Đề kiểm chất lượng 8 tuần kỳ I môn: Ngữ văn 8 - Đề số 5

Câu 6. Chủ đề của văn bản là gì?

 A.Là một luận điểm lớn được triển khai trong văn bản.

B. Là câu chủ đế của một đoạn văn trong văn bản.

 C. Là đối tượng mà văn bản nói tới, là tư tưởng, tình cảm thể hiện trong văn bản.

 D. Là sự lặp đi lặp đi lặp lại một số từ trong văn bản.

Câu 7. Nhận xét nào sau đây không đúng với đoạn trích tức nước vỡ bờ?

 A.Có giá trị châm biếm sâu sắc

 B.Là đoạn trích có kịch tính rất cao.

 C.Thể hiện tài năng xây dựng nhân vật của Ngô Tất Tố.

 D.Có giá trị hiện thực và nhân đạo lớn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 12/05/2016 | Lượt xem: 504 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm chất lượng 8 tuần kỳ I môn: Ngữ văn 8 - Đề số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng thcs h¶i h­ng
®Ò thi ng÷ v¨n 8 tuÇn líp 8
Thêi gian lµm bµi 90 phót
I tr¾c nghiÖm:
 khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i víi ®¸p ¸n ®óng 
Câu 1
Thế nào là trường từ vựng ?
A: Là tập hợp tất cả các từ có chung cách phát âm
B: Là tập hợp tất cả các từ có cùng từ loại
C: Là tập hợp tất cả các từ có nét chung về nghĩa
Câu 2
Trong đoạn trích” tức nước vỡ bờ” tác giả chủ yếu miêu tả các nhân vật bằng cách nào?
A:Giới thiệu về nhân vật và các phẩm chất tính cách của nhân vật.
B:Để cho nhân vật tự bộc lộ qua hành vi, giọng nói, điệu bộ.
C:Để cho nhân vật này nói về nhân vật kia.
D:Không dùng cách nào trong ba cách trên.
Câu 3
Tác phẩm Lão Hạc được viết theo thể loại nào?
A.Truyện dài
B.Truyện vừa
C.Truyện ngắn
D.Tiểu thuyết
Câu 4 
Câu văn nào có chứa thán từ ?
 A ngày mai con chơi với ai ? 
 B Con ngủ với ai?
 C Khốn nạn thân con thế này
 D Trời ơi!
C©u 5. Nhận định nào sau đây nói đúng về chủ đề của tác phẩm “Tôi đi học”?
 A. Tô đậm cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng nhân vật “tôi” ở buổi đến trường đầu tiên.
 B. Tô đậm cảm giác lạ lẫm,sợ sệt của nhân vật “tôi” ở buổi đến trường đầu tiên
 C. Tô đậm sự tận tình và âu yếm của những người lớn như người mẹ, ông đốc,đối với những đứa bé lần đầu tiên đến trường.
 D.Tô đậm niềm vui sướng hân hoan của nhân vật ‘tôi’ và các bạn vào ngày khai trường đầu tiên.
Câu 6. Chủ đề của văn bản là gì?
 A.Là một luận điểm lớn được triển khai trong văn bản.
Là câu chủ đế của một đoạn văn trong văn bản.
 C. Là đối tượng mà văn bản nói tới, là tư tưởng, tình cảm thể hiện trong văn bản.
 D. Là sự lặp đi lặp đi lặp lại một số từ trong văn bản.
Câu 7. Nhận xét nào sau đây không đúng với đoạn trích tức nước vỡ bờ?
 A.Có giá trị châm biếm sâu sắc 
 B.Là đoạn trích có kịch tính rất cao.
 C.Thể hiện tài năng xây dựng nhân vật của Ngô Tất Tố.
 D.Có giá trị hiện thực và nhân đạo lớn.
Câu 8. Chủ đề của văn bản nắm ở phần nào?
 A.Nhan đề của văn bản.
 B.Quan hệ giữa các phần của văn bản.
Các từ ngữ, câu then chốt trong văn bản.
