Đề kiểm tra 1 tiết phân môn Tiếng việt lớp 8 (tiết 59 học kỳ I)

A.Trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái A,B,C,D vào trước câu trả lời đúng nhất.

1/ Từ nào dưới đây không phải là từ tượng hình?

 A. Rũ rượi B. Xồng xộc C. Xộc xệch D. Xôn xao.

2/Từ nào dưới đây là từ tượng thanh ?

 A. Chan chứa. B. Vù vù. C. Rừng rực . D. Thiết tha .

3 / Câu văn nào sau đây có chứa thán từ?

 A. Ngày mai con đi chơi B. Con ngủ với ai

 B. Khốn nạn thân con thế này! D.Trời ơi!

4/ Từ in nghiêng trong câu sau là từ loại nào? “ Nó ăn những ba bát cơm.”

 A. Trợ từ . B. Danh từ. C. Thán từ. D. Tình thái từ.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 12/05/2016 | Lượt xem: 1262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết phân môn Tiếng việt lớp 8 (tiết 59 học kỳ I), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 8
(Tiết 59 - Học kỳ I) 
--------oOo-------- 
I. MUÏC TIEÂU:
- Thu thËp th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ®¹t chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng trong ch­¬ng tr×nh häc k× I m«n ë ph©n m«n TiÕng ViÖt 8 víi môc ®Ých ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc vµ t¹o lËp v¨n b¶n cña häc sinh th«ng qua h×nh thøc kiÓm tra tr¾c nghiÖm kÕt hîp víi tù luËn. Träng t©m lµ ®¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®­îc sau c¸c bµi häc vÒ tr­êng tõ vùng, tõ t­îng thanh, tõ t­îng h×nh, c¸c biÖn ph¸p tu tõ, c©u ghÐp, dÊu c©u
II. HÌNH THỨC
- Hình thức : kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.
- Cách tổ chức kiểm tra : Học sinh làm tại lớp trong thời gian 45 phút.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
1. Liệt kê các đơn vị bài học
[1] Từ tượng hình, tượng thanh (1tiết) 
[2] Trợ từ, thán từ (1 tiết)
[3] Tình thái từ (1 tiết)
[4] CTĐP: Từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương (1 tiết)
[5] Nói quá (1 tiết)
[6] Nói giảm, nói tránh (1 tiết)
[7] Câu ghép (2 tiết)
[8] Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (1 tiết)
[9] Dấu ngoặc kép (1 tiết)
2. Xây dựng khung ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mức độ
Chủ đề/Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
1. Từ tượng hình, tượng thanh
2. Trợ từ, thán từ 
3. Tình thái từ 
4. Nói quá 
5. Nói giảm, nói tránh 
6. CTĐP: Từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương
7. Câu ghép 
8. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
9. Dấu ngoặc kép
 2
1
1
1
 1
 2
1
1
1
 1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
8
4
12
Số điểm
2 điểm
1 điểm
3 điểm
PHẦN TỰ LUẬN
Mức độ
Chủ đề/Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
1. Nói quá 
2. Câu ghép 
3. Câu ghép (tt)
1
1
1
1
1
1
Số câu
Số điểm
1câu
2 điểm
2 câu
5điểm
3
7 điểm
IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
A.Trắc nghiệm: (3 điểm) 
Khoanh tròn chữ cái A,B,C,D vào trước câu trả lời đúng nhất.
1/ Tõ nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ tõ t­îng h×nh?
 A. Rò r­îi B. Xång xéc C. Xéc xÖch D. X«n xao.
2/Tõ nµo d­íi ®©y lµ tõ t­îng thanh ?
 A. Chan chøa. B. Vï vï. C. Rõng rùc . D. ThiÕt tha .
3 / Câu văn nào sau đây có chứa thán từ?
 A. Ngày mai con đi chơi B. Con ngủ với ai
 B. Khốn nạn thân con thế này! D.Trời ơi!
4/ Từ in nghiêng trong câu sau là từ loại nào? “ Nó ăn những ba bát cơm.”
 A. Trợ từ . B. Danh từ. 	 C. Thán từ. 	 D. Tình thái từ.
5/ Trong những câu sau, tình thái từ nào thể hiện sự nũng nịu?
