Giáo án Công nghệ 10

Câu 1: Sản xuất phân vi sinh vật dựa trên nguyên lý:

 A. Chọn tạo loại vi sinh vật cần thiết.

 B. Nhân giống vi sinh vật.

 C. Phối trộn vi sinh vật với chất nền.

 D. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Bón phân vi sinh vật cho cây trồng để:

 A. Cung cấp trực tiếp chất dinh dưỡng cho cây.

 B. Cung cấp các loài vi sinh vật có ích cho cây.

 C. Cung cấp nguồn dinh dưỡng vô tận cho đất và cây trồng.

 D. Cung cấp các loài vi sinh vật có ích cho đất và cây trồng.

Câu 3: Các loại phân vi sinh vật cố định đạm là:

 A. Nitragin và Azogin B. Nitrogin và Azagin

 C. Phosphobacterin D. Estrasol và Mana

Câu 4: Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ có tác dụng:

 A. Cố định nguồn nitơ tự do trong tự nhiên.

 B. Chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ.

 C. Phân giải xác sinh vật để tăng độ phì cho đất.

 D. Phân giải cellulose thành các hợp chất đơn giản.

Câu 5: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:

 A. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý.

 B. Chọn tạo các giống cây trồng khỏe mạnh.

 C. Phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên.

 D. Cải tạo đất, gieo trồng đúng thời vụ.

 

