Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Luyện đọc: Trung thu độc lập, ở vương quốc tương lai

- Gọi hs đọc yêu cầu

Ngày thứ nhất của hàng bán được 450 Kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán hơn ngày đầu 23476 Kg. Hỏi cà hai ngày bán được bao nhiêu tạ gạo?

- Gv yêu cầu hs làm bài vào vở

 

doc5 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 23/06/2015 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Luyện đọc: Trung thu độc lập, ở vương quốc tương lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH PHỤ ĐAO TUẦN 7
Thöù
Moân
Teân baøi
7
4/10/2014
CCKT
TH Toán
TH Tiếng Việt
Phụ đạo HS yếu
Luyện đọc: Trung thu ñoäc laäp
Củng cố: Tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng
Củng cố : Caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí VN Củng cố: Tính chaát kết hợp cuûa pheùp coäng
Ngaøy soaïn :2/10/2014
Ngaøy daïy: 4/10/2014
Tự học CCKT
(Tập đọc)
Luyện đọc: TRUNG THU ÑOÄC LAÄP, Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Giúp hs yếu đọc đúng bài các bài tập đọc, trả lời được các câu hỏi
Rèn luyện, bồi dưỡng hs khá, giỏi đọc ngắt giọng, nghĩ hơi đúng.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy của Gv
Hoạt động học của Hs
Hướng dẫn hs đọc bài Trung thu độc lập
Gọi 2 hs đọc toàn bài
Gọi hs chia đoạn lại
Gọi vài hs đọc từng đoạn
Gọi hs đọc từng đoạn trả lời từng câu hỏi.
Gv gọi 1 hs đọc lại bài
Gv yêu cầu hs nêu nội dung chính của bài
Vài hs nhắc lại
Hướng dẫn hs đọc bài Ở vương quốc tương lai
Gọi 2 hs đọc toàn bài
Gọi vài hs đọc từng đoạn
Gọi hs đọc từng phần trả lời từng câu hỏi.
Gv gọi 1 hs nêu nội dung chính của bài
Gv gọi 1 hs đọc lại bài
Củng cố, dặn dò:
Gv gọi vài hs nhắc lại nội dung chính của 2 bài
Gv nhận xét tiết học.
2 hs đọc toàn bài (Hs khá, giỏi)
1 hs nhắc lại cách chia đoạn
Vài hs đọc từng đoạn ( Hs TB)
1 hs đọc từng đoạn 1 trả lời từng câu hỏi ( Các đối tượng Hs)
1 hs đọc cả bài
1 hs nêu nội dung chính
Vài hs nhắc lại
2 hs đọc toàn bài (Hs khá, giỏi)
Vài hs đọc từng đoạn( Hs TB)
1 hs đọc từng phần 1 trả lời từng câu hỏi ( Các đối tượng Hs)
Vài hs nêu nội dung chính.
1 hs đọc cả bài (HS khá, giỏi)
Vài hs nhắc lại
Hs lắng nghe
-------------------------
THỰC HÀNH TOÁN
(Moân: Toaùn)
CỦNG CỐ : TÍNH CHAÁT GIAO HOAÙN CUÛA PHEÙP COÄNG
A. MUÏC TIEÂU:
- Cuûng coá, oân luyeän veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng. 
- Giuùp HS yeáu, keùm naém vöõng kieán thöùc.
- Reøn luyeän, boài döôõng HS khaù, gioûi.
B. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC:
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
Hướng dẫn hs làm bài tập:
Bài 1:
Gọi 1 hs đọc yêu cầu
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
345 + 78954 = 78954 +
231 + 4567 + 321 = 4567 + 321 . 
0 + a = a +..=
Gv yêu cầu hs làm bài vào bảng con
Gọi vài hs lên bảng làm bài
Gv sửa bài
Bài 2:
1 hs đọc yêu cầu.
Ñaët tính roài tính:
23500 + 4275 7650 -1239 
2340 : 8 901 Í 9
Gv yêu cầu hs làm bài vào bảng con
Gv nhận xét, sửa bài
Bài 3:
Gọi hs đọc yêu cầu
Ngày thứ nhất của hàng bán được 450 Kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán hơn ngày đầu 23476 Kg. Hỏi cà hai ngày bán được bao nhiêu tạ gạo?
Gv yêu cầu hs làm bài vào vở
Gọi vài hs lên bảng làm bài
Gv sửa bài.
Củng cố, dặn dò:
Gv yêu cầu hs về nhà xem lại bài tập
Gv nhận xét tiết học.
1 hs đọc yêu cầu
Hs làm bài vào vào bảng con
Vài hs lên bảng làm bài (HS TB, Yếu)
345 + 78954 = 78954 +345
231 + 4567 + 321 = 4567 + 321 + 231 
0 + a = a +0 =a
Hs lắng nghe, sửa bài
1 hs đọc yêu cầu
Hs làm vào bảng con
