Đề tài Phương pháp dạy văn bản nhật dụng “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” trong ngữ văn 8, tập 1 có ứng dụng phần mềm Poweroint

Sau khi các em xem hình ảnh, tôi đặt câu hỏi: “Việc sử dụng bao bì ni lông gây ảnh hưởng gì môi trường và con người?” thì học sinh sẽ trả lời được rằng : “

Sau khi sử dụng bộc ni lông xong nếu không được xử lí đúng cách sẽ gây nên những hậu quả sau như là cản trở quá trình sinh trưởng của các loại thực vật, làm tắt các đường dẫn nước ở cống, rãnh, khi trôi ra biển sinh vật nuốt phải sẽ chết .Còn đối với con người thì gây nên các bệnh nguy hiểm như về não, ung thư, các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh ”. GV nhận xét phần trả lời của học sinh, chốt ỳ và cho các em ghi vào vở.

 

doc26 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề tài Phương pháp dạy văn bản nhật dụng “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” trong ngữ văn 8, tập 1 có ứng dụng phần mềm Poweroint, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ào trong chương trình Ngữ văn THCS một số văn bản nhật dụng. Đó là những sự việc thực tế của cuộc sống đã, đang và sẽ diễn ra cho tất cả loài người sống trên trái đất nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính vì thế việc đưa các văn bản nhật dụng vào chương trình học là rất hữu ích và cần thiết, nó sẽ giúp cho các em học sinh biết được những vấn đề cấp bách nhất trong cuộc sống hiện tại và biết mình cần phải làm gì?.
+ Về tính cấp thiết :
 Như chúng ta đã biết, nhiệm vụ và trách nhiệm của các thầy, cô giáo dứng trên bục giảng không chỉ đem những kiến thức truyền đạt cho học sinh mà còn phải mang tâm huyết của mình của mình dạy cho các em, để sau này lớn lên trở thành người công dân tốt góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu, đẹp. Hơn nữa học văn không chỉ là học cách đọc, viết mà còn học cả cách làm người. Chính vì điều đó đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài “ Phương pháp dạy văn bản nhật dụng “ Thông tin về ngày trái đất năm 2000” trong ngữ văn 8, tập 1 có ứng dụng phần mềm Poweroint”.
2. Mục đích và phạm vi, giới hạn của đề tài:
a. Mục đích :
 Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh thông qua việc giảng dạy văn bản “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” có ứng dụng phần mềm Powerpoint. Giúp các em tiếp thu tri thức nhanh và dễ dàng, đồng thời giáo dục các em ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.
b. Phạm vi, giới hạn: 
 - Sử dụng phương pháp vấn đáp, gợi mở, tích cực của học sinh.
 - Có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để gây hứng thú cho học sinh.
 - Thảo luận nhóm.
3. Phương pháp và đối tượng ngiên cứu:
 * Phương pháp:
 - Từ thực tế giảng dạy nhiều năm của bản thân. 
-Nghiên cứu lí luận, quan sát thực tiễn và học hỏi đồng nghiệp qua các tiết thao giảng dự giờ.
 - Đọc các tài liệu tham khảo.
* Đối tượng:
 - Bài văn bản nhật dụng “ Thông tin về ngày trái đất năm 2000” trong ngữ văn 8, tập 1.
 - Học sinh lớp 8 trường THCS Bình An.
II. NOÄI DUNG.
 1. Cô sôû lyù luaän:
 Giaùo duïc laø moät ngaønh raát quan troïng trong vieäc phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, chính vì theá maø Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta ñaõ ñeà ra muïc tieâu chung laø phaûi naâng cao chaát löôïng giaùo duïc caû veà chaát vaø löôïng, xoùa boû beänh thaønh tích. Moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh vieäc naêng cao chaát löôïng giaùo duïc laø ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc. Vaø moät trong nhöõng phöông phöông phaùp ñaõ ñöôïc söû duïng phoå bieán trong toaøn ngaønh hieän nay laø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo trong giaûng daïy, ñeå taïo söï höùng thuù cho hoïc sinh, giuùp caùc em coù theå deã daøng tieáp thu kieán thöùc nhanh choùng.