doc96 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 2414 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, ñaát ñai,...
GV: Taïi sao chaêm soùc maát caân ñoái giöõa nöôùc vaø phaân boùn, boùn nhieàu phaân ñaïm, ngaäm uùng laøm cho saâu, beänh phaùt trieån maïnh?
HS: Thaûo luaän, nghieân cöùu SGK vaø traû lôøi.
GV: Nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh.
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà ñieàu kieän ñeå saâu, beänh phaùt trieån thaønh dòch.
GV: Cho HS thaûo luaän nhoùm, döïa vaøo tình hình thöïc teá taïi ñòa phöông vaø kieán thöùc ñaõ hoïc haõy cho bieát ñieàu kieän naøo ñeå cho saâu, beänh phaùt trieån thaønh dòch?
HS: Thaûo luaän, ghi nhaän vaø cöû ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
GV: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø boå sung, giaûng theâm cho HS hieåu roõ hôn.
8’
15’
11’
7’
I. Nguoàn saâu, beänh haïi
1. Nguoàn saâu beänh haïi
 - Coù saün treân ñoàng ruoäng.
 - Haït gioáng caây con nhieãm beänh.
’ Ñeå ngaên ngöøa saâu, beänh phaùt trieån: caøy, böøa, ngaâm ñaát, phôi ñaát,…
2. Söï phaùt sinh vaø phaùt trieån cuûa saâu beänh haïi
Söû duïng haït gioáng, caây con nhieãm saâu, beänh laø nguyeân nhaân laøm cho saâu, beänh xuaát hieän treân ñoàng ruoäng.
II. Ñieàu kieän khí haäu, ñaát ñai
1. Nhieät ñoä moâi tröôøng
 - AÛnh höôûng ñeán söï phaùt sinh, phaùt trieån cuûa saâu beänh.
 - AÛnh höôûng ñeán quaù trình xaâm nhaäp vaø laây lan cuûa beänh haïi.
2. Ñoä aåm khoâng khí vaø löôïng möa
 - AÛnh höôûng ñeán sinh tröôûng vaø phaùt duïc cuûa coân truøng.
 - Nhieät ñoä vaø ñoä aåm aûnh höôûng giaùn tieáp ñeán söï phaùt sinh, phaùt trieån cuûa saâu, beänh.
3. Ñieàu kieän ñaát ñai
 - Ñaát thieáu hoaëc thöøa dinh döôõng, caây troàng phaùt trieån khoâng bình thöôøng neân raát deã bò saâu beänh phaù hoaïi.
Ví duï: treân ñaát giaøu muøn, ñaïm: caây troàng deã maéc beänh ñaïo oân.
treân ñaát chua, caây troàng keùm phaùt trieån vaø deã bò beänh tieâm löûa.
III. Gioáng caây troàng vaø cheá ñoä chaêm soùc
1. Gioáng caây troàng
 Söû duïng haït gioáng, caây con bò nhieãm saâu, beänh laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå saâu beänh phaùt trieån treân ñoàng ruoäng.
2. Cheá ñoä chaêm soùc
- Cheá ñoä chaêm soùc maát caân ñoái giöõa nöôùc, phaân boùn laøm cho saâu, beänh phaùt trieån maïnh.
- Boùn nhieàu phaân ñaëc bieät laø phaân ñaïm laøm taêng tính nhieãm beänh cuûa caây troàng.
- Ngaäp uùng vaø nhöõng veát thöông cô giôùi gaây ra cho caây troàng trong quaù trình chaêm soùc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vi sinh vaät xaâm nhaäp vaøo caây troàng.
IV. Ñieàu kieän ñeå saâu, beänh phaùt trieån thaønh dòch
Moät oå dòch coù theå phaùt trieån khaép ruoäng, caùnh ñoàng khi: Coù ñuû thöùc aên, nhieät ñoä, ñoä aåm thích hôïp, saâu, beänh sinh saûn maïnh, oå dòch seõ lan nhanh.
	4. Cuûng coá(4’)
	- Söû duïng caùc caâu hoûi ôû cuoái baøi ñeå cuûng coá.
	- Laøm theá naøo ñeå haïn cheá söï phaùt sinh, phaùt trieån cuûa saâu, beänh haïi caây troàng thaønh dòch?
	5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø
	- Hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi.
	- Xem tröôùc baøi môùi ñeå chuaån bò cho baøi thöïc haønh – quan saùt caùc loaïi beänh xaûy ra treân caây troàng: luùa, cam, chanh, böôûi, döøa,…vaø caùc loaïi saâu gaây haïi caây troàng. Nguyeân lyù phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng, vai troø cuûa caùc loaøi thieân ñòch.
Ngaøy soaïn: 12/11/11	Ngaøy daïy: 14/11
	Tieát: 16
Baøi 17
