Đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh học lớp 9 có đáp án - Đề số 10

- Hệ sinh thái : bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã ( sinh cảnh ). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định .

- Thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái :

 + Các thành phần vô sinh : đất, đá, nước, thảm mục

 + Các thành phần hữu sinh :

 . sinh vật sản xuất ( thực vật )

 . sinh vật tiêu thụ ( động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt )

 . sinh vật phân giải ( vi khuẩn, nấm )

- Các hệ sinh thái chủ yếu :

 + Hệ sinh thái cạn : HST rừng, thảo nguyên

 + Hệ sinh thái nước mặn : HST biển khơi, rạn san hô

 + Hệ sinh thái nước ngọt : HST nước chảy ( sông , suối) ; HST nước đứng ( ao, hồ )

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 04/05/2016 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh học lớp 9 có đáp án - Đề số 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
 CẦU NGANG MÔN : SINH HỌC 9
 THỜI GIAN : 45 phút (không kể thời gian chép đề )
--------------------
 Đề : 
1/ Thoái hóa do giao phối gần là gì ? Thoái hóa do giao phối gần gây hậu quả 
như thế nào ? Trong chọn giống người ta dùng phương pháp giao phối gần nhằm 
mục đích gì ? ( 2.0 điểm )
2/ Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì ? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ ? ( 1.0 điểm )
3/ Hệ sinh thái là gì ? Thành phần chủ yếu của một sinh thái ? Có các hệ sinh thái chủ yếu nào trên trái đất ? ( 3.0 điểm )
4/ Ô nhiễm môi trường là gì ? Ô nhiễm môi trường do hoạt động nào gây nên ? ( 2.0 điểm )
5/ Tài nguyên thiên nhiên là gì ? có các dạng tài nguyên thiên nhiên nào chủ yếu ? ( 2.0điểm )
 ------------ Hết -------------
ĐÁP ÁN SINH LỚP 9 
HỌC KÌ II ( Năm học : 2011 - 2012 )
------------------------
Câu 1 
- Giao phoái gaàn ( giao phoái caän huyeát ) : laø söï giao phoái giöõa con caùi sinh ra töø 1 caëp boá meï hoaëc giöõa boá meï vôùi con caùi
 -Thoaùi hoùa do giao phoái gaàn: ôû caùc theá heä sau sinh tröôûng, phaùt trieån keùm vaø khaû naêng sinh saûn giaûm , dò taät baåm sinh hoaëc cheát non
- Cuûng coá ñaëc tính mong muoán; Taïo doøng thuaàn coù caëp gen ñoàng hôïp; Phaùt hieän gen xaáu ñeå loaïi boû ra khoûi quaàn theå; Chuaån bò lai khaùc doøng ñeå taïo öu theá lai
0.5
0.5
1.0
Câu 2 
- Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ : cạnh tranh .
 - Trong điều kiện : thiếu ánh sáng, chất dinh dưỡng, thiếu nước 
0.25
0.75
Câu 3
- Hệ sinh thái : bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã ( sinh cảnh ). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định .
- Thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái :
 + Các thành phần vô sinh : đất, đá, nước, thảm mục 
 + Các thành phần hữu sinh : 
 . sinh vật sản xuất ( thực vật )
 . sinh vật tiêu thụ ( động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt )
 . sinh vật phân giải ( vi khuẩn, nấm  )
- Các hệ sinh thái chủ yếu : 
 + Hệ sinh thái cạn : HST rừng, thảo nguyên
 + Hệ sinh thái nước mặn : HST biển khơi, rạn san hô 
 + Hệ sinh thái nước ngọt : HST nước chảy ( sông , suối) ; HST nước đứng ( ao, hồ )
1.0
1.25
0.75
Câu 4 
- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị nhiễm bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác .
- Chủ yêu do hoạt động của con người gây ra , Ngoài ra ô nhiễm còn do một số hoạt động tự nhiên ( núi lửa hoạt động, sóng thần, )
1.5
0.5
Câu 5
 - Taøi nguyeân thieân nhieân laø daïng vaät chaát sô khai ñöôïc hình thaønh vaø toàn taïi trong töï nhieân maø con ngöôøi coù theå söû duïng trong cuoäc soáng 
- Coù 3 daïng taøi nguyeân thieân nhieân :
- Taøi nguyeân khoâng taùi sinh : laø daïng taøi nguyeân sau 1 thôøi gian söû duïng seõ bò caïn kieät.
- Taøi nguyeân taùi sinh : Coù khaû naêng phuïc hoài khi söû duïng hôïp lí .
- Taøi nguyeân naêng löôïng vónh cöûu : laø taøi nguyeân söû duïng maõi maõi, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
0.5
1.5
--------------hết --------------

File đính kèm:

  • docE_KY_2_CAU_NGANG_11_12.doc
Giáo án liên quan