Cả ba yếu tố trên.
II Tù luËn 
 C©u 1(1®).ThÕ nµo lµ tr­êng tõ vùng. G¹ch nh÷ng tõ kh«ng thuéc tr­êng tõ vùng trong nhãm tõ sau?
 Thuèc c¶m sèt, thuèc l¸ ®iÕu. thuèc ®au bông. thuèc trõ s©u, thuèc ®«ng y, thuèc ®au m¾t. thuèc xoa bãp.
 C©u2 (2®) ViÕt ®o¹n v¨n theo lèi diÔn dÞch kho¶ng 8 – 10 c©u nhËn xÐt vÒ nh©n vËt L·o H¹c trong truyÖn ng¸n cïng tªn cña Nam Cao
 C©u 3 (5®)
 KÓ l¹i nh÷ng kØ niÖm vÒ ngµy khai tr­êng ®Ó l¹i Ên t­îng s©u s¾c nhÊt trong em.
§¸p ¸n
I .Tr¾c nghiÖm 
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
§¸p ¸n
C
B
C
D
A
C
A
D
II Tù luËn 
 C©u 1. 1®
Nªu ®óng kh¸i niÖm tr­êng tõ vùng 0.5®
G¹ch ch©n c¸c tõ kh«ng thuéc tr­êng tõ vùng: Thuèc l¸ ®iÕu, thuèc trõ s©u 0.5®
C©u 2:2®
 H×nh thøc : 
 - ViÕt ®óng h×nh thøc ®o¹n v¨n theo ®Ò bµi 0.5®
 - Sö ®ông ®óng c©u chñ ®Ò ®Æt ®Çu ®o¹n v¨n 0.5®
 Néi dung: 1®
 - L·o H¹c lµ l·o n«ng d©n nghÌo khæ vµ c« ®¬n ( Khæ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn)
 - L·o H¹c cã nh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp: nh©n hËu, tù träng vµ yªu th­¬ng con hÕt mùc (Sèng v× con, chÕt còng v× con) 
( HS cã thÓ ®­a ra nh÷ng dÉn chøng lÝ lÏ minh ho¹ cho 2 ý trªn. Tuú vµo bµi viÕt gi¸m kh¶o linh ho¹t cho ®iÓm)
C©u 3
 Yªu cÇu :
 +. Néi dung: HS ®¶m b¶o ®¹t c¸c ý:
 a. Më bµi:0.5®
 - Giíi thiÖu chñ ®Ò v¨n b¶n( ®Ò bµi )
 - DÉn d¾t giíi thiÖu vÒ t×nh huèng gîi kØ niÖm, c¶m xóc hiÖn t¹i.
 - Ên t­îng, c¶m xóc cña b¶n th©n ®èi víi kØ niÖm .
 b. Th©n bµi:4®
Tr×nh c¸c khÝa c¹nh cña chñ ®Ò.
 - Cã thÓ theo m¹ch c¶m xóc cña ng­êi viÕt.
 - Cã thÓ kÓ theo sù viÖc cã t×nh tiÕt, cã cèt truyÖn xoay quanh kØ niÖm khã quªn trong ngµy khai tr­êng ®Ó l¹i Ên t­îng s©u s¾c nhÊt, kÕt hîp miªu t¶ kh«ng gian c¶nh vËt, miªu t¶ c¶m xóc, t©m tr¹ng.
 Chó ý Ên t­îng vÒ sù viÖc g× lµ s©u s¾c nhÊt, c¶m xóc s©u s¾c nhÊt...
 L­u ý : Tr×nh bµy theo tr×nh tù thêi gian hoÆc kh«ng gian nhÊt ®Þnh.
	 XD ®o¹n v¨n theo c¸c c¸ch diÔn dÞch, quy n¹p ...
 c. KÕt bµi:0.5®
 Tæng kÕt chñ ®Ò: C¶m xóc, t×nh c¶m cña m×nh; ý nghÜa cña KN ®èi víi b¶n th©n.
 +. H×nh thøc:
 - Bµi viÕt cã bè côc 3 phÇn , c©n ®èi, hµi hoµ.
 - C¸c c©u, ®o¹n v¨n chÝnh x¸c, trong s¸ng, m¹ch l¹c vµ liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau.
 - §¶m b¶o chÝnh x¸c vÒ chÝnh t¶ vµ ng÷ ph¸p.
 - Tr×nh bµy râ rµng, s¹ch ®Ñp.
 BiÓu ®iÓm:
 - §iÓm 3-4: Thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu trªn vÒ néi dung vµ h×nh thøc, bµi viÕt cã c¶m xóc s©u s¾c, tù nhiªn.
 - §iÓm 2- 2.5 : HiÓu ®Ò, ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu trªn, diÔn ®¹t tèt, cã søc thuyÕt phôc, song ®«i khi cßn m¾c mét sè lçi vÒ c©u, tõ.
 - §iÓm 1- 1.5: Néi dung c¬ b¶n lµ t¹m ®­îc song cßn s¬ sµi hoÆc lan man, ch­a chän läc, ch­a tho¸t ý, cßn m¾c c¸c lçi chÝnh t¶, diÔn ®¹t.
 - §iÓm d­íi 1 : Tuú møc ®é m¾c lçi cña bµi lµm ®Ó cho ®iÓm.

File đính kèm:

  • docH.Hung.doc
Giáo án liên quan