Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 3 - Trường Tiều Học Hợp Thanh B - Tuần 3

 Kĩ năng sống :

 - Kiểm soát cảm xúc

- Tự nhận thức

- Giao tiếp : ứng xử văn hoá.

II/ Chuẩn bị: SGK

III/ Lên lớp:

Tập đọc

 

doc16 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 3 - Trường Tiều Học Hợp Thanh B - Tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-----
Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2012
ĐẠO ĐỨC
 Tiết 3 GIỮ LỜI HỨA (T1)
I.MỤC TIÊU
-Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.
- Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người .
- Quý trọng những người biết giữu lời hứa.
* Kĩ năng tự tin mình cĩ khả năng thực hiện lời hứa.
* Kĩ năng thương lượng với người khác để thực hiện được lời hứa của mình .
II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN.
VBT
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
B- Bài mới.(32’)
1- Giới thiệu bài: Ghi đề bài.(1’)
2- Các hoạt động.
a)HĐ1:Thảo luận truyện"Chiếc vòng bạc".
- GV kể chuyện (minh hoạ tranh).
- Yêu cầu HS kể chuyện.
+ Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau 2 năm đi xa,? Việc làm đó thề hiện đều gì?
+ Em bé và mọi người cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác?
+ Qua câu chuyện trên, em rút ra điều gì?
- GV kết luận: SGK
b) HĐ2: Xử lý tình huống.
- Chia lớp thành 4 nhóm, y/c mỗi nhóm thảo luận, xử lý 1 trong 2 tình huống SGK.
- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày.
- Đại diện nhóm trình bày.
- GV chốt:- Cần phải giữ lời hứa vì giữ lời hứa là tự trọng và tôn trọng người khác.
c) HĐ 3: Tự liên hệ.
* GDKNS- GV nêu yêu cầu ở kĩ năng sống để hs liên hệ.
3.Củng cố, dặn dò(3’)-GV hệ thống bài-Dăn dò-Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại đề bài.
- HS lắng nghe.
- 1 HS kể.
+ ... trao cho em chiếc vòng bạc ,đã giữ đúng lời hứa.
+... cảm động rơi nước mắt.
+... cần phải giữ đúng lời hứa.
- HS lắng nghe.
- HS ngồi theo nhóm-thảo luận tình huống.
- Nhóm trưởng trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS tự liên hệ về trách nhiệm và việc làm của mình.
-------------------------------------------------
CHÍNH TẢ (nghe –viết)
Tiết 5 CHIẾC ÁO LEN
I/ Mục tiêu : 
Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức văn xuôi .
Làm đúng bài tập 2 a / b .
Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng ( BT3)
II/ Chuẩn bị :	Vở thực hành chính tả
III/ Lên lớp :
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh 
1/ Ổn định : (1’)
2/ KTBC : (2’)
-Giáo viên đọc học sinh viết các từ khó: xào rau; sà xuống.
 -Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 
3/ Bài mới : (33’)
a.Gtb: GV nêu mục tiêu bài học.
b.Hướng dẫn viết bài:
-Giáo viên đọc bài viết ( đoạn 4)
? Vì sao Lan ân hận ?
? Lời Lan muốn nói với mẹ được đặt trong dấu câu gì ?
-Giáo viên HD HS viết từ khó dễ lẫn:
- Nằm, cuộn tròn, chăn bông, xin lỗi .
+ Giáo viên đọc bài .
+ Giáo viên đọc lại bài .
+ Giáo viên thu một số bài chấm điểm
c.Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 2 : Điền tr \ ch vào chỗ trống
Gv nhận xét .
Bài 3: Viết vào vở những chữ và tên còn thiếu.
4/ Củng cố – dặn dò (1’)
GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học
-2 Học sinh lên bảng viết - lớp viết bảng con.
-Vì em đã làm cho mẹ phải buồn lo.
-Sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép .
- Học sinh lên bảng viết .
- Học sinh viết bài vào vở.
 -Học sinh dò bài sửa lổi.
- Học sinh nộp bài.
 -Lớp làm vào VBT
 a/ Cuộn tròn; chân thật; chậm trễ .
