Giáo án Công nghệ 7 Tiết 35: Kiểm tra 1 tiết

Câu 1: (2đ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: (mỗi ý đúng 0,5 điểm)

 (1) Tại sao phải trồng cây rừng ở thành phố, khu công nghiệp?

 A. Làm tăng vẻ đẹp thành phố, khu công nghiệp.

 B. Tăng lượng oxi, giảm tiếng ồn.

 C. Điều hòa nhiệt độ, giảm lượng khí thải.

 D. Giảm tiếng ồn, ngăn gió bụi, làm sạch không khí.

 (2) Khai thác trắng là gì?

 A. chặt toàn bộ cây trong bốn lần.

 B. chặt cây già.

 C. chặt toàn bộ cây trong một lần.

 D. chặt toàn bộ cây trong hai lần.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 Tiết 35: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:27	 Ngaøy soaïn: 05/03/2015
Tieát :35 	 Ngaøy daïy : 09/03/2015
KIỂM TRA 1 TIẾT
I/ MỤC ĐÍCH:
- Củng coá kieán thöùc phaàn laâm nghieäp vaø kieán thöùc ñaïi cöông veà kó thuật chaên nuoâi.
- Reøn kó naêng toång hôïp, phaân tích kieán thöùc, kĩ năng giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc trong khoa học
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
- Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (40%) và TNTL (60%) 
III/ THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt
- Biết được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ
- Biết cách bảo quản nông sản tốt
Số câu:
1(3)
1(1.3)
Số điểm:
1.0
0.5
Tỉ lệ:
1%
0.5%
Chủ đề 2:Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng
- Neâu được qui trình troàng röøng baèng caây con theo trình 
- Nêu được điều kiện bảo quản hạt giống tốt
- Liên hệ troàng röøng baèng caây con phù hợp với địa phương 
Số câu:
1(1.4)
0.5(4a)
0.5(4a)
Số điểm:
0.5
1.0
0.5
Tỉ lệ:
5%
10%
5%
Chủ đề 3:Khai thác và bảo vệ rừng
- Nắm được khái niệm khai thác trắng
- Liên hệ tình hình rừng ở địa phương để có phương pháp khai thác cho phù hợp và phục hồi rừng hợp lý
- Trồng cây rừng để bảo vệ môi trường
Số câu:
1(1.2)
1(5)
1(1.1)
Số điểm:
0.5
2.5
0.5
Tỉ lệ:
5%
25%
5%
Chủ đề 4:Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi 
- Nắm được khái niệ về giống vật nuôi
- Biết được vai trò của chăn nuôi ở nước ta 
- Trình bày được nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới
Số câu:
1(2)
0.5(6a)
0.5(6b)
Số điểm:
1.0
1.0
1.0
Tỉ lệ
10%
10%
10%
Tổng số câu hỏi:
4
2.5
2.5
Tổng số điểm:
4.0
4.5
1.5
Tỉ lệ (%)
40%
45%
15%
IV/ XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN ĐỀ:
ĐỀ KIỂM TRA 
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan:
Câu 1: (2đ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
 (1) Tại sao phải trồng cây rừng ở thành phố, khu công nghiệp?
 A. Làm tăng vẻ đẹp thành phố, khu công nghiệp.
 B. Tăng lượng oxi, giảm tiếng ồn.
 C. Điều hòa nhiệt độ, giảm lượng khí thải.
 D. Giảm tiếng ồn, ngăn gió bụi, làm sạch không khí. 
 (2) Khai thác trắng là gì?
 A. chặt toàn bộ cây trong bốn lần.
 B. chặt cây già.
 C. chặt toàn bộ cây trong một lần.
 D. chặt toàn bộ cây trong hai lần.
 (3) Mục đích của việc bảo quản nông sản là
 A. giảm sâu bệnh hại.
 B. hạn chế hao hụt đảm bảo chất lượng chế biến và xuất khẩu.
 C. giữ thực phẩm được lâu.
 D. nâng cao chất lượng sản phẩm.
 (4) Điều kiện bảo quản hạt giống không tốt là
 A. Hạt ướt, lép, nhiều sâu bệnh, nhiệt độ cao.
 B. Hạt khô, mẩy, không bị sâu bệnh, lẫn tạp. 
 C. Nơi bảo quản phải có nhiệt độ và độ ẩm thấp, đậy kín, đựng trong chum vại hoặc kho lạnh.
 D. Thường xuyên kiểm tra để xử lí kịp thời.
Câu 2: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp với tính chất đặc trưng của một giống vật nuôi.
