Đề kiểm tra học kỳ II môn: Toán 6

Bài 3 (2,0 điểm):

 Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp?

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với cả lớp?

 

doc6 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 04/04/2017 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn: Toán 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 – 2013
	Trường: ...	MÔN: TOÁN 6
Lớp: 	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ I
Bài 1 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính:
	b) 	c) 
Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x, biết:
	a) 	b) 
Bài 3 (2,0 điểm): 
	Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 80% số học sinh còn lại. 
Tính số học sinh trung bình, khá, giỏi của lớp?
Tính tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp?
Bài 4 (3,0 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho =300, =600.
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Tính số đo . So sánh và .
Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5 (1,0 điểm):
	Cho , . Không quy đồng, hãy so sánh A và B.
	PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 – 2013
	Trường: ...	MÔN: TOÁN 6
	Lớp: 	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ II
Bài 1 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính:
	b) 	c) 
Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x, biết:
	a) 	b) 
Bài 3 (2,0 điểm): 
	Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. 
Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp?
Tính tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với cả lớp?
Bài 4 (3,0 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz, Ot sao cho =350, =700.
Trong ba tia Ox, Oz, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Tính số đo . So sánh và .
Tia Ot có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5 (1,0 điểm):
	Cho , . Không quy đồng, hãy so sánh A và B.
BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ I
KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2012- 2013
Câu
Đáp án
Biểu điểm
Bài 1
(2,0 điểm)
Thực hiện phép tính:
a) = 
	 = 
0,25 điểm
0,25 điểm
b) = 
	 = = 
0,25 điểm
0,25 điểm
c) = 
	 = 
	 = 
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 2
(2,0 điểm)
Tìm x, biết:
a)
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
b) 
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 3
(2,0 điểm)
a) - Số học sinh trung bình của lớp 6A là:
	 (học sinh)
- Số học sinh còn lại là:
	40 – 15 = 25 (học sinh)
- Số học sinh khá của lớp 6A là:
	25.80% = 20 (học sinh)
- Số học sinh giỏi của lớp 6A là:
	25 – 20 = 5 (học sinh)
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
b) Tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp là:
	Đáp số: a) 	HS trung bình: 15 HS
	HS khá: 20 HS
	HS giỏi: 5 HS
	 b) 	12,5%
0,5 điểm
0,25 điểm
Bài 4
(3,0 điểm)
Vẽ hình đúng
0,75 điểm
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vì (300 < 600) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
0,5 điểm
b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên ta có:
Thay =300, =600, ta có:
	300 + = 600
	= 600 – 300 = 300.
Vì =300, = 300 nên = 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
c) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (theo câu a),
mặt khác = (theo câu b)
Nên tia Oy là tia phân giác của góc 
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 5
(1,0 điểm)
, 
Ta có: B 
	Vì ;	
	Nên >
Vậy A > B.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Chú ý: - Nếu học sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) vẫn cho điểm tối đa của câu đó.
	 - Bài 4 nếu học sinh vẽ hình sai thì không cho điểm.
	 - Trong mỗi câu, nếu HS giải sai ở bước giải trước thì cho điểm 0 đối với bước giải sau có liên quan.
BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ II
KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2012- 2013
Câu
Đáp án
Biểu điểm
Bài 1
(2,0 điểm)
Thực hiện phép tính:
a) = 
	 = 
0,25 điểm
0,25 điểm
b) = 
	 = = 
0,25 điểm
0,25 điểm
c) = 
	 = 
	 = 
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 2
(2,0 điểm)
Tìm x, biết:
a)
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
b) 
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 3
(2,0 điểm)
a) - Số học sinh giỏi của lớp 6A là:
	 (học sinh)
- Số học sinh còn lại là:
	40 – 5 = 35 (học sinh)
- Số học sinh khá của lớp 6A là:
	35.60% = 21 (học sinh)
- Số học sinh trung bình của lớp 6A là:
	35 – 21 = 14 (học sinh)
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
b) Tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với cả lớp là:
	Đáp số: a) 	HS giỏi: 5 HS
	HS khá: 21 HS
	HS trung bình: 14 HS
	 b) 	35%
0,5 điểm
0,25 điểm
Bài 4
(3,0 điểm)
Vẽ hình đúng
0,75 điểm
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vì (350 < 700) nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz.
0,5 điểm
b) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz nên ta có:
Thay =350, =700, ta có:
	350 + = 700
	= 700 – 350 = 350.
Vì =350, = 350 nên = 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
c) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz (theo câu a),
mặt khác = (theo câu b)
Nên tia Ot là tia phân giác của góc 
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 5
(1,0 điểm)
, 
Ta có: B 
	Vì ;	
	Nên >
Vậy A > B.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Chú ý: - Nếu học sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) vẫn cho điểm tối đa của câu đó.
	 - Bài 4 nếu học sinh vẽ hình sai thì không cho điểm.
	 - Trong mỗi câu, nếu HS giải sai ở bước giải trước thì cho điểm 0 đối với bước giải sau có liên quan.

File đính kèm:

  • docDe_Thi_Toan_HK_II_Lop_6.doc
Giáo án liên quan