PHOØNG TRÖØ TOÅNG HÔÏP DÒCH HAÏI CAÂY TROÀNG
I. Muïc tieâu baøi hoïc
	1. Kieán thöùc
	a. Cô baûn
	- Hieåu ñöôïc theá naøo laø phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng.
	- Nguyeân lí vaø bieän phaùp chuû yeáu söû duïng trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng.
	b. Troïng taâm
	Naém ñöôïc nguyeân lyù vaø bieän phaùp phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng.
	2. Kyõ naêng
	Reøn luyeän kó naêng phaân tích, quan saùt, so saùnh.	
	3. Thaùi ñoä
	Bieát caùch phoøng, tröø caùc loaïi beänh haïi caây troàng ñeå khoâng gaây oâ nhieãm moâi tr
II. Chuaån bò daïy vaø hoïc
	1. Giaùo vieân
	- Phieáu hoïc taäp ñeå thaûo luaän nhoùm.
	- Hình chuïp moät soá loaïi loaïi coân truøng gaây haïi vaø caùc loaøi thieân ñòch coù lôïi cho caây troàng.
	2. Hoïc sinh
	- Phieáu hoïc taäp ñeå thaûo luaän nhoùm.
	- Xem tröôùc baøi môùi ôû nhaø, tìm hieåu veà nguyeân lyù phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng, vai troø cuûa caùc loaøi thieân ñòch treân ñoàng ruoäng.
III. Tieán trình daïy vaø hoïc
	1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp
	2. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Thôøi Gian
Noäi Dung
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà khaùi nieäm vaø nguyeân lyù phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng.
GV: Trong troàng troït ñeå phoøng tröø beänh thì ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng bieän phaùp naøo?
HS: Trao ñoåi vôùi nhau vaø traû lôøi: thaêm ñoàng thöôøng xuyeân, troàng gioáng caây khaùng beänh, xòt thuoác hoùa hoïc,...
GV: Theá naøo laø phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng?
HS: Phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng laø söû duïng phoái hôïp caùc bieän phaùp phoøng tröø dòch haïi caây troàng moät caùch hôïp lí.
GV: Nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh.
GV: Phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng mang laïi nhöõng lôïi ích gì?
HS: Giuùp caây troàng phaùt trieån khoûe maïnh, naêng suaát cao, giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng do söû duïng thuoác hoùa hoïc,...
GV: Cho HS thaûo luaän nhoùm: Coù caùc nguyeân lyù cô baûn naøo veà phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng? Giaûi thích cuï theå töøng nguyeân lyù.
HS: Chia nhoùm thaûo luaän vaø ghi nhaän keát quaû. Cöû ñaïi dieän trình baøy vaø nhaän xeùt laãn nhau.
GV: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø boå sung cho hoaøn chænh.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc bieän phaùp chuû yeáu trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng.
GV: Coù caùc bieän phaùp chuû yeáu naøo trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng?
HS: Nghieân cöùu SGK vaø traû lôøi: bieän phaùp kó thuaät, sinh hoïc, gioáng caây khaùng beänh, hoùa hoïc, cô hoïc, vaät lyù, ñieàu hoøa,...
GV: Trong caùc bieän phaùp ñoù thì bieän phaùp naøo laø chuû yeáu trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng?
HS: Bieän phaùp chuû yeáu nhaát laø bieän phaùp kó thuaät: caøy böøa, tieâu huûy taøn dö caây troàng, töôùi tieâu, boùn phaân hôïp lí, luaân canh caây troàng, gieo troàng ñuùng thôøi vuï,…
GV: Söû duïng thuoác hoùa hoïc trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng coù taùc haïi gì khoâng?
HS: Söû duïng thuoác hoùa hoïc nhieàu seõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, tieâu dieät nhieàu thieân ñòch coù lôïi cho caây troàng.
GV: Ñeå tieâu dieät raày maø khoâng duøng thuoác hoùa hoïc, ta seõ duøng bieän phaùp naøo ñeå tieâu dieät ñöôïc chuùng?
