Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 17: Ôn tập

Phân 5 nhóm HS, giao nội dung cần thảo luận cho mỗi nhóm (2 câu/nhóm). (Gồm các câu hỏi trong bài, từ câu 3 - 12)

 

- Chỉnh lí, chuẩn hoá kiến thức.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 2261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 17: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:11/09/2012	 
 Ngày dạy: ...................10A1....................10A2.......................10A3
Tiết: 17
ÔN TẬP 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
 1. Kiến thức: 
	Sau bµi nµy, GV cÇn ph¶i lµm cho HS:
	 - N¾m v÷ng mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ giãng c©y trång, ®Êt, ph©n bãn vµ b¶o vÖ c©y trång n«ng, l©m nghiÖp.
	- BiÕt ®­îc c¬ së khoa häc vµ quy tr×nh s¶n xuÊt chÕ phÈm vi khuÈn, virut vµ nÊm trõ s©u. 
	 2. Kĩ năng:
	- RÌn luyÖn kÜ n¨ng kh¸i qu¸t, tæng hîp, kÜ n¨ng hîp t¸c nhãm.
	- ChuÈn bÞ thi kiÓm tra häc k× I
B.PHƯƠNG PHÁP.
	- C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn néi dung bµi häc.
	- §Ò c­¬ng «n tËp vµ ®Ò c­¬ng chi tiÕt tr¶ lêi c¸c c©u hái trong bµi cã liªn quan tíi ®Ò c­¬ng cho s½n.
	- B¶ng phô.
C. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	- Phieáu hoïc taäp ñeå thaûo luaän nhoùm.
	- Hình chuïp moät soá loaïi phaân boùn, tranh veõ hình vi khuaån coá ñònh ñaïm noát saàn ôû reã caây hoï ñaäu.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG.
 1.Ổn định tổ chức:
	 	-Kiểm tra sỹ số:
	 2. Kiểm tra bài cũ: 
	- Coù caùc loaïi phaân boùn naøo thöôøng duøng trong saûn xuaát noâng – laâm nghieäp? Neâu khaùi nieäm vaø ví duï veà caùc loaïi phaân ñoù?
	- Haõy neâu ñaëc ñieåm tính, chaát vaø kó thuaät söû duïng caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng?
	 3. Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ
NỘI DUNG
- Treo bảng “Hệ thống hoá kiến thức” của chương I - Phần I
- Đọc bảng “Hệ thống hoá kiến thức” của chương ® nắm lại hệ thống và mối liên hệ giữa các kiến thức có trong chương.
- Lưu ý cho HS các nội dung có liên quan đến đề Cõuương ôn tập thi học kì
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
	I. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC CHƯƠNG I – PHẦN I
Một số tính chất cơ bản của đất trồng
Biện pháp cải tạo và sử dụng một số loại đất trồng chủ yếu
Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân bón
Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
SỬ DỤNG VÀ BẢO… VỆ ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP
SỬ DỤNG VÀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN
BẢO VỆ CÂY TRỒNG
Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ cây trồng
Ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ cây trồng đến quần thể sinh vật và MT
- Phân 5 nhóm HS, giao nội dung cần thảo luận cho mỗi nhóm (2 câu/nhóm). (Gồm các câu hỏi trong bài, từ câu 3 - 12)
- Chỉnh lí, chuẩn hoá kiến thức.
- Thảo luận các nội dung đã được phân công.
- Cử đại diện trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	4. Củng cố
	- Căn cứ vào kết qủa chuẩn bị và trả lời của các nhóm ® đánh giá kết quả giờ ôn tập.
caây gì?	
	5. Hướng dẫn về nhà:	Học bài theo đề cương, chuẩn bị thi kiểm tra HK	6. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctiet17.doc