Giáo án các môn học lớp 3 - Tuần số 35

 TIẾT: 69 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI.

ÔN TẬP HỌC KÌ II - TỰ NHIÊN.

I.Mục đích yêu cầu:

Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đế Tự nhiên.

-Kể tên một số cây, con vật ở địa phương.

-Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào : đồng bằng, miền núi, hay nông thôn, thành thị.

-Kể về Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa

II.Chuẩn bị:

- PhiÕu th¶o luËn nhãm.

- Néi dung trß ch¬i: “¤ ch÷ kú diÖu”.

- PhiÕu bµi tËp.

III .Tiến trình lên lớp

1.Ổn định

- Cho häc sinh h¸t chuyÓn tiÕt.

2. KiÓm tra bµi cò: .

- Gäi häc sinh tr¶ lêi c©u hái:

? H•y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ sù kh¸c nhau gi÷a §åi vµ Nói ?

- NhËn xÐt, bæ sung.

3. Néi dung bµi: .

 a. Giíi thiÖu bµi:

- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng.

- Gäi häc sinh nh¾c l¹i ®Çu bµi.

 b. Néi dung bµi.

 

doc16 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 12/02/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 - Tuần số 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 boác thaêm, ñöôïc xem baøi laïi khoaûng 1 ñeán 2 phuùt).
 - HS ñoïc moät ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong phieáu .
 - GV ñaët moät caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc, HS traû lôøi.
 - GV cho ñieåm theo höôùng daãn cuûa Vuï Giaùo duïc Tieåu hoïc. 
 - Ñoái vôùi nhöõng em khoâng ñaït yeâu caàu, GV cho veà nhaø luyeän ñoïc ñeå kieåm tra laïi tieát hoïc sau.
 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm BT.
 - Baøi taäp 2: Vieát moät thoâng baùo ngaén veà buoåi lieân hoan vaên ngheä. 
 - Moät HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
 - HS ñoïc thaàm laïi baøi quaûng caùo Chöông trình xieác ñaëc saéc.
- HS suy nghó vaø TLCH.
- HS vieát thoâng baùo
- HS tieáp noái nhau daùn thoâng baùo leân baûng .
- Caû lôùp, GV nhaän xeùt.vaø ñoïc noäi dung baûn thoâng baùo.
- Caû lôùp vaø GV bình choïn 
 - GV thu baøi cuûa HS.
Hoaït ñoäng nối tiếp :
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Chuaån bò: OÂn taäp (tt). 
Toán
 Tieát: 171 OÂN TAÄP VEÀ GIAÛI TOAÙN (tt)
I.Mục đích yêu cầu:
 Giuùp HS:
 - Bieát giaûi baøi toaùn baèng hai pheùp tính vaø baøi toaùn lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò.
 - Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc.
 - Yeâu thích moân toaùn.
- Giaùo duïc HS tính nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. 
 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
 Baøi 1: Giaûi baøi toaùn. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï toùm taét vaø giaûi. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 2: Giaûi baøi toaùn. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 3: Giaûi baøi toaùn. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 4: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng (caâu a). 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï tính giaù trò moãi bieåu thöùc ôû giaáy nhaùp roài khoanh vaøo chöõ thích hôïp.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Hoaït ñoäng nối tiếp :
- Xem laïi baøi. 
 - Chuaån bò: Luyeän taäp chung
Thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2015
 TIẾT: 69 Ôn nhảy dây; Tung gắt bóng cá nhân 
 và theo nhóm 2 - 3 người 
I.Mục đích yêu cầu:
- Ôn nhảy dây kiểm chụm 2 chân. Các em tập cơ bản đúng và nâng cao thành tích.
-Ôn tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2 - 3 người. Các em thực hiện động tác tương đối chính xác. 
II.Chuẩn bị:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn .
- Phương tiện: Còi, dây, bóng... 
III .Tiến trình lên lớp
A- Mở đầu: 
