Bộ đề thi Khảo sát chất lượng học kì II môn Âm nhạc THCS

Câu 1 (4 điểm): Trình bày bài hát "Tuổi đời mênh mông" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Câu 2 (4 điểm): Trình bày bài tập đọc nhạc số 6 "Chỉ có một trên đời" của nhạc sĩ Trương Quang Lục.

Câu 3 (2 điểm): Chép đoạn nhạc trong bài hát "Chiều thu nhớ trường" của nhạc sĩ Cao Minh Khanh. Yêu cầu chép từ đầu đến "Ngập ngừng trong ánh mắt".

 

doc12 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề thi Khảo sát chất lượng học kì II môn Âm nhạc THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ II 
 Số báo danh
 NĂM HỌC: 2014 – 2015
 Mã đề: 01
 Môn: Âm nhạc 6
	 	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). 
ĐỀ RA
Câu 1 (4 điểm): Trình bày bài hát "Tia nắng, hạt mưa" của nhạc sĩ Khánh Vinh.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày bài tập đọc nhạc số 7 "Chơi đu" của nhạc sĩ Mộng Lân.
Câu 3 (2 điểm): Chép đoạn nhạc trong bài hát "Lúa thu" của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Yêu cầu chép từ đầu đến "Gió thu vờn nhẹ lay lúa thu".
.............................................HẾT.................................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đề
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ II 
 Số báo danh
 NĂM HỌC: 2014 – 2015
 Mã đề: 02
 Môn: Âm nhạc 6
	 	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). 
ĐỀ RA
Câu 1 (4 điểm): Trình bày bài hát "Ngày đầu tiên đi học" của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày bài tập đọc nhạc số 8 "Lá thuyền ước mơ" của nhạc sĩ Thảo Linh.
Câu 3 (2 điểm): Chép đoạn nhạc trong bài hát "Lúa thu" của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Yêu cầu chép từ đầu đến "Gió thu vờn nhẹ lay lúa thu".
.............................................HẾT.................................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đề
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ II 
 Số báo danh
 NĂM HỌC: 2014 – 2015
 Mã đề: 01
 Môn: Âm nhạc 7
	 	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). 
ĐỀ RA
Câu 1 (4 điểm): Trình bày bài hát "Tiếng ve gọi hè" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày bài tập đọc nhạc số 7 "Quê hương" dân ca U-crai-na.
Câu 3 (2 điểm): Chép đoạn nhạc trong bài hát "Ca ngợi Tổ quốc" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Yêu cầu chép từ đầu đến "Theo bước chân đi tới trường".
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đề
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ II 
 Số báo danh
 NĂM HỌC: 2014 – 2015
 Mã đề: 02
 Môn: Âm nhạc 7
	 	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). 
ĐỀ RA
Câu 1 (4 điểm): Trình bày bài hát "Ca - chiu - sa" của nhạc sĩ Blan-te (Nga).
Câu 2 (4 điểm): Trình bày bài tập đọc nhạc số 9 "Trường làng tôi" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.
Câu 3 (2 điểm): Chép đoạn nhạc trong bài hát "Ca ngợi Tổ quốc" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Yêu cầu chép từ đầu đến "Theo bước chân đi tới trường".
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đề
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ II 
 Số báo danh
 NĂM HỌC: 2014 – 2015
 Mã đề: 01
 Môn: Âm nhạc 8
	 	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). 
ĐỀ RA
Câu 1 (4 điểm): Trình bày bài hát "Ngôi nhà của chúng ta" của nhạc sĩ Hình Phước Liên.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày bài tập đọc nhạc số 8 "Thầy cô cho em mùa xuân" của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
Câu 3 (2 điểm): Chép đoạn nhạc trong bài hát "Chiều thu nhớ trường" của nhạc sĩ Cao Minh Khanh. Yêu cầu chép từ đầu đến "Ngập ngừng trong ánh mắt".
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đề
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ II 
 Số báo danh
 NĂM HỌC: 2014 – 2015
 Mã đề: 02
 Môn: Âm nhạc 8
	 	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). 
ĐỀ RA
Câu 1 (4 điểm): Trình bày bài hát "Tuổi đời mênh mông" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày bài tập đọc nhạc số 6 "Chỉ có một trên đời" của nhạc sĩ Trương Quang Lục.