 Cuõng vì nhöõng lôïi ích ñoù, maø töø naêm hoïc 2008-2009 Boä GD&ÑT ñaõ chính thöùc ñöa chæ tieâu thi ñua vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaûng daïy trôû thaøng moät tieâu chí ñeå ñaùnh giaù, bieåu döông caùc cô sôû giaùo duïc vaø caùc caù nhaân ñaõ coù söï ñoùng goùp tích cöïc veà öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaùo duïc.
 Beân caïnh ñoù, vaên baûn nhaät duïng laø moät theå loaïi vaên hoïc môùi, raát hay vaø coù ích trong cuoäc soáng haèng ngaøy vì noù ñaõ phaûn aùnh ñöôïc nhöõng vaán ñeà caáp baùch nhaát trong cuoäc soáng hieän nay nhö moâi tröôøng, daân soá, lòch söû, chieán tranh, hoøa bình.Töø ñoù seõ giuùp cho hoïc sinh coù nhöõng hieåu bieát veà cuoäc soáng hieän taïi.
2. Phân tích thực trạng:
Hiện nay, đất nước ta đang trên đà phát triển về nhiều mặt. Song bên cạnh đó thì cũng có tồn tại nhiều mặt nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường. Một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất là rác thải, trong đó khó xử lí nhất là rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt. Trách nhiệm xử lí rác thải công nghiệp chủ yếu là cơ quan nhà nước và lãnh đạo các doanh nghiệp. Còn rác thải sinh hoạt gắn chặt với đời sống mỗi con người, vì thế mỗi người phải có sự hiểu biết tối thiểu về nó và cùng nhau tham gia xử lí nó. Chính vì nguyên nhân đó đã khiến tôi thực hiện đề tài “Phương pháp dạy văn bản nhật dụng “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” trên phần mềm Powerpoint”. Nhằm giúp các em học sinh thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao bì ni lông và tự mình hạn chế hạn chế sử dụng bao bì ni lông, đồng thời vận động mọi người cùng thực hiện theo. Qua đó giáo dục các em có ý thức và có những việc làm bảo vệ thiên nhiên, môi trường. 
Để đạt dược những điều mong muốn trên thì điều quan trọng không thể thiếu là người dạy phải biết kết hợp các phương pháp vào trong giảng dạy để đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, tôi mới quyết định ứng dụng công nghệ thông tin vào trong bài dạy này và thông qua những hình ảnh minh họa sinh động từ trong thực tế cuộc sống sẽ giúp tiết học thêm sôi nổi, tạo sự hứng thú, phát huy được tính tích cực của học sinh và giúp các em tiếp thu nội dung bài học nhanh chóng, dễ dàng. Đồng thời các em sẽ thấy được mình sẽ làm gì sau tiết học này.
 3. Mô tả giải pháp: 
a. Xác định vị trí, số tiết văn bản nhật dụng trng chương trình ngữ văn 8.
 Số tiết là có ba tiết:
Tuần
Tiết
Tên bài
10
12
13
39
45
49
Thông tin về ngày trái đất năm 2000.
Ôn dịch, thuốc lá.
Bài toán dân số.
* Nhân xét về chương trình văn bản nhật dụng lớp 8.
 Thực tế, cả năm học chương trình có 3 tiết đều rơi vào học kỳ 1. Số bài tuy ít nhưng mỗi bài đều có một nội dung riêng và rất phong phú điều nói lên vấn đề rất thực tế và cấp bách đang xảy ra trên thế giới nói chung và thực tại của Việt Nam nói riêng. Đây cũng là điều rất hữu ích, nó có khả năng cung cấp vốn hiểu biết về những vấn đề nóng bỏng nhất trong cuộc sống hiện nay cho học sinh.
b. Phương pháp dạy văn văn bản nhật dụng “ Thông tin về ngày trái đất năm 2000” trong SGK ngữ văn 8, tập 1 có ứng dụng phần mềm Powerpoint. 
