Đề kiểm chất lượng 8 tuần kỳ I môn: Ngữ văn 8 - Đề số 7

 7. ý nào không nói lên nguyên nhân tạo nên sức mạnh phản kháng của chị Dậu trong đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ”

A. lòng căm hờn bọn tay sai cao độ

B. tình thương chồng con vô bờ bến

C. muốn ra oai với bọn người nhà lý trưởng

D. ý thức được sự cùng đường của mình

8. Trong văn bản tự sự yếu tố biểu cảm có vai trò gì?

A. giúp người viết thể hiện được thái độ của mình với sự việc được kể

B. giúp người viết hiểu một cách toàn diện về sự việc được kể

C. giúp người viết hiểu một cách sâu sắc về sự việc được kể

D, Giúp người viết hiểu một cách chính xác về sự việc được kể

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 12/05/2016 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm chất lượng 8 tuần kỳ I môn: Ngữ văn 8 - Đề số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiÓm tra chÊt l­îng 8 tuÇn häc k× 1
n¨m häc 2012 – 2013
 m«n : ng÷ v¨n – líp 8
 ( thêi gian lµm bµi 90 phót)
 PhÇn I: tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm)
Tr¶ lêi c¸c c©u hái d­íi ®©y b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa ë ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt, sau mçi c©u hái:
1, T¸c phÈm “C« bÐ b¸n diªm” cña nhµ v¨n n­íc nµo?
 A, §an M¹ch
 B, TiÕng Ph¸p
 C,TiÕng MÜ 
 D, T©y Ban Nha
2. Trong c¸c tõ sau ®©y cã mÊy tõ t­îng h×nh? khÊp khÓnh, gËp gÒnh, xµo x¹c, lao xao, tÝch t¾c, hu hu
A- 1 tõ
B- 2 tõ
C- 3 tõ
D- 4 tõ
3. Cã thÓ nhãm c¸c tõ sau thµnh mÊy cÆp tõ t­¬ng øng gi÷a tõ toµn d©n vµ tõ ®Þa ph­¬ng: hoa. b«ng, v«,vµo, mµy, mi, ng«, b¾p
A- thµnh 1 cÆp
B- thµnh 2 cÆp
C- thµnh 3 cÆp
D- thµnh 4 cÆp
4. T¸c phÈm “L·o H¹c” ®­îc viÕt n¨m nµo?
A, N¨m 1943
B, N¨m 1942
C, N¨m 1941
D, N¨m 1940
5. Trong tác phẩm, lão Hạc hiện lên là một con người như thế nào?
A. là một người có số phận đau thương nhưng có phẩm chất cao quý
B. là một người nông dân sống ích kỉ đến mức gàn dở, ngu ngốc
C. là người nông dân có thái độ sống vô cùng cao thượng 
D. là người nông dân có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ
6. Trong văn bản tự sự, yếu tố miêu tả có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với sự việc được kể
A. làm cho sự việc được kể ngắn gọn hơn 
B. làm cho sự việc được kể đơn giản hơn 
C. làm cho sự việc được kể đầy đủ hơn 
D. làm cho sự việc được kể sinh động và hiện lên như thật 
 7. ý nào không nói lên nguyên nhân tạo nên sức mạnh phản kháng của chị Dậu trong đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ”
A. lòng căm hờn bọn tay sai cao độ 
B. tình thương chồng con vô bờ bến
C. muốn ra oai với bọn người nhà lý trưởng
D. ý thức được sự cùng đường của mình
8. Trong văn bản tự sự yếu tố biểu cảm có vai trò gì?
A. giúp người viết thể hiện được thái độ của mình với sự việc được kể