-HS tiếp tục lên bảng sửa bài ở bảng lớp tên của 19 chữ đã học .
----------------------------------------------------------------
TOÁN
 Tiết 12 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I/ Mục tiêu :
- Biết giải toán về “nhiều hơn, ít hơn”
- Biết giải bài toán về “hơn kém nhau một số đơn vị” .
II/ Chuẩn bị : SGK , VBT
III/Lên lớp :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa HS
A- Baøi cuõ.(4’)-HS leân baûng laøm baøi4 SGK
- Nhaän xeùt, söûa baøi. 
B- Baøi môùi.(33’)
1) Giôùi thieäu baøi: Ghi ñeà baøi(1’)
2) Höôùng daãn HS oân taäp 
Baøi 1:- Yeâu caàu HS veõ sô ñoà toùm taét.
-Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
Baøi 2.
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
Baøi 3.
 Toùm taét. 7 quaû
Haøng treân : 
Haøng döôùi: ? quaû
 5 quaû
- Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
b) Toùm taét:
 19baïn
Nöõ ? baïn
Nam 
 16 baïn
- Nhaän xeùt, chöõa baøi. 
3- Cuûng coá, daën doø.(3’)-GV heä thoáng baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS leân baûng.
Nhaéc laïi ñeà baøi.
Toùm taét: 230caây
Ñoäi I: 90 caây
Ñoäi II: 
? caây
- 1 HS laøm treân baûng. Caû lôùp laøm nhaùp.
Baøi giaûi
Soá caây ñoäi 2 troàng ñöôïc laø:
230 + 90 = 320 (caây).
 Ñaùp soá: 320 caây
 Baøi giaûi
Soá lít xaêng cöûa haøng baùn trong buoåi chieàu:
635 - 128 = 507 (lít)
Ñaùp soá: 507 lít xaêng
- 1 HS leân baûng, lôùp vôû.
Baøi giaûi
Soá cam ôû haøng treân nhieàu hôn soá cam ôû haøng döôùi laø: 	7 - 5 = 2 (quaû)
 Ñaùp soá 2 quaû cam
- 1 HS leân baûng, lôùp vôû.
Baøi giaûi
Soá baïn nöõ nhieàu hôn soá baïn nam laø:
19 - 16 = 3 (baïn)
 Ñaùp soá 3 baïn.
----------------------------------------------------------------------------
TAÄP ÑOÏC (TIẾT 8)
QUAÏT CHO BAØ NGỦ
I- MUÏC TIÊU
- Biết ngắt nhịp giữa các dòng thơ nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và các khổ thơ.
- Hieåu ñöôïc tình caûm yeâu thöông, hieáu thaûo cuûa baïn nhoû trong baøi thô ñoái vôùi baø.
- Hoïc thuoäc loøng baøi thô.Trả lời các câu hỏi trong bài.
II-ĐỒ DÙNG SGK.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
A- Baøi cuõ.(4’)- Yeâu caàu HS tieáp noái nhau keå laïi truyeän "Chieác aùo len" theo lôøi Lan.
- Qua caâu chuyeän em hieåu ñieàu gì?
- Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
B- Baøi môùi.(33’)
1- Giôùi thieäu baøi: Ghi ñeà baøi.(1’)
2- Luyeän ñoïc.
a) GV ñoïc baøi thô 
b) Luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi nghóa töø.
* Ñoïc töøng doøng thô.
* Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp.
- Giaûi nghóa töø: thiu thiu.
* Ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm.
* Ñoïc ñoàng thanh.
3- Tìm hieåu baøi.
+ Baïn nhoû trong baøi thô ñang laøm gì?
+ Caûnh vaät trong nhaø, ngoaøi vöôøn nhö theá naøo?
+ Baø mô thaáy gì?
+ Vì sao coù theå ñoaùn baø mô nhö vaäy?
+ Qua baøi thô, em thaáy tình caûm cuûa chaùu ñoái vôùi baø nhö theá naøo?
4- Hoïc thuoäc loøng.
- HD HS hoïc thuoäc loøng töøng khoå-caû baøi.
- Yeâu caàu thi ñoïc thuoäc loøng.
- GV theo doõi, nhaän xeùt.
5-Cuûng coá,daën doø(3’).-GV heä thoáng laïi baøi
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 2 HS leân baûng, moãi HS keå 2 ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Nhaéc laïi ñeà baøi.
- HS laéng nghe.
-HS tieáp noái ñoïc 1em 2 doøng thô(2 -3 löôït).
- HS tieáp noái ñoïc töøng khoå thô.
- HS ñoïc chuù giaûi SGK.
- HS ñoïc theo nhoùm baøn.
- 4 nhoùm ñoïc tieáp noái (ÑT).
- Caû lôùp ñoïc ÑT caû baøi thô.
- Quaït cho baø nguû.