* Ổn định: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện nhảy dây kiểu chụm 2 chân; ôn tung bắt bong cá nhân và theo nóm 2 - 3 người. 
* Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân; xoay gối, hông; đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao gối... 
* Kiểm tra bài cũ: 
Gọi vài em tập lại kĩ thuật nhảy dâyvà một số động tác tung và bắt bóng.
B- Phần cơ bản
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 1-Ôn luyện nhảy dây kiểu chụm 2 chân:
- Toàn lớp thực hiện kĩ thuật nhảy dây kiểm chụm 2 chân.
- Từng hàng tập kĩ thuật nhảy dây kiểu chụm 2 chân (theo nhóm)
- Cho HS tập cá nhân kĩ thuật nhảy dây kiểu chụm 2 chân
 2- Ôn tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2 - 3 người.
- Toàn lớp tập kĩ thuật tung và bắt bóng .
- Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm. 
- Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật tung và bắt bóng 
C- Kết thúc:
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng: duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu, để cơ thể sớm hồi phục
Củng cố: Hôm nay các em vừa được ôn luyện nội dung gì? 
 ( nhảy dây; ôn tung và bóng bóng ) 
Nhận xét và dặn dò: 
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
Chính tả
 Tieát: 69 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II
I.Mục đích yêu cầu:
 - Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 70 tieáng/ phuùt);traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung baøi ñoïc, thuoäc ñöôïc 2-3 ñoaïn (baøi) thô ñaõ hoïc ôû HK II.
 - Nghe- vieát ñuùng baøi Ngheä nhaân Baùt Traøng (toác ñoä vieát khoaûng 70 chöõ/ 15 phuùt); khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi; bieát trình baøy baøi thô theo theå luïc baùt (BT2).
 - Giaùo duïc HS vieát đúng,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: : Kieåm tra taäp ñoïc: (1/4 soá HS).
 - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. (sau khi boác thaêm, ñöôïc xem baøi laïi khoaûng 1 ñeán 2 phuùt).
 - HS ñoïc moät ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong phieáu .
 - GV ñaët moät caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc, HS traû lôøi.
 - GV cho ñieåm theo höôùng daãn cuûa Vuï Giaùo duïc Tieåu hoïc. 
 - Ñoái vôùi nhöõng em khoâng ñaït yeâu caàu, GV cho veà nhaø luyeän ñoïc ñeå kieåm tra laïi tieát hoïc sau.
 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm BT.
- Baøi taäp 2: Nghe- vieát: Ngheä nhaân Baùt Traøng. 
 + Höôùng daãn HS chuaån bò:
 . GV ñoïc baøi CT. Caû lôùp theo doõi SGK. 
 . 2- 3 HS ñoïc laïi.
 . HS ñoïc chuù giaûi nghóa cuûa caùc töø. 
 . GV giuùp HS naém noäi dung baøi.
 . HS noùi veà caùch trình baøy baøi thô luïc baùt.
 + GV ñoïc cho HS vieát.
 + Chaám nx, chöõa baøi.
 Hoaït ñoäng nối tiếp :
 - Xem laïi baøi. 
 - Chuaån bò: OÂn taäp (tt). 
Toán
 Tieát: 172 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:
 Giuùp HS:
 - Bieát ñoïc, vieát caùc soá coù ñeán naêm chöõ soá.
 - Bieát thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia; tính giaù trò cuûa bieåu thöùc.
 - Bieát giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò.
 - Bieát xem ñoàng hoà (chính xaùc ñeán töøng phuùt).
 - Yeâu thích moân toaùn.
- Giaùo duïc HS tính nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. 
 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
 Baøi 1: Vieát caùc soá (a, b, c). 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - GV ñoïc HS vieát töøng soá vaøo vôû. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 2: Ñaët tính roài tính. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 3: Xem ñoàng hoà. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS xem ñoàng hoà roài TLCH.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 4: Tính. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï tính.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 5: Giaûi baøi toaùn. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Hoaït ñoäng nối tiếp :