HS: Söû duïng caùc bieän phaùp cô giôùi, vaät lyù: Baãy aùnh saùng, muøi vò… baét baèng vôït, baèng tay,…
GV: Caùc loaøi coân truøng coù lôïi cho caây troàng: kieán vaøng, boï,...coù haïi hay coù lôïi cho caây troàng? Ta coù neân tieâu dieät caùc loaøi naøy khoâng?
HS: Ñaây laø caùc loaøi thieân ñòch coù lôïi, ta neân baûo veä chuùng, vì chuùng seõ giuùp phoøng tröø moät soá loaïi coân truøng gaây haïi khaùc.
GV: Theá naøo laø bieän phaùp ñieàu hoøa trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng?
HS: Laø bieän phaùp giöõ cho dòch haïi chæ phaùt trieån ôû möùc ñoä nhaát ñònh, trong dieän tích giôùi haïn, khoâng cho chuùng môû roäng phaïm vi.
GV: Haõy neâu nhöõng öu ñieåm trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng?
HS: Döïa treân kieán thöùc ñaõ hoïc, HS thaûo luaän vaø ruùt ra ñöôïc nhöõng öu ñieåm cuûa caùc bieän phaùp phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng.
GV: Nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh.
7’
8’
25’
I. Khaùi nieäm veà phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng
1. Khaùi nieäm
Phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng laø söû duïng phoái hôïp caùc bieän phaùp phoøng tröø dòch haïi caây troàng moät caùch hôïp lí.
2. Vì sao phaûi phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng?
- Moãi bieän phaùp phoøng tröø ñeàu coù öu ñieåm vaø haïn cheá nhaát ñònh’Phoái hôïp caùc bieän phaùp phoøng tröø ñeå phaùt huy öu ñieåm vaø khaéc phuïc nhöôïc ñieåm.
 - Giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng do thuoác hoaù hoïc gaây ra.
II. Nguyeân lí cô baûn phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng
 Nguyeân lí phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng goàm caùc ñieåm cô baûn sau:
 1. Troàng caây khoeû.
 2. Baûo toàn thieân ñòch.
 3. Thaêm ñoàng thöôøng xuyeân.
 4. Noâng daân trôû thaønh chuyeân gia.
III. Bieän phaùp chuû yeáu cuûa phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng
1. Bieän phaùp kó thuaät
 - Laø bieän phaùp phoøng tröø chuû yeáu.
 - Caùc bieän phaùp: caøy böøa, tieâu huûy taøn dö caây troàng, töôùi tieâu, boùn phaân hôïp lí, luaân canh caây troàng, gieo troàng ñuùng thôøi vuï,…
2. Bieän phaùp sinh hoïc
 Söû duïng sinh vaät hoaëc saûn phaåm cuûa chuùng ñeå ngaên chaën, laøm giaûm thieät haïi do dòch haïi gaây ra.
Ví duï: Kieán vaøng tieâu dieät saâu haïi caây, chuoàn kim…
3. Söû duïng gioáng caây troàng choáng chòu saâu beänh haïi
Söû duïng gioáng caây troàng mang gen choáng chòu hoaëc haïn cheá, ngaên ngöøa söï phaùt trieån cuûa beänh haïi.
Ví duï: Luùa mang gen khaùng raày.
4. Bieän phaùp hoùa hoïc
 - Söû duïng thuoác hoùa hoïc ñeå phoøng tröø dòch haïi.
 - Thuoác hoùa hoïc chæ ñöôïc söû duïng khi dòch haïi tôùi ngöôõng gaây haïi maø caùc bieän phaùp phoøng tröø khaùc toû ra khoâng coù hieäu quaû.
 - Chæ ñöôïc söû duïng thuoác coù tính choïn loïc cao ñöôïc Boäâ Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân cho pheùp.
5. Bieän phaùp cô giôùi, vaät lí: Baãy aùnh saùng, muøi vò… baét baèng vôït, baèng tay,…
6. Bieän phaùp ñieàu hoøa: Laø bieän phaùp giöõ cho dòch haïi chæ phaùt trieån ôû möùc ñoä nhaát ñònh, trong dieän tích giôùi haïn, khoâng cho chuùng môû roäng phaïm vi.
* Öu ñieåm cuûa phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng: 
- Ngaên ngöøa dòch beänh, saâu haïi caây troàng phaùt trieån thaønh dòch.
- Giuùp caây troàng phaùt trieån khoûe maïnh, cho naêng suaát cao.
- Giaûm ñöôïc chi phí vaø coâng söùc trong chaêm soùc vaø trò beänh cho caây troàng khi xaûy ra dòch beänh.