B. giúp người viết hiểu một cách toàn diện về sự việc được kể 
C. giúp người viết hiểu một cách sâu sắc về sự việc được kể
D, Giúp người viết hiểu một cách chính xác về sự việc được kể
 PhÇn II: tù luËn (8 ®iÓm)
C©u 1: (1 ®iÓm)
Thế nào là trợ từ? đặt một câu có trợ từ 
C©u 2: (2,5 ®iÓm)
Các văn bản đã học: Trong lòng mẹ, Lão Hạc, Cô bé bán diêm, Chiếc lá cuối cùng đã gợi lên cho em điều gì về sự cảm thông, tình thương yêu với những con người nghèo khổ bất hạnh? Hãy trình bày điều đó bằng một đoạn văn( dài khoảng 15 dòng tờ giấy thi).
Câu 3: (4,5 điểm)
H·y kÓ vÒ mét kØ niÖm víi ng­êi b¹n tuæi th¬ khiÕn em xóc ®éng vµ nhí m·i.
H­íng dÉn chÊm kiÓm tra chÊt l­îng 8 tuÇn häc k× 1
n¨m häc 2012- 2013
M«n: ng÷ v¨n 8
PhÇnI: tr¾c nghiÖm
1: A 5: A
2: B 6: D
3:D 7: C
4: A 8: C
Cho ®iÓm: mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 0,25 ®iÓm. Khoanh sai hoÆc khoanh 2 ch÷ c¸i trë lªn cho 0 ®iÓm
phÇn II: tù luËn ( 8 ®iÓm)
C©u 1: ( 1 ®iÓm)
- Nêu đúng khái niệm cho 0,5 điểm.
Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó
- Lấy được một ví dụ minh hoạ cho 0,5 điểm.
Câu 2: 2,5 điểm
Yªu cÇu: viÕt mét ®o¹n v¨n kh«ng qu¸ sè dßng qui ®Þnh 
+ Thấy rõ nỗi cay đắng, tủi cực, số phận đau thương của những con người nghèo khổ, bất hạnh
- Suy nghĩ về nỗi cay đắng, tủi cực của cậu bé Hồng mồi côi cha
- Số phận đau thương và cái chết thê thảm của lão Hạc 
- Hình ảnh của cô bé bán diêm chết rét trong đêm giao thừa
- Tình thương yêu cao cả giữa những người nghệ sỹ nghèo khổ
+ từ đó cũng cho ta hiểu hơn về phẩm chất tốt đẹp, khát vọng vươn tới cuộc sống hạnh phúc của mỗi con người. Gợi cho mỗi người chúng ta sự cảm thông với nỗi đau, như lời nhắn nhủ mỗi người chúng ta cần có tấm lòng yêu thương, trân trọng với những người nghèo khổ, bất hạnh
Cho điểm
- Cho 2 đến 2,5 điểm: đủ , các ý sâu sắc
- Cho 1,5 đến 1,75 điểm: cac ý khá đầy đủ
- Cho 0,75 đến 1,25: các ý còn sơ sài
- Cho 0,25 đến 0,5: có ý chạm vào yêu cầu
C©u 3: (4,5 ®iÓm)
+ yªu cÇu:
 A: më bµi (0,25 ®iÓm)
- Giíi thiÖu b¹n m×nh lµ ai?
- Giíi thiÖu kØ niÖm xóc ®éng lµ kØ niÖm g×?
+ cho ®iÓm
cho 0,25 ®iÓm: §¹t nh­ yªu cÇu
ThiÕu hoÆc sai kh«ng cho ®iÓm
 B: Th©n bµi ( 4 ®iÓm)
 + yªu cÇu 
- KÓ vÒ kØ niÖm xóc ®éng Êy
- Néi dung lµ mét c©u chuyÖn ®· x¶y ra trong qu¸ khø
- §ã lµ c©u chuyÖn g×? ng­êi b¹n cña em lµ ai? H×nh d¸ng vµ tÝnh c¸ch cña b¹n Êy nh­ thÕ nµo?
- ChuyÖn diÔn ra nh­ thÕ nµo? ë ®©u? vµo lóc nµo? kÕt qu¶ ra sao?
- §iÒu g× khiÕn em xóc ®éng? Xóc ®éng nh­ thÓ nµo?
C: KÕt bµi: (0,25 ®iÓm)
 - Nªu suy nghÜ cña b¶n th©n vÒ kØ niÖm Êy.
+ Yªu cÇu:
- Khi kÓ chuyÖn häc sinh ph¶i biÕt kết hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m hîp lý, ®óng chç ®Ó c©u chuyÖn thªm sinh ®éng vµ hÊp dÉn h¬n.

File đính kèm:

  • docH.Quang.doc
Giáo án liên quan