- Moïi vaät ñeàu im laëng nhö ñang nguû: ngaán naéng nguû thiu thiu treân töôøng
- Thaáy chaùu quaït höông thôm tôùi.
VD: Vì baø yeâu chaùu vaø yeâu ngoâi nhaø cuûa mình.
-... chaùu raát hieáu thaûo, yeâu thöông, chaêm soùc baø.
- HS ñoïc ñoàng thanh: lôùp, daõy baøn, toå.
- 4 HS cuûa 4 nhoùm tieáp noái ñoïc 4 khoå thô.
- 3 HS thi ñoïc thuoäc loøng baøi thô.
- Caû lôùp bình choïn ngöôøi thaéng cuoäc.
Thể dục 
Cô HÀ dạy 
--------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2012
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 3 SO SÁNH . DẤU CHẤM
I/Mục tiêu :
-Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn (BT1).
-Nhận biết được các từ chỉ sự so sánh (BT2).
-Đặt đúng dấu chấm vào chổ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa chữ đầu câu . 
II/ Chuẩn bị : VBT
III/ Lên lớp :
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh 
1/Ổn định : (1’)
2/KTBC : (2’)
Gọi HS đặt câu cho phần gạch chân 
Chúng em là măng non của đất nước . Giáo viên nhận xét, ghi điểm .
 3/ Bài mới : (33’)
a. Gtb: Nêu mục tiêu bài .
b/ Hướng dẫn làm bài tập .
*Bài 1:
GV yêu cầu HS tìm các hình ảnh so sánh ở BT1 sgk /24.
-GV cùng HS nhận xét và chốt lại bài có lời giải đúng .
GV nhận xét .
Bài 2: GV yêu cầu HS lên bảng ghi lại các từ chỉ sự so sánh ở BT1
-GV nhận xét .
Bài 3: Yêu cầu HS làm bài theo nhóm 
Điền dấu chấm và viết hoa các chữ đầu câu 
-GV nhận xét .
4/ Củng cố – Dặn dò (2’)
GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
- 1 Học sinh lên bảng làm bài tập, một em làm một bài .
-Ai là măng non của đất nước ?
*HS làm bài.
a/ Mắt hiền sáng tựa vì sao .
b/ Hoa xao xuyến nở như mây từng chùm .
c/ Trời là cái tủ ướp lạnh / Trời là cái bếp lò nung .
d/ Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng 
* Lớp làm vào VBT : tựa, như, là, là là.
- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả.
----------------------------------------------------
TOÁN (Tiết 13 ) 
XEM ĐỒNG HỒ
I/ Mục tiêu :
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 .
II/ Đồ dùng : Bộ Đồ dùng dạy toán 
III/ Lên lớp :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a.Ổn định (1’)
B- Bài mới.(34’)
1) Giới thiệu bài: Ghi đề bài.(1’)
2)Ôn tập về xem đồng hồ.
- Cho quan sát tranh vẽ đồng hồ SGK.
* Đồng hồ 1+ Đồng hồ chỉ mấy giờ?
* Đồng hồ 2:
* Đồng hồ 3:
Khi xem giờ cần quan sát kỹ vị trí các kim đồng hồ.
3- Thực hành.
Bài1.-GV gợi ý cho HS xem đồng hồ A.
- Gọi HS nêu thời gian trên các đồng hồ còn lại.
Bài2:Tổ chức HS quay kim đồng hồ nhanh.
- Phát cho các nhóm (bàn) mỗi nhóm 1 chiếc đồng hồ bằng bìa và yêu cầu thực hiện bài 2.
Bài 3: - Yêu cầu HS quan sát hình và nêu số giờ, số phút tương ứng.
- Nhận xét, chữa bài. 
4- Củng cố, dặn dò.(3’)
- Yêu cầu HS về lyện tập xem đồng hồ.
- Nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại đề bài.
- HS quan sát.
- 8 giờ 5 phút.
- HS nêu: 8 giờ 15 phút.
- Đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút.(8 giờ rưỡi)
- Kim dài chỉ phút. Kim ngắn chỉ giờ.
- 4 giờ 5 phút.
- HS trả lời, HS khác nhận xét.
B. 4 giờ 10 phút .C. 4 giờ 25 phút.
D. 6 giờ 15 phút .E. 7 giờ 30 phút.
- Các nhóm thực hành trên đồng hồ.
- Đại diện nhóm lên bảng thực hiện.
- Nhóm khác nhận xét.
- Nêu số giờ, số phút ở mỗi đồng hồ.
- HS nêu:
A. 5 giờ 20 phút. B. 9 giờ 15 phút.
C. 12 giờ 35 phút. D. 14 giờ 5 phút.
--------------------------------------------------------
TẬP VIẾT (Tiết 3 ) 
ÔN CHỮ HOA B
I/ Mục tiêu :
- ViÕt ®óng c÷ hoa B (1dßng), H, T (1 dßng ).
