Bảng đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học năm học 2014 – 2015 trường THCS Thanh Xuân

THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG (TT)

SỰ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN

 THIÊN NHIÊN

KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SNH THÁI –

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THƯC HÀNH: VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 06/06/2015 | Lượt xem: 550 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảng đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học năm học 2014 – 2015 trường THCS Thanh Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THANH XUÂN
BẢNG ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
NĂM HỌC 2014 – 2015
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN: SINH HỌC 9
STT
KHỐI DẠY
TÊN BÀI DẠY
TÊN ĐỒ DÙNG
GHI CHÚ
1
9
MEN ĐEN VÀ DI TRUỀN HỌC
- Tranh phãng to h×nh 1.2.
- Tranh ¶nh hay ch©n dung Men®en.
2
9
LAI MỘT TÍNH TRẠNG
- Tranh phãng to h×nh 2.1; 2.2; 2.3 SGK.
3
9
LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (tt) 
- Tranh phãng to h×nh 3 SGK.
4
9	
LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
- Tranh phãng to h×nh 4 SGK.
5
9
LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (tt)
- Tranh phãng to h×nh 5 SGK.
- B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 5.
6
9
THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI
®ång kim lo¹i
7
9
BÀI TẬP CHƯƠNG I
8
9
NHIỄM SẮC THỂ
- Tranh phãng to h×nh 8.1 ®Õn 8.5 SGK.
9
9
NGUYÊN PHÂN
- Tranh phãng to h×nh 9.1; 9.2; 9.3 SGK.
10
9
GIẢM PHÂN
- Tranh phãng to h×nh 10 SGK.
11
9
PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
- Tranh phãng to h×nh 11 SGK.
12
9
CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
- Tranh phãng to h×nh 12.1 vµ 12.2 SGK.
13
9
DI TRUYỀN LIÊN KẾT
- Tranh phãng to h×nh 13.1 SGK
14
9
THỰC HÀNH: QUAN SÁT HÌNH THÁI 
NHIỄM SẮC THỂ
- KÝnh hiÓn vi ®ñ cho c¸c nhãm.
- Bé tiªu b¶n NST.
15
9
ADN
- Tranh phãng to h×nh 15 SGK.
- M« h×nh ph©n tö ADN.
16
9
ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
- Tranh phãng to h×nh 16 SGK.
17
9
MỐI QUAN HỆ GIŨA GEN VÀ ARN
- Tranh phãng to h×nh 17.1; 17.2 SGK.
- M« h×nh ph©n tö ARN vµ m« h×nh tæng hîp ARN
18
9
PRÔTÊIN
- Tranh phãng to h×nh 18 SGK.
19
9
MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
- Tranh phãng to h×nh 19.1; 19.2; 19.3 SGK.
- M« h×nh ®éng vÒ sù h×nh thµnh chuçi aa.
20
9
THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN 
- M« h×nh ph©n tö ADN.
- Hép ®ùng m« h×nh cÊu tróc ph©n tö ADN th¸o dêi.
21
9
BÀI TẬP
22
9
KIỂM TRA MỘT TIẾT
23
9
ĐỘT BIẾN GEN
- Tranh phãng to h×nh 21.1 SGK.
- Tranh ¶nh minh häa ®ét biÕn cã lîi vµ cã h¹i cho sinh vËt.
24
9
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
- Tranh phãng to h×nh 22 SGK; b¶ng phô.
25
9
ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ
- Tranh phãng to h×nh 23.1; 23.2 SGK; H 29.1; 29.2 SGK.
26
9
ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM 
SẮC THỂ (TT)
- Tranh phãng to h×nh 24.1 ®Õn 24.5 SGK.
27
9
THƯỜNG BIẾN
- Tranh phãng to h×nh 25 SGK.
28
9
THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN
- Tranh ¶nh vÒ c¸c ®ét biÕn h×nh th¸i
29
9
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
- Tranh ¶nh minh häa th­êng biÕn.
- ¶nh chôp th­êng biÕn.
30
9
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI 
TRUYỀN NGƯỜI
- Tranh phãng to h×nh 28.2 vµ 28.2 SGK.
- ¶nh vÒ tr­êng hîp sinh ®«i.
31
9
BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
- Tranh phãng to h×nh bÖnh §ao vµ bÖnh T¬cn¬.
- Tranh phãng to c¸c tËt di truyÒn cã trong bµi.
32
9
DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
33
9
ÔN TẬP HỌC KÌ I
34
9
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 
35
9
CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
- Tranh phãng to h×nh 31 SGK.
36
9
CÔNG NGHỆ GEN
- Tranh phãng to h×nh 32 SGK.
37
9
THOÁI HÓA DO TỰ PHÂN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN
- Tranh phãng to H 34.1 tíi 34.3 SGK.
38
9
ƯU THẾ LAI
- Tranh phãng to H 35 SGK.
39
9
THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN
- Tranh phãng to H 38 SGK, tranh phãng to cÊu t¹o 1 hoa lóa.
40
9
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ 
CÂY TRỒNG
- Tranh ¶nh s­u tÇm theo yªu cÇu SGK trang 114.
41
9
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN
 TỐ SINH THÁI
- Tranh phãng to h×nh 41.2; 41.2 SGK.
42
9
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN 
ĐỜI SỐNG SINH VẬT
- Tranh phãng to H 42.1; 42.2 SGK.
- Tranh phãng to H 42.1; 42.2 SGK.
43
9
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
- Tranh phãng to H 43.1; 43.2; 43.3 SGK
44
9
ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA 
CÁC SINH VẬT
- Tranh phãng to H 44.1; 44.2; 44.3 SGK.
- Tranh ¶nh s­u tÇm vÒ quan hÖ cïng loµi, kh¸c loµi.
45
9
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG 
SINH VẬT
+ KÑp Ðp c©y, giÊy b¸o, kÐo c¾t c©y.
+ GiÊy kÎ li, bót ch×.
+ Vît b¾t c«n trïng, lä, tói nil«ng ®ùng ®éng vËt.
46
9
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI 
SỐNG SINH VẬT (TT)
+ KÑp Ðp c©y, giÊy b¸o, kÐo c¾t c©y.
+ GiÊy kÎ li, bót ch×.
+ Vît b¾t c«n trïng, lä, tói nil«ng ®ùng ®éng vËt.
47
9
QUẦN THỂ SINH VẬT
- Tranh phãng to h×nh 47 SGK.
48
9
QUẦN THỂ NGƯỜI 
- Tranh phãng to H 48, 47 SGK.
49
9
QUẦN XÃ SINH VẬT
- Tranh phãng to H 49.1; 49.2; 49.3 SGK.
- Tranh ¶nh vÒ quÇn x·: quÇn x· rõng th«ng ph­¬ng b¾c, th¶o nguyªn...
50
9
HỆ SINH THÁI
- Tranh phãng to H 50.1; 50.2 SGK.
51
9
THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI
52
9
THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI 
53
9
ÔN TẬP
- B¶ng phô néi dung b¶ng 63.1; 63.2; 63.3; 63.4; 63.5 SGK
54
9
KIỂM TRA MỘT TIẾT
 55
9
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI
 MÔI TRƯỜNG
- Tranh phãng to h×nh 53.1; 53.2 SGK.
56
9
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
- Tranh phãng to H 54.1 tíi 54.4 SGK.
57
9
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
- Tranh phãng to H 55.1 tíi 55.4 SGK.
58
9
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
59
9
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG (TT)
60
9
SỰ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN
 THIÊN NHIÊN
- Tranh phãng to h×nh 58.1; 58.2 SGK.
61
9
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
- Tranh phãng to h×nh 59 SGK.
62
9
BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SNH THÁI – 
- Tranh ¶nh vÒ c¸c hÖ sinh th¸i.
63
9
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
64
9
THƯC HÀNH: VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
65
9
THỰC HÀNH – VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
66
9
ÔN TẬP HỌC KÌ II
- B¶ng phô
67
9
ÔN TẬP HỌC KÌ II
- B¶ng phô
68
9
KIỂM TRA HỌC KÌ II 
69
9
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP
70
9
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
 TOÀN CẤP (TT)
 TRƯỜNG THCS THANH XUÂN
BẢNG ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
NĂM HỌC 2014 – 2015
 TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN: HÓA HỌC 8
STT
KHỐI DẠY
TÊN BÀI DẠY
TÊN ĐỒ DÙNG
GHI CHÚ
1
Më ®Çu m«n hãa häc
Dụng cụ và hóa chất
 2
ChÊt
Dụng cụ và hóa chất
3
Bµi thùc hµnh 2
Dụng cụ và hóa chất
4
Sù biÕn ®æi chÊt
Dụng cụ và hóa chất
5
Ph¶n øng hãa häc
Dụng cụ và hóa chất
6
Bµi thùc hµnh 3
Dụng cụ và hóa chất
 7
TÝnh chÊt cña oxi
Dụng cụ và hóa chất
8
§iÒu chÕ oxi- ph¶n øng ph©n hñy
Dụng cụ và hóa chất
9
Kh«ng khÝ. Sù ch¸y
Dụng cụ và hóa chất
10
Bµi thùc hµnh sè 4
Dụng cụ và hóa chất
11
TÝnh chÊt. Ứng dông cña Hidro
Dụng cụ và hóa chất
12
§iÒu chÕ Hiđro. Ph¶n øng thÕ
Dụng cụ và hóa chất
13
Bµi thùc hµnh sè 5
Dụng cụ và hóa chất
14
N­íc
Dụng cụ và hóa chất
15
Bµi thùc hµnh sè 6 
Dụng cụ và hóa chất
16
Dung dÞch
Dụng cụ và hóa chất
17
§é tan cña mét chÊt trong n­íc
Dụng cụ và hóa chất
18
Pha chÕ dung dÞch
Dụng cụ và hóa chất
19
Bµi thùc hµnh sè 7
Dụng cụ và hóa chất

File đính kèm:

  • docKe hoach su dung do dung sinh 9 Tuyen.doc