Đề kiểm tra học kì II môn Tin học tiểu học quyển 1

Câu 7: Quy tắc gõ chữ có dấu là?

 A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau. B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

 C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

Câu 8: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là ?

 A. Enter B. Backspace C. Delete D. Caps Lock

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn Tin học tiểu học quyển 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Tiểu học C Vĩnh Thành
Hoï vaø teân: 	
Lôùp:	
KIEÅM TRA HKII
MOÂN TIN HOÏC 
THÔØI GIAN: 35 PHUÙT
Nhận xét
I.Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?
 A. Shift và Alt	B. Alt và Caps Lock	C. Shift và Caps Lock	D. Alt và Ctrl
Câu 2: Để có chữ “ em yêu tin học” theo kiểu Telex em sẽ gõ thế nào là đúng nhất?
 A. em yeeu tin hocj 	 B. em yeu tin hoc	 	
 C. em ye6u tin hocj	 D. em ye6u tin hoc5	
học sinh
Câu 3: Để xoá chữ "n" trong hình bên em sử dụng phím nào?
 A. Caps Lock	B. Backspace	C. Delete	D. Enter
Caâu 4: Để gõ được chữ Tiếng Việt có dấu trong soạn thảo văn bản có mấy kiểu gõ chính?
 A. 2 kiểu gõ	 B. 3 kiểu gõ	C. 4 kiểu gõ 	D. 5 kiểu gõ
Câu 5: Phím "Shift" có chức năng gì? 
 A. Để gõ chữ hoa. B. Để gõ kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu.
 C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.
Câu 6 : Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ă" em gõ:
 A. U + W	B. E + U	C. W + U	D. A + W
Câu 7: Quy tắc gõ chữ có dấu là?
 A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.	B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.
 C. Cả A và B đều đúng.	 D. Cả A và B đều sai. 
Câu 8: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là ?
 A. Enter	B. Backspace	 C. Delete	 	 D. Caps Lock
Câu 9: Công cụ nào dưới đây dùng để vẽ đường cong? 
 B. C. D. 
II. Tự luận
Câu 1: Em hãy nêu cách gõ các từ sau chữ sau theo kiểu gõ VNI:
Để có chữ hoặc dấu
Em gõ
â 
đ
ô
ă
ê
ơ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu nặng
Dấu ngã
Dấu hỏi 
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Tin học
Thời gian : 35 phút
I.Trắc nghiệm
Caâu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ñaùp aùn
C
A
B
A
C
D
B
C
D
II.Tự luận
Câu 1: 
Để có chữ hoặc dấu
Em gõ
â 
a6
đ
d9
ô
o6
ă
a8
ê
e6
ơ
o7
Dấu huyền
2
Dấu sắc
1
Dấu nặng
5
Dấu ngã
4
Dấu hỏi 
3

File đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_mon_tin_hoc_tieu_hoc_quyen_1_hoc_ky_II_20150727_011135.doc