 - ViÕt ®óng tªn riªng Bè H¹ (1dßng ) . ViÕt c©u øng dông : “Bầu ¬i th­¬ng lÊy bÝ cïng .Tuy r»ng kh¸c gièng nh­ng chung mét giµn” b»ng cì ch÷ nhá 
II/Chuẩn bị :
-Mẫu chữ viết hoa B .
-Vở tập viết, bảng con, phấn.
III/ Lên lớp :
 Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định : (1’)
2/KTBC : (2’)
-Gọi HS viết : Âu Lạc, ăn quả.
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm .
 3/ Bài mới: (30’)
a.Gtb: Nêu mục tiêu bài .
b/ Hướng dẫn viết trên bảng con :
* Hướng dẫn luyện viết chữ hoa 
Tìm các chữ hoa ù trong bài : B, H, T 
-GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.
B/ Luyện viết từ ứng dụng( tên riêng ) 
- GV giới thiệu địa danh Bố Hạ
Bố Hạ .
*Luyện viết câu ứng dụng :
- GV giải nghĩa nội dung câu tục ngữ.
- Yêu cầu HS viết bảng con.
* Giáo viên nêu yêu cầu HS viết vào vở tập viết : 
Viết con chữ B: 1 dòng 
Viết các con chữ H và T : 1 dòng 
Viết tên riêng BốHạ : 2 dòng 
Viết câu tục ngữ : 2 lần .
- Nhắc nhở tư thế ngồi và cầm bút
- GV chấm vở và nhận xét .
4/ Củng cố – dặn dò : (2’)
GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 -HS thực hiện 
- 2 học sinh nhắc lại 
- Học sinh viết chữ B và chữ H, T, trên bảng con .
- HS theo dõi.
HS đọc và viết từ ứng dụng:Bố Hạ 
Học sinh đọc câu ứng dụng 
Học sinh tập viết trên bảng con các chữ : Bầu; Tuy .
Học sinh viết vào vở tập viết .
------------------------------------------------------------------------
Anh văn 
 Cô Thu dạy 
------------------------------------------------------------
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
Tieát 5: BEÄNH LAO PHOÅI
I- MUÏC TIEÂU: 
 - HS biết cần tiêm phòng lao ,thở không khí trong lành ,ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.
 -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin : Phân tích và xử lí thông tin để biết được nguyên nhân đường lây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.
 II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. SGK
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A- Bài cũ.(4’)
- Kể tên các bệnh đường hô hấp?
- Nguyên nhân,cách đề phòng bệnh? 
* GV nhận xét, đánh giá.
B- Bài mới.(30’)
1- Giới thiệu bài: Ghi đề bài.(1’)
2- Các hoạt động.
a) Hoạt động 1: Làm việc với SGK.
- GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm quan sát các hình 1,2,3,4,5 và làm việc theo trình tự sau:
- Yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi SGK. 
b) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu HS quan sát H13-SGK, liên hệ thực tế để thảo luận.
* Kết luận:- Lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra
c) Hoạt động 3: Đóng vai.
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- Yêu cầu các nhóm lên trình diễn.
* Kết luận: Khi bị sốt, mệt mỏi, ta cần phải nói ngay với bố mẹ để bố mẹ đưa đi khám
3- Củng cố, dặn dò.(3’)-Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết T13 SGK.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS trả lời – Lớp nhận xét.
- Nhắc lại đề bài.
- Nhóm trưởng điều hành tổ thực hiện theo yêu cầu.
+ Nguyên nhân gây bệnh lao phổi là gì?
+ Bệnh lao phổi có biểu hiện như thế nào?
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Mỗi nhóm 1 câu. Các nhóm khác bổ sung.
-HS quan sát H13-SGK, liên hệ thực tế để thảo luận.
- Các nhóm phân vai và tập thử.
- Các nhóm lên trình diễn. Nhóm khác nhận xét.
----------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 6 tháng 09 năm 2012
Âm nhạc (tiết 3)
Học Hát: BÀI CA ĐI HỌC
(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)
I. Mục tiêu 
- Biết hát theo giai điệu và lời 1