	4. Cuûng coá( 5’ )
	- Söû duïng caùc caâu hoûi ôû cuoái baøi ñeå cuûng coá.
	- Haõy keå teân moät soá loaïi thieân ñòch coù lôïi cho caây troàng maø em bieát?
	- Taïi sao ta phaûi phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng?
Ngaøy soaïn: 20/11/11	Ngaøy daïy: 21/11
 Tieát: 17
OÂN TAÄP 
I. Muïc tieâu baøi hoïc
	1. Kieán thöùc
	a. Cô baûn
	Bieát vaø khaéc saâu caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà caây troàng, ñaát, phaân boùn, caùc quy trình saûn xuaát gioáng vaø caùc cheá phaåm phaân boùn, thuoác baûo veä thöïc vaät trong coâng taùc chaêm soùc gioáng caây troàng.
	b. Troïng taâm
	Hieåu vaø khaéc saâu ñöôïc moät soá kieán thöùc phoå thoâng, cô baûn nhaát veà gioáng caây troàng, ñaát, phaân boùn vaø baûo veä caây troàng noâng – laâm nghieäp.
	2. Kyõ naêng
	Reøn luyeän kó naêng phaân tích, quan saùt, so saùnh vaø bieát caùch baûo veä, giöõ gìn moâi tröôøng thoâng qua caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ôû chöông I.	
	3. Thaùi ñoä
	Coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng khi söû duïng thuoác phaân – thuoác hoùa hoïc baûo veä thöïc vaät.
II. Chuaån bò daïy vaø hoïc
	1. Giaùo vieân
	- Phieáu hoïc taäp ñeå thaûo luaän nhoùm.
	- Sô ñoà heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc troïng taâm cuûa chöông I ñaõ hoïc.
	2. Hoïc sinh
	- Phieáu hoïc taäp ñeå thaûo luaän nhoùm.
	- Xem laïi caùc noäi dung baøi ñaõ hoïc töø ñaàu naêm, caùc caâu hoûi – oân taäp .
III. Tieán trình daïy vaø hoïc
	1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp
	2. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Thôøi Gian
Noäi Dung
Hoaït ñoäng 1: Heä thoáng hoùa laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
GV: Cho HS hoaït ñoäng nhoùm, xeáp taát caû taøi lieäu laïi, thaûo luaän 
- Ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng gì trong töø ñaøu naêm ñeán nay?
- Heä thoáng hoùa kieán thöùc ñaõ hoïc ñoù baèng sô ñoà. 
HS: Chia nhoùm vaø tieán haønh thaûo luaän, ghi nhaän caùc keát quaû cuûa nhoùm.
GV: Quan saùt HS thaûo luaän nhoùm, yeâu caàu moät vaøi nhoùm leân trình baøy keát quaû vaø caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.
HS: Cöû ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm theo yeâu caàu, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung.
GV: Nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùc kieán thöùc troïng taâm cuûa chöông vaø giaûi thích caùc caâu hoûi – oân taäp.
GV: Döïa treân sô ñoà ñaõ khaùi quaùt hoùa ôû phaàn I, GV höôùng daãn moät soá kieán thöùc troïng taâm cuûa chöông (söû duïng phöông phaùp dieãn giaûng laø chuû yeáu).
HS: Laéng nghe vaø trao ñoåi vôùi giaùo vieân neáu coù thaéc maéc.
GV: Cho HS ñoïc caùc caâu hoûi trang 64 – SGK ñeå trao ñoåi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi naøy döïa treân kieán thöùc ñaõ hoïc.
HS: Ñoïc, thaûo luaän vaø traû lôøi.
GV: Nhaän xeùt vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà maø HS thaéc maéc, khoâng theå giaûi thích ñöôïc.
8’
5’
20’
8’
I. Heä thoáng hoùa kieán thöùc ñaõ hoïc
Sô ñoà heä thoáng hoùa kieán thöùc ñaõ hoïc – trang 63 SGK.
II. Heä thoáng caùc kieán thöùc troïng taâm
- Khaûo nghieäm vaø saûn xuaát caùc gioáng caây troàng khoûe maïnh, saïch beänh.
- Caùc bieän phaùp caûi taïo vaø söû duïng caùc loaïi ñaát moät caùch hieäu quaû vôùi caùc loaïi caây troàng khaùc nhau.
- Kyõ thuaät chaêm soùc, phoøng tröø saâu beänh cho caây troàng.
- Kyõ thuaät söû duïng phaân boùn moät caùch hieäu quaû.
