Đề kiểm tra Tin học 11 thời gian 15 phút

 Câu 4: Khi chạy chương trình :

 Var x, y : Real;

 Function F(x, y:Real):Real;

 Begin

 F:=x;

 If x < y then F := y;

 End;

 BEGIN

 x:=10; y:=15;

 Write(F(x, y): 0:0);

 END. -Kết qủa in ra:

 a) 10 b) 15 c) 0 d) F(x,y)

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 07/05/2016 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Tin học 11 thời gian 15 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT CHU VĂN AN``
GV : Trần Tiến Lợi 
Kiểm Tra 15’
Câu 1: Cho khai báo đầu của một hàm:
   Function F( k : Integer) : String ;
      Begin
        If k mod 2=0 then F:=’Chan’ else F:=’Le’;
      End;
    Muốn gán X:= F(5);
 thì biến X phải khai báo kiểu gì :
a) Var X: Real; b) Var X: String; 
c) Var X: Integer d) Var X : Char; 
Câu 2: Cho khai báo đầu của một hàm:
    Function F( k : Integer) : String ;
      Begin
        If k mod 2=0 then F:=’Chan’ else F:=’Le’;
      End;
    Muốn in Write( F(y) );
 thì biến y phải khai báo kiểu gì :
a) Var y : Real; b) Var y : String;
c) Var y : Integer; d) Var y : Char;     
Câu 3: Cho khai báo biến và khai báo đầu của thủ tục TT:    
Var    x, y : Integer ; St :String ;
    Procedure TT( Var a : Integer ; b : String);
-Lệnh nào đúng :
a) TT(x +1, St) ; b) TT(10, St) ;
c) TT(x, St) ; d) y:= TT(St, x) 
Câu 4: Khi chạy chương trình :
    Var x, y : Real;
    Function F(x, y:Real):Real;
      Begin
        F:=x;
        If x < y then F := y;
      End;
    BEGIN
      x:=10; y:=15;
      Write(F(x, y): 0:0);
    END.    -Kết qủa in ra:
a) 10 b) 15 c) 0 d) F(x,y) 
Câu 5: Cho a là biến nguyên a=3, và khai báo thủ tục :
    Procedure TT( x : Integer) ;
      Begin
        x:=x+2;
      End;    Sau khi gọi thủ tục TT(a); thì Giá trị của biến a là : 
a) 2 b) 5 c) 3 d) 0 
Câu 6: Cho x, y là hai biến nguyên và khai báo thủ tục :
    Procedure Doicho( Var a : Integer; b : Integer);
    Var z : Integer;
    Begin
      z:=a; a:=b; b:=z;
    End;    -Sau khi thực hiện các lệnh:
    x:=7; y:=3;
    Doicho(x, y);
thì giá trị của x, y là:
a) x=7, y=7 b) x=3, y=3 c) x=3, y=7 d) x=7, y=3 
Câu 8: Khi chạy chương trình :
    Var x : Integer;
    Procedure TT ;
      Begi x:=4; x:= x+5;     End ;     BEGIN
      x:=0; TT; Write(x);    END. -Kết quả in ra là:
a) 4 b) 5 c) 9 d) 0 
Câu 9: Khi chạy chương trình :
    Var x : Integer;
    Procedure TINH ;
      Var  x: Integer ;    Begin x:=1; x:= x+12; End;
    BEGIN x:=10; TINH; Write(x);
    END. -Kết quả in ra là:
a) 10 b) 12 c) 22 d) 13 
Câu 10: Khi chạy chương trình :
    Var x : Integer;
    Procedure TTA ;
      Var x : Integer;
      Begin     x:= 7* 5; Write(x, ‘,’);
      End;
    BEGIN
      x:=4; TTA; Write(x:2);
    END. -Kết quả in ra là:
a) 35, b) 4, 35 c) 4, 75 d) 354 

File đính kèm:

  • doctrac nghiem11( b2th-t loi).doc