Bước 1: Hoạt động chuẩn bị:
 Để tiết dạy đạt hiệu quả cao thì người giáo viên phải trang bị kiến thức cho mình thật đầy đủ và phải biết vận dụng các phương pháp vào trong giảng dạy. Đồng thời phải biết sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả. Chính vì thế, trước mỗi tiết dạy tôi luôn đọc tài liệu tham khảo, sách giáo viên để soạn bài và 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, bên cạnh đó tôi còn thường xuyên lên mạng để lựa chọn những hình ảnh, đoạn phim hay để minh họa cho tiết học thêm sinh động. Còn đối với học sinh, sau mỗi tiết học tôi đều dành ra hai phút để dặn dò các em chuẩn bị cho tiết học sau như đọc văn bản và trả lời các câu hỏi trong sgk vào vở soạn, tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh liên quan đến bài học mới
Bước 2: Hoạt động trên lớp:
+ Hoạt động 1 : Ổn định lớp.
+ Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ và việc soạn bài của học sinh.
 - Kể tóm tắt phần đầu văn bản “ Hai cây phong ” và cho biết nội dung chính của 
văn bản ?
 Để tiết dạy được thành công, các em hiểu bài và nắm chắc kiến thức tôi đã tiến hành ôn kiến thức cũ nhằm giúp các em nhớ lại kiến thức đã học ở bài trước có liên quan đến bài sau. Bởi kiến thức cũ chính là nền tảng, cơ sở vững chắc của bài mới. Ngoài ra để để dạy bài mới có hiệu quả, tôi còn dành thời gian ít phút để kiểm tra vở soạn của các em. Việc làm này cũng là để học sinh hình thành thói quen về nhà soạn bài và chuẩn bị trước ở nhà. Có như vậy thì tiết học mới sinh động và các em dễ nắm bắt bài hơn.
+ Hoạt động 3: Dạy bài mới.
 * Giới thiệu bài:
 Với phần này tôi sẽ sử dụng phương pháp dùng hình ảnh trực quan và vấn đáp . Đầu tiên sẽ trình chiếu cho các em xem tranh ảnh sau và nghe bài hát “Trái đất này là của chúng mình”.
 Kế tiếp tôi sẽ hỏi các em: “Bức tranh đó có ý nghĩa gì ?” thì các em sẽ trả lời rằng : “Bức tranh đó kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ trái đất ngày càng sạch đẹp”. 
 Khi học sinh trả lời xong, tôi sẽ nêu lên vấn đề vì sao phải bảo vệ trái đất? Học sinh sẽ trả lời được đó là do tình trạng ô nhiễm môi trường đang làm ảnh hưởng đến trái đất. Tiếp theo tôi sẽ giảng giải thêm cho các em hiểu thêm về các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường như nạn chặt phá rừng, các rác thải công nghiêp, y tế, sinh hoạt.và bài hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề rác thải sinh hoạt nhất là việc sử dụng bao bì ni lông có ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường sống và con người.
* Nội dung bài học:
 Đầu tiên tôi cho các em tìm hiểu chung về phần chú thích và đọc văn bản, tìm hiểu về thể loại, bố cục.
 Sang phần tìm hiểu văn bản, để giúp học sinh hiểu được hoàn cảnh ra đời của văn bản, tôi sẽ vận dụng phương pháp chơi trò chơi là chơi trò đón ý nghĩa của các con số như sau :
 Qua trò chơi này sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của văn bản này.
 Đến phần tìm tác hại và biện pháp hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông thì tôi sẽ sử dụng kết hợp nhiều phương pháp như trực quan, vấn đáp, bình giảng, thuyết trình, thảo luận. Trước hết, tôi sẽ trình chiếu cho các em các hình ảnh sau:
Bao bì ni lông màu có chứa kim loại Khi đốt các bao bì ni lông thải ra chất 
chì và chất Ca-đi mi gây tác hại cho đi-ô-xin gây các dị tật bẩm sinh cho trẻ
não.	 sơ sinh.