Câu 3 (2 điểm): Chép đoạn nhạc trong bài hát "Chiều thu nhớ trường" của nhạc sĩ Cao Minh Khanh. Yêu cầu chép từ đầu đến "Ngập ngừng trong ánh mắt".
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đề
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2014 - 2015
 Môn: Âm nhạc
Mã đề: 01
 Lớp: 6
 Thời gian: 90 phút 
 Câu 1: Víi bµi h¸t:
 - Thuéc lêi bµi h¸t .................................................................. (1 ®iÓm)
 - H¸t ®óng giai ®iÖu ............................................................. . (1 ®iÓm)
 - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n ...................................... (1 ®iÓm)
 - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi ................................. (1 ®iÓm)
 Câu 2: Víi bµi T§N:
 - §äc ®óng tªn nèt nh¹c ....................................................... .. (1 ®iÓm) 
 - §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é .................................................(1 ®iÓm)
 - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi ...................(1 ®iÓm)
 - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi .........................(1 ®iÓm)
 Câu 3: Víi bµi chÐp nhac:
 - ChÐp ®óng, ®Ñp c¸c kÝ hiÖu cã trong b¶n nh¹c .......................(2 ®iÓm)
 - Sai mét lçi bÞ trõ 0,25 ®iÓm.
 * (Häc sinh thùc hiÖn ®­îc 5 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu (§), d­íi 5 ®iÓm lµ ch­a ®¹t yªu cÇu(C§)).
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đáp án
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2014 - 2015
 Môn: Âm nhạc
Mã đề: 02
 Lớp: 6
 Thời gian: 90 phút 
 Câu 1: Víi bµi h¸t:
 - Thuéc lêi bµi h¸t .................................................................. (1 ®iÓm)
 - H¸t ®óng giai ®iÖu ............................................................. . (1 ®iÓm)
 - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n ...................................... (1 ®iÓm)
 - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi ................................. (1 ®iÓm)
 Câu 2: Víi bµi T§N:
 - §äc ®óng tªn nèt nh¹c ....................................................... .. (1 ®iÓm) 
 - §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é .................................................(1 ®iÓm)
 - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi ...................(1 ®iÓm)
 - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi .........................(1 ®iÓm)
 Câu 3: Víi bµi chÐp nhac:
 - ChÐp ®óng, ®Ñp c¸c kÝ hiÖu cã trong b¶n nh¹c .......................(2 ®iÓm)
 - Sai mét lçi bÞ trõ 0,25 ®iÓm.
 * (Häc sinh thùc hiÖn ®­îc 5 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu (§), d­íi 5 ®iÓm lµ ch­a ®¹t yªu cÇu(C§)).
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đáp án
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2014 - 2015
 Môn: Âm nhạc
Mã đề: 01
 Lớp: 7
 Thời gian: 90 phút 
 Câu 1: Víi bµi h¸t:
 - Thuéc lêi bµi h¸t .................................................................. (1 ®iÓm)
 - H¸t ®óng giai ®iÖu ............................................................. . (1 ®iÓm)
 - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n ...................................... (1 ®iÓm)
 - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi ................................. (1 ®iÓm)
 Câu 2: Víi bµi T§N
 - §äc ®óng tªn nèt nh¹c ....................................................... .. (1 ®iÓm) 
 - §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é .................................................(1 ®iÓm)
 - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi ...................(1 ®iÓm)
 - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi .........................(1 ®iÓm)
 Câu 3: Víi bµi chÐp nhac
 - ChÐp ®óng, ®Ñp c¸c kÝ hiÖu cã trong b¶n nh¹c .......................(2 ®iÓm)
 - Sai mét lçi bÞ trõ 0,25 ®iÓm.
 * (Häc sinh thùc hiÖn ®­îc 5 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu (§), d­íi 5 ®iÓm lµ ch­a ®¹t yªu cÇu(C§)).
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đáp án
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2014 - 2015
 Môn: Âm nhạc
Mã đề: 02
 Lớp: 7
