Giáo án Âm nhạc 9 - Tiết 7: Ôn tập

* Hoạt động 2: (15p) Ôn tập Tập đọc nhạc.

*TĐN số 1: Cây sáo

 Nhạc Ba Lan

 Đặt lời: Hoàng Anh

- GV đánh đàn cho lớp nghe lại bài TĐN số 6 từ 1 đến 2 lần.

- Cho cả lớp đọc lại bài kết hợp ghép lời, gõ phách.

- Gọi nhóm – cá nhân đọc và cho điểm

- GV nghe và sửa sai cụ thể cho học sinh.

*TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn

 Nhạc Nga

- GV đánh đàn cho lớp nghe lại bài TĐN số 7 từ 1 đến 2 lần.

- Cho cả lớp đọc lại bài kết hợp ghép lời, đánh nhịp 3/4.

- Gọi nhóm – cá nhân đọc và cho điểm

- GV nghe và sửa sai cụ thể cho học sinh.

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 27/12/2014 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 9 - Tiết 7: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
OÂN TAÄP
Tuaàn :7
Tieát ppct :7
Ngaøy daïy:
1/.MUÏC TIEÂU:
 1.1 Kieán thöùc: 
 - Hs bieát: Haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa 2 baøi haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Nuï cöôøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca,…
 HS bieát veà quaõng vaø hôïp aâm.
- HS hieåu: ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, soá 2 keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.
 	 1.2 Kyõ naêng:
- Hs thöïc hieän ñöôïc : Haùt ñuùng giai ñieäu, saéc thaùi baøi haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Nuï cöôøi.
	- Hs thöïc hieän thaønh thaïo: Caùch ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä keát hôïp goõ phaùch TÑN soá 1, soá 2.
 1.3 Thaùi ñoä: 
	 - Thoùi quen: Yeâu thích hoïc taäp boä moân.
 - Tính caùch: töï tin trình baøy baøi haùt
	2.NOÄI DUNG HOÏC TAÄP:
	- HS theå hieän ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä 2 baøi haùt.
	- Ñoïc ñöôïc nhaïc, voã tay theo phaùch caùc baøi TÑN.
3/.CHUAÅN BÒ:	
 	 3.1 Giaùo vieân: 
- Maùy ñóa.
- Ñóa CD aâm nhaïc 9
	- Baûng phuï 2 baøi haùt.
 3.2.Hoïc sinh:
- OÂn 2 baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Nuï cöôøi.
- OÂn 2 baøi TÑN 1-2.
4/TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
 4.1oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
	- Kieåm tra só soá.
	9A1 9A2 9A3
 4.2 Kieåm tra mieäng:
	- Khoâng kieåm tra
 4.3 Tieán trình daïy hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
* Hoaït ñoäng 1: (15p)
* Boùng daùng moät ngoâi tröôøng
 + Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân
- Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa.
- Baét gioïng cho lôùp haùt vaø voã tay theo nhòp 2 baøi haùt.
- Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm.
- Löu yù söûa sai cho hs
* Nuï cöôøi
 + Nhaïc: Nga
 + Phoûng dòch lôøi: Phaïm Tuyeân
- Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa.
- Baét gioïng cho lôùp haùt vaø voã tay theo nhòp 2/2.
- Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm.
- Löu yù söûa sai cho hs
* Hoaït ñoäng 2: (15p) OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc.
*TÑN soá 1: Caây saùo
 Nhaïc Ba Lan
 Ñaët lôøi: Hoaøng Anh
- GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN soá 6 töø 1 ñeán 2 laàn.
- Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ phaùch.
- Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm
- GV nghe vaø söûa sai cuï theå cho hoïc sinh.
*TÑN soá 2: Ngheä só vôùi caây ñaøn
 Nhaïc Nga
- GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN soá 7 töø 1 ñeán 2 laàn.
- Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi, ñaùnh nhòp 3/4.
- Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm
- GV nghe vaø söûa sai cuï theå cho hoïc sinh.
* Hoaït ñoäng 3:( 10p) OÂn taäp Nhaïc lí
- GV cho HS oân laïi sô neùt veà phaàn nhaïc lí.
 + Goïi HS nhaéc laïi kieán thöùc veà quaõng?
 + GV choát yù.
 + HS nghe caûm nhaän, ghi nhôù vaø vieát baøi.
- Goïi HS nhaéc laïi kieán thöùc veà hôïp aâm?
 + Hôïp aâm laø gì?
 + Coù maáy loaïi hôïp aâm? Keå ra vaø neâu ñònh nghóa.
 - HS chuù yù laéng nghe.
* OÂn taäp 2 baøi haùt:
- Boùng daùng moät ngoâi tröôøng
 + Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân
- Nuï cöôøi
 + Nhaïc: Nga
 + Phoûng dòch lôøi: Phaïm Tuyeân
* OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc:
- TÑN soá 1:
 Caây saùo
 Nhaïc Ba Lan
 Ñaët lôøi: Hoaøng Anh
- TÑN soá 2: 
 Ngheä só vôùi caây ñaøn
 Nhaïc Nga
* OÂn taäp Nhaïc lí
- Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä cuûa 2 aâm thanh lieàn baäc hoaëc caùch baäc.
TD: trang 10/SGK.
 + Laø söï vang leân ñoàng thôøi cuûa 3-4-5 aâm caùch nhau moät quaõng 3.
 + TD 1/SGK 19 
- Hôïp aâm 3: goàm 3 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 5.
 TD 2 SGK/19
- Hôïp aâm 7: Hôïp aâm 7 goàm 4 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 7.
 TD: SGK/ 20.
4.4 .Toång keát:
- Caâu 1: Haùt laïi 2 baøi haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng - Nuï cöôøi.
- Caâu 2: Ñoïc laïi 2 baøi TÑN: TÑN soá 1 - TÑN soá 2.
4.5.Höôùng daãn hoïc taäp:
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
 + OÂn laïi 2 baøi haùt vaø 2 baøi TÑN.
 + OÂn laïi Nhaïc lí.
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
 + OÂn taäp kyõ noäi dung oân taäp ñeå chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát. 
5. Phuï luïc:

File đính kèm:

  • docAM NHAC 9.doc