 A. Con ăn nhé. B. Con ăn đi 
 C. Con ăn cơ. D. Con ăn đây 
6/ C©u ca dao sau sö dông c¸ch nãi nµo?
 Bao giê ch¹ch ®Î ngän ®a
 S¸o ®Î d­íi n­íc th× ta lÊy m×nh.
 A. Nãi qu¸. B. Nãi gi¶m . C.Nãi tr¸nh . D. Nói móc 
7/ Câu “ Bác Dương thôi đã thôi rồi” sử dụng biện pháp tu từ gì ? 
A. Thậm xưng. B. Nói quá. C. Nói giảm, nói tránh. D. Liệt kê.
8/ Các từ: áo bà ba, bông điên điển thuộc từ ngữ của địa phương nào?
 A. Từ địa phương Bắc Bộ	B. Từ địa phương Nam Bộ
 C. Từ địa phương Trung Bộ D. Từ địa phương Bắc Bộ và Nam Bộ
9/ Trong các câu sau câu nào là câu ghép?
 A. Trời và biển trắng nhạt, mơ màng
 B. Trời dải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương
 C. Trời dải mây trắng nhạt. Biển mơ màng dịu hơi sương 
 D. Trời biển trắng nhạt mơ màng
10/ Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
 Cũng vào du kích
 Dấu ngoặc đơn trong câu thơ trên dùng làm gì?
 A. Đánh dấu phần giải thích
 B. Bộc lộ cảm xúc tự nhiên
 C. Để tạo nét độc đáo cho câu thơ
 D. Đánh dấu phần giải thích, bộc lộ cảm xúc tự nhiên, để tạo nét độc đáo cho câu thơ
11/ Dấu hai chấm trong câu sau dùng để làm gì?
 Mẹ rằng: Quê mẹ Quảng Ninh
 Mênh mông sông biển, lênh đênh mạn thuyền
 A. Báo trước lời đối thoại B. Báo trước phần liệt kê
 C. Báo trước phần giải thích, thuyết minh D. Báo trước lời dẫn trực tiếp, gián tiếp
12/ Dấu ngoặc kép trong câu sau dùng đê làm gì?
 Thế mà nghe xong câu truyện này, qua một thoáng liên tưởng tôi bỗng “ sáng mắt ra”..
 A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp
 B. Đánh dấu cụm từ được hiểu theo nghĩa mỉa mai
 C. Đánh dấu cụm từ có nghĩa đặc biệt
 D. Đánh dấu cụm từ cần chú ý
B. Tự luận: 7 điểm
Câu 1 (2đ) G¹ch ch©n d­íi nh÷ng tõ (c©u) cã sö dông biÖn ph¸p nãi qu¸ ?
 TiÕng ®ån cha mÑ anh hiÒn
 C¾n c¬m kh«ng vì, c¾n tiÒn vì ®«i (Ca dao)
Mïa h¹ ®i råi, em ë ®©y
 Con ve kªu n¸t c¶ th©n gÇy.
Câu 2: ( 3 đ) Ph©n tÝch cÊu t¹o ng÷ ph¸p vµ x¸c ®Þnh quan hÖ ý nghÜa gi÷a c¸c vÕ trong c¸c c©u ghÐp sau:
1. Vî t«i kh«ng ¸c, nh­ng thÞ khæ qu¸ råi.
.
..
2. Khi ng­êi ta khæ qu¸ th× ng­êi ta ch¼ng nghÜ g× ®Õn ai ®­îc.
..
3. L·o kh«ng hiÓu t«i, t«i nghÜ vËy, vµ t«i còng buån l¾m.
.
Câu 3: Đặt bốn câu ghép có dùng cặp quan hệ từ theo mẫu sau (2 điểm)
a) Do........................................ nên..........................................................................
b) Nếu..........................................thì.........................................................................
c) Tuy.............................................nhưng...............................................................
 d) Chẳng những.. mà còn.
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
 A- Phaàn traéc nghieäm:
Caâu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ñaùp aùn
D
B
D
A
C
A
C
B
B
D
A
C
 B. Phaàn töï luaän:
Caâu
Noäi dung
Ñieåm
Caâu 1
C¾n tiÒn vì ®«i
Con ve kªu n¸t c¶ th©n gÇy
1 ñieåm
 1 ñieåm
Caâu 2
a. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi 
 c1 v1 c2	v2
 vế 1 vế 2
2. Khi ng­êi ta khæ qu¸ th× ng­êi ta ch¼ng nghÜ g× ®Õn ai ®­îc.
 c1 v1 c2	v2
 vế 1 vế 2
c.. Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm 
 c1 v1 c2 v2 c3 v3
 vế 1 vế 2 vế 3 
 1 ñieåm
1 ñieåm
1 ñieåm
Caâu 3
Hs đặt đúng mỗi câu 0,5 đ
2 ñieåm
 GVBM
Lưu Trần Nhật Thanh

File đính kèm:

  • doc__ KI_M TRA 1 TI_T PHÂN MÔN TI_NG VI_T L_P 8- tuan 15 - 2014.doc
Giáo án liên quan