 Bao ni lông trôi ra biển -> sinh vật nuốt phải -> chết.
 Bao ni lông vứt xuống cống-> tắc đường dẫn nước thải-> ngập lụt về mùa mưa.
 làm nghẹt cống.
Sau khi các em xem hình ảnh, tôi đặt câu hỏi: “Việc sử dụng bao bì ni lông gây ảnh hưởng gì môi trường và con người?” thì học sinh sẽ trả lời được rằng : “ 
Sau khi sử dụng bộc ni lông xong nếu không được xử lí đúng cách sẽ gây nên những hậu quả sau như là cản trở quá trình sinh trưởng của các loại thực vật, làm tắt các đường dẫn nước ở cống, rãnh, khi trôi ra biển sinh vật nuốt phải sẽ chết.Còn đối với con người thì gây nên các bệnh nguy hiểm như về não, ung thư, các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh”. GV nhận xét phần trả lời của học sinh, chốt ỳ và cho các em ghi vào vở.
 Tiếp theo tôi sẽ cho các em thảo luận nhóm trong vòng 3 phút với câu hỏi sau: “ Để giải quyết vấn đề này, thì chúng ta cần biện pháp nào ?”. Sau khi các em trả lời xong giáo viên nhận xét và đưa ra một số biện pháp chính như là dùng giấy, lá gói đồ, xách làn đi chợ, dùng vật liệu tự hủy..Đồng thời trình chiếu các hình ảnh minh họa cho học sinh xem.
 DÙNG GIẤY , LÁ GÓI THỰC PHẨM.
 Thaïc só TRÖÔNG PHÖÔÙC NGHÓA XAÙCH LAØN ÑI CHÔÏ.
 (ÑH KHTNTP HCM) vôùi maãu vaät
 lieäu töï huûy NANO COPOSLT.
 Sau khi caùc em xem xong, toâi seõ cho caùc em trình baøy nhöõng hình aûnh, tö lieäu maø caùc em ñaõ söu taàm ñöôïc vaø coäng ñieåm cho nhöõng em naøo tìm ñöôïc nhöõng tö lieäu hình aûnh hay. 
 GV bình giaûng: “Beân caïnh nhöõng bieän phaùp ñoù thì ban toå chöùc cuõng keâu goïi moïi ngöôøi haõy coù nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc ñeå baûo veä moâi tröôøng traùi ñaát khoâng bò oâ nhieãm. Vaø moïi ngöôøi cuõng tích cöïc höôûng öùng lôøi keâu goïi naøy baèng nhöõng haønh ñoâng cuï theå khoâng vöùt raùc böøa baõi, haïn cheá vieäc söû duïng bao bì ni loâng, khoâng chaët phaù röøng böøa baõi.”. Sau đó tôi sẽ trình chiếu cho các em xem hình ảnh tuyên truyền việc mọi người hạn chế sử dụng bao bì ni lông. 
 Ñeán phaàn kieán nghò veà vieäc baûo veä moâi tröôøng traùi ñaát thì toâi seõ söû duïng phöông phaùp vaán ñaùp vaø bình giaûng. Toâi seõ ñaët caâu hoûi sau: “ Ñeå baûo veä traùi ñaát ñöôïc xanh, saïch, ñeïp thì nhieäm vuï cuûa caùc em phaûi laøm gì ?”. Sau khi hoïc sinh traû lôøi xong thì giaùo vieân seõ bình giaûng theâm .
 * Luyện tập ở phần này tôi sử dụng phương pháp thực hành và thuyết trình là tôi sẽø cho học sinh viết đoạn văn ngắn với caâu hoûi như sau: “ Neáu laø tuyeân truyeàn vieân thì em seõ laøm gì ?”. Vôùi caâu hoûi naøy thì khi hoïc sinh traû lôøi xong giáo viên sẽ biết được học sinh có hiểu bài hay không và có biết vận dụng kiến thức vào bài làm của mình hay không? Điều đó cũng chính là câu trả lời cho kết quả giảng dạy của giáo viên.Từ đó sẽ giúp cho người giáo viên biết được khả năng diễn đạt, tiếp thu kiến thức của các em ra sao mà có phương pháp dạy phù hợp. 