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
II. Chuẩn bị của GV
	Nội dung bài hát .
III. Hoạt động dạy và học (35’)
1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời?
2. Bài mới: 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Học hát: Bài ca đi học
1. Giới thiệu: Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng .
2. Nghe bài hát:
GV hát
3. Đọc lời theo tiết tấu lời ca: 
HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca.
4. Luyện thanh: 1-2 phút
5. Tập hát từng câu:
GV hát mẫu một , yêu cầu HS nghe và nhẩm theo.
Tập tương tự với các câu tiếp theo.
Tập xong hai câu, GV cho hát nối liền hai câu với nhau.
GV hát hai câu và yêu cầu HS GV nhắc .
GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Tiến hành dạy hai câu còn lại tương tự.
6. Hát lời một: Hát hai lần
Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngược lại.
7. Trình bày bài hát
GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài hát.
8. Sử dụng một vài cách hát tập thể:Chia lớp thành hai nửa, một nửa hát một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần trình bày, GV nhận xét.
9. Củng cố bài
- Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhịp.
- GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn.
HS ghi bài
HS theo dõi
HS nghe.
HS đọc lời trên bảng.
1-2 em đọc lời ca
Luyện thanh
HS tập hát theo hướng dẫn của GV
1-2 HS trình bày
HS hát 
HS trình bày
HS thực hiện
HS tham gia
HS tham gia
HS ghi nhớ
------------------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
 Tiết 6 MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN 
I/ Mục tiêu 
 - Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên tranh vẽ hoặc mô hình.
II/ Chuẩn bị : tranh , SGK
III/ Lên lớp : (35’)
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh 
1/Ổn định :
2/ KTBC :
-GV yêu cầu HS nêu được nội dung bài học tiết trước .
-Nhận xét và tuyên dương .
 3/ Bài mới : (30’)
a. Gtb: nêu mục tiêu bài học .
b.Hướng dẫn HS tìm hiểu bài .
*Hoạt động 1:
Yêu cầu HS trình bày được sơ lược về thành phần của máu và chức năng của huyết cầu đỏ.
? Bạn đã bị đứt tay hay bị trầy da bao giờ chưa?. Khi bị đứt tay hoặc bị trầy da bạn nhìn thấy gì ở vết thương ?
? Theo bạn, khi máu mới chảy ra khỏi cơ thể, máu là chất lỏng hay đặc 
? Quan sát máu đã được chống đông trong ống nghiệm, bạn thấy máu được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào ?
?HS quan sát huyết cầu đỏ ở hình 3 trang 14, bạn thấy huyết cầu đỏ có hình dạng như thế nào ? Nó có chức năng gì ?
? Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể có tên là gì ?
 GV nhận xét , kết luận.
 Hoạt động 2: Làm việc với SGK:
 -GV yêu cầu HS nêu được :
- Chỉ trên hình vẽ đâu là tim, đâu là các mạch máu .
- Dựa vào hình vẽ, mô tả vị trí của tim trong lòng ngực .
- Chỉ vị trí của tim trên lòng ngực của mình .
? Kể tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn?
GV nhận xét , kết luận.
4/ Củng cố – dặn dò (2’)
GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
+ Học sinh nêu lại nội dung bài học .
- HS quan sát tranh và thảo luận 
- HS trả lời tự do
 - HS làm việc theo nhóm .
-Các nhóm quan sát tranh SGK hình 1, 2 và kết hợp quan sát ống máu lợn để trả kời những câu hỏi .
- Đại diện từng nhóm báo cáo nội dung của nhóm mình, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Học sinh làm việc theo cặp đôi .Quan sát hình 4 trang 15 SGK, lần lượt một em hỏi, một em trả lời 
- Từng cặp HS nêu .
-------------------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 14 XEM ĐỒNG HỒ ( tiếp theo )