4 hs lên bảng làm (Hs TB, Yếu)
 23500 7650 
 + 4275 - 1239
 27775 6411 
 2340 8 901 
 74 292 X 9 
 20 8109
 4
1 hs đọc yêu cầu
Hs làm bài bài vào vở
Gọi hs lên bảng sửa bài(HS Giỏi, Khá)
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
----------------------------------------
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(Luyeän töø vaø caâu)
CAÙCH VIEÁT TEÂN NGÖÔØI TEÂN ÑÒA LÍ VIEÄT NAM
I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU
 -Naém ñöôïc quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam
-Bieát vaän duïng quy taéc ñaõ hoïc ñeå vieát ñuùng moät soá teân rieâng Vieät Nam.
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của HS
* HS nhaéc laïi caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí VN
Baøi taäp 1: Vieát teân mình vaø ñòa chæ gia ñình.
- GV neâu yeâu caàu baøi, moãi HS vieát teân mình vaø ñòa chæ gia ñình.
- GV nhaän xeùt, ñieàu chænh.
* Löu yù: Caùc töø soá nhaø, phoá, phöôøng, quaän, thaønh phoù laø danh töø chung, khoâng vieát hoa.
Baøi taäp 2: Vieát teân phöôøng (xaõ), thò traán, quaän (huyeän) thaønh phoá cuûa mình.
- GV nhaän xeùt – kieåm tra.
 Baøi taäp 3: Vieát teân caùc quaän, huyeän, thò xaõ, danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû.
- GV phaùt b¶ng phô cho HS laøm baøi theo nhoùm. 
- GV nhaän xeùt.
Cuûng coá – Daën doø:- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Nhaéc laïi ghi nhôù.
- 2, 3 hs nhắc lại
-2, 3 HSTB vieát leân baûng lôùp
- Caùc HS khaùc vieát vaøo vôû 
- HS kieåm tra laãn nhau. Vaø neâu leân cho caû lôùp nghe – nhaän xeùt.
- HS neâu yeâu caàu baøi.
- 2, 3 HSTB vieát vaøo baûng lôùp
- HS khaùc laøm vaøo vë.
- HS neâu leân – Nhaän xeùt
- HS ñoïc yeâu caàu baøi.(tìm vaø vieát ñuùng moät vaøi teân rieâng Vieät Nam)
- Ñaïi dieän caùc nhoùm daùn leân baûng, ñoïc keát quaû.
- HS coù theå chæ caùc ñòa danh ñoù treân baûn ñoà.
- Nhaän xeùt.
*********************************
BỒI DƯỠNG - PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
(Moân: TOAÙN)
CỦNG CỐ : TÍNH CHAÁT KEÁT HÔÏP CUÛA PHEÙP COÄNG
I. MUÏC TIEÂU:
Cuûng coá, oân luyeän veà tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng. 
Giuùp HS yeáu, keùm naém vöõng kieán thöùc.
Reøn luyeän, boài döôõng HS khaù, gioûi.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
Hướng dẫn hs làm bài tập:
Bài 1:
Gọi 1 hs đọc yêu cầu
Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát:
a/.3455 + 16545 + 6789 =
b/.3214 + 16000 + 6786 =
c/.4978 + 2897 + 1022 + 1103 =
Gv yêu cầu hs làm bài vào bảng con
Gọi vài hs lên bảng làm bài
Gv sửa bài
Bài 2:
1 hs đọc yêu cầu.
Cho các số sau: 9542 ; 9452 ; 9524 ; 9245
a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn
b. Viết các số theo thứ tự từ lớn dến bé
Gv yêu cầu hs làm bài vào bảng con
Gv nhận xét, sửa bài
Bài 3:
Gọi hs đọc yêu cầu
Moät cuûa haøng ngaøy ñaàu baùn ñöôïc 456 saûn phaåm, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc 355 saûn phaåm, ngaøy thöù ba baùn ñöôïc 1544 saûn phaåm. Hoûi caû ba ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu saûn phaåm?
Gv yêu cầu hs làm bài vào vở
Gọi vài hs lên bảng làm bài
Gv sửa bài.
Củng cố, dặn dò:
Gv yêu cầu hs về nhà xem lại bài tập
Gv nhận xét tiết học.
1 hs đọc yêu cầu
Hs làm bài vào nháp
Vài hs lên bảng làm bài (HS TB, Yếu)
Hs lắng nghe, sửa bài
1 hs đọc yêu cầu
Hs làm vào nháp
4 hs lên bảng làm (Hs TB, Yếu)
1 hs đọc yêu cầu
Hs làm bài bài vào vở
Gọi hs lên bảng sửa bài(HS Giỏi, Khá)
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe

File đính kèm:

  • docpd tuan 7 lop 4.doc