- Xem laïi baøi. 
 - Chuaån bò: Luyeän taäp chung
	TIẾT: 69	TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI.
ÔN TẬP HỌC KÌ II - TỰ NHIÊN.
I.Mục đích yêu cầu:
Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đế Tự nhiên.
-Kể tên một số cây, con vật ở địa phương.
-Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào : đồng bằng, miền núi, hay nông thôn, thành thị.
-Kể về Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa
II.Chuẩn bị:
- PhiÕu th¶o luËn nhãm.
- Néi dung trß ch¬i: “¤ ch÷ kú diÖu”.
- PhiÕu bµi tËp.
III .Tiến trình lên lớp
1.Ổn định
- Cho häc sinh h¸t chuyÓn tiÕt.
2. KiÓm tra bµi cò: .
- Gäi häc sinh tr¶ lêi c©u hái:
? H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ sù kh¸c nhau gi÷a §åi vµ Nói ?
- NhËn xÐt, bæ sung.
3. Néi dung bµi: .
 a. Giíi thiÖu bµi:
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng.
- Gäi häc sinh nh¾c l¹i ®Çu bµi.
 b. Néi dung bµi.
. ¤n tËp vÒ “§éng vËt”:
- Gi¸o viªn chuÈn bÞ giÊy khæ to, kÎ s½n nh h×nh vÏ trang 133/SGK ph¸t cho c¸c nhãm.
- Híng dÉn c¸c nhãm hoµn thµnh b¶n thèng kª.
Tªn nhãm ®éng vËt
Tªn con vËt
§Æc ®iÓm
1. C«ng trïng.
Muçi.
- Kh«ng cã x¬ng sèng.
- Cã c¸nh, cã 6 ch©n ph©n thµnh c¸c ®èt.
2. T«m, cua.
T«m.
- Kh«ng cã x¬ng sèng.
- C¬ thÓ bao phñ b»ng líp vá cøng, cã nhiÒu ch©n.
3. C¸.
C¸ vµng.
- Cã x¬ng sèng, sèng díi níc, thë b»ng mang.
- Cã v¶y vµ v©y.
4. Chim.
Chim sÎ.
- Cã x¬ng sèng, cã l«ng vò.
- Cã má, hai c¸nh vµ hai ch©n.
5. Thó.
Mìo.
- Cã l«ng mao bao phñ.
- §Î con vµ nu«i con b»ng s÷a.
Häc sinh th¶o luËn song gäi c¸c nhãm lªn d¸n trªn b¶ng vµ tr×nh bµy.
- NhËn xÐt, bæ sung.
‚. ¤n tËp vÒ “Thùc vËt”:
- C¸c nhãm ®· ®îc nh¾c chuÈn bÞ néi dung «n tËp vÒ phÇn thùc vËt.
- Tæ chøc cuéc thi kÓ gi÷a c¸c nhãm.
- Phæ biÕn h×nh thøc vµ néi dung thi:
 => Mçi nhãm kÓ tªn mét c©y cã mét trong c¸c ®Æc ®iÓm sau: Th©n ®øng, th©n leo, th©n bß, rÔ cäc, rÔ chïm, rÔ phô, rÔ cñ, ...
 => Nhãm 1 kÓ xong, c¸c nhãm kh¸c lÇn lît kÓ.
 => Nhãm sau kh«ng ®îc kÓ trïng tªn víi c©y cña nhãm tríc.
 => Trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, nhãm nµo kÓ vµ nãi ®îc ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i c©y ®ã nhiÒu h¬n sÏ lµ nhãm th¾ng cuéc.
- Mçi nhãm cö ra mét ®¹i diÖn cïng víi gi¸o viªn lµm “Ban gi¸m kh¶o”.
- Yªu cÇu c¸c nhãm thùc hiÖn.
- Ghi b¶ng tªn c¸c c©y cña c¸c nhãm.
- NhËn xÐt, kÕt luËn, tuyªn d¬ng nhãm th¾ng.
ƒ. Trß ch¬i: “¤ ch÷ k× diÖu”:
- Gi¸o viªn yªu cÇu líp chia thµnh c¸c ®éi ch¬i (2 HS/1 ®éi ch¬i).
- Phæ biÕn luËt ch¬i:
 Mçi ®éi ch¬i cã nhiÖm vô ph¶i t×m ra « ch÷ hµng ngang vµ hµng däc.
 §o¸n ®óng ®îc 1 hµng ngang, ®éi ghi ®îc 5 ®iÓm; ®o¸n ®óng hµng däc ®éi sÏ ghi ®îc 20 ®iÓm.
- Tæ chøc cho c¸c ®éi ch¬i.
1. Tªn mét nhãm ®éng vËt.
2. Tr¸i ®Êt lµ hµnh tinh duy nhÊt trong hÖ MÆt Trêi cã ®iÒu nµy.
3. §Þa h×nh cao nhÊt trªn bÒ mÆt lôc ®Þa Tr¸i §Êt.
4. Mét lo¹i rÔ c©y hay gÆp trong cuéc sèng.
5. VÑt thuéc lo¹i ®éng vËt nµy.
6. HiÖn tîng nµy lu©n phiªn cïng víi mét hiÖn tîng kh¸c kh«ng ngõng.
7. §íi khÝ hËu quanh n¨m l¹nh.
- NhËn xÐt, ph¸t phÇn thëng cho c¸c ®éi ch¬i th¾ng cuéc.
4. Cñng cè, dÆn dß: .
- Tèm t¾t, tæng kÕt tiÕt häc.
- VÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau.
Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2015
Tập đọc
 Tieát: 106 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II
I.Mục đích yêu cầu:
 - Ñoïc ñuùng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 70 tieáng/ phuùt); traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung ñoïc; thuoäc ñöôïc 2-3 ñoaïn (baøi) thô ñaõ hoïc ôû HK II