 Giống vật nuôi là những con vật nuôi có cùng (1) ........................; Có chung đặc điểm (2) ............ ..............., (3)..........................., và (4) ..........................; Có tính di truyền ổn định và đạt đến một số lượng nhất định.
Câu 3: (1đ) Hãy nối nội dung ở cột (A) với một nội dung cột (B) sao cho đúng (mỗi ý đúng 0,25 điểm)
A – nội dung
B - tác dụng
Kết nối
A. Luân canh làm cho đất tăng
1. sản phẩm thu hoạch
1 - ........
B. Xen canh sử dụng hợp lí
2. ánh sáng, đất, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh
2 - ........
C. Tăng vụ góp phần tăng thêm
3. độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh
3 - .......
D. Luân canh, xen canh tận dụng được
4. ánh sáng và đất
4 - ........
Phần II: Câu hỏi tự luận:
Câu 4: (1.5đ) Neâu qui trình troàng röøng baèng caây con theo trình töï? Coù maáy caùch troàng röøng baèng caây con? Ñòa phöông em aùp duïng phoå bieán caùch naøo? Vì sao?
Câu 5: (2.5đ) Haõy neâu tình hình röøng ôû ñòa phöông em? Theo em neân aùp duïng bieän phaùp khai thaùc naøo? Vaø caùch phuïc hoài röøng ra sao?. 
Câu 6: (2.0đ) Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta? Cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới?
V/ HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM:
Phần/câu
Đáp án
Điểm
1
(1) D; (2) C ; (3) B ; (4)A
2.0đ
2
(1) nguồn gốc; (2) ngoại hình; (3) năng suất; (4) chất lượng
1.0đ
3
1- C; 2 - D; 3 - A; 4 - B
1.0đ
4
* Qui trình troàng röøng bằêng caây con theo trình tự nhö sau: Taïo loã trong hoá ñaát => ñaët caây vaøo loã trong hoá ñaát => laáp ñaát kín goác caây => neùn ñaát => vun goác
* Coù 2 caùch troàng röøng baèng caây con: troàng röøng baèng caây con coù baàu vaø baèng caây con reã traàn.
* Ñòa phöông em aùp duïng phoå bieán caùch troàng röøng baèng caây con coù baàu vì ñòa phöông em laø 1 vùng nuùi.
1.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
5
* Tình hình rừng ở địa phương em đang ngày càng giảm sút, ñòa phöông laø moät tænh thuoäc Taây nguyeân. Tröôùc ñaây röøng coù raát nhieàu goã toát ( lim, taùu, nghieán) Hieän nay chæ coøn laø röøng taùi sinh, chuû yeáu laø goã taïp. Röøng coøn raát ít gỗ chỉ còn ôû caùc ñænh nuùi cao, ñoä doác lôùn.
* Theo em nên áp dụng biện pháp khai thác:
- Chæ ñöôïc khai thaùc choïn, khoâng ñöôïc khai thaùc traéng 
- Röøng sau khai thaùc choïn phaûi coøn nhieàu caây goã to coù giaù trò kinh teá.
- Soá löôïng goã khai thaùc choïn < 35 % löôïng goã trong röøng.
* Phục hồi bằng cách:
- Röøng ñaõ khai thaùc traéng troàng röøng theo höôùng noâng – laâm keát hôïp
- Röøng ñaõ khai thaùc daàn vaø khai thaùc choïn phaûi thuùc ñaåy taùi sinh töï nhieân 
2.5đ
1.0đ
1.0đ
0.5đ
6
* Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế nước ta:
- Cung caáp thöïc phaåm coù giaù trò dinh döôõng cao ( thòt tröùng söõa )
- Cung caáp söùc keùo
- Cung caáp phaân boùn ( phaân chuoàng)
- Cung caáp nguyeân lieäu cho nghaønh coâng nghieäp nheï(da loâng, söøng, vaùc xin 
* Nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới:
- Phaùt trieån chaên nuoâi toaøn dieän, töùc laø ña daïng veà qui moâ vaø loaøi vaät nuoâi.
- Ñaåy maïnh chuyeån giao tieán boä kó thuaät vaøo saûn xuaát
- Taêng cường ñaàu tö cho nghieân cöùu vaø quaûn lí
2.0đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.25đ
0.25đ
VI/ THỐNG KÊ KẾT QUẢ:
LỚP
TỔNG SỐ
ĐIỂM >5
ĐIỂM < 5
TỔNG SỐ
8, 9, 10
TỔNG SỐ
0, 1, 2, 3
7A1
7A2
7A3
VII/ RÚT KINH NGHIỆM:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_27__CN_7__Tiet_35_20150727_090004.doc
Giáo án liên quan