¸nh?
III) Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót ) 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc 
- HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi 
- HS tù lµm bµi 
- 3 HS lªn b¶ng lµm 
- HS kh¸c nhËn xÐt 
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 
- HS ®éc lËp lµm bµi 
- 2 HS lªn b¶ng lµm 
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi 
- HS suy nghÜ vµ lµm bµi 
- 3 HS lªn b¶ng lµm 
- HS nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh
- 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 
- HS tù lµm bµi 
- 1 HS lªn b¶ng lµm 
- 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 
- HS tù lµm bµi 
- 1 HS lªn b¶ng lµm 
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc 
- chuÈn bÞ bµi häc sau.
TiÕt 3 : TiÕng ViÖt: 
¤n tËp
I) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh «n tËp vÒ luyÖn ®äc diÔn c¶m c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn. Luyªn tËp vÒ c¸ch ®Æt c©u hái cho häc sinh.
II) Ho¹t ®éng d¹y häc 
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 
 Ho¹t ®éng cña häc sinh 
1) Bµi cò: ( phót ) 
- GV gäi 1 HS lªn b¶ng ®äc thuéc lßng bµi th¬ 
" Tuæi ngùa".
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.
2) - GV giíi thiÖu néi dung «n tËp
A) LuyÖn ®äc c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ë tuÇn 14 vµ tuÇn 15. 
- GV ®i theo dâi nh¾c nhë HS chó ý ®äc bµi tèt.
- Gäi HS lªn b¶ng ®äc ®Ó lÊy ®iÓm 
B) Bµi tËp 
Bµi tËp 1 : 
- Em h·y ®äc bµi " C¸nh diÒu tuæi th¬" vµ ®iÒn vµo tõng chç c¸c tõ ng÷ t¶ c¸nh diÒu.
a) C¸nh diÒu .......................
b) TiÕng s¸o diÒu: ..................
c) S¸o ®¬n, s¸o kÐp, s¸o bÌ:................
- GV ch÷a bµi chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi tËp 2:
Em h·y cho biÕt c¸c c©u hái sau ®©y ®­îc dïng víi môc ®Ých g× ?
a) Em cã häc bµi kh«ng nµo ?
b) MÑ cã thÓ mua cho con mét mét quyÓn vë míi ®­îc kh«ng ¹ ?
c) CËu míi bÞ c« ph¹t chø g× ? 
d) Sao nã d¹i thÕ nhØ ? 
- GV kÕt luËn, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
III) Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót ) 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- 1 HS lªn b¶ng ®äc 
- HS kh¸c nhËn xÐt 
- HS luyÖn ®äc theo N2 
- HS lªn b¶ng ®äc bµi do GV nªu 
- §äc xong tr¶ lêi 1 c©u hái trong SGK.
- 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 
- HS ®éc lËp lµm bµi 
- HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh 
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 
- HS lµm bµi theo N2 
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung 
- HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc 
- chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 4 : Sinh ho¹t líp : 
Sinh ho¹t líp TuÇn 18
 I. Mục tiêu
 - Học sinh nắm được ưu khuyết điểm trong tuần qua 
 -Nắm kế hoạch tuần 19
 Giáo dục HS có tinh thần tập thể 
 II. Các bước tiến hành 
T.G
H Đ CỦA GV
H Đ CỦA HS
 4'
12'
15'
4'
 A:Ổn định :
 B:Nhận xét tuần qua 
Nhân xét các mặt ưu khuyết trong tuần qua
C:Kế hoạch tuần 19
*Sách vở đồ dùng học tập đầy đủ 
SGK-VBT Học kỳ II ®Çy ®ñ 
*Truy bài đầu giờ 
 * Nộp các khoản tiền cón thiếu.
-*Học bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp .
 * Trực nhật :Tổ 2.
C:Dặn dò :
Thực hiện tốt kế hoạch tuần 19
Hát 
 Lớp trưởng báo cáo tình hình cả lớp 
 Tổ trưởng nhận xét từng thành viên trong tổ 
Bình bầu tổ cá nhân xuât sắc
Lắng nghe 
Có ý kiến bổ sung 
- Tham gia tốt lễ ra quân bảo vệ môi trường và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
-Vệ sinh sân trường lớp học sạch đẹp.
- HS thực hiện theo kế h

File đính kèm:

  • docGiao_an_lop_4_Du_35_tuan.doc
Giáo án liên quan