- Caùch baûo veä moâi tröôøng vaø caûi taïo ñaát trong quaù trình troàng troït.
 3. Cuûng coá (4’)
	- Vì sao ta phaûi khaûo nghieäm gioáng caây troàng tröôùc khi ñöa gioáng môùi vaøo saûn xuaát?
	- Laøm theá naøo ñeå cho caây troàng phaùt trieån khoûe maïnh vaø haïn cheá ñöôïc vieäc söû duïng phaân, thuoác hoùa hoïc baûo veä thöïc vaät?
Ngaøy soaïn: 04/12/11	Ngaøy daïy: 13/12
	Tieát: 18
KIEÅM TRA 1 TIEÁT
1. Mục tiêu
	- Bao quát được nội dung kiến thức đã học.
	- Phân hóa được các mức độ học sinh khác nhau.
2. Ma trận
Các chủ đề chính
Các mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Bài 9, 12
1 câu
3 điểm
1 câu
3 điểm
Bài 13
1 câu
3 điểm
1 câu
3 điểm
Bài 17
1 câu 
4 điểm
1 câu 
4 điểm
Tổng
1 câu
3 điểm
1 câu 
4 điểm
1 câu
3 điểm
3 câu
11 điểm
Ñeà 1:
Caâu 1: Neâu caùc khaùi nieäm: ñaát maën, ñaát bò xoùi moøn, phaân höõu cô vaø phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng. Cho ví duï minh hoïa? (3 ñieåm).
Caâu 2: Trình baøy ñaëc ñieåm cuûa caùc bieän phaùp chuû yeáu trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng? (4 ñieåm).
Caâu 3: Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi phaân vi sinh vaät thöôøng duøng? Vai troø cuûa phaân vi sinh ñoái vôùi moâi tröôøng? (3 ñieåm).
Ñeà 2:
Caâu 1: Neâu caùc khaùi nieäm: ñaát pheøn, ñaát bò xoùi moøn, nguyeân lyù saûn xuaát phaân vi sinh vaø phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng? Cho ví duï minh hoïa. (3 ñieåm).
Caâu 2: Trình baøy caùc phöông phaùp caûi taïo vaø höôùng söû duïng ñaát maën? Trong ñoù, bieän phaùp naøo laø quan troïng nhaát? Vì sao? (4 ñieåm).
Caâu 3: Cho bieát ñaëc ñieåm, tính chaát vaø kyõ thuaät söû duïng phaân hoùa hoïc, phaân höõu cô? Aûnh höôûng cuûa vieäc söû duïng phaân boùn ñeán moâi tröôøng nhö theá naøo? (3 ñieåm).
ÑAÙP AÙN
Ñeà 1:
Caâu 1: Neâu caùc khaùi nieäm: 
- Ñaát maën: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
- Ñaát bò xoùi moøn: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
- Phaân höõu cô: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
- Phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
Caâu 2: Trình baøy ñaëc ñieåm cuûa caùc bieän phaùp chuû yeáu trong phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng: coù 6 bieän phaùp chuû yeáu sau:
	- Bieän phaùp kyõ thuaät: giaùo aùn (0.75 ñieåm)
	- Bieän phaùp sinh hoïc: giaùo aùn (0.75 ñieåm)
	- Söû duïng gioáng caây troàng coù söùc choáng chòu saâu, beänh haïi: giaùo aùn (0.5 ñieåm)
	- Bieän phaùp hoùa hoïc: giaùo aùn (0.75 ñieåm)
	- Bieän phaùp cô giôùi, vaät lyù: giaùo aùn (0.5 ñieåm)
	- Bieän phaùp ñieàu hoøa: giaùo aùn (0.75 ñieåm)
Caâu 3: Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi phaân vi sinh vaät thöôøng duøng? Vai troø cuûa phaân vi sinh ñoái vôùi moâi tröôøng:
* Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi phaân vi sinh vaät thöôøng duøng:
- Phaân vi sinh coá ñònh ñaïm: giaùo aùn (0.75 ñieåm)
- Phaân vi sinh chuyeån hoùa laân: giaùo aùn (0.75 ñieåm) 
- Phaân vi sinh phaân giaûi chaát höõu cô: giaùo aùn (0.75 ñieåm)
* Vai troø cuûa phaân vi sinh ñoái vôùi moâi tröôøng: giaùo aùn (0.75 ñieåm)
Ñeà 2:
Caâu 1: Neâu caùc khaùi nieäm: 
- Ñaát pheøn: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
- Ñaát bò xoùi moøn: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
- Nguyeân lyù saûn xuaát phaân vi sinh: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
- Phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng: giaùo aùn + ví duï (0.75 ñieåm)