 + Böôùc 4: Giaùo aùn minh hoïa baøi: “Thoâng tin veà ngaøy traùi ñaát naêm 2000”
VĂN BẢN: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
A - Mục đích yêu cầu:
 Giúp học sinh:
Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều kiện.
Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông cũng như tính hợp lý của những kiến nghị mà văn bản đề xuất.
Từ việc sử dụng bao bì ni lông, có những suy nghĩ tích cực về các việc tương tự trong vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, một vấn đề vào loại khó giải quyết nhất trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
B- Chuẩn bị:
 - Giáo viên: giáo án, sgk, câu hỏi thảo luận, tài liệu tham khảo.
 - Học sinh: soạn bài, dụng cụ học tập.
C- Các bước lên lớp: 
1) Ổn định lớp: 
2) Kiểm tra bài cũ: - Kể tóm tắt phần đầu văn bản “ Hai cây phong ” và cho biết nội dung chính của văn bản ?
 3) Bài mới: 
 GV trình chiếu cho học sinh xem hình ảnh và bài hát “Trái đất này là của chúng mình”. Sau đó gv giới thiệu bài mới:
 Vì sao chuùng ta phaûi baûo veä thieân nhieân moâi tröôøng ? Chuùng coù vai troø nhö theá naøo trong ñôøi sống cuûa con ngöôøi ? Ñeå giuùp caùc em hieåu roõ vấn ñeà naøy , hoâm nay coâ troø chuùng ta seõ ñi vaøo tìm hiểu baøi “Thoâng tin veà ngaøy traùi ñaát naêm 2000”.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu chung.
Ở lớp 6, 7 em đã học được những văn bản nhật dụng nào? Nói về những vấn đề nào?
Giáo viên nhắc lại khái niệm văn bản nhật dụng.
Giáo viên hướng dẫn cách đọc.
Gọi học sinh đọc văn bản.
Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú thích?
Theo em hiểu, ô nhiễm có nghĩa là gì? Khởi xướng?
Văn bản này thuộc phương thức biểu đạt nào?
Vì sao cho là văn bản thuyết minh?
Tìm bố cục của văn bản? nội dung mỗi đoạn? bố cục bài thuyết minh?
Hoạt động 2: Tìm hiều văn bản.
GV cho học sinh chơi trò đoán ý nghĩa của các con số.
ở phần mở bài đoạn 1, những sự kiện nào được thông báo?
Văn bản này nhằm thuyết minh cho sự kiện nào?
Nhận xét cách trình bày các sự kiện đó?
Từ đó, em thấy nội dung quan trọng nào được nêu trong phần đầu văn bản?
GV: Thông báo cho mọi người biết Việt Nam và thế giới rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trái đất.
GV gọi học sinh đọc đọan 2.
GV trình chiếu cho học sinh xem hình ảnh minh họa tác hại của việc sử dung bao bì ni lông.
-Việc sử dụng bao bì ni lông gây ảnh hưởng gì môi trường và con người?
- Trong đoạn này tác giả sử dụng phương pháp thuyết minh nào?
-Nêu tác dụng của cách thuyết minh đó?
-Phần 2 của đoạn 2 cho biết nội dung gì?
Câu hỏi thào luận: “Để giải quyết vấn đề này, thì chúng ta cần biện pháp nào?”.
GV: Beân caïnh nhöõng bieän phaùp ñoù thì ban toå chöùc cuõng keâu goïi ngöôøi cuõng tích cöïc höôûng öùng lôøi keâu goïi naøy baèng nhöõng haønh ñoâng cuï theå khoâng vöùt raùc böøa baõi, haïn cheá vieäc söû duïng bao bì ni loâng, khoâng chaët phaù röøng böøa baõi.”. 