 - Nhaän bieát ñöôïc caùc töø ngöõ theå hieän söï nhaân hoaù, caùc caùch nhaân hoaù (BT2). 
 - Giaùo duïc HS laøm nhanh,chính xaùc. Ñoïc baøi troâi chaûy, roõ raøng, raønh maïch.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: : Kieåm tra taäp ñoïc: (1/4 soá HS).
 - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. (sau khi boác thaêm, ñöôïc xem baøi laïi khoaûng 1 ñeán 2 phuùt).
 - HS ñoïc moät ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong phieáu .
 - GV ñaët moät caâu hoûi veà ñoaïn vöøa ñoïc, HS traû lôøi.
 - GV cho ñieåm theo höôùng daãn cuûa Vuï Giaùo duïc Tieåu hoïc. 
 - Ñoái vôùi nhöõng em khoâng ñaït yeâu caàu, GV cho veà nhaø luyeän ñoïc ñeå kieåm tra laïi tieát hoïc sau.
 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm BT.
 - Baøi taäp 2: Ñoïc baøi thô vaø TLCH. 
 . HS ñoïc yeâu caàu BT. Quan saùt tranh minh hoaï baøi thô.
 . Caû lôùp ñoïc thaàm baøi thô, tìm teân caùc con vaät ñöôïc keå trong baøi.
 . HS ñoïc thaàm laïi baøi thô, laøm baøi caù nhaân.
 . HS phaùt bieåu, TLCH.
 . Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
Hoaït ñoäng nối tiếp:
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Chuaån bò: 
Toán
 Tieát: 173 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:
 Giuùp HS:
 - Bieát tìm soá lieàn tröôùc cuûa moät soá; soá lôùn nhaát (soá beù nhaát) trong moät nhoùm 4 soá.
 - Bieát thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia vaø giaûi baøi toaùn baèng hai pheùp tính.
 - Ñoïc vaø bieát phaân tích soá lieäu cuûa baûng thoáng keâ ñôn giaûn.
 - Yeâu thích moân toaùn.
- Giaùo duïc HS tính nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. 
 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
 Baøi 1: Vieát soá lieàn tröôùc cuûa moãi soá vaø khoanh vaøo soá lôùn nhaát. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 2: Ñaët tính roài tính. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 3: Giaûi baøi toaùn. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 4: Xem baûng vaø TLCH (a, b, c). 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS ñoïc kó baûng roài TL töøng CH.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Hoaït ñoäng nối tiếp :
- Xem laïi baøi. 
 - Chuaån bò: Luyeän taäp chung
Thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2015
Chính tả 
 Tieát: 70 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II
I.Mục đích yêu cầu:
 - Kieåm tra (Ñoïc) theo yeâu caàu caàn ñaït neâu ôû tieâu chí ra ñeà kieåm tra moân Tieáng Vieät lôùp 3, hoïc kì II (Boä GD vaø ÑT- Ñeà kieåm tra hoïc kì caáp Tieåu hoïc, lôùp 3, NXB Giaùo duïc 2008).
 - Giaùo duïc HS laøm nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: : Kieåm tra hoïc thuoäc loøng: (soá HS coøn laïi).
 - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi HTL. (sau khi boác thaêm, ñöôïc xem baøi laïi khoaûng 2 phuùt).
 - HS ñoïc thuoäc loøng caû baøi hoaëc khoå thô theo chæ ñònh .
 - GV cho ñieåm theo höôùng daãn cuûa Vuï Giaùo duïc Tieåu hoïc. 
 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm BT.
 - Baøi taäp 2: Thi tìm töø ngöõ theo chuû ñieåm. 
 . Moät, hai HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu cuûa baøi. HS laøm baøi theo nhoùm.
 . Ñaïi dieän caùc nhoùm daùn baøi leân baûng, ñoïc keát quaû.
 . Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, söûa chöõa, keát luaän nhoùm thaéng cuoäc.
 . Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Hoaït ñoäng nối tiếp :
 - Xem laïi baøi. 
 - Chuaån bò: 
Toán
 Tieát: 174 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:
 Giuùp HS:
 - Bieát tìm soá lieàn sau cuûa moät soá; bieát so saùnh caùc soá; bieát saép xeáp moät nhoùm 4 soá; bieát coäng, tröø, nhaân, chia vôùi caùc soá coù ñeán 5 chöõ soá.
 - Bieát caùc thaùng naøo coù 31 ngaøy.
 - Bieát giaûi baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc baèng hai pheùp tính.
 - Yeâu thích moân toaùn.
- Giaùo duïc HS tính nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. 
 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
 Baøi 1: Vieát soá lieàn tröôùc, lieàn sau, xeáp theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 2: Ñaët tính roài tính. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi. 
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 3: Neâu nhöõng thaùng coù 31 ngaøy. 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS neâu mieäng.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 4: Tìm x (caâu a). 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS nhaéc laïi caùch tìm thöøa soá, HS laøm baøi.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Baøi 5: Giaûi baøi toaùn (moät caùch). 
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS töï laøm baøi.
 - Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
 Hoaït ñoäng nối tiếp :
- Xem laïi baøi. 
 - Chuaån bò: Kieåm tra ñònh kì CK II.
Tập viết
 Tieát: 35 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II
I.Mục đích yêu cầu:
 - Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 70 tieáng/ phuùt); traû lôøi ñöôïc 1 CH veà noäi dung ñoïc. Thuoäc ñöôïc 2-3 ñoaïn (baøi) thô ñaõ hoïc ôû HK II
 - Nghe- vieát ñuùng, trình baøy saïch seõ, ñuùngquy ñònh baøi Sao Mai(BT2). 
 - Giaùo duïc HS vieát đúng,chính xaùc. 
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: : Kieåm tra HTL: (Khoaûng 1/3 soá HS trong lôùp).
 - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi HTL. Sau khi boác thaêm, xem laïi trong SGK baøi vöøa choïn khoaûng 2 phuùt).
 - HS ñoïc thuoäc loøng caû baøi hoaëc khoå thô, ñoaïn vaên theo phieáu chæ ñònh .
 - GV cho ñieåm theo höôùng daãn cuûa Vuï Giaùo duïc Tieåu hoïc.
 - Vôùi nhöõng HS chöa ñaït, veà nhaø tieáp tuïc oân luyeän ñeå kieåm tra vaøo tieát sau. 
 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm BT.
 - Baøi taäp 2: Nghe- vieát: Sao Mai. 
 . GV neâu yeâu caàu baøi taäp.
 . GV ñoïc moät laàn baøi CT Sao Mai. Hai, ba HS ñoïc laïi.
 . GV noùi vôùi HS veà sao Mai.
 + GV: Ngoâi sao Mai trong baøi thô chaêm chæ nhö theá naøo?
 . HS noùi veà caùch trình baøy baøi thô boán chöõ. 
 . HS ñoïc thaàm baøi thô, ghi ra nhaùp nhöõng chöõ mình deã maéc loãi.
 . GV ñoïc cho caû lôùp vieát.
 . Chaám nx, chöõa baøi.
 Hoaït ñoäng nối tiếp:
 - Veà xem laïi baøi.
 - Chuaån bò: 
	TIẾT : 70	TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI.
ÔN TẬP HỌC KÌ II - TỰ NHIÊN.
(kiểm tra)
I.Mục đích yêu cầu:
Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đế Tự nhiên.
-Kể tên một số cây, con vật ở địa phương.
-Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào : đồng bằng, miền núi, hay nông thôn, thành thị.
-Kể về Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa
II.Chuẩn bị:
- PhiÕu th¶o luËn nhãm.
IIi. Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định.
- Cho häc sinh h¸t chuyÓn tiÕt.
2. KiÓm tra bµi cò: .
- Gäi häc sinh tr¶ lêi c©u hái:
? H·y kÓ tªn mét sè ®éng vËt cã x¬ng sèng vµ kh«ng cã x¬ng sèng ?
- NhËn xÐt, bæ sung.
3. Néi dung bµi: .
 a. Giíi thiÖu bµi:
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng.
- Gäi häc sinh nh¾c l¹i ®Çu bµi.
 b. Néi dung bµi.
. Ho¹t ®éng: “VÏ tranh”:
- Yªu cÇu häc sinh vÏ tranh theo ®Ò tµi:
 + Thµnh phè.
 + Lµng quª.
 + Vïng nói, ...
(Tuú thuéc vµo n¬i sinh sèng cña häc sinh).
- Tæ chøc cho häc sinh vÏ.
- Cho häc Ýnh trng bµy tranh cña m×nh.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, khen nh÷ng t¸c phÈm ®Ñp, vÏ ®óng chñ ®Ò.
