Công thức gải nhanh sẽ giúp làm nhanh các bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung

dịch HNO3 giải phóng khí : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3

mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO 2 + 3nNO + 8nN 2 O +10n N 2 +8n NH 4 NO 3)

* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua

* n HNO 3= 2nNO 2 + 4 nNO + 10nN 2 O +12nN 2 + 10nNH 4 NO 3

25.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với

dung dịch HCl giải phóng khí CO2 và H2O

mMuối clorua = mMuối cacbonat + 11. n CO 2

26.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối cacbonat tác dụng với

dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O

mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 36. n CO 2

27.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối sunfit tác dụng với

dung dịch HCl giải phóng khí SO2 và H2O

mMuối clorua = mMuối sunfit - 9. n SO 2

28.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối sunfit tác dụng với

dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O

mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 16. n SO 2

29.Công thức tính số mol oxi khi cho oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối

và H2O

nO (Oxit) = nO ( H 2 O) = 2

1

nH ( Axit)

pdf2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công thức gải nhanh sẽ giúp làm nhanh các bài tập trắc nghiệm Hóa học 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA 
HỌC
NẮM VỮNG CÔNG THỨC GẢI NHANH SẼ GIÚP LÀM NHANH CÁC 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2
Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 ( 1 < n < 6 )
2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
 Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn 
H2nO2
 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2 ( 1 < n < 5 )
 5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
 Số đồng phân Cn H2n+2O = 2
)2).(1( −− nn
 ( 2 < n < 5 )
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
 Số đồng phân Cn H2nO = 2
)3).(2( −− nn
 ( 3 < n < 7 )
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
 Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1 ( n < 5 )
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít 
béo :
 Số tri este = 2
)1(2 +nn
9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
 Số ete = 
2
)1( +nn
10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản 
ứng cháy :
 Số C của ancol no hoặc ankan = 
22
2
COOH
CO
nn
n
−
 ( Với nH 2 O > n CO 2 )
11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn 
chức no theo khối lượng CO2 và khối lượng H2O :
 mancol = mH 2 O - 11
2CO
m
12. Công thức tính số đi, tri, tetra..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x 
amino axit khác nhau :
Số n peptitmax = xn 
13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –
COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho 
dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.
mA = MA m
ab −
14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –
COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho 
dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.
mA = MA n
ab −
15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối 
của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
 Anken ( M1) + H2  → ctNi o, A (M2) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn )
Số n của anken (CnH2n ) = )(14
)2(
12
12
MM
MM
−
−
16. Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử 
khối của hỗn hợp ankin và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
 Ankin ( M1) + H2  → ctNi o, A (M2) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn )
Số n của ankin (CnH2n-2 ) = )(14
)2(2
12
12
MM
MM
−
−
17.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken.
H% = 2- 2. My
Mx
18.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức.
H% = 2- 2 My
Mx
19.Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách.
%A = 
X
A
M
M
 - 1
20.Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách.
MA = X
A
hhX M
V
V
21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung 
dịch HCl giải phóng khí H2
 mMuối clorua = mKL + 71. nH 2
22.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung 
dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2
 mMuối sunfat = mKL + 96. nH 2
23.Công thức tính khối lượng muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với dung 
dịch H2SO4 đặc tạo sản phẩm khử SO2 , S, H2S và H2O
mMuối sunfát = mKL + 2
96 .( 2nSO 2 + 6 nS + 8nH 2 S ) = mKL +96.( nSO 2 + 3 nS + 4nH 2 S )
 * Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua 
 * n H 2 SO 4 = 2nSO 2 + 4 nS + 5nH 2 S
24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung 
dịch HNO3 giải phóng khí : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3
 mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO 2 + 3nNO + 8nN 2 O +10n N 2 +8n NH 4 NO 3 )
 * Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua 
 * n HNO 3 = 2nNO 2 + 4 nNO + 10nN 2 O +12nN 2 + 10nNH 4 NO 3
25.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với 
dung dịch HCl giải phóng khí CO2 và H2O
mMuối clorua = mMuối cacbonat + 11. n CO 2
26.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối cacbonat tác dụng với 
dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O
mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 36. n CO 2
27.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối sunfit tác dụng với 
dung dịch HCl giải phóng khí SO2 và H2O
mMuối clorua = mMuối sunfit - 9. n SO 2
28.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối sunfit tác dụng với 
dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O
mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 16. n SO 2
29.Công thức tính số mol oxi khi cho oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối 
và H2O
nO (Oxit) = nO ( H 2 O) = 2
1 nH ( Axit)
30.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với 
dung dịch H2SO4 loãng tạo muối sunfat và H2O
Oxit + dd H2SO4 loãng  Muối sunfat + H2O
mMuối sunfat = mOxit + 80 n H 2 SO 4
31.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với 
dung dịch HCl tạo muối clorua và H2O
Oxit + dd HCl  Muối clorua + H2O
mMuối clorua = mOxit + 55 n H 2 O = mOxit + 27,5 n HCl
32.Công thức tính khối lượng kim loại khi cho oxit kim loại tác dụng với các 
chất khử như : CO, H2 , Al, C
mKL = moxit – mO ( Oxit)
nO (Oxit) = nCO = n H 2 = n CO 2 = n H 2 O
33.Công thức tính số mol kim loại khi cho kim loại tác dụng với H2O, axit, 
dung dịch bazơ kiềm, dung dịch NH3 giải phóng hiđro.
 nK L= a
2 nH 2 với a là hóa trị của kim loại 
34.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào 
dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 .
nkết tủa = nOH − - nCO 2 ( với nkết tủa ≤ nCO 2 hoặc đề cho dd bazơ phản ứng hết )
35.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào 
dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH, Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 .
Tính nCO −23 = nOH − - nCO 2 rồi so sánh nCa +2 hoặc nBa +2 để xem chất nào phản 
ứng hết để suy ra n kết tủa ( điều kiện nCO −23 ≤ nCO 2 )
36.Công thức tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)2 
hoặc Ba(OH)2 để thu được một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :
- n CO 2 = nkết tủa
- n CO 2 = nOH − - nkết tủa
37.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để 
xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :
- n OH − = 3.nkết tủa
- n OH − = 4. nAl +3 - nkết tủa
38.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch 
Al3+ và H+ để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :
- n OH − ( min ) = 3.nkết tủa + nH +
- n OH − ( max ) = 4. nAl +3 - nkết tủa+ nH +
39.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào dung dịch NaAlO2 
hoặc Na [ ]4)(OHAl để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :
- nH + = nkết tủa 
- nH + = 4. nAlO −2 - 3. nkết tủa
40.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch 
NaOH và NaAlO2 hoặc Na [ ]4)(OHAl để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu 
cầu .
Ta có hai kết quả :
 nH + = nkết tủa + n OH −
 nH + = 4. nAlO −2 - 3. nkết tủa + n OH −
41.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch 
Zn2+ để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :
 n OH − ( min ) = 2.nkết tủa 
 n OH − ( max ) = 4. nZn +2 - 2.nkết tủa
42.Công thức tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxít 
sắt tác dụng với HNO3 loãng dư giải phóng khí NO.
mMuối = 80
242 ( mhỗn hợp + 24 nNO )
43.Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và 
các oxít sắt bằng HNO3 đặc nóng, dư giải phóng khí NO2 .
mMuối = 80
242 ( mhỗn hợp + 8 nNO 2 )
44.Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và 
các oxít sắt bằng HNO3 dư giải phóng khí NO và NO2 .
mMuối = 80
242 ( mhỗn hợp + 24. nNO + 8. nNO 2 )
45.Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp Fe, 
FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2 .
mMuối = 160
400 ( mhỗn hợp + 16.nSO 2 )
46.Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này 
bằng oxi được hỗn hợp rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 loãng dư giải phóng 
khí NO.
mFe = 80
56 ( mhỗn hợp + 24 nNO )
47.Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này 
bằng oxi được hỗn hợp rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 đặc , nóng ,dư giải 
phóng khí NO2.
mFe = 80
56 ( mhỗn hợp + 8 nNO 2 )
48.Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA.
pH = - 2
1 (logKa + logCa ) hoặc pH = - log ( .α Ca )
với α : là độ điện li
Ka : hằng số phân li của axit
Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca ≥0,01 M )
Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ở 250C . Biết KCH 3 COOH = 1,8. 
10-5 
Giải 
pH = - 2
1 (logKa + logCa ) = - 2
1 (log1,8. 10-5 + log0,1 ) = 2,87 
Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Cho độ điện li 
của HCOOH trong dung dịch là α = 2 %
Giải 
Ta có : CM = M
CD %..10 = 46
46,0.1.10 = 0,1 M
pH = - log ( .α Ca ) = - log (100
2 .0,1 ) = 2,7
49.Công thức tính pH của dung dịch bazơ yếu BOH.
pH = 14 + 2
1 (logKb + logCb ) 
với Kb : hằng số phân li của bazơ
Ca : nồng độ mol/l của bazơ 
Ví dụ : Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . Cho KNH 3 = 1,75. 10-5
pH = 14 + 2
1 (logKb + logCb ) = 14 + 2
1 (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13
50. Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA
pH = - (logKa + log
m
a
C
C ) 
Ví dụ : Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M ở 250C.
Biết KCH 3 COOH = 1,75. 10-5 , bỏ qua sự điện li của H2O.
pH = - (logKa + log
m
a
C
C ) = - (log1,75. 10-5 + log 1,0
1,0
) = 4,74
51. Công thức tính hiệu suất phản úng tổng hợp NH3
H% = 2 - 2
Y
X
M
M 
với MX : hỗn hợp gồm N2 và H2 ban đầu ( tỉ lệ 1:3 )
 MY : hỗn hợp sau phản ứng 
 Ví dụ : Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với 
H2 là 4,25 thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 6,8. Tính hiệu suất tổng 
hợp NH3 .
Ta có : nN 2 : nH 2 = 1:3
H% = 2 - 2
Y
X
M
M = 2 - 2 6,13
5,8
 = 75 %

File đính kèm:

  • pdf51_tuyet_chieu_giai_nhanh_hoa_hoc.pdf
Giáo án liên quan