 Sau đó GV sẽ trình chiếu cho các em xem hình ảnh tuyên truyền việc mọi người hạn chế sử dụng bao bì ni lông. 
Ở phần kết bài – đoạn 3, thông tin đưa ra những kiến nghị nào?
Tại sao nhiệm vụ chung được nêu ra trước, hành động cụ thể nêu sau?
Khi đưa ra lời kiến nghị, tác giả dùng kiểu câu gì?
Các câu kiến nghị đó có ý nghĩa gì?
GV: Nếu tất cả mọi người trên trái đất mà một ngày không sử dụng bao bì ni lông thì trái đất sẽ bớt bị ô nhiễm, làm cho môi trường ngày càng trong sạch hơn.
-Ñeå baûo veä traùi ñaát ñöôïc xanh, saïch, ñeïp thì nhieäm vuï cuûa caùc em phaûi laøm gì ?
Sau khi học sinh trả lời-> GV nhận xét.
GV chiếu cho các em xem hình ảnh mọi người hạn chế sử dụng bao bì ni lông và những việc làm bảo vệ môi trường.
GV cho học sinh viết đọan văn ngắn với câu hỏi sau: “ Nếu là tuyên truyền viên thì em phải làm gì ?”.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh nghe.
- Học sinh đọc.
- Học sinh tìm hiểu chú thích.
- Học sinh trả lời.
- Thuyết minh.
- Vì nội dung nói về vấn đề khoa học, đời sống xã hội.
- 3 đoạn.
- Ngày 22.4 là ngày mang chủ đề bảo vệ môi trường.
- Có 141 nước tham dự.
- Việt nam tham gia 2000.
- 1 ngày không dùng bao bì ni lông
- Trực tiếp, ngắn gọn. Đi từ khái quát đến cụ thể.
-Thế giới và Việt nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trái đất.
- Học sinh đọc đọan 2.
- Học sinhxem hình ảnh minh họa.
- Làm cản trở quá trình sinh trưởng thực vật, làm tắc các đường dẫn nước ô n hiễm thực phẩm Làm ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều bệnh chết người như ung thư, dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ..
- Kết hợp liệt kê và phân tích.
- Mang tính khoa học, thực tế, dễ hiểu, nhớ.
- Hạn chế tối đa việc dùng bao bì ni lông.
-Thông báo cho mọi người hiểu về hiểm họa của việc dùng bao bì ni lông đối với môi trường và sức khỏe con người
- Đó là mọi người đều có ý thức cùng nhau bảo vệ môi trường trái đất.
- Học sinh trả lời.
- Câu cầu khiến.
- Học sinh trả lời.
- Bảo vệ TĐ, cùng hành động hạn chế việc sử dng bao ni lông, không thải khí đọc vào môi trường...
-Khuyên bảo, yêu cầu mọi người hạn chế dùng bao bì ni lông.
- Học sinh trả lời
- Câu cầu khiến
- Nhằm khuyên mọi người giữ gìn sự trong sạch của trái đất.
- Học sinh xem tranh ảnh minh họa.
-Học sinh làm bài
I. Giới thiệu chung: (sgk)
II – Tìm hiểu văn bản:
1. Hoàn cảnh ra đời:
- Ngày 22.4 gọi là ngày trái đất. Có 141 nước tham dự.
- Việt nam tham dự năm 2000 với chủ đề “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”
à Đi từ khái quát đến cụ thể, thuyết minh bằng số liệu: Thế giới và Việt nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trái đất.
2 – Tác hại và biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông:
a) Tác hại:
- Làm ô nhiễm môi trường sống.
- Phát sinh nhiều bệnh hiểm nghèo chết người.
à Kết hợp liệt kê và phân tích
b) Biện pháp hạn chế:
- Hạn chế tối đa việc dùng bao bì ni lông.
-.Tuyên truyền cho mọi người.