‚. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- Yªu cÇu häc sinh lµm phiÕu bµi tËp.
- Gi¶i thÝch phiÕu bµi tËp cho häc sinh râ.
- Gäi häc sinh tr×nh bµy phiÕu cña m×nh.
- NhËn xÐt, kÕt luËn.
Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015
Thể dục
TIẾT 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC
I.Mục đích yêu cầu:
Hệ thống cho HS những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm học. Đánh giá sự cố gắng và hạn chế, kết hợp tuyên dương HS hoàn thành tốt năm học.
II- Chuẩn bị:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, bảng điểm
III .Tiến trình lên lớp
A- Mở đầu: 
* Ổn định tổ chức: - Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ được nghe tổng kết đánh giá kết quả tập luyện của mình trong năm học.
B- Phần cơ bản
Tổng kết môn Thể dục
GV đọc kết quả tập luyện cho từng em, đồng thời nhận xét ưu khuyết điểm, kết hợp tuyên dương cho từng em qua tập luyện trong năm học.
C- Kết thúc:
Hồi tĩnh: cho HS hát vui và vỗ tay theo nhịp
Nhận xét và dặn dò: 
Nhận xét và nhắc nhở thường xuyên tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe./.
Tập làm văn
 Tieát: 35 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II
I.Mục đích yêu cầu:
 - Kieåm tra (Vieát) theo yeâu caàu caàn ñaït neâu ôû Tieâu chí ra ñeà kieåm tra moân Tieáng Vieät lôùp 3, hoïc kì II (Boä GD vaø ÑT- Ñeå kieåm tra hoïc kì caáp Tieåu hoïc, lôùp 3, NXB Giaùo duïc 2008). 
 - Giaùo duïc HS laøm nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. 
 Hoaït ñoäng 2: HS laøm baøi (thôøi gian laøm baøi khoaûng 30 phuùt):
 - GV phaùt ñeà kieåm tra cho töøng HS.
 - GV höôùng daãn HS naém vöõng yeâu caàu cuûa baøi, caùch laøm baøi.
 - HS ñoïc thaät kó ñeà baøi khoaûng 15 phuùt
 - Suy nghó, laøm baøi vaøo giaáy kieåm tra. 
 - Caû lôùp noäp baøi.
Hoaït ñoäng nối tiếp :
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Chuaån bò: 
Toán
 Tieát: 175 KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CK II
I.Mục đích yêu cầu:
 Taäp trung vaøo vieäc ñaùnh giaù:
 - Tìm soá lieàn sau cuûa moät soá coù boán hoaëc naêm chöõ soá.
- So saùnh caùc soá coù boán hoaëc naêm chöõ soá.
- Thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø caùc soá coù boán, naêm chöõ soá (coù nhôù khoâng lieân tieáp); nhaân (chia) soá coù boán chöõ soá vôùi (cho) soá coù moät chöõ soá (nhaân coù nhôù khoâng lieân tieáp; chia heát vaø chia coù dö trong caùc böôùc chia)
- Xem ñoàng hoà (chính xaùc ñeán töøng phuùt), moái quan heä giöõa moät soá ñôn vò ño thoâng duïng.
- Tính chu vi, dieän tích hình chöõ nhaät.
- Bieát giaûi toaùn lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò. 
- Giaùo duïc HS tính nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: GV phaùt ñeà kieåm tra. 
 Hoaït ñoäng 2: HS laøm baøi. 
 Hoaït ñoäng nối tiếp:
- HS noäp baøi. 
Luyện từ và câu 
 Tieát: 35 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II
I.Mục đích yêu cầu:
 - Ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch ñoaïn vaên, baøi vaên ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 70 tieáng/ phuùt); traû lôøi ñöôïc moät caâu hoûi veà noäi dung ñoïc, thuoäc ñöôïc 2-3 ñoaïn (baøi) thô ñaõ hoïc ôû HK II
 - Nghe- keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Boán caúng vaø saùu caúng (BT2). 
 - Giaùo duïc HS laøm nhanh,chính xaùc.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ.
 - HS: SGK
III .Tiến trình lên lớp
 Hoaït ñoäng 1: : Kieåm tra hoïc thuoäc loøng (1/3soá HS).
 - Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi HTL. (sau khi boác thaêm, ñöôïc xem baøi laïi khoaûng 2 phuùt).
 - HS ñoïc thuoäc loøng caû

File đính kèm:

  • docTUAN 35.doc