I/Mục tiêu : 
- Học sinh biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12và đọc theo 2 cách . Chẳng hạn 8giờ 35 phút / 9 giờ kém 25 phút .
II/ Chuẩn bị : Mặt đồng hồ .
III/ Lên lớp :
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh 
1/Ổn định : (1’)
2/ KTBC :
3/ Bài mới (32’)
a. Gtb: Nêu mục tiêu bài học
b. Hướng dẫn HS cách xem giờ đồng hồ và nêu theo thời điểm theo hai cách .
- Giáo viên cho học sinh quan sát đồng hồ thứ nhất trong khung của bài học rồi nêu :Các kim đồng hồ chỉ 8 giờ 35 phút; 
-Hướng dẫn tương tự:đọc các thời điểm đồng hồ tiếp theo bằng hai cách .
-Thông thường ta chỉ nói giờ, phút theo một trong hai cách : chẳng hạn “7giờ 20 phút” và “9 giờ kém 5 phút”.
c.Luyện tập:
 Bài 1:
GV cho HS quan sát mẫu để hiểu yêu cầu của bài đọc theo hai cách 
 Giáo viên chữa bài .
 Bài 2:
Giáo viên cho học sinh thực hành trên mặt đồng hồ . . 
-Giáo viên gọi vài em lên bảng nêu vị trí kim phút trong trường hợp tương ứng, từng em so sánh với bài làm của mình rồi sửa sai nếu có .
 Bài 3:
-Giáo viên chọn cho học sinh các mặt đồng hồ tương ứng .Sau đó cho học sinh kiểm tra lẫn nhau theo cặp đôi .
Bài 4:
-GV hướng dẫn HS quan sát kĩ hình vẽ a, nêu thời điểm tương ứng trên đồng hồ rồi trả lời .
-GV nhận xét .
4/ Củng cố- Dặn dò (2’)
GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học
- Học sinh quan sát các mô hình đồng hồ ở SGK .
HS theo dõi sự chỉ dẫn của GV.
- HS quan sát và đọc .
-Học sinh thực hiện rồi nêu .
2 học sinh lên bảng thực hiện 
- Học sinh làm bài và nêu theo yêu cầu của giáo viên .
HS thực hành theo nhóm.
----------------------------------------------------------------
CHÍNH TẢ (Tập chép )
Tiết 6 CHỊ EM
I/ Mục tiêu : 
- HS nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát .
- Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn :tr/ ch, ăc/oăc.
II/ Chuẩn bị : -Bảng phụ viết bài thơ “Chị em” .
 III/ Lên lớp :
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh 
1/Ổn định : (1’)
2/KTBC : (2’)
-Yêu cầu HS lên bảng viết các từ : Trăng tròn; chậm trễ; chào hỏi; 
Giáo viên nhận xét ghi điểm .
3/Bài mới :
a.Gtb: Nêu mục tiêu bài học.
b. Hướng dẫn HS nghe – viết 
Giáo viên đọc bài thơ trên bảng phụ .
? Người chị trong bài thơ làm những việc gì ?
-HD HS trình bày bài thơ.
? Bài thơ viết theo thể thơ gì ?
?Cách trình bày bài thơ lục bát như thế nào 
- Yêu cầu HS tự tìm và viết từ khó.
- Yêu cầu hS chép bài 
c. Hướng dẫn HS làm bài tập .
Bài 2.Điền vào chỗ trống ăc/ oăc
GV nhận xét .
Bài 3: Lựa chọn 
- GV cho HS lớp mình làm bài 3a, 
- GV nhận xét .
- 4/ Củng cố- Dặn dò (2’)
GV hệ thóng lại bài và nhận xét tiết học.
3học sin lên bảng viết, lớp viết bảng con 
-2 HS đọc lại bài, lớp theo dõi SGK .
- Chị trải chiếu, buông màn, ru em ngủ ./ Chị quét sạch thềm  
-Thơ lục bát .
- Chữ đầu của dòng 6 viết cách lề vở 2 ô; chữ dầu dòng 8 viết cách lề vở 1 ô.
* HS tự viết nháp những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn .
- HS chép bài .
HS làm bài .
ngắc ngứ; ngoắc tay nhau; dấu ngoặc đơn 
- HS làm bài .
a/ chung; trèo; chậu .
b/ mở; bể; mũi .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 07 tháng 9 năm 2012
Thủ công(Tiết 3)
 GẤP CON ẾCH (tiết 1)
I-MỤC TIÊU
 - Bieát caùch gaáp con eách. 
Gaáp ñöôïc con eách baèng giaáy . Neáp gaáp töông ñoái thaúng , phaúng. 
II- CHUẨN BỊ.
- Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu , giấy màu ..
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾ

File đính kèm:

  • docTUAN 3.doc