Caâu 2: Trình baøy caùc phöông phaùp caûi taïo vaø höôùng söû duïng ñaát maën? Trong ñoù, bieän phaùp naøo laø quan troïng nhaát? Vì sao? 
- Trình baøy caùc phöông phaùp caûi taïo vaø höôùng söû duïng ñaát maën: giaùo aùn (2.5 ñieåm)
- Bieän phaùp naøo laø quan troïng nhaát? Vì sao?
+ Bieän phaùp quan troïng nhaát laø boùn voâi. (0.5 ñieåm)
+ Vì: boùn voâi giuùp dieät caùc maàm beänh trong ñaát, loaïi thaûi ñöôïc caùc ion Na+ baùm treân beà maët keo ñaát ® röûa troâi deã daøng. (1 ñieåm).
Caâu 3: Cho bieát ñaëc ñieåm, tính chaát vaø kyõ thuaät söû duïng phaân hoùa hoïc, phaân höõu cô? Aûnh höôûng cuûa vieäc söû duïng phaân boùn ñeán moâi tröôøng nhö theá naøo?
 * Ñaëc ñieåm, tính chaát vaø kyõ thuaät söû duïng phaân hoùa hoïc, phaân höõu cô:
- Ñaëc ñieåm, tính chaát vaø kyõ thuaät söû duïng phaân hoùa hoïc: giaùo aùn (1ñieåm)
- Ñaëc ñieåm, tính chaát vaø kyõ thuaät söû duïng phaân höõu cô: giaùo aùn (1 ñieåm)
* Aûnh höôûng cuûa vieäc söû duïng phaân boùn ñeán moâi tröôøng:
Söû duïng phaân boùn nhieàu seõ gaây taùc haïi xaáu ñeán moâi tröôøng, nhaát laø moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc:
- Ñaát seõ bò chai, ví duï: (0.5 ñieåm)
- Ñaát seõ bò chua, ví duï: (0.5 ñieåm)
Ngaøy soaïn: 05/12
Tuaàn: 19	Tieát: 19
KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
I. Mục tiêu
Đề phải bao quát được kiến thức đã học, có trọng tâm và câu hỏi mở ở mức độ khó để phân hóa được học sinh.
II. Trắc nghiệm khách quan (20 phút – 4 điểm)
	Đánh dấu chéo (X) vào câu trả lời đúng nhất ở bảng trả lời dưới đây:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
X
X
X
	Hướng dẫn: 	- Chọn: 	A	B	C	D
	- Chọn lại:	A	B	C	D
Câu 1: Sản xuất phân vi sinh vật dựa trên nguyên lý:
	A. Chọn tạo loại vi sinh vật cần thiết.
	B. Nhân giống vi sinh vật.
	C. Phối trộn vi sinh vật với chất nền.
	D. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Bón phân vi sinh vật cho cây trồng để:
	A. Cung cấp trực tiếp chất dinh dưỡng cho cây.
	B. Cung cấp các loài vi sinh vật có ích cho cây.
	C. Cung cấp nguồn dinh dưỡng vô tận cho đất và cây trồng.
	D. Cung cấp các loài vi sinh vật có ích cho đất và cây trồng.
Câu 3: Các loại phân vi sinh vật cố định đạm là:
	A. Nitragin và Azogin	B. Nitrogin và Azagin 
	C. Phosphobacterin	D. Estrasol và Mana
Câu 4: Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ có tác dụng:
	A. Cố định nguồn nitơ tự do trong tự nhiên.
	B. Chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ.
	C. Phân giải xác sinh vật để tăng độ phì cho đất.
	D. Phân giải cellulose thành các hợp chất đơn giản.
Câu 5: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:
	A. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý.
	B. Chọn tạo các giống cây trồng khỏe mạnh.
	C. Phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên.
	D. Cải tạo đất, gieo trồng đúng thời vụ.
Câu 6: Có mấy nguyên lý phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng chủ yếu:
	A. 4	B. 5	C. 6	D. 7
Câu 7: Biện pháp điều hòa là biện pháp:
	A. Sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ dịch hại.
	B. Dùng ánh sáng, bẫy, mùi, vị để phòng trừ dịch hại.
	C. Giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định.
	D. Chọn và trồng các loại cây khỏe mạnh.
Câu 8: Tại sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
	A. Giúp cây trồng phát triển tốt, năng suất cao.
	B. Nâng cao chất lượng nông sản, giảm ô nhiễm môi trường.
	C. Khắc phục được nhược điểm của các biện pháp khi sử dụng.
	D. Tất cả đều đúng.
Câu 9: Thuốc hóa học bảo vệ thực vật được sử dụng nhiều sẽ:

File đính kèm:

  • docGIAOANCONGNGHESUA12.doc