 Thời gian: 90 phút 
 Câu 1: Víi bµi h¸t:
 - Thuéc lêi bµi h¸t .................................................................. (1 ®iÓm)
 - H¸t ®óng giai ®iÖu ............................................................. . (1 ®iÓm)
 - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n ...................................... (1 ®iÓm)
 - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi ................................. (1 ®iÓm)
 Câu 2: Víi bµi T§N
 - §äc ®óng tªn nèt nh¹c ....................................................... .. (1 ®iÓm) 
 - §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é .................................................(1 ®iÓm)
 - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi ...................(1 ®iÓm)
 - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi .........................(1 ®iÓm)
 Câu 3: Víi bµi chÐp nhac
 - ChÐp ®óng, ®Ñp c¸c kÝ hiÖu cã trong b¶n nh¹c .......................(2 ®iÓm)
 - Sai mét lçi bÞ trõ 0,25 ®iÓm.
 * (Häc sinh thùc hiÖn ®­îc 5 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu (§), d­íi 5 ®iÓm lµ ch­a ®¹t yªu cÇu(C§)).
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đáp án
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2014 - 2015
 Môn: Âm nhạc
Mã đề: 01
 Lớp: 8
 Thời gian: 90 phút 
 Câu 1: Víi bµi h¸t:
 - Thuéc lêi bµi h¸t .................................................................. (1 ®iÓm)
 - H¸t ®óng giai ®iÖu ............................................................. . (1 ®iÓm)
 - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n ...................................... (1 ®iÓm)
 - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi ................................. (1 ®iÓm)
 Câu 2: Víi bµi T§N
 - §äc ®óng tªn nèt nh¹c ....................................................... .. (1 ®iÓm) 
 - §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é .................................................(1 ®iÓm)
 - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi ...................(1 ®iÓm)
 - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi .........................(1 ®iÓm)
 Câu 3: Víi bµi chÐp nhac
 - ChÐp ®óng, ®Ñp c¸c kÝ hiÖu cã trong b¶n nh¹c .......................(2 ®iÓm)
 - Sai mét lçi bÞ trõ 0,25 ®iÓm.
 * (Häc sinh thùc hiÖn ®­îc 5 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu (§), d­íi 5 ®iÓm lµ ch­a ®¹t yªu cÇu(C§)).
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đáp án
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm
TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2014 - 2015
 Môn: Âm nhạc
Mã đề: 02
 Lớp: 8
 Thời gian: 90 phút 
 Câu 1: Víi bµi h¸t:
 - Thuéc lêi bµi h¸t .................................................................. (1 ®iÓm)
 - H¸t ®óng giai ®iÖu ............................................................. . (1 ®iÓm)
 - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n ...................................... (1 ®iÓm)
 - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi ................................. (1 ®iÓm)
 Câu 2: Víi bµi T§N
 - §äc ®óng tªn nèt nh¹c ....................................................... .. (1 ®iÓm) 
 - §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é .................................................(1 ®iÓm)
 - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi ...................(1 ®iÓm)
 - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi .........................(1 ®iÓm)
 Câu 3: Víi bµi chÐp nhac
 - ChÐp ®óng, ®Ñp c¸c kÝ hiÖu cã trong b¶n nh¹c .......................(2 ®iÓm)
 - Sai mét lçi bÞ trõ 0,25 ®iÓm.
 * (Häc sinh thùc hiÖn ®­îc 5 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t yªu cÇu (§), d­íi 5 ®iÓm lµ ch­a ®¹t yªu cÇu(C§)).
.............................................HẾT............................................
 Quảng Liên, ngày 14/4/2015
Duyệt của chuyên môn trường Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đáp án
 P. Hiệu trưởng Tổ trưởng
 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Nga Hồ Ngọc Liêm

File đính kèm:

  • docDe_KTHK_2_Am_nhac_678_20150726_050716.doc