Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Vật lý 6

Câu 2: (2 đ)

a. Trọng lực là gì?

 Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?

b. Lực là gì? Cho 2 ví dụ về lực.

Câu 3: (2 đ)

a. Kể tên các máy cơ đơn giản thường dùng?

b. Lấy các ví dụ về sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

c. Nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng?

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Vật lý 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
 MÔN: LÍ 6
 THỜI GIAN: 60 PHÚT
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
1. Đơn vị đo thể tích 
Kiến thức: Biết được mối quan hệ tương quan giữa các đơn vị đo thể tích. Câu 1a.1b
Số câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
2 câu
0.5 điểm
5%
2 Câu 
0.5 điểm
5%
2. Đơn vị đo khối lượng 
Kiến thức: Biết được mối quan hệ tương quan giữa các đơn vị đo khối lượng. Câu 1c.1d
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2 câu 
0.5 điểm
5%
2 Câu 
0.5 điểm
5%
3.Trọng lượng và khối lượng.
Kiến thức: Trọng lực. Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng 1 vật. Câu 2a
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu
1 điểm
10%
1 Câu 
1 điểm
10%
4. Lực. Hai lực cân bằng 
Kiến thức: Nêu được thế nào là lực. Lấy ví dụ về lực. Câu 2b
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu 
1 điểm
10%
1 Câu 
1 điểm
10%
5. Máy cơ đơn giản.
Kiến thức: Biết được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường. Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Câu 3
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu
2 điểm
20%
1 Câu 
2 điểm
20%
6. Tính khối lượng riêng
Kỹ năng: Trọng lượng riêng của một chất được đo bằng trọng lượng của một mét khối chất ấy. Công thức tính trọng lượng riêng: , trong đó, d là trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật, P là trọng lượng của vật, V là thể tích của vật. Đơn vị trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối, kí hiệu là N/m3. Sử dụng thành thạo hai công thức và để giải một số bài tập đơn giản có liên quan. Câu 4a.4b
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2 câu 
2 điểm
20%
2 Câu 
2 điểm
20%
7. Ứng dụng mặt phẳng nghiêng
Kĩ năng: Sử dụng được mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó. Câu 5
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu
3 điểm
30%
1 Câu 
3 điểm
30%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7 câu
5 điểm
50%
1 câu
3 điểm
30%
2 câu
2 điểm
20%
10 câu
10 điểm 100%
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hanh phúc 
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
	MÔN: VẬT LÝ 6
	THỜI GIAN: 60 PHÚT
 (Không kể thời gian chép đề)
-----------------
Câu 1: (1 đ) Đổi 1 số đơn vị đo sau:
2,5 m3 = . dm3 
20 l = . m3 
1500 mg = ... kg 
4,5 tấn = kg 
Câu 2: (2 đ)
Trọng lực là gì?
 Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?
Lực là gì? Cho 2 ví dụ về lực.
Câu 3: (2 đ)
Kể tên các máy cơ đơn giản thường dùng?
Lấy các ví dụ về sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.
Nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng?
Câu 4: (2 đ)
 Một quả cầu bằng kim loại có thể tích 50 cm3 và khối lượng 135 g.
Tính khối lượng riêng của quả cầu. (1 đ)
Tính trọng lượng riêng của quả cầu. (1 đ)
Câu 5: (3 đ) Moät thuøng saùch coù khoái löôïng 50 kg bò laên xuoáng hoá. 4 hoïc sinh ñöôïc giao nhieäm vuï ñöa thuøng saùch leân. Neáu moãi hoïc sinh coù löïc keùo laø 120N thì boán hoïc sinh coù theå keùo tröïc tieáp thuøng saùch ñoù leân ñöôïc khoâng? Vì sao?
- Hết -
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: VẬT LÝ 6
THỜI GIAN: 60 PHÚT
----------------------------
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
 1
a. 2500 dm3
b. 0.02m3
c. 1.5kg
d. 4500kg
0.25
0.25
0.25
0.25
2
a. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
 Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật: P = 10m
b. Lực là tác dụng đẩy,kéo của vật này lên vật khác.
 Ví dụ về lực: HS cho ví dụ đúng. 
0.5
0.5
0.5
0.5
3
Các máy cơ thường dùng là: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc
Ví dụ về các máy cơ đơn giản thường dùng: Hs cho ví dụ đúng.
Tác dụng mặt phẳng nghiêng: có thể kéo hoặc đẩy vật lên với một lực nhỏ hơn so với trọng lượng vật.
0.5
1
0.5
 4
 a. Khối lượng riêng:
D = m/V = 0,135/0,00005 = 2700 kg/m3 
 b. Trọng lượng riêng:
d = 10.D = 2700.10 = 27000 N/m3 
1
1
5
Vật có khối lượng 50kg tức là có trọng lượng 500N. 
Không. Vì tổng 4 lực của 4 bạn là 480N nên không thể kéo trực tiếp thùng sách lên được. 
 Muốn kéo được phải dùng mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy hay ròng rọc để làm giảm lực kéo xuống nhưng quãng đường di chuyển xa hơn kéo trực tiếp.
1
1
1
GVBM
Nguyễn Thị Thu

File đính kèm:

  • docLy6_HKI_2014-2015.doc