3 – Kiến nghị về việc bảo vệ môi trường trái đất:
- Nhiệm vụ: bảo vệ trái đất khỏi nguy cơ ô nhiễm
- Hành động cụ thể: “Một ngày không dùng bao bì ni lông”
à Câu cầu khiến: Nhằm giữ gìn sự trong sạch của trái đất.
4 – Tổng kết:
 SGK
III. Luyện tập.
 Học sinh viết đọan văn ngắn với yêu cầu sau: 
“ Nếu là tuyên truyền viên thì em phải làm gì ?”.
4) Củng cố: Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.
5) Dặn dò: 
Học bài.
Chuẩn bị “kiểm tra văn 1 tiết”
D - Rút kinh nghiệm:
III. KẾT QUẢ
Sau khi vaän duïng caùc phöông phaùp treân toâi ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû nhö sau:
1. Veà phía giaùo vieân:
-Khi vaän duïng saùng kieán kinh nghieäm vaøo trong giaûng daïy toâi thaáy töï tin hôn vaø giôø daïy ñaït hieäu quaû hôn.
- Toâi caûm thaáy thích daïy vaên baûn nhaät duïng vì noù raát hay vaø phaûn aùnh ñöôïc nhöõng vaán ñeà caáp baùch nhaát trong cuoäc soáng. Töø ñoù giuùp toâi bieát mình phaûi laøm gì trong cuoäc soáng hieän nay.
2. Veà phía hoïc sinh:
- Caùc em toû ra yeâu thích hoïc moân vaên hôn nhaát laø vaên baûn nhaät duïng.
- Naâng cao kieán thöùc vaø hieåu bieát veà cuoäc soáng xaõ hoäi hieän taïi.
- Trong lôùp taäp trung chuù yù vaø tích cöïc tham gia vaøo xaây döïng baøi hoïc.
- Khoâng khí lôùp hoïc soâi noåi, khoâng noùi chuyeän laøm vieäc rieâng, haêng haùi phaùt bieåu.
- Coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng vaø thieân nhieân.
* Sau khi hoïc xong toâi cho hoïc sinh laøm kieåm tra 5 phuùt vaø toâi thu ñöôïc keát quaû nhö sau:
Ñieåm gioûi laø 15 %.
Ñieåm khaù laø 30 %.
Ñieåm trung bình laø 47%.
Ñieåm yeáu laø 5%.
Ñieåm keùm 3%.
 Như vậy là so với năm học trước khi mà tôi chưa vận dụng sáng kiến này thì kết quả đạt được thấp hơn so với năm nay, cụ thể như sau:
Điểm giỏi là 10%.
Điểm khá là 25%.
Điểm trung bình là 40%.
Điểm yếu là 10%.
Điểm kém là 5%.
 Ngoài ra sau khi học xong bài này, tôi thấy các em có sự chuyển biến tốt về nhận thức qua những hành động cụ thể như khi ăn quà bánh xong thì bỏ rác vào thùng, giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ, khi nhà trường phát động phong trào “ Giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp” thì các em tham gia rất nhiệt tình. Sau đây là hình ảnh tôi ghi nhận được:
3. Ruùt kinh nghieäm.
	Qua vieäc vaän duïng saùng kieán kinh nghiệm treân toâi ñaõ ruùt ra nhöõng kinh nghieäm sau:
Khi daïy baøi môùi caàn oân laïi lieán thöùc cuõ vaø kieåm tra vôû soaïn cuûa caùc em.
Giaùo vieân caàn phaûi bieát ñaët nhöõng caâu hoûi gôïi môû ñeå giuùp hoïc sinh bieát phaân tích ñöôïc taùc haïi cuûa

File đính kèm:

  • docPHUONG_PHAP_DAY_VAN_BAN_NHAT_DUNG__THONG_TIN_VE_NGAY_TRAI_DAT_NAM_2000__CO_UNG_DUNG_PHAN_MEM_POWERPOINT_20150727_040314.doc
Giáo án liên quan